21 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

AMANULLAR TLA, VHU TLAZMMLADİIĞİ DULUR TAANRUZAZ DA ÇOLİYUR KETLGG MİSAKI —— : HİTAM BULDU]FIRTIN  |TURK.YUNAN —a a Dün Kellog misakının kabu! P adeğiz | ö dak eee dit ha Talebe kongrası - — ŞİDDETLİ| MüÜZAKERATI layıhası Millet lisinde mütte- toPlamyOT IKI VAPUR ÇAR KEŞİLMED[ | "Kan kabul olundu. Büyük Millet l imburiyendn gee denğii Balkam tülebesi Kör-'pIS'TI ADALARA MÜZAKERE BATI FAL| ası şehi t ' 4 S Gplanasa 1 | VAPUR — İŞLİYE- (KAT EMİN BIR SURET || z Umhuriyetinin — sulhperverli gini toplanacak WEDİ TE DEVAM FDİVOR | Spat eden — vakalardan — biridir. $u son h senelik- fül. Bu seneki Bevnoimllel | 2 ve borel L ir allacek
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| ideilimizin; kendi noktaimazar: ğ İ insani ve shlaki KEHLOĞ | MİSAKI Dün Kellog misakının kabul De dair muahedeye ait kanu layıhası Millet Meclisinde mütte- ul olundu. Büyük Millet , n bu hereketi Türkiye umhuriyetinin > sulhper verli Bini iSpat. eden ; vakalardan biridir. Şu son alı yedi semelikedill. lerimize dikkat edilecek Plursd açık ve kati bir surette | görülür ki Türkiye çihan suluna Kaşı hürmetini, . büsnüniyetni, bazı defalri, bu sulha Karşı İsrmerbutiye ni izhar VE İspat İarsatnı gsla memiştir. Biz sulhun Kadrini, kiymetini Fer keşten yiyade tikdir öderiz. | Çönkü “ozun Zamanlar uromi İ ösiyssiliken, emperiyalizm We bir olunen, devler ihtiraslarından | ©n çok yatar görmüş“bir miller | Vala“ o'da" biziz. Bu günkü ! Türk dövlüçi “Avtups “ eriperi amine karşı cansipatane . mü delelerden “doğmuş bir varıkur, | Anın “içindir. .kirKelloj “misakını ul ederken” biraz da kendi Mizin tahakkuküna” şahit oluyor: Müşuz gibi gurur ve, inşirah duymaktan kendimizi alamıyor- duk; Kellog misakı bazı devlet ve Siyaset ricali tarafından her tür: | ri bie teşe: | ii * ameli kıymetten a bbüis“ sönetinde teiekki edilmiş Merakla * beraber, ; gerek- umümi Mi *wh yolunda mühim bir adım l Ye » gerek bazı Av rinin. Göşkum. ihtiraslarına iz mabiyetini haiz bulu mamak âtbarile. şıyanı dikkaç ve v EEE, S Mta Ya pa P mek PA siyaser DEVİ bie “sar değildik. O imühitce pi ezyif v © VE tahrife uğir; n vet re ru ndan kalir | “ği dala LE Wçintrni ederizki bü thrifaşa oğum imisakı da bö bazı pi Uğramasın -yani- yalnız Yüzlü in şile yardr tek- Simdi İC vesika halini almasını Ye. kadar müşahede > ettiği MİZ” “ahi ün ale. re bu hususta Ye düşmeieni a Yoktur, şmemenin - imkânı YAKUP KADRİ BUGÜN Zinci sahitemizde £ 1 > Kanada mektuba: f Çed e ça veliyi TİE dag Anerkana —ehşeci ie delakee 4— Son Babevler İstanbul, Ankara caddesi, 100 Telgraf adresi; i Telefon numaraları: 8912 — A9IB İstanbul, Milliyet Zee Goya ve moibor ya olt hesuslar çin münâryete mürerda! mel di me cep miebrash ir 10 Kuraya. Gelem evre geri gerilmiz, Nusbkası 5 Huruştur “AMANULLAH HZ. NIN 3 üncü sahifemizde: “ 1 Melediye bütçeleri“ mezamina — Abideleda Kr bir çok” yeniay kapan! KE 35 Mühendis metüenliniz 44 sey beri ne Yapıyor? 4 üncü Sahilemizdeş 1— Edebi bahis 6— Sih bilgi 1— Hikâye, karikatür V Sinci, Sahiremizde: 1— Spor baya Sincı sahifemizdez 1— Millet mekteplerine devam edenler için ko- ay okuyup yazma sü- tunları ve ezl lw Bp glenceli yazı İdarehane: İstanbul, 8911 Kandıharda Afgan asilerini darma dağınık etmek için hazin » dığı büyük taaruza başlamak üzre bulunan Kral Amanullah Hz, | Kraliçe ve baldızları H. ile bi'ikte- di © VAZİYET ÇOK MÜHİM! AMANULLAH HZ. NİN BEYANNAMESİ KRAL HZ. BÜYÜK TAARRUZA BAŞLAMAK ÜZREDİR. İNAYETULLAH TAYYARE İLE GİTTİ Afganistan vekayii alâka ile takip edil- mesi lâzım gelen bir safha arzetmekte- dir.Bilihassa Amanullah Hanın Krallığını muha- faza ederek Kandıharda teşkilat yapması ve âsiler üzerine yürüyerek isyanı bastırması be- kleniyor. Zaten Kralın bu uğurdaki faaliyet ve gayretinin müspet bir sahada- ilerlediğini me vsüken aldığımız haberlere ailen kaydeimiştik. Amânullah kanin muvaffak olacağı muhakkak neşrederek Krallığını muhafaza Gittiğini ilân etmiştir. İnayetullah Hanın Hindistana gittiğini, şimdi iki asi relsi arasında mücadeleye girişildiğini yazmıştık. , Beha Saki namındaKi çete reisi ile Serdar Mehmet Ömer namındaki şahsın topladığı asiler arasında baş sen bu mücadele asileri ikiye ayırmış oluyor ki bu Kral Amanulleh Han vaziyetten İstilade ederek iki dağınık Isyan kuvvetlerini kolaylıkla dağıtacaktır. Kâbilde son vaziyet M uk malâmatımıza göre vaziyet şu suretle hulâsa edilebilir: Kâbil ile muhaberat cereyan edebiliyor. Türk sefareti Kâbildedir. o Asiler .arafından selarethanelere tecavüz vaki olmamıştır. Diğer taraftan Dünkü posta ile gelen Avrupa gazete- lerinde Afganistan hakkında alınan mütenakıs bir çok haberler vardır. Bu malümat daha ziyade İnayetullah Han hakkındadır. . Berlin . gazeteleri İnayetullah Hanın Alman dostu olduğunu iddia ile Kâbildeki Alman mek- tebini kapatmıyacağı ümidini izhar ediyorlar. İnayetullah Hanın büyük oğlu bu mu okumuştur. 5 de Diğer taraftan İnayetultah Hanın liz taraftarı olduğuna dali İntişar eden bir takım rivayetleri kl Afgan sefareti uzan uzadıya tekzip ediyor. Mezkâr sefaret İnâyetullahi Hanım herşey - der evel milliyetperver bir Afganlı olduğunu kaydediyor. Mamafi bu haberler Bundan üç dört günlük vaziyete alt olduğu İnayetullah Han artık Kâbilde değildir. İnayetulla! bilde tahta geçmesi Amanıjlakı Hanın feragati manası, miyacağını daha ilk günde söylemiştik. Filhakika Amannllah Ha- wn Kandıhara gitmesi orda teşkilât yapmak için olduğu anlaşı- yordu. İnayetullah Han nasıl indirildi? nayetullah Han Kâbilde alelacele tahta geçirilince molalar keyfiyeti hemen asilere bildirmek icin Köşmuşlar sade bunla bu tebeddülden de memmun olmadıklarını saklamamışlardır. Asiler kâbil üzerine yürümeye devam etmekten geri durmıyarak * mollalara “Gevabı ret vermişlerdir. Bunun üzerine asiler Kâbile gir- rmişler ve Orada Amanullah Hana sadık olan askerle mücadeleye " # işlerdir. O geöe sabaha kadar müsademeler olmuş, sabahldyin 0 şiddetli sokak muharebeleri ceryan etmiştir. İnayetullah Fldnin çever tatalından istenmemesi Beba Sakinin tahrikâtle olduğu anla- e Beha Saki kendisine Habibullah Han unvanını vererek Afgan #eçmek istediği için İnayetullah Harın siler tarafından Afgan Emiri olarak tanınmasına mümanaat etmiştir, B malümata göre: İnayetutlah “Hanm' asilerle amlaşmamış olduğu tahmin edilmektedir. İnayetollah' Han da pk “biraderi Amanulluh Han gibi, Mahmut "Tarzi hanın “kızlarından birini almıştır. Kraça Süreyyanın büylük hemşiresi, İnsyetullah Hanin beremidir. İki birader arasındaki bu münasebet asilerin İnayetullah Han aleyhinde hareket etmeleri İçin Beha Sakının tahrikâtına vesile olmuşttr. Fakat tekrar edebiliriz ki Vaziyet yakın bir zamanda Kral Amanullah. Hanın müvaffakiyetle tamamen düzelecektir. 4 addesilmektedir. Son dakikada aldığımız malü- | ata göre Amanullah Hz.Telsizle bir beyanname | Başmahnrriri Siirt moetusın MAHIMIE'E toplanıyor Balkam talebesi “kön-! grası şehrimizde toplanacak Bu seneki Beynelmilel talebe birliği kangrası için istihzaralia bulunmak ve Balkan milletleri talebesi arasında tesanlit temin et- mek Üzre şehrimizde Bir kongra akledilmesi taka rür etmiştir. Köngraya * Romen, Sırp, | Bulgar've Yunan talebe bir- liklerinin iştiraki için alâka- darlara “davetiyeler. gönde- rilmiştir, Köngrada Balkanlı genç ; lerin ihtiyaçları ve Beynel- mile) - birlikteki vaziyetleri | tespit olunacaktır. Kongra- nın bir aya kadar aktı için hazırlıklara başlanmış ve Emanetle temas edilmiştir. KAZANÇ © VERGİLERİ BEYANNAMELER ÜZ- ERİNDE TETKİKAT ıllıyı CT ŞİDDETLİ İKİ VAPUR ÇAR- /PIŞTI, ADALARA VAPUR“ İŞLİYE- MEDİ “BEYAZIT HAVUZU SOĞUKTAN DONMUŞ- TUR. KAR FIRTINASI DEVAM EDECEK Mİ? İki gün evel sakinleşmiş olan. havalar çevelki . gece yarısına doğru değişmiş ve çok: şiddetli birstodos. İırtı- riasi çıkmıştır. Bunun tesirile liman “işleri karma “karışık bir hale gelmiş ve bazı kâ- zalar olmuştur. LUimanımızda olan Alman bandıralı “Denos, vapuru, demirini tarıyarak, Bantırya ismindeki İngiliz gemisinin üstüne düşmüş ve mühim bir hasara sebebiyet ver- miştir. “Bantırya nın acen- tesi tazminat için protestoda bulunmuştur. Yakın sahiller YAPILIYOR mine ait kazanç mi mensup olduk ları tahsil şubelerine yermislerdi. Bunların, kazanç vergileri tab- Defterdarlık” tet- rlarr bu beyannameler. sil olunmüştu. kik memu Ktiçaret Terini k mışlardır. yannameleri «eksik © çıkan- Yardan * siradaki fark tehisil > edil- mekle beraber ayrci haklarında takibat yapılacaktır. Tetkik me- murları semt semt bu husustaki tetkikata devam etmektedirler. SİNEMA ENSTİTÜSÜ BİZİM DE MÜZAHERETİMİZ İSTENDİ Cemiyeti akyam tarafından merkezi Romada olmak üzre beynelmilel terbiyevi bir sine - ma Enstitüsü tesis edilmiştir. Aldığımız malâmata göreş bu müessese muhtelif memleketle- rh zirai vazizellerinin yekdi- ve < çiftliklerin tarzı İdaresi, râdyofonl, tele - vizyon, Ve renkli fotoğraf m sailinin sinemaya tatbiki husu. sunda muhtelif memleketlerde ki terakkiyat ve teceddüdattan kadar olacak ve filmlerin ibadelesile- iştigal edecektir, i İştigal “edeceği mesallin şü- mullü ve hakikaten mucibi isti- fade olduğu yeknazarda görülen Bu enstitüde fayda görüleceği kuvvetle tabmin edilmektedir. Renkli fotografın sinemaya tat- biki muvaffakiyet nisbetinde is- seferlerinin mühim bir kısmı Inkıtaa uğramıştır. Seyri sefnin idaresinin Adalar ve Anadolu postalarile Şirketi- hayriyenin Harem ve Salacık seferleri yapılmamıştır. Fatin. Bey Rasathane müdürü Evelki gece şiddetle hü- küm süren soğok dalgaları yüzünden Beyazıt havuzu donmuş ve bir çok evlerde terkos su boruları patlamış- tır. Dün sabahki lodosa rağ- men soğuklar şiddetini te- mamen kaybetmemiş oldu- gu için yeniden, kar yağma- ga başlamış ve kısa fasıla. larla geç vakte kadar de- vam etmirtir. Öğleden sonra İTURK-YUNAN Türkye Hariç Brci Suhfede San imi 3 Arg g0 ka. 800 ise . . ge. 130. M0 » j mavı : ” MO“ EMO « Pari Meslmmn 1 Eur HAZIRLADIĞI BÜYÜK TAARRUZ BA HİTAM BULDU|FIRTINA Talebe kongrasl! > MÜZAKERATI KESİLMEDİ MÜZAKERE BATİ FA- KAT EMİN BIR SÜRET TE DEVAM EDİYOR | / Atina, 19 (Fos) -- Anka- rada cersyan. eden Türk- | Yunan müzakeratının tesa- | 'düf edilen müşkilat netice. |; sinde inkıtaa uğradığı şa- | dün musirren devran | etmiştir. Hariciye nezareti bu şa- | yıaları resmen tekzip etmiş ve müzakeratın bati olmakla beraber emin bir Ssurtte neticeye doğru yürüdüğünü tebliğ etmiştir. Salâhiyettar Yunan mahaflli &mlâk mes- inde tasadüf edilen bü- tün müşkilâts rağmen hü- hakkında nikbin bulundu- ğunu beyan ediyor. Atina, 19 (Fos) -- Roma. dan bildirildiğine göre M. Musolini Ankara va Atinaya vuku bulan soyahatları hak- kında M. Grandinin Verdiği rapordan pek memnundur. Raporun muhteviyatı miüs- takbel Türk - İtalyan-Yunan teşriki mesaisi hakkında pak Umit bahştır. Diyandopulos dönmiyor Ankarada bulunan Yu- nan mübadele başmurahhası M. Diyamandopulos Anka- radan Istanbula avdetini te- hir etmiştir. Emlâk meselesinin mü- zakeresi bittiğinden M. Fa- taraki ile kâtibi «şehrimize | avdet etmişlerdir. DİLENCİ HİLESİ Topal adam alabildi- ğine koşuyor Dilencileri toplamak içle Şehremaneci mua vinilerinden Hamit beyin riyaseti altinda yapılan teşkilât faaliyetine de. vam etmektedir, Memurlar. dilcaçileri toplar. ken bir çok gülünç vakaj karşılaşmaktadırlar, Dün de Meydancıkta böyle birl hadise olmuştur . Bir ayağım topal göstererek koltuk. değneğile dilenen biri memurları görür görmez ayağının bağını çözmüş Koltuk deyneklerini attığı gibi ir) Şaşırtân bir sür'atle çinüştir. Bu hadi kendilerini sakat aikseken Miçe) cilerden çoğunun hileleri” ântaz Şılmıştır. ——.. Belediye intihabatı Abone ve Ilan: ücretleri Gazetemizde çikan yazıların bükuku mahfuzdur agda SLIYO ik 4 Li Dün Romanya: Kraliçesi Mari fiz kümetin neticel müzakerat | kerimeleri ie birlikte şehrimize geldiler ROMANYA KRALİÇESİ Mari Hz. ve Pren- ses. İlyana şehrimizde Kraliçe Hz. Istanbulda bir'kaç gün kalacaklardır Romanya Kraliçesi Mari hazretlerile kerimesi Pren. ses İlyana dün Românya bandıralı -Daçya vapuruyla Romanyadan şehrimize gel. miştir. Vapur rıhtıma yanaş. uktan sonra Vali müavini Fazlı, şehremaneti muavini Hamit beylerle Poliş müdü. rü, hariciye memuru ve er- kânı matbuat vapura gir- mişlerdir. En evel Romanya seliri M. Filaliti Kraliçe Hiz. lerine beyanı hoş amedi etmiş ve Kraliçe hazretle. rini hükümet “damına lamlamağa O memur olan Fazlı Beyi taktim etmiştir. Bundan sonra Fazlı Bey hariciye memuru vasıtasile Kraliçe hazretlerine beyanı hoş-amedi etmiş, Vali Mu- hittin Beyin rahatsız olma- sından dolayı bu vazifenin kendisi tarafından ifa edil- diğini ilâve eylemiştir. Bun- dan sonra Kraliçe — hazret: , lerine o Romanya — isefareti namına bir çelenk taktim edilmiş, müteakiben Kraliçe Se rüzgâr karayele tahavvül fifade fazla olacaktır. Bilhassa | <tMiştir. mebatat hastalıklarında bundan Rasath; edilecek istifade birkat daha | davamı yeli üre, karın fazla olacaktır. Der olması muhtemel- Bu enstitüye Türkiyenin de mu- âveneti talep edilmiştir. Bu ta- lebe verilecek cevap: henüz ta. karrür etmemiştir. Haliç donacak mı? Kandilli rasathanesi soğuk nakıs Sekiz dereceye: düş- tüğü rüzgâr hafiflediği tak- dirde Halicin "kısmen dona- Kayseri, 20 CILM5 Dü y . M2) — Dün | ga; ktedir. m v— kar Tasılasız ya. Tinsğikde Gi bir yor. * Şimdi N A alci Kr ide onbeş saritimi | ar dpieinin taklp etmesini; sabah «denizin müthiş bir manzara kespederek dalga- larin, Haydarpaşa önündeki dalga kıranı geçmesine rağ- men Adalar 8,20 seferini Kayseri belediye: reisliği Kayseri 20 (LLM) — Beldiye İntihabı biri. Reisliğe sabık Tab Tirat müdürü Mühiçtin B. intihap edildi, sabık belediye reisi İbra hira Safa bey, Bünyan iplik”fab- rikası mürakıpliğine tayin edildi | pur, çok müşkilata maruz | la devam etmektedir. de fırtına şiddetli oldugun- $ yapmak üzre çıkan bir va- | dan vapurlar müşkilatla yo- | rimizde dört beş gün kala- Hazırlık devami ediyor hazretleri ve Prenses İlyana Cemiyeti Belediye intihap | vapurdan rıhtıma çıkmışlar encümenleri belediye dalrelerii- | ve (Ohemen O Şehrema de çalışmaktadır. Müntehibi | netinin bir kapalı otomobili evellerin listesi bir haftaya ka- | ile rıhtımdan caddeye Ççik- dar çıkarılacaktır. Bundan son- | mışlardır. Burada misafirler, ra 8 gün müddetle mahallelere | Emanet otomobilinden ine- asılacaktır. İstinaf Ve hüküm | rek Romanya Sefaretinin bir tebliği için de sekizer gün müd- | otomebiline - binmişler ve dect bırakılacaktır, Bu müddet- doğruca Robert Kolleje git, Büşlahacaktır. netin otomobiline maiyetleri ği. binmişlerdir. “kalmış; nihayet iki saatlık i “cak saat 4 de gelmiştir. Karadenizde ve Akdeniz- | Çünkü boğazda şiddetli fır- ma vardı. Kraliçe Hzişeh 55 “ caktır,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler