18 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu hava 18 inci Ay $ Kânunusani Bu günkü hava gün hafif Jedos, kapalı; rüzgir süneş e ö 1929 İPE w KN £ istanbul. Babıali. AnKara Caddesinde Bakı! yurduğ yazı işleri ) * telgratisdeesi VAKIT » Posta kutasu a vŞ 1971 46 Mesut çiftle Gelen devapları tetkik ediyoruz Neticeyi bu tetkikin sonunda karilerimize bildireceğiz sase asabe seat kar 000300 Apaae8ner emen mmm 1200 YU YER Ker Aa ede Mevkuflar hakkındaki men'i muhakeme kararı tastik edilmedi Ceza Ki i Nasıl bir usul” süzlük gördü? Kadriye H., Nasır B. ve rüfekaâsı hakkında ikinci mustantik Hay- vetin B. tarafından ve- rilen men'i muhakeme kararı kaünen © tetkik ik ikinci a riyasetine, verik miştir, icin Vesf B, Reis Vasıf B. gerek tahkikat evrakı ger muslantikin kararı ü- zerindeki tetki kaan dün öğleye kadar bi- tirerek müddeiumumi- liğe vermiştir. Haber aldığımzargö re, VesifB. tahkikata | şekle âit bazı usul lükler. gördüğü için, mustantikin kararını tasdik etmemiştir, Bu münasebetle dün öğleden sonra Vasıf,Bey mustantik — Hayrettin ve müddeiumumi Ke- nan beylet uzun mü- sakeratla bulunmuşlar neticede Kenin B. tahıkikaş dosyularile men'i muhakeme ka- rarının Feddine ait ka- rarnameyi mustanlik Hayrettin böye vöğiniz- tir. Hayrettin. B.. pot kararnamesinde ileği sürülen noktâlar hak- kında tetkikatla bü- Junduktân sonrü dosya- lar tekrar ikinei cöza veisine havale ölünüz caktir,., Bütün hu işlerin-ya- rın ak$üma Kağar bi- tirilmesi Şe arkasın- dan “da; mevkifların tahliye olünmalarına kuvvetle ihtimal ve> rilmektedir. Söylenildiğine . göre cer VeİSİNİN- gördüğü usul meselesi,. tahki- | kata evvelâ Hayrettin KL Ale târalı 2 Hel sayılamızdağış) i Reisicumhur hazretlerinin manevi boz Nebile Hanım Viyana sefareti başkâlibi Tahsin Beyin evlenmeleri dolayısile, evelki gece Ankarapalasta, Reisicumhur hazretleri tarafından bir balo verilmişti. Balo çok parlak olmuş, ve Meclis Reisi, Başvekil, Erkânı harbiyel umumiye reisi, vekiller, sefirler, meb- uslâr ve hukümet erkânı iştirak etmişlerdir. Resmimiz baloyu teşrif buyuran Gazi hazretlerini iki genç çift arasında göster mektedir. zin bir talileri 17 (Valği) — verilen “bal nl Ankara Dün (ei iki dafa "yüzünden “büyüklü Tıp âlemimiz hakkında sual ve cevap Sıhhiye Vekili Ankaraya ec- nebi müfehassıslar getirile- ceğini söylemiştir 0 yy Dün B, m sy yay ya ag sinde, Hakkı Tarık Bey (Gipeson) sual tak ririni izah ettikten sonra Sıhhiye Vekili cevapları, verdi, Hakkı Tarık Bey mukabelede bulundu yy yy Merhum “Necati Beyin Hakkı kirik Bey Ankara, 17 (Vak) — Burdan ön gün evel Hakkı Ta rik Bey (Gireson) up âlemi kilinden içtima ında Sıhhiye vekili Tarık Beyin 'suallerine cevap verdi, Taktir, “tıp âlemimizde imürehassısları artırmak için cutulanı yölu, mütehasıs gu rüpları yapmadan - doktorları mütelerrik hizmetlere “ölma- rar mahzuru” hakkında söy- İerilen sözlere karşı: vekâ- letin mütalaasını, sonra Karada yerli yahut, ecnebi imütebassıdar movcut Dulun- dütmak, Ankafanm “bbi teş kilin kuvvedendirmek için Türk terihinde Meşhur vezirler Topbaşı Sinemde ide eliz An- | My ay ölümü hakkında Başvekâleti Vekilinin. verdiği cevâp tamam deği alınan tedbirleri soruyordu. Hakkı - Tarık. Bey evvela takdiri hakkımda” izabat © Yür- di, şu.sözleri söyledi: — Suallerin, Necati gibi değerli. bir inkilap gencinin aramızdan ayrılmasına (töse- dülünden © başka © berbaht bir noktası yoktur. Takrir, manevi aramak; havasının magien haricinde; yazılmıştır. Necatinin, ölümündeki fevki- lâdelik | şahsi dendi. Kulağımızı muhtelif *köşe- lere korsak o Necatiyi . yere Nazhar Osman 8, israr ediyor «Bizde, tıp, fakültesini idare edecek hoca yokdo diyor ülü sual meziyetlerin- Mazhar Osinan B. Tıp fakültesiniri ademi kifayesi ve fakülteye sarfedilen para ile Avtopaya” talebe © gönderilmesi vuku bulan neşriyar ve'bilhassa Dr. Mazhar Osman Beyin beya- nan üzerine Tıp fakültesi bir içtima ektederek bu iddia ve talebi reddeder mahiyette Tmu- karrorat ittihaz etmişdi. Dün bir muharririmiz Mazhar Osman Beyle görüşerek, bu mu- karrerat hakkında mütalessıni öğrenmek ” istemiştir. * Mazhar Osman Bey demiştir kk L Yazısı ikinci sayıfamızdadır | | Altaca Sinci sayılamızdadır J Sihhiye vekili Refik Bey sereni kazâ danesinin uğul tusunu pek te seyrek işitme. yiz. Bu sözde; fenne hekim- liğe, hekimliğimize, hekim- lerimize hürmetsiz, «itimat- sızlık aramamalıdır. Ben -he- kimliğimizin Türkiyede | her meslekten evel inkişif eti - gini hekimlerimizin. büyük mwvaffakiyetleri © “olduğunu bilirimi: Bin isabet yanımda bir isabetsizlik'de olabilir. Ancak nispeti eksilümiye ça- Jışmak için bunu konuşmak hekimlere itimasşiziıik . değil bu itlmasszlıkta: bulönân vürsa, onların dilinç.. dola cak İrsatları Bunun iç Neentide temas ediyörüm. evelâ apahdisit bulmüğlar, EAYorak 4 cü sayfamızdadır | , «Yarından ifibaren Vakit sütunlarında Buna derler on tayyare piyankosu garip bir hadiseye sebep oldu piyankoşunum son gârip bir hadisenin p klmiuştur; n ertesi günü gaze telerdeki numara Tistelerini dik- Kile gözden geçirenler arasında kolu müretteb- | tir al Efendi de | vardır. topu bir a mortiden başka “bir şey bülema: mıştır, Bah şiş ain dişine bakılmaz. Ne ölek kirder: Böyle” düşünen Cemal Ffendi (36253 ) rakamlı biletini alarak o bayi Beyâzitta Oxçulârba - ında Naci Beye müra- gline daat tlimiş, | kendisini yerinde bulamamış , biletini kâlibesine bırakarik amorti be- delini bilâ- here nğrâyarak alacağın bil dirmiştir . Fakat üç lira için de kapı aşındınimaz oya... Cemal Efendi amurtiyi almakta birkaç gün emiş, müşterisinin gözükmediğini gö- ven Naci Bey boş bir zamanında (46253) numarâlı bileti alarak ilste ile karğilaşbırmış 've Bu numaranın. hizasında. (7000 ) lira | yazıl olduğunu hayretle teehhür gürmüştür. İemen bir otomobil. doğru kazlı çeştic karakoluna Cemal Efendi ketdisine (7000) lira isabet - ettiği. söylenince inan biz bütün karakol listeye baktık alayın sırası değiltedemiştir. T Altar #üncü satillemiidedi | amış, « haydi işinize gidin basi Cçza Heyetşinas Kamil Flâmaryon vaktile ( Haley ) kuyruklu yıldızının arza çarpıp mahvü harap ede- ceğini söylemiş, bu haber büyük heyecanı mucip olmuştu. Şair Esref, 6 zaman bu kuyruklu yıldız maz- imunundan istifade ederek -pek: cazip, güzel, alâka verici bir eser vücuda ; gelirmüiştir, ç Vakıt, yarından itibaren bü eseri karilerine takdim edecektir. Beden terbiyesi kursunda Dün çok muvaffakiyetli bir müsamere çeriddi Beden terbiye kursunun kâzide müdavimleri Dün, çapadaki Belen terbiyesi mücssesesinde, bir | jimmestik müsemeresi verilmiştir. Üçüncü devrenin bulk mü- samieresi çök mükemel olmuş ve kurs müdavimi, » muallimler birçok defalar alkışlanmışlardır. Müsamereye saat 14 te maa- Tİf emmi, Behçet Bi. le bazı Ün sün müderisleri” şehrimizin bilimum maarif mensabini ha- zir bulundukları halde büşla- mıştır, a reg Yalan neşriya (İkdam) gezetesinin Ankara muhabiri tevkif edildi Ankara, 17 (Vakat) — Yalan neşriyat davasına bilgin ği mahkemesinde devam edildi. eİldim'»e tesi muhabiri o hkemede hüzırdı . Mes'ul müdürü gel - erişti . Muhâkömesinin gıya- Den yapılmasına karar verildi, Müddet ommi hafta mabkamcce kabül edilmiyen iddiasını tekrar etti Ve dediki — İrtica var demek inklâ- geçen ba karşı mücadele var de- mekür.'Ru memleketi İı düşürmez, âsayişe -, mü olmaz m? Mahkemenize verdiğim £u- zeteden anlaşılacağı” gibi asa yişi ihlâl eden efkâra heyecan vereni —röazüadun tevkifiri tekrar talep: ederim. Mahkeme Süteyya : beyin tevkiline o ve mahkemenin pazartesiye | talikına oktar verdi ve Süreyya bey teykit didi i Hanımlar önde erkekler ar- kada olarak salont girmişler, sert ve çevik adimlarla "yürüyüş yapmışlar, mülcakıben karşıla la bulunan Gazı hözretlerime Muallim nm Kumandası altında . olarak idmana. başlıyan. Jimnanastıkçi hanımları çok bedit ve abenklar hareketlerile (fevkalâde Mu vaffak olmuşlar birçok defalar alkışlanmışlardır. Hanımları müleşkip salona genç ve gü beden terbiye wuallimleri gelmişler ee beden karekâtina Başlamnışlsdıri Muallimlerin hare da ak içinde seyredilir. İki gaat devam gelene müsi- mere, etkeklerin oymdEı bir hehibol oyunu ile” hiha et bak muş, davetlilere çay Ve pasta- larla izaz edilmişlerdir. Bedeni Cerbiyesi kurs zide talebesi ile kıyn ve muvaffakıyetien, ederi ngüs hoca öslerilen dolay tebrik müdürlerini Günün hs Dahilde x Telviz işleri- nin temmuz baş- langıcına kadar bi- tirilmesi — bildiril- miştir. ( Yazısı (Günc sayıfamız- dadır.) x Boğazlar ko- misyonu dün top- lanmıştır . ( Yazısı (3jüncü sayfanız» dadır.)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler