19 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

—Liman işleri rc;Biı* Müderris hayretle soruyor:|80 seneden beri gdrul İstanbul ölüyor Mazhar Osıpan B.aca- Avrupâ—ıiâ çok ğ T onun bellibaşlı| ba aklını mi oynattı?, | mebzul kar © Şirketidir | (P R İ zi Londra 17 (A.A) — Garbi g M e n İ ah ıâş"çgl'ğ“gxî“;;mgğe Avrupada pek medzul bir surette Iduğuna şüphe yoktur. İstanbul ar yağmaktadır. ve bir çok ;ib:lgl;ıiı: şehâ batırmak için mah- yerlerde 'üç dört günden beri fa- susen tedbirler aransaydı, hiç sılasız olarak devam etmektedir . şüphe yok ki bundan daha öldü- Bilhassa en ziyade kar düşen yerler Ren havalisiyle Danimarka |* rücüsü bulunamazdı. Hiç kimse İstanbulu öldürmek kasdında ola- ei B e RİE eee L A d LJORUJE lCiR — edü EicdEĞüĞACAMI HĞÜ DĞ YUNRN naralfçllenuı

Sayfaya ait küpürler

 susen şüphe rücüsü İstanbu! mayacağına g noktalarını rı Basra harap olm sabı. Bağ lâzımdır Liman inhisar şirketir diriyetinde
 Hbibullah kazandı! Asiler idareyi ele aldılar SEFARETHANELERİ ASİLER MUHAFAZA EDİYOR Londra 17 (Hususi) — Peşaverden...
 Romanya Kralıçesi İstanbulaberayi tenezzühgeliyor Kraliçenin son İstanbul seyahati cesna şında huşusi fotografcımız...
 Kalfa ve çırakların imtihan edilerek vesika almalarına mümanaat edilecek Diş tabipleri Cemiyeti hey'eti umumiyesi, Hasan...
 ri görülmem ş kar.. Danımarka dleketleridir nler kar - tarafından m bir. çok yol kati olmuş bir çok şehir f ile alâkası...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ | Doktı TLiman işleri İstanbul ölüyor onun belli başlı katili Liman Şirketidir ktorlar HER nn çöle çevirip gitmekte İ et aet l alduğuna Şüphe yoktar. “İstanbul| ibi'bir şehri batırmak için mah- Şi isen ” tedbirler - aransaydı, aphe yök ki bundan daha ldü-. Tacüsü bulunamazdı. Hiç kimse İstanbulu öldürmek kasdında ola mayacağına göre bu işin sakat Soktalarını — anyarak — bulmak, Basra barap olmadan yanlış he" sabı. Baş Tâzımdır. lattan geri çevirmek Liman inhisar şirketinin mü- diriyetinde bulunan zat, ne gayret| ve vukufu, 'ne de hamiyeti eksik olmyan bir. gençtir ki yakından| Çanır ve bulunan bildi; eriz. Bu idarede) imiz ve bilmediği - miz diğer zatların da memlekete| fenalik edecek kimseler oluya cağına inanırız. Buna rağmen| ortadaki — fenalk — hudütsuz| denilecek kadar çoktur. Bu mektir ki fenalık ya aslın, yahut| teşkilâtın fenalığındandır. En git şeklinde fenalık şöyle görülü-| yör: de- Limana gelen eşyanızı çıkar-| mak ve ya buradaki eşyanızı mandan sevketmek için ihtiyarına | mecbur. olduğunaz masarif, pek İraya çıkaramıyorsunuz, ba bir. *“Sosra bu kadar fazla par verdiğiniz halde en çok bir sazta görülmek lâzım gelen bir işi beş on günde göremiyorsu- müz. Eşyamz gelmiş, günlerce| arkasından koşturuyorsunuz. Ev- Yelâ eşyanızm. nerede / olduğunu| bulmaklığınız lâzım. Bu” mühim bir mes'ele. Bulduktan sonra bin fenezzühgeliyor Tica ve minnetle onu karaya, çıkartabilinek de ikinci “mühim mes'ele.. İstanbul limanına - geldikten| onra bin hercümer Tayanızm kınlıp dökü le yüzen ek, çalı - p çırpılmak süretile oğradığı zayiat ta başka bir mes'ele.. Başkasından mis bacet yok: Matbaamıza ait iki makine sandığını on getirmeğe bir ki limandan alamadık. Halbu ki biz müstaceliyeti hasebile bunları fazla para vererek Tiryeste üzer rinden sevkettirmiştik. Fakat hemen haber verelim k şikâyetimizin sebebi kendi işimiz değildir. Limanda olup biten iş lere göre bizim bir iki sandığımız bu lüşey kabilindendir. tırlarla umumun artık afakı tutup| geçen — şikâyetlerine — tercüman| olmak istiyoruz. Biz Liman inhisar şirketinin himmetiyle can çekişen İstanbu-| kun yanık bağrından çıkan feryad-| lara tercüman oluyoruz. Düz açık ifade ile Liman int keti koca İstanbul şehrini öldü-| “ Mari Hazretleri geçen sene de rüyor. Bunu görüp te tükenen bir|Kıbrısa - giderken kızı Prenses sabrın bütün çığlığıyla: angın varl Canımız yanıp içimizde yatlar boğuldukça hep şunu şünüyoruz: Bu Liman inhisar çeti de nereden çıkmıştır? müesseseyi —hangi ihtiyaç zarüret döğurmüştur? Acaba bağırmamak elde midir? fer-| dü- Şi Bu İi tanbul limanı başka türlü idare olunamıyormuş ta onun için mi böyle inhisar şirketi ihdasına lürum görülmüş? Yeksa Devlet limanda tesisedeceği birinbisarilekendisine istemiş ? Malümya, inhisarlar Seriya varidat almı etirilir . Acaba umu ? Bize kalırsa ne o ne bu. ek- ik için vücuda angisi ? Omu, | |Bir Müderris hayrelle soruyo! “Mazhar OsmanB.aca- ba aklını mi oynattı?, | mebzul kar E opk e ($ iderrislerinin vazifelerir rik bulunduğunu il Tp fakülte: mes'eleyi kapatmış olmadı, bilâkis işi alevlendirdi. bulunan Mazhar Osman B. bu tebliğ üzerine diyor ki: — * Fakülteden, 20 seneden beri kurak kalan bu müesseseden Winariçteki Türk tababeti müşteki- atanm uzak köşelerinde, budut) boylarında, hasta başında yetişen- lir. Hamdolson, Avrup: İstanbulaberayi Tayyareci Şav hakikatta miralay alndış bir resmi Romanya Kraliçesi Mari Haz - retlerinin İstanbula geleceklerine dair dün Anadolu ajansından şu ( Aarie ) yakınıda İstanbula bir iencz- Züh. seğahali icra edecek ve oerada dep aile gün kalacaktır İlcana ile birlikte bir kaç. gün İşehrimize misafir olmuş ve İstanı ranım inşallah ilk fırsatta gene ge- leceğim ve bir müddet kalacağım,, demişti Krahıçe İstanbula karşı duydu- u hasreti teskin için farsat bul - üstüne para veren Devletin liman- © halde yangın bacayı/ sar - İmaş dahi olsa bu işi yeni baştan ve gizkar löcilee e Küzuml İvardır. Yoksa hâli zaten müşküll olan İstanbul ölüyor, onun bellil di şekli ile Liman inbissı Yunus Nadi| Tıp fakültesi, kendi aleybinde 'da tahsıl ve eenet b bazı Goklarlarm vaki olan tenkite|kuf sayesinde pek iyi doktorları: Kesilmiştir. R kerine cevaben müderrisin meclisi(mız var Lâkin fakülte gibi bir seneden beri bu kadar mebzul, kararıyla 'bir tebliğ neşretli ve müesseseyi. idare edebilece tenkitlerin indl” lduğunu, hiç bir tadımız bolunduğunu b esasa istinat etmediğini, fakülte |yorum. Fakülte hocalar slerinin vazifelerini müd. terakkıyatı takip ettikleri iddi Filhâkika, fakülteyi tenkit e ni e ERiir D g İvamsız müderrisleri çekilmiye ic-(donduran , — münakal den / doktorlarımızın ilk safada A dilecek bir mektep kâfidir. O uğratan soğuklar hüküm sürerken Vd Pakalteciler, Türk bekimleri-| ve şiddetle değil, Bi 'nin memlekcte 'olan bizmetlerini |e : t inlde oan İlmandan karaya (10) kendilerine malediyorlar. - Fakat| pizim de kendileri kadar bu işlere İkarayele çevirmiş ve kur başia -| hocaları değil, Türk/har Osman Beyi tatmin etmemiş verden bi efradı Kâbile —dahil - olmuştur. Müdafilerle asiler arasında sokak, muharebeleri devam ediyor. Bombaydan İngiltereye mütevec - cihen — vapura rakip olmuştur.. seyabati esna- İLavrenstir Miralayın seyahati pek telgrafi aldık. muhtemeldir. Bükreş 17 (4.4) — Kraliçe Mari|Rusyadan alınan haberler — 3* kâh baştayan ah daran kar upisi İdesine arzetmiş, benük cevap' bulu çok beğenerek: rine devam etmişler ve küçük bir| — Rasathaneden aldığımız malö-| — Şebrinizin güzelliğine bay- |bültete " rehmdan / mübalaza edi |mat bugün Rutkârın mütehavvil muş demektir. iktidar makamımı ele aldığını beyanla dan varidat alması ise hatıra gele- SN - küvvet istimaline hacet kal -İhareketi temamen dostanedir. Şehir 'cek şeylerden değildir. İmadar - tedim olmalarım talep et - dahilinde vukubular. mübarezelerden| © belde?.. hei İtek bir ecnebi bile mütessir olma o0 O ÖBORE ŞERANTİ ReR ee a — L büzom. Türiüe içietimç içik - Seneliği 1400 ikr. | 2700 K -3 aylığı — 750 Ke. | 1480 Ka ” Ç aylıı — 400 Kr, | 800 Kr. Nushası her GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ 5 KURU! Avrupa;la çok ,ğwll'imilawılııımnuıum NLN yağmaktadır Londra 17 (AA) — Garbil vak l Avrupada pek medrul bir surette| kar yağmaktadır . ve bir çok İyörlerde üç dört günden beri fa (B relhan Ha eli eli 'enektedir Büküle a Tiyade he 'düşü li Dü Kaalsiğlni Detsedini ve İlkandineıya memleketleridir. (RR aç ; Bir çok trenler kar lınhııdıığ ü - g abluka edilmiş ve bir çok yol Jarda münakâlât munkati olmuş tur. Danimarkada bir çok şehir, Diş tal ve kasabaların etraf ile alâkası| ipleri kog tnaları Baltık denizinde müna -| e b d doğra balman” Bir a| Şehrimizde de hafif Yalan T Gayarel, mayeder |— Kartipisi başladı Matlâka Bir Tikbiyemiz olsun, | — İstanbulun kışi bu sene bir az deniyorsa, mahdot bütçeli 'de- geç kalmıştı, Avrupada, insanları sekteye) aaman fakölteye sarfettiğimiz paraçehrimirde hava künunusanide iyi| HOND (S e a lasaln ea ea Te deri bir iki sene tahsile göndermek | Hekki edilecek şekilde idi. Fakat| mümkün olur. Bu-bir evelki akşam yağmurla beraber| gene ilimle redder i|başlıyan — ve şiddetlenen lodos) lidirler ki, | Rrtınası“gece yarısından - sonra| mştır. Sabahleyin yataklarından kal- kan İstanbullular etrafı bembe - TUi yaz bulmuşlardır. ; NAZIM ŞAKİR B. DE-MUSIR Fakülvenin tebliği, yalnız Maz-| Mabasi Asiler idareyi sireetedir ele aldılar SEFARETHANELERİ / ASİLER MUHAFAZA EDİYOR. içtima akdetti. İçtimada hey'eti ruhsatnamesiz * — Yeni icrayi tababet kanu- Maiyetimizde Londr İrinden aldikları” ilmü haberlerle, İve diş tabiplerile teşriki mesaj lenleri hey' 17 (Hususi) — Peşa-, irildiğine göre Kabil |sevkettirmişler ve birer *serbestçe |de İspatı için Karaşiden — Röyter — ajansına İcrayi san'at, vesikası almışlarrdır. ların - muttali çekilen bir telgrafnameye “göre| tayyareci Şav 12 kânunusanide gizli tutulmuştar . Lavrens İngiliz| yetişmişlerden ne kadar zarar| hayet verilmi parası ile Efganistanda Şinvari| kabilesini ayaklandırmıştı. Miralay Lavrensin Mısırda karaya çıkması 'yenin tatbikatındaki yanlışlıkları 16.30'da Diş müteaddit defalar makamatı ai- meslekdaslara Dün Sirkeci önündeki maçuna, etmi Moskova 17 ÇAA.) Kâbilde tekiz e KODK düne aa Amanullah — Klanın - feragatindan | Dtsı bilahara demiri çıkarılmıştır. sonra asiler Kabil üzerine tecavüzle| — | BUGÜNKÜ HAVA — | gelmemiştir. mekte bulunan İnayetullah / Harin Ve bavanın kapal olacağını gös- Sarayını muhasara. eylemişlerdir. — |termektedir. Asilerin kumandanı, relsleri Bahal Sakinin “Habibullah Gazi, umvaniyle gılar açıktır, mücssese ve sefare neler asilere mensup mülrezeler İnayetullah da çekildi — miştir Moskova 17 ÇAA) — Kaâbilden Telsiz muhaberesi kesildi bildiriliyor : İnayetullah Han gerek| — Ankara 17 (4 &) —- Kübilde başlı katili ise meydandadır. Şim- |tecavüzden masuniyyeti çartiyle bülberi telsiz muhaberatı mümkün Ola- yazete ve mecmua sahip ve müdirlerinin iştir. irketi! |sabah tahtından feragat etmiştir. — |mamistir. Muhaberan iadeten tece- Jiçtiman müteakip bususi fotograf “muhabiri Kahilde kat'i sükün vardir, çar. İsüsüne anbeam intizar olunmaktadir. İresmi yukarıya dercediyoruz. arasındaki münakaşalar çok hararetlendi 80 seneden beri görülmemiş kar.. rası a heahside 8| Kalfa ve çırakların imtihan kar yoğmamatır. Müthiş kar fr-| - edilerek vesika almalarına âlâta mani olmaktadır. mümanaat edilecek : Dünkü kongraya iştirak eden diş tabiblerinden bir gurup DENİZDE FIRTINA Diş tabipleri Cemiyeti hey'eti| — Vazı kanumun maksadı, mem- eT KOK e — si, Hasan Hayrı Beyinllekette diş tabibi moksan olam riyasetinde, dün fevkalâde birİyerlerde çalışan diplamasız ve idarenin bir raporu okundu. Ra- |ve ellerine resmen birer vesika Porda bulâsaten deniyodu kiz —| vererek bunları tasfiye etmekti . ve çıraklık nunun - sarahatine — rağmen bir| Yapmakta olanların imtihana sevki. 'takım dişçi kalfaları, mahallele- *İt düşünülmemiştir . ettikleri — iddiasıla — topladıkları Mümkün değildir |bazı vesaikle kendilerini mektebe| — Bu bususatın kammi bir şeklik bötün meslekdaş- oldukları bu gibi Yarın, öbürgün, iptidai tah-| vekayli — cemiyete bildirmelerini Silleri bile olmyanların dişçi diye |rica ederiz. İdare hey'eti. bunları meydana çıktıklarına şahit olaca-|tasnif ederek makamatı aliyenim irz. Mesleğin ve sıhhati umumi- nazarı dikkatine vazedecektir.; , iyenin yarım yamalak bir kalfalık| — İdare hey'etinin bu raporu görgüsünün dar çerçevesi içinde|aynen tasvip edilmiş, içtimaa ni; /göreceği meydandadır. Cemiyet DİŞ TAB#LI'_R]NE ÇAY miz şubemize ait mevadı kanuni-| — Önümüzdeki Cuma günü saatı tabipleri Cemiyeti mahsus — olarak Moskovitte bir danslı çay tertip Ankarada toplanan gazeteciler (kendisinin, gerek hükümet sazasının (hadis olan arızadan dolayi 48 saattar Evelki ğün Ankarada Türkiye Matbuat Cemiyeti merkezinde akiyle akdolunan tarafından alınan

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler