22 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Her tarafta kar fırtınası ve soğuklar hükümferma.. Istanbul civarındaki köylerde kar yarım metroyu buldu Dünkü lodos akşama
 Telefonlar islâh edilebilecek mi? Şşurayı Devlet otomatik telefona lüzum görüyor Şirket, elindeki levazim eskimeden buna...
 istatıs Müdüriyet teşkili lâyihası meclise sevkedildi Ankara 21 (Hususi) — yeni istatistik teşkilâtı lâyihası meclise...
 Balığın fikri ne merkezde? Denizini mi şaşırmış, ne N olmuş, - bilin mez; Marma rada bir fok balığı yakalan dı; Yüksek...
 Kraliçe Mari dün geldi Romanya Kraliçesi Mari Hz. dün şehrimize muvasalat etmiş ve vapurda bir çok zevat tarafından istikbal
 Zahire fiatları düşüyor Havza, 20 (Hususi) — Zabire piyasasında bir hayli tenezzül vırdır Bir hafta evel ölçeği 2,5 —otan...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI — 22 Kânunusani 1929 a ücretleri N Türkiye için * >. aylığı 500 kuruş. Ecnebi , ş altı aylığı 1604 PN 1700, altı aylığı ny cx dai - ein ERDE 5 KURUŞ 5 A IN 7 er için: Senel ; 0; ği 900 kuruş. Gazete idaresi wârlardan mesuliyet kabul etmez 3 w On bi idarehane Babıâli Telgraf adresi: “ için Ist. 1686, 3693 va nci sene — No: Ye iyi Karin crdi Dört mühim adli kanun lâ Gi Her tarafta kar fırtınası ve soğuklar hükümferma.. Istanbul civarındaki köylerde kar yarım metroyu buldu lodos akşama do, oğru ortalıkta bir İn fazla kar tabakası mevcut olduğunu müşlerdir. .Şehremaneti ameleleri sabah- leyin erkenden sokaklara dökül- müşler ve büyük caddelerdeki karları temizlemişlerdir. mi halkının hiç değilse yarısı bu bah işlerine giderken” birer me gör- sokaklarda, her ar topu maçları ya- pılmış, miiitelif semtlerde kardan garip garip eki heykelleri vü- cuda getiril ar kömür ve E alkeii ei güldürmüştür. Rasathane karın çi edece- soğuklar ni sürüyor. r bi nado- lunun di ir çok ei kar enli ve soğuklar hüküm sürü 'uyor. Balkanlarda Kar konvansiyonel treni Sirkeci teehhür hakkında ME pire ler mış, trenin İgaristan Sds taharri Er söy- lenmiştir. Bu şayia hakkında kumpanyada e yaptık. Trenin Balkan- arda devam eden kar fırtınası sila, geç geldiği anlaşılmıştır. Tren bu gün de istasyona 12 de gelecektir . yağan karlar Kastamonu yolunu Kapattı Soğ > Ee beri Ke ğağ .Şini tahmin ediyor. u sabah hararet sıfırdan aşağı iki Mirecs'i idi. İstanbul (civarındaki köylerde karı irtifa yarım metroya yyak- Ankarada soğuklar Ankara 21 ( Hususi) — Anka- rada iki yea beri çok şiddetli ai Peli şenbe, civardan Kastamonuya giden Oto- mobil ve arabalar geri dönmüşler- İT, Se Münakalâtın durması yüzünden derhal tebettülat olmuş ve Kastamonu piyasası fırlamıştır. piyasada Telefonlar islah edilebilecek mi? şurayı Devlet otomatik telefona lüzum görüyor Şirket, elindeki levazim eskimeden una yanaşmak istemiyor Telefon şirketinin zam tal şirket dört senede bu tesisatı yapacaktır. E Bu karar üzerine şirketin mec- lisi idare larından bazı zevat Z aş gitmişlerdir. Aldığımız malümata göre şirket otomatik telefon en esas itibarile kabul e li vii bu dört senelik müddeti kâfi bulmıyor. Şirket t rafından serdedilen itirazlara göre başka memleketlerde de otoma- tik tesisat uzun bir müddet zarfında Yapılmış imiş. şmedikçe otomatik tesisata başlı- yamayacağını ileri sürüyor. Ba Si bütün dünya otomatik telefonla 12 saniyede konuşurken izim eski makinelerle dakikalarca vakit kaybderek konuşmamız ga- rip. görülmektedir. Dök günleri || ile ki | kalemleri ihdas olunac: Balığın fikri ne merkezde? e şama kadar, gelene geçene yl ediliyor: , Asker uk be: ruş, hesizii on kuruş... Himayei Hay- ” vanın (izzeti veli Hata na- dan vafık Bee iyilik olsun diye, fokun feni zda öldürülme- sini talep ge Bu, bir fikir- vanat cemiye- tinin fikri!.. Bu hususta, o bir de, bizzat fo- a gi kun fikr rini almak lâzım gelmez mi? Bakalım, fenni bir surette ölmesini mi tercih edecek; yoksa, izzeti 2 rencide olarak teşhir edilmesini mi? İL aksan, 7 istatis Müdüriyet teşkili lâyihası meclise sevkedildi ra 21 (Hususi) — ii eğil sevkedilmiştir. tatistik usi) — yeni is- lâyihası meclise Lâyihaya göre is- netayicini cem ve ver, ükümetin emredeceği sair husu: ta istatistik anketleri erip eri cektir. Nüfus harekâtı istatistikleri mü- d. heyeti : Ş unlar umum müdürlüğün vilâ- yet şubeleri addedilecektir. Lâ- yiha sair mevadında istatistiklere ait bir takım ahkâm muhtevidir. Telefon tesisatı Havza 20 (Hususi) — Merzifo- nun 50 köyünde telefon tesisatı yapıldı. kında omuhabereye başlanıyo: TABELÂLARDAKİ YANLIŞLARI TASHİH EHMEN LÂZIMDIR nice nice yanlışlar göze biir ve bunlar, halkın, Türkçeyi öğrenmesine sebebi: İşte ii resmimize hi dü se Bahçekapı üç hikiirar mağ; elâ- sıdır. “Deposu, — ni lâzım gelen “Deposı,, kelimeleri, üçünde de a tarzda tır. Şüphesiz bunları biri birlerinden Kraliçe Mari dün geldi içesi Mari yet veriyor... akınız. Gö iad bulundukları müddet id misafir olacaklardır. To OsAPHOE EO kopya ettiler. Netekim, Bahçe kapı civarındaki diger depoların tabelâlarında aynı yanlışı gördük. -ethanelere , kabları tas tmeyi tavsiye ederiz sonra, sırayla, bütün ğer ze tabelâların resimle- çıkarıp sütünlarımıza geçire- ek ai teşhir edilme- istemiyen Pm lâv- Kali bal düzeltsinler. Zahire fiatları düşüyor Havza, 20 (Hususi) — Zabire ee bir varı çe karaşa düştü. Dalia, ziyade düş- mesi ihtimali kuvvetlidir. hayli tenezzül si evel ölçeği 95 - y şimdi 190

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler