19 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aşa $ le yılssyığ G3 i Cumartesi 19 Pi |m Ay Kânunusani 1929 z | 2 Sıhhiye vekili “Refik, Beyin iddiasını ispat etmesini bek- liyoruz. Hakkımızdır Taarruza ma- ruz kaldık, ken- dimizi müdafaa edece Gireson o meb'u Fark bey B.M. M. isinde ahhiye vekili Refik beye bir Sual sörmüştu; Refik bey. bü suallere evelki gün “evip verdi, Relik beyin ver diğ cevap tâmamen yeni bir hadise teşkil edecek şekil ve mâhiyettedir; Bahtişus bu has dise doğrudan doğuya gaze- temizin neşriyatı * isikdâl et- mektedir onun için bu mesele üzerinde tevakkuf etmek iz- Urarındayız, Pek yakından biliyoruz ki Tarık Bey sıhhiye © hitaben irat ettiği mesum Ve cizem azife yapmak fikrinde idi, Bu suretle Necati Beyin veinn üzerine tahaddüs eden yeni vaziyette hükümete mü- terettip bazı vazifeler varsa bürlürin M. M. inde sıhhiye vekili beyin lisanından ifade. sine fırsat vermek, avm Za roanda miller vekillerinin de bu fırsattan istilade etmelerine imkân hazırlamak İdi; vazife- sini iyi anlayan ve iyi yapan bir sıhhiye vekili için döböyle bir fırsanın hazırlanmış olması anca meuniyede karşıla- mabilirdi. Bindenaleyh Refik Beyin vereceği kısa ve kâfi cevaptan sonra Hakkı Tarık Beyin teşekkür etmesi bekle- nirdi, Hâlbuki sıhhiye vekili Re fik Bey ce ken» çök garip. bir vaziyet: almıştır; anlaşılan Refik Bejç' Hakkı Tarik Beyin sual takririni ken- dine karşı bir taarruz pu Süs, Zaniğtmişte, Mühtemei bir taaruza karşı muveffekiyetle müdi mek İçin daha evciden has MUA. taarnıza ZU Körmüşrü, Bey müdlişeç en et geçmiye jü- ik endisine karşı takip. ötmesi ihti Müştinmüştüre bü gibi bil sal şiddetli Bare r vermiş; i bir hücum hatta onun dar Okluğu Son Sast, ça- Zatelerini de 'hırpalıyarak em- sline ibret “dersi yermek istemiştir, : Tabii böyle bir maksada hareket etükten Sonra mec is c Sia) wekririne Cevap ve ür izahtan, ziyade çüya hasmına n yere serecek itham. larda bulünmuştür; > özeümle (Vakır) ve (Son Saat) gaze- telerine “Türk heyeti tibbi. yesi aleyhinde ithamat 'ye B.M. M. nin evelki günkü içlimanda Gireson mebusu Hakkı Tarık B, tarafından 8. V. Refik sisl tevöhihe taham- | 2ö 1 Şimdiden, önüne İ Bu günkü hava wütehavyil a gün . rüzgür | 4 yaşında bir | yavru ile Bir kadın ölüm i halinde Hedisenin faili genç bir sarhoştur üsküdarda bir Evelki facia olmuş, kadını tüyler ürpertici bir şekilde ya- ralamışt genç « çocuğu ile kkında yar Zir yazıyoruz: F ceryan ettiği ev, Hamza Faki mahallesinde Açık rn Türbe sokağındadır. Hacı Hü- seyin paşaya ajt olan ve üç bölökten ibıret bulunan bu evin bir bölüğünde paşanın eski gelini Mediha Hanımla Melek isminde. bir Hanım ikamet etmektedirler. > Bunlardan hane sahibi Medi- ha hanımı 15 yaşında Rahmi de bir oğlu tli bir k yaşında vardır. olan o Mediha gö hanım Mehmet Ali B: bir zatın zevcesi v evelkilerden birin- cisi Mülerim Sami Bey Şunda öldürülmüş, . bundan Mediha geçmeden böştrürik — şishdiki Kocasına varmıştır, Medihâ Hanım Edirnede bir lunan zevcimlen ; ayrı yaşamak» tadir. Bu ayşılığada o taşra aemn Mediha Hanıma biç göre weşele temamen başkadır. 46 yaşında olan Mediha hanım attan daha henüz hevesini kanantındadır, #ürcü sayıfamızdadır 7 Diştabiblerinin dünkü içtimaları Diştabibleri ccmsıti sün bir içtima aktederek azadan bazıları tafaından verilen takrirleri müzaketr adat neşreacrek vatandaş» wi “bu! heyet hakkında ki dina tezelzüle uğratmak cürmünü, atletmi: zerre kadar vücudu ve esası ol- mıyan Du imamdan osonra bir Sürü düşnimlar yağdır. Refik bey (Yakıt) gazetesi tarafından umumiyetle Türk doktorları aleyhinde ithamat yapıldığı şeklinde bir cinayet uydurulduktan sonra Türk doktorluğunun * himayekâri sıfatile ne söylemek mümkün- Üsküdarda 4 yaşında ) tüyler ürpertici bir facia ol Eceli geceki Jacya sahne olan © 1 ir du Kelloğ misakı | Mariciye encümeninde tas- | vip edildi ve meclise verili | ez mn Ankara 18 (A.A) — İİ söylemekte Kellog misakinin tas- | dikina ait kanun layi- hası B. M.M, Hariciye | tüsvi- | | (Halley) kuyruklu yle bu kerede vikum m Flamariyon)ur. dünü öle Ki beride görüldüğ de korkak ol daha Mısır valisi meşhur Mehmet Ali Paşanın mahdumu mer- İ hum İbrahim Paşa ki- hun rizliğile meşhurdur. İnsan etini pirzola kadar seven bir adamdı- bir zamanlar Musir ordusile Konyaya ka: dar gelmişti. Bu herif yahut zatı şerif usulü harbin her | türlü şeytanlığını bilenlerden eneümeninden p.. ben geçmiştir. Layıba meclis heyeti umumi sinin ruznamei MÜZA- keratına dahil bulun- maktadir. BU GÜN Bursadaki hadise ri makes basıya Karilerimizi etraflı şekilde haberdar et- mekiçin dün iki arkadaşı- mızı Bursaya gönderdik, kemeye intikal ettiği ya zilmişta İlk muhakeme başlayacaktır. *“Vakır,, muhakeme saf- haundan karilerini etraflı bir şekilde haberdar etmek için dün fotografçılarından biri ile bir mubarririni Bursaya göndermi bugün se hepsini söylemitir,. fakat Refik Bey (Vakıt) gazetesi: nin hangi tarihli; hangi nu- maralı nushasında Türk dok- torları hakkında ne gibi it hamlâr neşredilmiş olduğunu tasrih etmesi Jâzım gelirken etmemiştir. Hâkkı Tarık Bey “misal zikrediniz.,, demiş, Rex fik Beyden bir cevap alma- mıştır; . bildhere . meclisten çıktıktan sonra gene kendisi ne sorulmuş “Refik beyefendi, Vaktın hangi nusbasında doktorlar Bursadaki" hadisenin mah- “ EFGANİSTANDA silerin reisi kendisini kralcı linet! kâh sokaklarında müsademee Hmanullah han Kandeharta bulunmaktadır Casus İLorens hakkında bir tebliğ olduğu halde Hicazda Ve- habilerin kıyam etmesi üze- rine gönderilip ber ne hik- mete mebni ise ric'atı kah- kariye ile püskürtülmüşlerdi. Bunlar tarihçe mazbut ol | duğundan tefsile lüzum yoktur. Şukadar var kio günde stideki kıta söylkmildiz geldi. İsyana önayak olan Şınvari kabilesine alt üç resim: İlk harekik snasnda yakalanan meler, teceddöt harıketine alâ çekenlerden biri ve Şınvari köyü Londra, 16 — Kral Amanullah han ve Kraliçe salimen Kan- , dehardadırlar . Kral hükümdarlık Sancağı- mı açtırmışlır. Şu su- retle memleketin bir kısmında o bahusus | Kandeharda nüfuzunu muhafaza ettiği görül mektedir. Amanullali han taht ve tâcını yeniden elde elmee karar verirse bunları zayi etmesi i- Alttaralı #üncü sahilemisdedir 7 Lİ BA ec mar p mize karşı mülteri va- ine geçecektir. Mehmet Asım Hakkı Tarık Beyin sıhhiye vekiline karşı yapuğı müka- belenin aslını meclis Zapına- melerinden alarek bugün neşrediyoruz. Karilerimiz Bunu fasmı mahsusumuzda okuyabilirler. Gazetemizin sıhhiye veki- linin beyanatı hakkındaki mütalaa ve ted- Mikatına yarından itibaren ayrıca devam: edeceğiz. Üzüm çalmak için bir bağa girmiş olan herifi bağ sahibi yakalıyınca beyinlerinde berveçhi ati muhavere cereyan et miştir 1 Muhavere : Bağ sahibi — buraya niçin girdin? Giren — Aptest boz- Kuyruklü yıldız bizi di kendi. eş'arın de etmiyor, için “İt olabilecek varsa İütlen gösteriniz 4 de- nilmişür; bu dela ise “rica ederim, hastayım, söz söyli- yecek > halde değilim! de miş, ve mezlis Korklorundan çıkıp gitmiştir! Şimdi biz israr edeceğiz, hakkımızda B.M.M. kürsü- sünden — yapılan Bu haksız itbamın shbiye vekili Refik bey taralindan ispat edilme- sini istiyeceğiz. Şimdiden ha- ber verelim ki Relik Bey bu sualimize Cevap Birkaç gündür. güneş İslam bullular bir ilkbahar mevsimi yaşatıyordu. Lodos fırtınasından sonra hepimizin bunu bir hak olarak teleki etinemiz, evelki gece birdübire havanın tekrar abus bir çehre göstermesine mani olmadı, Kamçılayan bir ruzgârla başlıyan yağmur niha- yet sabaha karşı kara döndü ve bütün gün devam etti, Ma- meclisteki Rasatavedenin bugukü hava Vermease Kuyruklu yıldızı Mukaddeme Vaktle (Halley) namında bir ingilie müncecimi tarafından keşf edilen ve her gelmiş beş senede Bir kwe a e z0 namındaki püsküllü belinin ki amanımız mularassıllarından cenabı (Kamil erine bizce kilepla yazıyoruz. Bu hadise evrakı masal gibt bir şey gelmişiz Fakat gidildikçe seal besal İsliliyı vehme oğruyorduk. başka çare olmadığını “bilmekle bereber efrode aile | yaladan © yekdiğerini teselli ederek korku ile yalaklara giriyerler Fıkra Bizimi için kayruklü bıldız da. böyle olda. Bumurilaberoler alideki İl | kifaları kuyruklu yıldızdan korkanlar da karkmıyanlar dı. okursa İdi | ereceği kitap parasından. başka bir gey. sarar eimer, İ Eşref ve oğlu Mustafa Maksadı İlk zamanlar şaka şuka geçiyor. Bizim için ası! korku 21 rumi nisanda başlıyor. Çünkü o gün bulunduğumuz Kirk ağıçtâ y Mur yağmur yağıyor, berri bir hırtma buhrarından ağaçlar biri birine çarpıyor, belleri kırılıyor. Rüzgür verküvvetile binaların | üzerine hücum ediyor, binalardan tenteler, siper edilmiş tene- #eler, kerenutier yere düşliyor. Bu hale mütee sasam cihandan. Dolmacı zade Ahmet Efed yundan olan zevatı kiram da şaşıp da böyle belili bir fırtmanın dünya - lerinden bile işitmemiş olduklarını söylüyorlardı. İşte öyle bir Kita İlâhi “üümle mihlökak yoktan var eden sensin Örne ermrinle hepsi mahvoluran garımı bir hızdan Mur ker hülmüne insanlar Diler ölür bizi hızdan, diler kuyrakla yıldadan Bu ndaki ( hızdan ) Hlzının maksut olunan manaya hiç temas etmiyeceğini her kesten evel ben bilirim. Fakat mukadüemede dedik ya, söylemiş bulunduk. Şurada bir tuhaf fıkra hatırıma Fıkra bu hale getirdi. Beş'mayıstri/Gönra dimiz tenkit edebiliriz. Bunun dözelir Rasatanenin verdiği malümal Bu gün kar yok mafih hava pek te şoğuk degildi. hakkında verdiği malümat şudur: şte hasel “olan tesiralı ruhiyeyi şu | havadı havadiste nce iptidasında | eçike bu geldizm | dı için uyuyamıyorduk. Bir lum Muslafa alideki manzumak i& bunlar şir değildi. Korku lm bir defa syelenileniş bulundur. | kra geldi, İ canada müşarünileyh İbrahim! Paşa ile şairi meşhur Nihat Beyin muhaverei © atiyesi biraz bizim kuyruklu yıldız hadisesine | benzediğinden burada onu nakleimek is teriz. Muhavere : İbrahim Paşa — (4ples- neden gelerek şair Nihat Beye hitaben) Ulan Nihat, muharebeye dair en güzel plânlar hep aptesanede hatırıma geliyor. | Aceba sebebi nedir? ! Nihat — Efendim Vehabi kavgasında aklınız B..ntza karışti da ondan, İ i r ben bü gibi sırf maddi» | En eski vüküünü de alıyordu ister letemez vaz 21 nisan 326 mak için. | Bağ sahibi — Hani B..nu göster, diyince | öteki sekiz adım ilerde bulunan eşek b..nu gös terir, Bağ sahibinin : — Ulan, bu eşek b..w di mesi üzerine giren: — Afedersiniz ef insan şaşirınca böyle b... sıçar demiş?! al Kışın en güzel günle- rini yaşıyoruz Rüygar mütgkayyil esecek, hava kapalı olacaktır, Gü işi geçecek, kapsyağını sl e— Dünya ajansları Ankara, 18 (V. müzdeki mayis tanbulda dünya telgrai ajanslar rwin. kongresi o yapılacaklır. 300 kadar murahhas wlelerile Tarapyada yer aynlacaklır, Murahhaslar bir gön Ankaraya gidip geleceklerdir. dıkkdır. tp — Önür da Iss Beyin izahatına mukabil verilen cevap avon üçüncü sayıfamızda münderiçür

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler