18 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Emanuüah mucadeîeye devam edef'ek 3 Doktorlarımız ve tıp p fakültesi Anana halini alan bir ıtıyat terkedılıyor mu ? DS GA d ai WE WEÇİE MWÜZ M W Un resminin tenzili Ş (Noktai nazarımızın doğru oldugu anlaşıldı “de'en gll ren D Ö BAD gY B GK Y ei Ankarada yunan 3 sefirile müzake -| re devam ediyor Atina 16 (fo) — Bugün â

Sayfaya ait küpürler

 Un resminin tenzili N gea UDU N BOGĞACÜ Hi oktai nazarımızın doğru olduğu anlaşıldı Gümrük resmi 5 değil 6,5 kuruşa tenzil
 Giresonda gümrük binası Gireson 17 ( Hususi ) — Giresonda müsait bir gümrük binasının mevcut olmdığını nazarı dikkate alan
 .I , .. . Doktorlarımız ve tıp fakültesi A halini alan bir ... .e itiyat terkediliyor mu? Tıp fakültesinde talebenin fazla a
 nkarada yunan efirile müzake re devam ediyor Atina 16 (f0) — Bugün yunan sefiri M. Papa Tevfik Rüştü B. ile mülâkat...
 Giresonda fındık fiatları yükseliyor Gireson 17 (Hususi) — Bir müddetten beri tevakkufta bulunan fındık fiatları yükselmeğe
 Efganistanda son v : . 2t Emanullah, Kandaharda teşkilât yapacak imiş 4 Kral Emanullah ve Kraliçe Londra 16 (Hususi)— Yeni
 Ticaret odasında Ticaret odası reis vekili Hamdil B. her gün oda muamelâtile yakından alâkadar olmaktadır. Reis B. her...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA — 18 Kânunusani 1929 "““”HATI HER YERDE $ KURUŞ " Seniliği * Abone Ücretleriz Türkiye için 300 Üç aylığı 800 kuruş. Benebi 30001 M00i üç eli K nnn mesliyet b ) Msam On birinci sene — No : 3689 C TrSSEE Pdnrehane » Boga SA sokağında . | Ğ ümâ B Rşa eat | Ü FÇ ha "” | Ai S aran li Emanullah mücadeleye devâm edecek Doki;)rla;;ı;ı; ;e tı;îfa;ul;esı Anana halini alan bir itiyat terkediliyor mu? Tıp fakültesinde talebenin fazla h - a tatbikat görmesi için ne yapmalıdır? Tıp hayatımız. 5 hakkında bir kaç günden beri vu- ku bulan neş tımız gerek dok- torlar, gerek halk arasında büyük bir alâka tevlit edi. Bu neşriyat ve muhtelif dok- torlar tarafından serdedilen fikir- ler ehemmiyetle takip ediliyor. S ünler e torumuzun — bu neşriyattan mak- sat tababetimiz aleyhinde bir- uyandı | / sonda müsait defa daha izah — Bazı doktorların tıp fakültesi için en münasip hissediyoruz. hina olduğunu Harbiye mektebi Her şeyden evel şurasını söyle- L beri bu suretle devam ediyor. dektorlarımıza karşı tam | — Tıp fakültesinde müderris olduk- imadımız. vardır. Doktorlri- | lari halde idari vazifeler kabül miz arasında — kendile iftihar | edenler; iktisadi işlerle meşgul adilecek bir çok büyük simalar | olanlar; Avrupada kongralara, bulunmaktadır. Fakat maatteessüf | doktorlukla hiç alâkası olmayan bu zevat doktorluktan başka | içtimalara gidenler, haatta komi- işlerle de meşgul oluyorlar. Bu | tacılık yapanlar görülmüştür . Bu B n sahifada İ L kSaa İERS .. t kalbiye raporu TPLAKTACE A LARYEN — Güneş bulutların östündedir; yarın hava yağmurlu olacak. | — Atina 16 (f0) — Bagün ) yunan sefiri M. Papa Tevfik Rüştü B. ile mülükat edecek- Ştir. Bu mülâkatın müzake- ratın vaziyetini tenvir ede- ceği ümit edilmektedir. Cavat bey vedana- m-sini verdi | Atina 16 (0s) Türkiye se- firi Gevat B. bugün yunan | reisicamhuru M. Kunduriyo: | |ötise — vedanamesini — tektim | etmiştir. Bu münasebetle fev- kalâde cemilekârane müküle- | melerde bulunulmuştur. yanan har.ciye nazırı M. Karabanos Peti Palede Cevat e bir ziyafet ver- bu akşar mın mevcut olmdiğim nazarı kate alan Rüsumat idaresi müsait yer yaptırmak için buradan plân ve fotograf istemiştir. Bu süretle memleketik mühim bir ihtiyacı tatmin edilmiş olacaktır. Giresonda fındık fiatları yükseliyor. Gireson İ7 ( Hususi) — Bir müddetten beri tevakkufta bulu- a fındık. fatları ” yükselmeğe başlamıştır. Pisani müessesesi 105 kuruşa mübayaatta bulundu. Mal az olduğundan iç fındık fiatl: nn daha ziyade yükselmesine intizar olun: Ticaret odasında Ticaret odası reis vekili Hamdi B. her gün oda muamelâtile ya- kından alâkadar olmaktadır. Reis B. her şubenin bir ay içinde ne yaptığını ve memurların hangi - işlerle meşgul - olduğunu şube müdürlerindi soraakll. Bu suretle oda faaliyeti eskisine nisbetle yakından takip edilmek- Bundanbaşka — memurların ine başlamasına | dilmektedir. — | Şehir haberleri ve fıkralar B onca sahirede Telgraflar ve son haberler <3 Dünya şüunu y Şen yazılar Rasathanede bir vak'a Un resminin tenzili Noktai nazarımızın doğru olduğu anlaşıldı Gümrük resmi 5 değil 6,5 kuruşa tenzil edilecek Ankara 17 (Hususi) — Hariçten gelen unların gümrük resminin beş kuruşa tenzil edileceğini ; ze- teler yazmıştı.Iktisat Vekâletininin bu hususta h 1r- ladığı lâyihanın dünkü heyeti vekilede tetkik edi! ği haber alınmıştır. Bu tetkikatta un resminin bi — ay resmine müsavi dereceye indirilmesi ekmek fiat mahsus bir tebeddül icra edemiyeceği gibi * li sanayie bir darbe vuracağı anlaşılmıştır. Bu » e un resminin 11 kuruş 40 santimden 5 kuruş çil 6.5 kuruşa indirilmesi fikri galip gelmişti. Bu suretle hem milli mahsulât ve sanayii — na- — yesi, hem de ekmek fiatının makul bir derecede kalması temin edilmiş olacaktır. Heyeti vekile bu noktai nazardan lâyihanın tekrar tetkikine lüzum görmüştür. Gözetemiz bu meselede milli sanayiüin lüzumsuz yere tehlikeye sokulmaması noktai nazarını ve bazı yanlış ve avamfiribane hesaplara karşı hakikatı ve Memleketin hakiki menafiini müdafaa etmişt/ — Bu neşriyatımızın doğruluğu hükümetin kanaatile sabit olmuştur. Efganistanda son v :. 2t Emanullah, Kandaharda teşkilât yapacak imiş Kral Emanullah ve Kraliçe Londra 16 (Hususi)— Yeni Del- | — Sabık Kral tayyare ile Kandas hiden gelen telgrafnamelere göre | hara vasıl olmuştur. Hindistamı İnayetullahın tetevvüç resmi yapı- | hükümet mahafili Kral Emanullar sağlır. hın mücadeleye devam edeceğinl Emanullah Hanın istifasının bazı Z DE İkabiilin”ildisci defa olarak Kabile |/1E l BAA el ktmesinden | ğiai zannediyor. ( Devamı üçüncü sahifede ) ——_

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler