21 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

sankara müzakeratı ne halde? Turk Yunan müzakeratı Bursadaki mevkufların dünkü muhakemeleri Müzakerenin inkitaa uğradığı Mevkuflardan bir kısmı çOk mühim hakkındaki şayia teeyyüt etmedi itiraflarda bulundular ı Atina 19 (Fos) — Ankarada ceryan eden Türk- D OT EE A ci aKi iaradez l e S A n F İ ALAY Nefiz Mevkııfıar Vâıl ve ı(ıımanrıanı nırııv, 'lllı('ı'l-"“ canva 'nn'î'î-ı_

Sayfaya ait küpürler

 Trabzonda belediye intihabatı Trabzon |H. M.| — Yakında Belediye intihabatına başlanacak tır. Teftiş heyetinin intihabı bitti
 Fırka nahiye kongraları Zonguldak 19 ( Hususi ) — Vilâyet dahilinde fırka, mahalle, köy ocakları nahiye kongraları...
 şişli caddesinin tevsii Hedmedilecek dükkânlardan bir kısmı fakat Harbiyeden Osman beye kadar imtidat eden caddenin tevsi...
 Tayyare şehitleri için thtifal yapılacak Ankara 19 (Hususi)— Tayyare şubemiz tayyare şuhedasına yapılacak ihtifal hakkında
 temeleri çok mühim lular e kumandanı öldü.lükten sonra İngiliz k emelinde imişler imliile Ankara üzerine yürüm Bursa şehrinin
 Türk- Yunan müzakeratı Müzakerenin inkitaa uğradığı hakkındaki şayia teeyyüt etmedi Atina 19 (Fos) — Ankarada ceryan eden...
 İstanbulda, bu sene sebze satan dükkâncılar her gün — istedikleri mikdarda sebze alamadıklarından şikâyet ediyorlar. her sene
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ — 21 Künunusani 1929 FİATI HER YERDE $ KURUŞ üÇ aylığı 900 kuruş ncenliyet Vebul etmer ğ & ğ On 3692 birinci sene — No : FİATI HER YERDE 5. 'ıâüız“ü'ş"" —3 Ş ğ E idarehane — Bahali ei ashik R £ Telgraf adresi; “Alışam, ';w i AE D Od akli İ | Türk- Yunan müzakeratı || Müzakerenin inkitaa uğradığı hakkındaki şayia teeyyüt etmedi Atina 19 (Fos) — Ankarada cer an eden Türk- Yın » müzakeratının teşaduf edilen müşkilât neti- cesinne inkıtaa uğradığı şayiasi dün musirren deveran etmişt Hariciye nezareti bu şayiaları resmen tekzip tmiş vu müzakeratın bati olmakla beraber emin bir surette neticeye doğru yürüdüğünü tebliğ etmiştir. Salâhiyettar Yunan mahafili emlâk meselesinde Ü £ edilen bütün müşkilâta ragmen hükümetin neticei müzakerat hakkında nikbin bulunduğunu beyan ediyor Atina 19 (fos) — Romadan bildirildiğine göre M. musolini Ankara ve Atinava vuku bulan seyahatla- rı kokkında M. Grandinin verdiği rapordan pek memnundur Raporun muhteviyatı müstakbel T İtalyan - Yunan teşriki mesaisi hakkında pek ümit- ba Sebze fiatları neden pahalıdır ? Bu sene prasanın okkası —İS kuruşa çıktı Sebze i-*t<alâtı azalmıştır, sebzelerin bir kısmını konserve fabrikaları çekiyor. İstanbulda, bu sene sebze satan dükkâncılar her gün — istedikleri mikdarda sebze alamadıklarından şikâyet ediyorlar. her sene 5 ku- ruşa satılan pra- sanın — bile - bu sene 15 kuruştan aşağı düşmemesi, » karnebaharın ba- 'zen sebze iskele- sine hiç gelmemesi üzerine tah- kikat yaptık. Aldığımız. neticeye göre, bu — sene sebze fiatlarının çok yüksek olmasının iki sebebi vardır : 1 — Avrupada ve bilhassa gilterede Türk konservelerine rağ- bet gösterilmesi yüzünden Istanbul sahipleri, tütün işinde daha fazla kâr görerek sebzeciliği bırakmışlar ve sebze bahçelerine tütün ek- meğe başlamışlardır. Kartal, mal- tepe ve pendik cihetlerinde ki sebze bahçelerinin - kısmı azamı bu sebeble sebze yetiştirmedigi — konserve fabrikalarının sebze bah- | için, fatlarda tabi bir tereffu çelerinden fazla mıktarda sebze | husüle gelmiştir. almalarıdır. Hatta bu sene, öteden beri 2 — Üç, dört seneden beri | meşhur olan Kartal prasası bile memleketimizde —tütün — zeriyatı | gelmez olmuş ve bu prasalaı artınıştır. yetiştiren bahçelere kâmilen tütün Sebze yetiştiren bir çok bahçe | zeredilmiştir. Fırka nahiye kongraları Tayyare şehitleri için thtifal Zonguldak 19 ( Hususi ) — Vi- yapılacak lâyet dahilinde fırka, —Mmahalle, | — Ankara 19 (Husı Tayyare köy ocakları nahiye kongraları | şubemiz tayyare şuhedasına yapı- hazırlığına başlanmıştır, ay sonuna İacak ihtifal hakkında mutantan kadar kaza kongraları, bitirilmiş — Merasim hazırlamıştı. — Tayyare tü | şehitleri için bir Kabristan hazır- lanması tekarrür. etmiştir. | Trabzonda belediye intihabatı Trabzon (H. M.) — Yakında Belediye intihabatına başlanacak- tır. Teftiş heyetinin intihabı bit Trabzan için cazbant t Trabzon, |H.M| — Şehrimiz idman külübü - İstanbuldan - bir tazbant takımı getirecektir. Bursadaki mevküfların dünkü muhakemeleri Mevkuflardan bir kısmı çok mühim itiraflarda bulundular Mevkuflar Vali ve kumandanı ldü.dükten sonra İngiliz- lerin yardimile Ankara üzerine yürümek emelinde imişler Bursada fesatkârane maksatlar- da hapishane içinde tertibat itti- hazına kalkışan 32 kişinin muha- kemelerine dün sabah başlanmış- tır. İptida mustantik kararnamesi okunmuştur. - Kararnamede — bir kısım mevkuflar idam cezasını müstelzim - cürüm ile mahkemeye sevkediliyordu. Kararnamede - verilen - izahata göre mevkulların ele başısı mev- künde olan Cemal müdafaai din ve dini islâm ihtilâl cemiyeti namile bir cemiyet tesisine kalkış- mıştır . Bu cemiyet hapishaneyi basmak, askeri elde ederek vali ve rüesayı katletmek, İngilizlerin teşriki mesaisi ile Mudanya, İzmir üzerine yürümek emelinde bulu nuyordu. Kararname okunduktan sonra mevkuflar isticvap edilmişlerdir. Bundan sonra Cemalin Rüya kitabı ve takvim defteri için erilen ehlivukuf raporu okunda. Defter efkâr ve teşebbüsatı mel'- anetkaraneyi sırasiyle tesbit etmiş mahiyette - görülüyordu. , Eseri zulüm ” diye tavsif ettiği hayatını ihtirasla sürüklediği, boş ve mev- hum fikirlerinin, intikam bislerile dolu olan kuru kafasında yer buk- duğu bu defterdeki hezeyanlardan anlaşılıyordu. Her gece kaydedilmiş rüyaların mutat rüyalar olmayıp — hatırat defterinin dahi bu emel eylediğinin tahakkuk mertebesine vüsulü raporda izah ediliyordu. Reis Cemale sardur: Camalin isticvadı * — Şu zikredilen saniaları icat ile mefsedet ikana, vatanı bir çok felâketlerden kurtaran Cum- huriyet hükümetinin şeklini değiş- tirmeğe teşebbüs ettiğnizden bahs- olunuyor siz ne dersiniz? , — Bursa şehrinin umumi manzarası ifade | devamla, bir refikinden harp ola- cağını duyduğunu, o zaman kendi — vücuduna da ihtiyaç hasıl olaca-” ğını söyledi iddia etti. Muhbir- lerin kümarbaz takımından ol duklarını - sırf zabitaya yaranmak gayesi takip gitiklerini ilâve etti ve dedi ki: — Bunların ekserisi cahil adam- dar! hapisaneyi basp bunlur n beni kurtaracaklar, FF'bir mah- Cemal inkâr etti. Reis delâil mevcut olduğunu beyan edince şu cevabı verdi: “ — Teşkilât para ve insanla olur, ben burada 4 kişiyi tanıyo- rum, nasıl bu işlere girişirim. Bir şeyin isnadı kolay, ispatı güçtür... Cemal, Reisin rine cevaben eşhasla hapishanede ancak ticaret işleri için görüştüğünü ve işlerin z yolunda — giti kümun sözü mesmu Olür İsu2. Ben- duyduğunu ifade etti. Reisin: — | yaptığımın çezasını — Sekiyarum, bizsi iğbirazım ; yaktık d leı ayı işler ? Cemal bütün - sualler$ b min suali üzerine : imin işleri. Diye tevile çalıştı ve ifadelerine NMaNaTANNNNNRANENaN aNNt Hedmedilecek dükkânlardan bir kısmı Harbiyeden Osman beye kadar fakat - buna - müsade imtidat eden caddenin tevsi edi- leceğini yazmıştık. Şehremanel Bu caddenin 30 metro genişliğinde olmasına karâr vermiştir. Geçen- lerde caddenin Hamam karşısına isabet eden Klise vakfı dükânların | yerine yeniden inşaat yapılması * istenilmiş , edilmemiştir. Emanet bu sene caddenin bir |kusminı istimlâk “edecek, Volursa gelçcek sene (i | mâl olunücaktır. Emant caddeni 30 metro genişliğinde olmasına ait-projeyi tastik etmiştir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler