24 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

lzmır havalisinde müthiş feyezanlar rit.. İzmir havalisinde feyezan Bandırma ve Afyon tren- leri seferlerini tatil etti t V #GK AA GA C, 1L Y SST ae SAÇ ğ YA cY Adliye vekili ile mülâkat | C;er'ıluptrbırrr çete Ş Adliye memurları ve | tenkiledildi | | Mardin 22 (Hususi)— Sı yenl kanunlar yeye kaçmış olan - İbri İunı !1 d ll bir çeti , . Ve ü __—__-ı-__ e Ürmüü z Sie d (— gu a Ha f !İ’Jçe,le HL S SN SÜİ

Sayfaya ait küpürler

 Adliye vekiliı ile mülâkat Adliye memurları ve yeni kanunlar İTürkiyede adalete verilen ehemmiyet - Yeni Adliye kanunları...
 İzmir havalisinde feyezan Bandırma ve Afyon trenleri seferlerini tatil etti Mağnisa ovası kâmilen su altındadır, — şimendüfer
 Cenupt bir çete tenkil edildi Mardin 22 (Hususi)— Suryeye kaçmış olan Ibrahim oğullarından Halil bir çete teşkil ederek...
 lekeli paralar İnsan hali bu.. Hattâ darbı p mesel bile var: daim şaşar!,, diye... olur a: şaşırırsınız, elinizi hokkaya...
 olunu makineye kaptıran amele vefat etti Geçenlerde çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran Mustafa Şaban ismindeki...
 Tatavla yangını yangına ait Üüç intiha — (Yan 1 hakkındaki tahkikşt Süncü sahifemizdedir)...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Ve PERŞEMBE una Abone " ki Türkiye için * e 1700, altı aylığı 900, üç kuruş. Ecnebi ri ketler iç Seneliği sin Se aylığı. 1600; e 900 kuruş: Gaze odaresi olünlardan a kabul etmez mr FİATI HER YERDE 5 “KURUŞ — 24 Kânunusani 1929 ki * va On birinci sene — No : 3695 rn rm ha “FİATI HER YERDE 5 KURUŞ , DE ii O olvarinda. nevus! e | “Akşam, emi "Tiller yüziiişleri 3 3 E ci i a6, idare işleri ve aya e Ti Oündarilan yazılar, satlğlaz İade € nam e havalisinde müthiş feyezanlar Adliye vekil vekilı ile mülâkat Adliye memurları ve yeni kanunlar Türkiyede adalete Fransadan daha fazladır Yeni Adliye kanunları hakkında malümat almak için, vekili M ey, biçen tetkik ediyordu: — Bakınız, dedi, Fransız ha- rar türk hakim — arasında ne >E hir, Paristen daha mı pahalıdır ? Temyiz azaları bizde (310) lira aylık alırlar. Fransada, 250 lira ka- dar alıyorlar. Orada, Baş müddei umumi senede 45000 frank, bizde ayde 410 lira alıyor. Fransa ile Türkiyenin servet- lerini mukayese > bizim akimlerimiz (Oçok fazla maaş alımlar demektir. e ki Ni maaş meğmdi askerlerle mlerdir. Bu el ii “Türkiye demokra- si demokraside as Mamafi biz Daha çok yap- medir . müte: e m mak i mağ kayi milletin bir ke- sesi var. Kudretinden fazla vere- mez. Bundan da yanlara deriz ki, hiç ri devlet, memurlarına, serbest hayatta ka- zamanlardan gum bir ei temi- nine egm olm Vekil Adliye kanunlarına nakli kelâm “ederek dedi ki: memnun olma- verilen ehemmiyet Adliye Vekili Mahmut Esai »ey —“ e ai çıkan beş kanun (medeni kanı borçlar, Hukuk muhakemeleri sali a ticareti ceza kanunu ) ve bu sene çıkacak olan dört kanun ile Adliyeni ana kanunları tamı uyor. Bun- lardan başka yoktur. Bu kanun- ların li adliyemizi en sade en sür'atli hale getirme! edebiliriz. İcra ve iflâs kan ticaretimizi daha fazla emniyet ve inzibat altına alıyoruzr. Bu kanun, umumi ahkâmı itibariyle eski icra kanunundan d sür'âtlidir. Eski icra kanunu, borcu yalnız bir hu- kuku, ir mes "elesi addediyor- du. Şimdi kanun bunun bir hadde a hukuku amme mes- elesi yapıyor. Bunun içindir ki deyni âdiden dolayı hiç kimse hapis edilme- yecektir. Medeni Dünyanın hiç bir Deinde âdi borçtan dolayı hapis a eyi am başka bir midir, Türkiye Sikikinrler” önleri midir? devamı üçüncü * sahifemizdo nazarı tımalıyan yanlış gi dan üçünü dün dren. Üç tanesi de psi çer di??? “u,, yerine “OMişie Abdullah Efen- — ya ismini doğ- u yazmasını bil- türkçe yazmamış, yalnız mn a yazmış. m ig de nahoş! Diger ta elince: Biri, “Do torı,, değil; “Doktoru, a Öbürü, “gazetesi,, değil; “gaze- Nazarı ii yanlış tabelâlar rda a Tar yla iler Eg Fall bir çete tenkil edildi Mardin 22 (Husu Gi Sur- rah. saat devam eden çete Hükümet iki buçuk | müsademe neticesinde Eee için şiddetli tedabir ittihaz etmiştir. — lekeli paralar İnsan hali bu. 2 Hattâ darb Zalimi mesel bile var: “İnsan E, “> Bi diye... olur a 1 inizi hokkaya çarpıp masa lak duran paralarınızı kirletebilirsiniz. ap başka ir kaza iz Ellen de: do- laşarak zaten yıpranan iranız, bir ucundan Seka yırtılıverir. netice veriyor. Zi paralarınız şu ve ya bu suretle arızaya Binaen mecbur — sunuz, bir ta- akça gibi dük- kânlardan birine sürmeye kalkışı- yorsunuz . Sâkin, meselenin far- a varıyorlar. “Sizi, bir temiz azarlıyorlar. zel Arızalı moi yotturuyor; bir hırsız gibi, kor- ka korka uzak- N laşıyor sunuz. yaptığınızdan vicdan azabı yursunuz. Dükkâncı da, sonradan, o parayı hileyle başkasına sürüyor. para azıcık zorca tedavül ediyor. ediy. uyoruz: Bir gişe açılsa da bu gibi kazaya uğramış paraları b mez halk eziyetten ve azap- ? kurtulsa fena mı (Akşamcı) tesi,, olacak. akıa diyeceksiniz ki “bir nok- tacıktan ne çıkar?,; sinek de kü- güktür amma mide bulandırır. Kolunu makineye kaptıran amele vefat etti Geçenlerde çalıştığı fabrikada e kaptıran Musta- amele dün ve evrakı Polisten Adliyeye gönderilmişti ir, İzmir havalisinde feyezan Bandırma ve Afyon tren- leri seferlerini tatil etti Mağnisa ovası kâmilen su altındadır, şimendüfer hatları bozulmuştur Son günler zarfında Izmir ve Balikesir havalisine pek şiddetli yağmurlar. yağmıştır. Bu yağmurların tesirile mo taşmış, Mağnisa” ovasını kâmilen miştir, civarında ' seller 1000 metro mikâbi hacmında büyük bir kayayı demir yolu hattına kadar sürüklemiştir. Kaya küçük bir ihtiza ızla hat üzerine düşeceğinden trenlerin o geçmesi o tatil edilmiştir. Kediz nehri bütün Mağnisa ovasını kaplamıştır. Burada suyun irtifaı 3 metroyu bulmuştur. Şimen- düfer o hattı Menemen ile e Muradiye ari bozulmuş, Emirâlem köprüsü yıkılmıştır. İlk g trenler aktarma suretile işlemiş isede Ee pr vessüü yüzünden münakalâtı tatil etmek lâzım gel- miştir. İzmir-Kasaba hattı vetemdidi bir tebliğ neş- rederek Izmir - Afyon ve Izmir - Bandırma hatların- da münakalâtın tatil edildiğini ilân etmiştir. Keş Istanbul tarikile ve denizden sevkedilmekt “Tatavla yangını yangına ait üç a (Yangın hakkındaki tahkikat 3 nen sahifemizdedir)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler