21 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Limanve Kömür. #nhisar şirketi sayesinde İstan- ıuul limanının her gün biraz daha fazla olarak çöle dönmekte olduğunu yazıuıştık Bu şirketin elbette vver bir vatandaş olan müdüründen aldığımız ve sırası — gelince — neşredeceğimiz mektubunda derdin daha derin Bu suale cevap ısterız' Ankara aha henüz unutmadık. Bir Haydarpaşadan, alaca karan- müddet evel İstanbulu ve k içinde acı bir çığlıkla bütün Türkiyeyi bir endişe, bir kopan tiren, saatlerce , senenin|ıztırap kavradı. “ Resafe apartı- dört mevsiminde yaprakları dö -| manı,, hadisesi ... Dostların kalbi kan ağladı, duşmanlar sevindi. Gürmü meşhut yapalım der - ken adeta cürüm yapıldı. Güzide külmiyen ağaçlar, renkleri solmı- olduğuna işaret edilmektedir. Bu yan yeşillikler, suları kesılmiyen ğun, yi izahata nazaran Liman İnhisar Şirketinin her hangi bir iş için hizmet mukabili aldığı ücret fa - raza 225 kuruş ise aynı iş için ve bilhassa daha dallı budaklı) dereler, çaylar, çağlayanlar arasın dan geçtikten sonra, set set kuru toprak yığınlarından, omuz omuza vermiş çıplak dağlardan kurulmuş bir kaç zabıta memuru şehitoldu, gene kendi arkadaşlarının kurşu nile.. Bir çok kimseler tevk : edildi, iş adliyeye intikal etti. İstintak, isticvap, muvacehe, mu- iderisid N hakeme günlerce sürdü. Nihayet Cumhuriyet Adliyesi beraat ka - | — Gidersiniz, gidersiniz, gidersi-İşarı verdi. Maznunlar tahlive edildiler Foi LKL UO Liman Şirketinden başkalarının aldığı para 1225 kuruş imiş. Bu| İ A o . Cü ll K mömmlarlen esmer bir aleme girer..

Sayfaya ait küpürler

 LimanveKömür nhisar şirketi sayesinde İstanıuul limanının her gün biraz daha fazla olarak çöle dönmekte olduğunu yazmıştık.
 Varan dördüncü!.. Bu suale cevap isteriz ! Dzba, henüz unutmadık. Bir müddet evel İstanbulu ve bütün Türkiyı i bir endişe,
 Pirimiz hasta “Şeyhülmübarririn, — kelimesi yeni harflerle pek çirkin bir manzara arzettiği için “gazetecilezin piri,,...
 Haydarpaşadan, alaca karanhık içinde acı bir çığlıkla kopan tiren, saatlerce, senenin dört mevsiminde yaprakları dö külmiyen
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ko di L BEŞİNCİ SENE — N' 1691 PAZARTESİ 21 KÂNUNUSANİ 1929 DN T (NUS NADİ k İ l ni yün aaner; Türkle içinidarıç İi karşısında dairel mahtusa 4 İğ — Senclici | 1400 K | Zi0 K Telgrai : İstanbul Cumhuriyet- | 750 Kır. | 1450 Ka Posta kut Telefuıı. TALTNAĞA 3206 İ Kati — Varan dorduncu' c : Ap ol Blln glarak gl ücmekte| E Bu suale cevap isteriz! olduğunu / yazmıştık. Bu şırllem aha henüz unutmadık. Bir elbette münevver bir vatandaş| Bi şadan, 'müddet evel İstanbulu ve olan müdüründen —aldığımı lık içinde acı bir çığlıkla bütün Türkiyeyi bir endişe, bir Sırası — gelince — neşredeci ç ü kopan tiren, santlerce , senenla ıztırap kavradı. “ Resafe apartı mektubunda derdin daha derin| k ğ ü inde yaprakları dö- manı, hadisesi -. Dostların kalbi ve bilhassa daha dallı budaklı KS (külmiyen ağaçlar, renkleri an ağladı, düşmanlar sevin | Gürmü meşhut yapalım der olduğuna işaret edilmektedir. Bu ğ İken adeta türüm yapıldı. Güzide ahata nazaran Liman İnhisar| ğ dereler, çaylar, çağlayanlaş arasın he yac va aa mesmin gebitold ketinin her hangi bir iş için dan geçtikten sonra, set set kuru gee Kai arkadaşlarının kurşu bizmet mukabili aldığı ü | İ (tcrrak yığınlarından, omuz omuza İ ile.. Bir. çok. kimseler tevk ae İyermiş çıplak dağlardan kurulmuş | .dildi, iş adliyeye intikal etti. İstintak, G ea y çemer bir aleme girer — | İbakeme günlerce sürdü. Nihayet Cumhuriyet Adliyesi beraat ka> A a » Sidersiniz, gidersiniz, gidersi- rarı verdi. Maznunlar tabliye edildiler. Fakat muhbirlerden kimse —- hiz.. Nadiren, ya başı baş birlmes'ul olmadı. -Sadece” biçare şehit zabıta memurlarının aile ve Mahaza tahkik olunarak doğru B çi z ijöküz, ya dalgın bir inek, bi e u sabit olduğunda bu netice|Dün şehrimize gelen Romanya Kraliçesi Mari Hz. ile kerimeleri ya dalgır OY “İveresesi şimdi müsebbiplerden davax Tağu sabit - olduğundu y ge iya. Kraliçe nuzlarının sikleti altında ezilmiş n e bizi Liman Şirketinin İnbisar| Prenses Eleananın hususi fotograf mubabirimiz tarafından vapurda| halindeki - garabeti ile meşgul an resimleri başnı ağır ağır kaldınp koşan yadan İi dd gel #Aeyvah, piyasada sabte par olmaktan vareste kilmaz. O za- Mücesna Tp göleyiğ hakati " glar” çıkmaş, he “eİliyeri üüllliç BK Li Te barplüiml Romanya Kralıçesı geldi İizene ilüğğineç dağlar; dağlari; Geok, f İbbarat mühim.. Derkel tertibak — Demek ki İstanbul limanm- telgraf direkleri, telgraf direkleri,| Ü ğ alındı, yollar kesildi, dükkânlar daki belâ yalıız Liman İabisar| — Kraliçenin telgraf direkleri azandi, vakandaşlar eei GA Şirketine maksur. ve münhasır| — Pefakatinde K â) İşte, Ankara, bu akçıl yolün) sahte evrakı naktiye bulundu; değilmişt, lucundan ansızın doğan bir. me- fotoğrafları gazetelere verildi ve demeğe meerbur oluruz. Her ba-| kerimesi var E el K, bazıldı. Piyasa bu İpelikdeni illir mı:::nı,u! limanını aldimı -| Şehrimizde beş gün | İstanbuldan ayrılanların yolu, teessir oldu. İş gene adliyeya gilerle ykraşmağa - mesburz İ pisafir kalacaklar, tokrar Ü eğer Ankaraya gidiyorsa, hu bir| intikal etti ve Cumburiyet Âdlir İstanbul limanım bu demir. çen - ilkroşe avust l kavuşmadır. | yesi bu işin de yanlış bir ihbar Tiçderin “tayil sllmda. boğ, aleaaMailie; Fakat, Ankaradan ayrılanların neticesi / olduğunu anladı. Zan iam gel İşmlbei Haa ve| — şekriimce güzceğlor yazağımız ü FT KN ASN alında - balununların / cümlestaki d atır kalmaz , Bir/ Romanya kraliçesi Mari ve kerimesi| T S RE L Vai enlekctin geresinde bir fehahl prenses İlcana'ız. Gln Saat'in a Ankarada bütün İstanbulu ve|kimsenin sorgu, süale çekildiğini, mahkemeye verildiğini, mes'ul Tanleketn hereade bi aaaal aa a A e anya:l İ SÜ İlstanbulda bulamadığınız ber şeyi| varsa onun tesirlerinden ';_1;:: sinın - Daçya — vapüriyle - şehrimize ; Pireraneğ Açadan zaman geçti, İzmirde şğçtamdkar d Va arür . Kenliçe A lker , gb bar ği sir Bahailik meselesi çıktı, » Zonguldak | relakatinde İKi 'dam - dönörleri il e gene bir dini ve hafi cemiyet leki kömür — havzamızin| yavetleri ve emniyeti umümiye Şehzadebaşı ile şişli, Nişan- ğ İstanbul limanı ile, Ve İstanbul|müfettişlerinden M. Dobresku bur| Ü: ü eee ee B cr a P rinli Ba: bera 3 sıka unmaktadırlar. — Vapurun — rihtimi z 'nedir? Acaba Ça gehrinin bu havza ile çok sıkı; D HL lardı, ber tarafta şüpheler baş B alâkası olması bu cümledendir. | Yâtaşmasını — mütcakip — fistikbale Tesadüf bu hafta elimize bir S*İmİş - olan — Vali O mahletin B. Dek memman kalaiğım Jabilir. Bunun için telefon etmeğe, Kösterdi, , bazı kimueler tevkif VI (Zonguldak) “gazetesi “ getirdi Ki AT'TA Vai muavini Fazl, Şetremaİpek sevdizi İstanbulda mektup yazmağa hacet yok. Bir| dildi, maznunların muhakemeleri İ L AE — ee azaannış — bukrandan " gl acılmemuma Herki, Polis. madürü Şerii|aşıcıiştr. e a badakuna|kapı çalmak kâfi. K ar Beyler, Romanya: sefiri M. Filaliti,| ” Bundan sonra Kraliçe Hiz. va nkarada yaşıyanların eli gea b elaret baş KAtİDI M. Anastaşyu ve İpurdan çkar Bren Eleea ge İve dimağı, içinden güneşin yedi Yaltız Cemiyetler Kanun va Tesinde İstanbuldan hiç bahis yok- Romanya konsolosu, Robert Kellej| hirlikte Şehremancti tarafından rürİrengi geçen bir billür. parçası ZAMnamesine muvafık hareket fur, ve hatta ondan bahsetmek müdürü vapura girerek kraliçe ve| kübuna tahsis edilen otomobile bi |gibi pınl pırıldır, Zira orada, hiç Medikleri anlaşıldığından bir mık- Bi katma bi prenses Biz. boyanı hoşamedi ctmiş,İgerek Robcrt ” Kollele — gismiştr y ça, kulağa fınldanmazl 'tar nakti cezaya mahkum oldular. Fakat bu işi de bu kadar müba- değildir. (Z. n ç HL ea dra baklea d b lügalı bir tarzda ihbar edenlerin is'svap edildiğini duymadık, Kraliçe müstakbilini b bir K l U " bülü ömür bavzasındaki buh- , y alçe müstekblini. Beşuş bir “kraliçe — şehrimizde “beş — gü “medik, görmedik, bilmiyoruz. randan | bahsediyor, — ve bütün vi ce cemiştir. ijy_ Tei Kalacak ve şayanı temaşa mahalleri — Pirimiz hasta ene herkes işile , gücile nazanı dikkati gazeteye göre beplkraiçeye bir buket taktim suniştir Krce ae Bülene Künü & H maeşgul.. Her taraf sakda maballi gibi görünen bu buhran Kraliçe Hiz. istikbale gelenlere te- edecektir Şehrimizde hulunduktarı |— “Şeyhülmüharririn, — kelimesi ve tabit.. Birdenbire kulaktan kus h::gnîluı kapılmıştır. -İstanbul|şekkür ederek ellerini sıkmış ve müddet zarfında Romanya sefaret- yeni harflerle - pel Tağa, hususi mahfellerde. bir müd- gazetelerinin son güclerde fazlaca| vaki olar beyanatıda geçen Şene|hanesinde Şereflerine - bir 2lyalet (manzara arzettiği için 4 det semr gekeldlicir t VA meşgul olduğu iktisadi buhrandan | İstanbul İ seritecekali lerin piri,, terkibi ile tavsif etmeyi N de: G L M Ö Mağrkemmi Emanullah istifasını Hati üier GĞ y gaa İstanbula nakledil diyor ki: muvafik — gördüğümüz — Mahmut F e geri aldı bar SA M L mızdır. Havzamızda yıllardan beri H k Bün dt a| Asiler arasında nifak Ğ yetler ve dedikodular.. Ja pek hat bir şekil almıştır. .| gğ YUNaN ÜN aıap aa u Y uLanağ yit h Z - Demek ki hâlâ Türkiye Cum- Kümür satışı büsbütün durgundur. AA u| —'Elganistan'da asller 5 i) ça ni Ocaklarda kömürler nülae TU Zarasında nifak ve Şaplierıne Garyi pesümeller n küriyetinde guye Katani e İ başlamışlır. Bu sebeple bir kısım asiler yeniden. balümdak kadar kaçtklee ni el (Ğ V VUT gAAA Ka ermma nnnT |EKrala iltihek ulıııl'lırdlr. — SIRRI E * liş 'Davamızı kazandıl TZ| Bamanasnımunun nnn San mumsanlamanın n ua| Eyvah, demek ki memlehetin ilâh, .. İlâb.. gene dostlarda endişe, ğ > iyet... Halbu kâ günler geçti, EMANULLAH HAN İSTİFA- SINI GERİ ADDI haftalar geçti ihtilâttan memnuiyet kararları refedildi. Müddei umur Londra 19 (St)— Sabık Krar İmi mütaldasını yazacak, mustantiklik karar verecek denildi ve nihar İnayetullah. tayyare ile Kâbildeni İyet, evet nihayet Cumhuriyet Adliyesi bu maznunlarında mes'uliyetini mucip hiç bir şey bulamadı ve cümlesinin tahliyelerine krar verdi.. mufarekat etmiştir.Emanullah Han tahttan foragat kararım geri ab Fakat bu defa da hadiseyi icat ve ihbar edenlere karşı henüiz hiç bir şey yapılmadı. dün akdedi-E3| KÂBİL MUHAREIîEâl NASIL BEK V nar A eet t a , Şimdi soruyoruz: — — klllüm Branma'ldla ciea dd olduğunu tecssüfle haber aldık. A ihbarat ve İşantla' bulnan her bangi bir ertlem vatandaştan eyde iharebi hakkındı '."mh"' HEGCA könlkal. gee /hesap soruyoruz!da bu yukardaki hadisatı ika eden muhbirlere hiç B Rladan gah Eene teciliğe . vakfetmiş /olan bu. npi sorgu, sunl sormyacak mina? Bir memleketin ve bikassa inlar vi a SLasükd Jeski |Türk gazetecisi, kendisine '3 yaban bir memleketin dahili ahvalini böyle karışık, esrarengiz e M LAŞ İhas tevazu ve mahviyetle hastalı- | », , ctte göstermeğe kalkışanlar müessir bir ibret olmak üzere ve AĞA KtbaeR| gından kimseyi haberdar etme- yi Olursa olsun - mes'ul edilmiyecekler mi? Bu hal ve hareket öigir. Tânlettayin eşhas, vatandaş hakkında Ceza kanununun tarifi veçhile beş buçuğa indirildi Ankara 20 THu. Mu) Hey'eti Vekileni İlen fevkalâde tedkikatta bulunulmuştur. Uzun: çerattan sonra hariçteni celbedilecek Unun gümrük res- iminin yüzde beş buçuğa tenzili ıkkmdıki lâyıhayı tasvip et. yıha meclise derdesti Bd e O lar l etan Kâbil muharebesine dair -nçıu. selbolunan — Ünunü (9e iafnlltı vermektedir vrerde z üzde beş buçuğa tenril eçen pazar günü Emanulla- | didüren sm «i İ çarşaln. bürüm - | n f dlllmşyur delyr o İ ah Kokeden KÖ a ea ayaleti. Ariz üstadın bir an evel şifa- x üliyeti mucip uluyor da memurlar için olmyor mu? Ortalığı Hey'eti Vekilenin — aüaküli tahliye eylemeğe mocbur *;ıw"j e ıb"T"."'ıP'h Kopek mıavkiıııi'v'-vm“";“c""' ei '*I'“în heyecana vermek istiyenler, en ufak bir haberi izam ederek içtimana Gazi Hz, de iştiraki |tar.. Aynı günün gecesi — asilı !w;) bi Ş,:r- AA ,"'"YL n de mesleğin (mes'eleler icat edenler teç edilmiyecek mi? ler.| — Bu mevkün zaptı bundan sön- pirinin hatırımı istisar/ ettirmek| buyurmuşlardır. 'Baha Sakanın kumandası altında| raki harekât üzerinde azim ebem.| suretişle kadirşinaslık vazifesini| — ÇK büyük vatan bir endişe “Germtmananamanmnunne? |olarak paytahttan üç mil mesafe- | abeli Sa g ra d İyapmasını isteriz. | Bu suallere cevap isterizl

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler