23 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

|Tatavlada DEŞ yuz Eev yandı. Kar fırtınası devam edecek Süt meselesi Tatavlada büyük bir yangın Kar tabakasının irtifaı | Bir mütehassısn | 9 saat süren yangında ç . mühim mütalaası yarım metroyu geçti —| v a mamamaa| 200 den fazla ev yandı __oo—___— ravane eyden aldığımız mek- . - Odunun çekisi 700 kuruştur, Tpt delk ASA Yansın gece İ0 da başladı, 12

Sayfaya ait küpürler

 Romanya Kraliçesi Mısıra gidiyor Romanya kraliçesi dün şehrimizin muhtelif  yerlerini 'ezmiş mağazalardan eşya satin...
 Zahire fiatlarında tereffü Piyasada zahire fiatları yükselmeğe başlamıştır. Bir kaç hafta evel 37 kuruş üzerinde muamele...
 Kar fırtınası devam edecek Kar tabakasının irtifaı yarım metroyu geçti Odunun çekisi 700 kuruştur, /— Emanet bu fiatı pahalı
 Tatavlada büyük bir yangın 9 saat süren yangında 500 den fazla ev yandı Yangın gece 10 da başladı, 12 sokaktaki evleri...
 Afganistan vekayii Asilerin reisi öldürüldü İnayetullah, kardeşi kral Emenullaha iltihak etti Kral Emanullaha iltihak eden
 Tahliye edilen mevkuflar dava açacaklar imiş Tahliye olunanlardan Kadriye Hanım İstanbulda tevkif edilip evelki gün tahliye
 Süt meselesi Bir mütehassısın mühim mütalaası Baytar mektebi müderrislerinde! Abravanel beyden aldığımız mektupta deniliyor
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA — 23 Kânunusani 1929 S aN Abone Geretleri: Türkiye Tçin T Ser 900 Üç aylığı S - On birinci sene — No : 3694 euf ketler için: Seneliği 900 “kuruş düresi Vürlardar mesaliyet » İ K aa $ FİATI HER YERDE 5$ KURUŞ.— | amrz lda . i : “"";%* î&“ v vi adDi Ürekediirük Z Tatavlada beş yüz ev yandı. Kar fırtınası devam edecek Kar tabakasının irtifaı yarım metroyu geçti Odunun çekisi 700 kuruştur, Emanet bu fiatı pahalı bulmıyor Köprü üzerinde karların temizlenmesi ve İstanbulun karlı manzarası İki günden beri devam eden kar| fırtınası bu sabah sükün bulmuş- tur. Gece yarısından sonra kar kesilmiş ve hava açmnıştır. Mamafih | şiddetli — bir soğuk — hüküm sürüyor. Dün gece hararet sıfır- dan aşağı 4 dereceye kadar düş- mMmüştür. Bu sabah yedide 3 de- rece idi. Kar fırtınası münakalâtı sekte- ye uğratmıştır. Karadenize çıkma- ları lâzım gelen bir çok vapurlar tipinin şiddeti yüzünden kavak- larda tevakküf etmişlerdir. Avrupa trenleri de büyük teehhürle geli- yor. Bu sabah gelmesi lâzım gelen Konvansiyonel treninin ancak ak- şama doğru muüvasalatı muhte- meldir. Kar fırtınası bütün Anadoluda ve Trakyada hüküm sürüyor. Bazı yerlerde Karın irtifar bir metroya yaklaşmıştır. İstanbul haricinde de Kar yarım metroyu bulmuştur. Civar köylerle münakalat mü Jâtla icra edilmektedir. Odun kömür fiatları Şehrimize kar yağrnası yeniden odun ve kömürcüleri fırsattan belediye memurları mahalle ara- larma kadar kömürçü ve oduncu mağaza ve dükkânlarını dolaşa- rak, ihtikâr olup olmadığını Kömürün ok- Odunun çekisi | varında de 7 lirayadır, Daha 20 gün evel Odunun çekisi 580, nihayet 500 eriliyordu. Mamafi Ema- disat müdüriyeti bir çeki odunun 7 liraya satılmasını fahiş bulmuyor. İktisat müdüriyeti, odun fire verdiği için bu fiatların zaruri olduğunu söyliyor. Diğer taraftan odun sarfiyatı eskisine nisbeten yüzde 20 nisbetinde azalmıştır. Evelce gazhanelerde çıkan koklar pek az satılırdı. 2 seneden beri halk maden ve kok köürünü tercih| ettiğinden gazhanelerde kok kalma mağa başlamıştır. — Fakir halk, hem odasını isıtmak, hemde yeme- gini pişirmek için kok kömürünü tercih ediyor. Kok kömürüne olan ihtiyaç Azap kapıda 2 kok fabrikası açılma- sına sebep olmuştur. Balkanlarda soğuklar Balkanlarda şiddetli bir kış hü- küm sürüyor Ezcümle Selânik cı- yağan karın irtifar 2 metroyu bulmuştur. Bugaristanda da yağan mebzul karların yolları kapamasından dolayı - seyrüsefer kesilmiştir. Sirbistanda kar ve soğuk misli” görülmemiş derecede - şiddetlidir. Saray Bosnada termometro tah- tessıfır 30, Lubliyanada “19, Zag- repte - 15, Belgratta- 14 dereceye düşmüştür. net | Süt meselesi Bir mütehassısın mühim mütalaası Abravanel beyden aldığımız mek- tupta deniliyor ki: İstanbulda “sarfedilen sütlerin bozuk ve ekserisinin sıhhate muzır olduğu şimdiye kadar bir çok defa yazıldı. — Süt işi Istanbul için çok mühim bir meseledir. Bu işin halli teşekkül etti. Fakat fenni tarzda çalışmayan bu şirket hiç bir şey yapamadan dağıldı. Hal- buki bu tamamile bir fen mese- lesidir. Ve süt meselesinin halline çalışılırken beynelmilel süt hıfzı sıhha kaidelerini göz önünde bu- |lundürmak - Tâzımdır. Bu kaideler | şudür: | / 1— Sütün muayene ve kontro- İana hayvanın memesinden baş- 2 — Sütü sagan ve nakleden- ler tamamile hali sihhatte buhm- malıdır. 3— Temiz olarak istihsali müm- kün olmayan şehirlerde içme süt- leri pastörize edilmelidir. Tahliye edilen mevkuflar dava açacaklar imiş Tahliye olunanlardan Kndriye Hazım İstanbulda tevkif edilip evelki gün tahliye olunanlardan bazıla- Tının uzun müddet meykuf kalma- larından dolayı dava açacaklarını bir refikimiz yazı Romanya Kraliçesi Mısıra gidiyor Romanya kraliçesi dün şehrimi- zin Mmuhtelif. yerlerini - gezmiş mağazalardan eşya satin almıştır. | Bu akşam Romanya - sefareti binasinda kraliçe — şerefine gün sonra Mısıra gidecektir. Zahire fiatlarında tereffü Piyasada zahire fiatları yüksel- başlamıştır. Bir. kaç hafta n fırlamıştır. Alâkadar kimseler kış yüzünden muvaredatın azaldı- gı ileri sürüyorlar. Baytar mektebi müderrislerinden ziyafet verilecktir. Kraliçe bir kaç meğe, | evel 37 kuruş üzerinde muamele | gören fasulye dün 3 kuruş bir | Dün gece Tatavlada bir yangın çıkmış, 500 ev ve dükkan yan- mıştır. Bu müthiş yangın Tatav- lada Hacı Ahmet mahallesinde kâhya sokağında oturan bakkal Yaninin evinden başlamıştır. Dün geceki şiddetli fırtınanın tesirile alevler gittikçe büyümüş, kola ayrılarak baş bir süratle ilerlemeğe başlamıştır. Şiddetle esen rüzgâr- dan mada yolların darlığı ve su bulunmaması - yangının - feci bir surettr büyümesine sebep olmuştur. Yangın gayet müthiş bir tarzda ilerlemiş ve alev alev yanari tahta parçaları rüzgârın tesirile uçarak civardaki mahalleleri de tuluştur- muşlür. Ateşin bir kolu Karlı Dereye doğru ilerlemiş ve az bir zamanda bir çok evleri kül et- miştir. Harike bütün itfaiye gu- rupları gitmiştir. Yangın nasıl çıktı? Yangın * mahallinde bu sabah yaptığımız tahkikat neticesini şu- dür: " Yangın dün gece saat tam (10) birbirini nakzediyor. Tatavlada büyük bir yangın 9 saat süren yangında 500 den fazla ev yandı Yangın gece 10 da başladı, 12 sokaktaki evleri kâmilen yaktı Afganistan vekayiü Asilerin reisi İnayetullah, kardeşi kral Emenullaha iltihak etti Kral Emanullaha ilihak eden kardeşi İnayetullah ve ailesi erkâni Berlin 21 (Hususi) — Afgan vekayii hakkında gelen haberler mübhemdir. Muhtelif menabiin ihbaratı Peşaverden gelen bir telgrafnameye göre kendis sini kral ilân eden asilerin reisi Habibullah öldürül müş. bir rivayete göre de kâbilden kaçmıştır. Moskovadan gelen bir telgrafnamı 3manullah ile büyük kardeşi İn: lerdir. İkisi birlikte asilerle mücadele edeceklerdir. | İnayetullah, Kral - Emanullahtan 4 yaş büyüktür. Emanullh Hom Kâbilden müfarakat ettikten sonra Kral ilân edilmişti. ) da Tatavla Ayatanaş sokağında Yani — isminde bir — bakkalını ahşap evinin soba borusunm geç" tiği çatıdan zuhur etmiştir. gından, baberdar. d ll bekcisi derhal polis mevküni ve sonra — itfaiyeyi haberdar etmiğ Beyoğlu itfaiyesi saat 10 mu çeyrelk geçe yetişmiştir. Bu esnada Ayas fanaş sokağında ancak 3 ev yane mıştir İtfaiye yangın mahallerindeki musluklarda kâfi derecede sa bulacağını zannetmiş isede bü sokakta ve civarındaki yangıni musluklarında su bulamamıştır. Terkos musluklarında su bul namaması itfaiyenin vazifesini çol müşkülleştirmiştir. İtfaiye arozozlarındaki suyu sarf ettiği halde yangını söndürmeye muvaffak olamamış ve nihayet Pangaltı, Taksim ve hatta Tep& başından su almak mecburiyetin de kalmıştır. Terkos kumpanyası ancak sa> at 1,5 da yangın mahallindeki musluklara su vermeye başla- mıştır. ( devamı üçüncü sahifede ) i öldürüldü ye göre Kral yetullah birleşmişe

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler