20 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

KA KA BK ŞÜ LA AAA A D ae L o O ae d SAa e aa d geee Aİ GAS Sö eai in D EaRR a D Millet Meclisi Kellok misak AA A AR etti ıı;ı tasdik Yeni gümrük |— — Efganistan ikiye "Bursadaki muhakemeye- başlandı tarifesi di in l B e Gğlet ayrılıyOr mek istediği malümdur. Lozan İti n ticaret mukavelenamesinin müd- Asiı e ri n reisi Kabild e deti 6 ağustos 1929 senesinde Y A hitam bulmaktadır. Ticareti hari: : CN ya : itam bi ir. . 5 ğ — Geçen gün, Babalide! ciyemizin en muhım' kısımlarını VaZlyete hakımdlr geçiyordum.. ÇYokîğun a:ta;ı:ıd:, Mikva eden Lolih Gcaret Muka-|' - — 0 — 9 — iri gözlükleri, geniş muşambası, kara — eldivenleriyle — insandan lesinil İ kaii lmak velesinin yerine kam - omakl Ammanullah Han kandeharda Mu- . 2de dalgıca benziyen acayip üzere yeni ticaret muahedeleri akdetmek mecburiyetindeyi: İ AMAY ee kabil mücadele lerlibaîl almakıa tğcı/?l:ıerikaıı kadının bir ara- kavga ettiğini gördüm.

Sayfaya ait küpürler

 Eiganistan ikiye ayrılıyor Asilerin reisi Kabilde vaziyete hakimdir Amanullah Han kandeharda mukabil mücadele tertibatı...
 Yeni gümrük tarifesi Hükümc:i cumhuriy emizin gümrük tarifesini tebdil etmek istediği malümdur. Lo_ı_an' ticaret...
 Mavna yok! Liman şirketi vapurları boşaltamiyor Sadık Zadeler dün Liman Şirketini Kâtibiadil vastasiyle protesto ettiler...
 Kraliçe Mari bugün geliyor Kraliçe Hz. Robert Kollejde misafir olacaktır Romanya Kraliçesi Mari Hazretleri buğün saat 1,30da
 Tahliye edildiler.. Men'i muhakeme kararı dün tas dik olunmuş ve mevkuflar derhal tahliye edilmişlerdir Mevkuflar...
 'Gülen at ir dostum anlattı: — Geçen gün, Babaliden geçiyordum.. Yokuşun ortasında, iri gözlükleri, geniş muşambası, kara —
 a , TAL | K idr 4| e | | ü | : i İ B eee ğ J a 4 lar H idamları talep 2diliyor Mevkufların ikaina teşebbüs ttikleri şeni...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YÜNÜS NAD İdarehanesi : Düyununmümiye karşısında dairci mahsusu Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutüsü N” 246 Telefor Z 2300 5256 gümrük tarifesini tebdil et- mek stediği malümdur. Lozan ficaret mukavelenamesinin müd- deti 6 ağustas 1929 senesinde hitam bulmaktadı yerine üzere yeni Hicarel Bunün — için de olunacak ticaret mukavelelerinde| olarak izakerata — esas gümrük / tarifesini Eibette lazımdır. Ancak ye Ticareti hari-| kısımlarını n ticaret muka-| kaim olmak| muabedeleri akdetmek mecburiyetindeyiz. bükümetin ömdiden yeni gümrük> tarifesini| İzar. eylemesi “ve yeni / tanzim ele 'yeni alması “menaflimizi himaye edip Hükümet mukaddema ticaret odalarının mütaleatını sormuş ve İstanbul odası gibi büyük odalar tarafından pek uzun süren mesai neticesinde ba: rak İktisat kılınmıştı. lâyıbalar yapılı Vekâletine takdim İstanbul Ticaret Odasının ihzar| tarifesini| gördük. Milli/ sanayi Şesi için pek iyi esaslar - ihtiva) etmektedir. 'bu kâfi değildir. Bir manda gümrük tarifeleri, müna sebatı/ hai Giada l mazbatasında diyor yi tanzime müsait| rarife komisyonu| A— Lozanda - tesbit edilen) zafer ve istiklâlin yıktığı kapitü - Tasyonlardan ve ecnebi tahakkü mü iktısar sinden kurtulan mem-) deketimiz ilk defa olarak gümrük' tarifesi yapmağa bazırlanmakta dır. Yeni gümrük tarifemiz bun dan evelkiler gibi maliyeci bir Hanmn istifası üzerine asilerin re-| zihniyetle ve varidat temini en- dişesiyle tanzim edilmiyecek, fa-| edilmiştir kat memleketin ilmi, iktısadi ve içtimai bilcümle ihtiyacatını şerai İkabilde vazireti h HLARI Eiganistan ikiye ayrılıyor Asilerin reisi Kabilde vaziyete hakimdir Amanullah Han kandeharda mu- kabil mücadele tertibatı almakla meşgul bulunmaktadır Londra 18 (Hu.) — Efzan asilerinin reisi -Baço — Sakaoğlu im olduğu ve Kral İnayetullah banı/ bilfil , esaret altına aldığı haber verilmektebir. Sabık kral Amanullah han Kandeharda hali emniyette bulunmak- 'ta ve Efganistamı iki krallığa tefrik edecek sürette mevküni tahkim etmektedir. İngiliz matbuatı, Kral Amanullah Hanın sukutunun İnş diz tahrikâtının bir neticesi olduğu hakkında * Ravda,, gazetesi| tarafından vaki olan neşriyatı şiddetle protesto etmektedir. | Londra 18( Hu.) — İnayetullah hanım ailesi Kandehar gitmek için Pişavere vasıl olmuştur. < Eligan ailel hükümdarisi EMANULLAH HAN MUKABİL TEŞKİLÂT YAPIYOR Londra 16 —- Kral İnayetullah| BAD Mumvı H:: ( Hu, Mu. ) İnayetul verden Habiballar namiyle Kral ilân Kral # aavullah Kandeharda bulunuyor. İle — — zarfında oradal cedide resinde tatmin etmekle teşkilât yaparak ilk baharda beraber memlıkzun'ğ;”îium bil Ş"rinâ :iilı(umık fikrinde; kuma ve anasın ” stlsaliyesini| — Yeni Kral KAbİ ürerine yürür E:ıp( Bürecek e Jemamiyeti y:îk kendisini Kral ilân ettir- li temin edecek ara|mek itiyen peen Mahtitt Ömer Silkin cr, Ü gize eet mellamafi hükümet bötçesinde| TÜRK HEY'ETİ ASKERİYESİ tevcut varidalı umumiyenin güm- |  S —— L ” İ da ehemmmiyetli derecede teb>İçraf , ' gazelerinde ” münteşi kn'em İA gö ge bir telgri rük resminin vasati olarak le| z7 riy K tabeş niüketinde istira edinlerine) JK Ber'Gü akeriyesinin Ka u süretle hükümetin şimdiye | gönrüklerden iife cetği Gridetin mekmacakan idame e teminine gayret edilecektir. B— Anasırı istihsali; mem- lekette mevcut ve inkiçafa müs: dit ye himayeye dayık mahalltı GÜL düme d Balmiye ile her hangi bir sebeple hariçle a übtin — Ha" hahnaz inemleketin Taşesi, müdatası ve| femamiyeti — iktısadiyesi — noktai Bazarından dahilen tedariki lzem Glan adat isiheniyoyi barekcız ekirecek . mutedi B Hine GU Blbik edircek v ae bu himayenin dahili müstahsilleri| daima ıslahata devam ettirecek| SN e gaer gee Tacaklır.. — Balkdaki . (himeyere Hut Va diri esnasında ayrı ayrı naze Blan d C antt d d b alât ve edevatı istihsaliye ve akliyenin eui zamanda ct leket dahilinde teşviki mültezem Haa gae a Parise gitti Türk-Fransız müzake-| ratı hakkında hüküme tine malümat verecek Fraasit eli Komt d Şamore! Fransız sefiri M. Deşambrün| D— Yeni gümrükler ithali 5 v REYEN gümtüller öit poke Tünek öi yalaanan nü ve binnetice - kambiyomuzun| muvasalatına dair haber alındığı Bildirilmektedir. HİNDİSTANDAKİ EFGAN PİRENSLERİ Kalküta 18 (AA) — Eskiden beri Hindistanda KRöyter) Kraliçe Mari bugün geliyor Kraliçe Hiz. Robert Kollejde misafir olacaktır Romanya Kraliçesi Mari Haz retleri buğün şast 1 30da Romanya vapurıyla - şehrimize gelecek v Vali Vekili' Fazlı ve Polis müdi- rile Sefaret erkânı ve sair zevat| tarafından — istikbal olunacaktır. İKraliçe Hazretleri gehrimizde, bir| kaç gün kalatak ve Roberti Kollejde ikamet edecektir. Krali- İçenin rafakatınde bir kaç ki aha vardı mek maksadıyla gitmekte olduğu söylenmekte isede hakikati halde, inlatan — uğrayan — Türk - Suriye İmüzakeratı hakkında hükümetine malümat vermek ekte alduğu — zan şimdiki gayri tabü bududun tas- e muvafakat etmedikleri ve| Suriyedeki Türk emlâkinin tasfiye- 'sine yanaşmadıkları cihetle müza-| kere inkıtala neticelenmiştir. Hal-| altında' asay ediliyor. Fransızlar| © KA anlattı: — Geçen gün, Babaliden geçiyordum.. Yokuşun ortasında iri gözlükleri, geniş mu kars, — eldivenleriyle ziyade dalgıca benziyen acayi bi Amerilalı kadının. bir acı ile kavga ettiğini gi Yokuşun ortasında, hamallar, ge zete müvezzileri, İitapçılar, gar- sonlar toplanmış, bu serbest or- ta oyununu, neş'eden kırılarak seyrediyorlardı. Amerikalı kadın, uzun saplı| İşemsiyesini - tehdit “ile kaldırp indirerek ve bir lokomotif gibil soluyarak acayip bir Türkçe ile aykarıyor, insan, hayvan, merha- met gibi kelimeleri, yanlış bir| istifle sıralıyordu. Arabacı, kasketinin altından dağılan perçemlerini elinin ter- siyle toplıyarak derdini anlatmak istiyordu: — Üzülme.. Madama.. Üzülme Birşey olmaz... Maşallah - bizim beygirler yüke idmanlıdırl.. Fakat, Amerikalı kadın bun-) ları dinlemiyor, yürümek- istiyen 'atları şemsiyesiyle ürküterek dur- duruyor ve sesini perde perde| İyükseltiyordu. Nihayet, — Himayei — hayvanat İcemiyetinin bu hamiyetli âzası) galebe çaldı ve genç arabacı kâ-| Zt toplarını kendi sırtına yükle - 'nerek matbaaya taşımağa başladı. Yokuşun ortasında iki kat ol delikanlınız arkasından, fkar fıkır bir neş'e ile şahlanıp kişai-| İyen atlara hayretle baktım Hayvanlar bile bu hamiyetli, İkadına gülüyordu ! YUSUF ZİYA Mavna yok! Liman şirketi vapurları boşaltamiyor Sadık Zadeler dün Liman Şirketini Kâtibiadil vastasiyle Pprotesto ettiler Tahisarı denilen, Ediyor, Nasi Şikayel cimedlaki'ba kudretsiz Şirket tüccara mavna bul-| maktan bile acizdir. Canlı bir misar Tüccar Limi biraderler Şirketi: mar vapurunu - dün” sabah boşaltmağa başlıyacağını tam otuz sant evel yani perşembe günü Şirkete bildirmiş ve VAPUR BEKLİYOR. Halbu ki vapur da haraket et- İmek üzere bekieyen Hıdiv Kumpan- yası vapuruna yetiştirilecek " Findık pur “anbarında çürümesi| Şikayet İüzumu hissedilmiştir. MAVNA YOK Şirket ne cevap verse beğenlr- PAZAR 20 ANUNUSANİ 1929 ABÖNE ŞERAİTİ. — | Hüpver) Türkde için Harıç İçin Beneliği | 1400 Kr. | 2700 Kr. j 6 aylığı Kr. ( 1450 K GE n S aylığı — 400 Kr. | BÖK | — Nushası her yerde 5 KURUŞTUR Gökbayrakçıi Cemal Jandarmalar arasında tevkilkaneden mahkemeye idamları talep ediliyor Mevkufların ikaıma teşebhüs ettikleri şeni cürmün mahiyeti suikast ve taklibi hükümettir Şeni oldnğu kadar gülünç tasavvurlar: askeri elde ettikten sonra valiyi, kamandanı, rüesayı | katl edecekler ve Mudanya tarikiyle İzmir erine yürüyeceklermiş! Barsa 19 Ça mul — Mel'an emelleri nihayet Bursa. hapishanesil Şerçivebi içinde boğulmaya mahkaan| Salka gözveyrakç Cai vehempar ine sanıt oda başı rında hanımlar da Duluman. adedi 120 kişi İdi. Kapıdan itibaren hâl ve etvar: başlanarak, — bütü Men'i muhakeme kararı dün tas - dik olunmuş ve mevkuflar derhal tahliye edilmişlerdir Mavkallar. otomobillerle- evlerine - dönmüşlerdi. Cenahpaşa - bastanasinde dedayide, bulunan - Kemal - Bey de. öğleden Sona - hastaneyi terkelmiştik. Mavkufarın hepsi de Cümhriyet adalefinin İecellisine esasan - infizar imekte olduklarını söşlemişlerdi. İkinci — istintak akeme kararnamı sinde şekle ait nok-, sanlar da ikmal vel k sıf Bey. tarafından tasdik edilmiş v mevkufların cümles: dün öğleden sonra' tahliye - olunmuşlar- dü Şekle ait nok siniz' Mavına yok ne yapalım ? üzerine — Sadikzadeler, Şirk elim vaziyet karşısında Katbiadil vasıtasile protesto keşide etmiştir. SADIKZADELER ŞİRKETİ Bu but İŞE NE DİYOR Bu meseleler hakkında / Sadık- T Şirketi” İşlelme B.Rİr mührrirmize demiş- Iniz bu söylediğinize inhisar yoktur ki altın. rimiz. etmez. Hangi bir h dan bir müşkülat 'bir tezebzüp çık- masın 'su İsteriz. doğru dürüst damayız yahut eksik alırız. Mi riz ekseriyetle geç gelir. 4 kanı müevelde Limana sikayet etüik, Şir- Fete müracaat ettik, Ticareti Bahriye Mabadi Sa 4 Si 1e 1 'nin gerçi hastalığını tedavi ettir- İsin teminine imkân yohtur. sanların mahi- yeti Tahkikat evra>| kında ve ona mer- karar İkinciceza e fandan itirazı vm Madürü | olan cihet şu Tahkikat, Birinci ceza üzasından sa- “— Liman Şirketinden çektikle-'bik dördüncü Mus-| tantik Hikmet, müs- tantık Süreyya Bey- lerin — dedahil bulundukları bir hey'et tarafından yazılmıştar. Ha İmahkeme reisi, tahkikat müşter buki karamame yahız Müstantik reken yapıldığı için Hikmet ve Hayrettin Beyin imzasiyle tanzim Süreyya Beylerin de karamamem olunmuştur. de imzaları bulunması lâzım gek,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler