25 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

FErKOS direktörü Tevkil ediliyor “İki şehit babasının, Lğîğ:t yok r% Tatavla y.angınu:.m .ı:u.sulleri demokraside nasibi, 22 lira için — ae ğğ Terkos direktörü ile rum ö Denishillde - yatmak el » — b şel e d mütevelli heyetinin Fexkiflari amvadılA;

Sayfaya ait küpürler

 “İki şehit babasının, demokraside nasibi, 22 lira için m hapishanede yatmak mıdır?,, Adliye vekili Mahmuat Esad beyin-...
 Tıp takültesi ve doktorlarımız Boğaz mütehassısı Sani Yaver beyin mütalaası Doktorluğumuz çok müterakkidir, Tıp fakültemiz
 Rahat yok kı... Leyâ hanım, © akşam, çamurlara bata çıka, mini mini ayacıkları ağrıya incine, İstanbulun bozuk kaldırım...
 Tatavla yangınının mesulleri Terkos direktörü ile rum mütevelli heyetinin — tevkifleri emredildi Anikara 24 (Husüsi) -...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FİATI HER YERDE 5 3000 lt aylığı 1600; üç Cözaete üzresi CUMA — 25 Kânunusani 1929 neliği 1700, altı aylıı - mleketler için: Seneliği ÜRÜŞ. $ 900 “kuruş. On biri 3696 ( üN "mşünmmmıı Eldarehane » Bakek ZNannda Pu Telgraf adresi ; “Ahşas içim ll 1606 Ve Öönderilen yi Terkos direktörü tevkıf ediliyor “İki şehit babasının, demokraside nasibi, 22 lira i için hapıshanede yatmak mıdır?,, Adliye Vekili Mahmut Esad hayin-Silifke bapishanesinde, 80 yaşında, barçtan dolayı mahpus görerek çıkarttığı bir ihtiyarla birlikte resmi Yeni içra ve iflas kanunu de yai adiden dolayı hapsi kaldırı- yor. Medeni memleketlerin - hiç — birinde, borç için hapis yokdur. — Bilâkis, borcunu tediyeye kutreti olmadığına dair, yalan yere ye- min edene ağır ceza- verilir. ve her ne zaman, malı ve " mülkü, y:#k parasi olduğu görülürse, tarafından heti borç tahsil edilir, hem'de hapse atılır. Halbaki, bizde şimdi, borçtan dolayı bir ay hapis olmayı göze aldıran bir adam, hapisten çık- tıklan sonra, eğer saklı parası varsa, istediği Yeni kanuna göre, parasını ve malımı gizleyen bir adam, ömrü- nün sonuna kadar parasını gizlemeye, yahut, hem borcunu ödemeye, hem de ağır ceza çek- ni — lll meye mecburdur. Mahmut Esat bey, son seyahatı esnasında, Silifke bapishanesini gezerken, 80 yaşında ak sakallı bir ihtiyar görmüş; cürmünü sor- muş; ihtiyar demiş ki: * Bir borcum vardı, ödedim, fakat faizi 55 lirayı ödeyemedim. İki oğlum vardı. Onlar sağ olsay- dı, beni burada brakmazlardı Fakat, biri Çanak kâlede, biri de milli mücadelede şehit oldı Adliye vekili, bu ak sakt ihtiyarın borcumu ödeyerek. ha- pisten çıkarmıştır. yeni kanundaki Şeklikakmi ÇS çin Tei güzel bir misal olmaz. Adliye vekili diyor “İki şehit babasının, demokrat bir memlekette nasibi 22 lira için hapishanede yatmakmıdır?, -V.S. Tıp takültesi ve. doktorlarımız Boğaz mütehassısı Sani Yaver beyin mütalaası Doktorluğumuz çok müterakkidir, Tıp fakültemiz Avrupa Fakültelerinden farksızdır Tıp fakültösi ve hekimlerimiz bakkındaki anketine devam eden muharririmiz Gülhane bastahanesi G iyayer Beyie de görüşmüştür. Sani Yaver Bey Fakülte hakkında muharririmize şu izahatı vermiştir: w —Fakülteyi yükseltecek mul tir. Bizde fakültenin mevcudiyeti bir asırdır. ve eskidir. Hekimlik 25 senedenberi teceddüde doğru atlamıştır. Bilhassa Alman'arın Gülhaneye gelmesi üzerine memleketimizde yeni - bir esas teessüs etmeğe başlar. Fakültemizin Avrupa fakülte- lerinden çok farkı yoktur. Bordo ve Paris fakültelerini bilirim . Bizimki ile farksızdırlar. Eldeki materyel itibarile fark- sızdır. Fakülteyi tenkit edenler, Fakülte ile temasta bulumnayan- lardır, Fakülteye muğber olan- lardır. Doktor Sani Yaver bey | yahlis bir mesleğimiz , Hekimlik kadar Avrupaya yaklaşmamıştır . Hiç bir memlekette mektepten çıkan talebe mesleğine ayak attığı zaman seviyesi yüksek değildir . (Devamı üçüncü sahifede) Psin biçare ?1 | den - sokakta Rahat yok k. Leyâ hanım, akşam, ça- mürlara - bata çıka, mini mini ayacıkları ağ- rıya incine, İs- tanbulun — bo- zuk. kaldırım- Ertesi sabah, bir de sokağa gıkti ki, oh Dün akşamki pis ve bozuk sokakları, ka- rın beyaz ve yumuşak üyle örtmüş; ter- temiz bir hale sokmuş. Leylâ, kirk yılda bir kere Ş_& rahat rahat yn— j,a” rüdüğü sırada S birden bireğ kirli bir kar küme- siyle karşılaştı. Vay! Yerden karlar kaldırılmış; sade buzla bir tabaka brakılmış. Küçük hanım, müvazenesini kaybetti... Vizzzal.. kaydı; ve düştü. Sokaktan kar- ları sözde ne- zafet olsun di- ye kaldırıp da kaygan buz ta- bakasını bra- kanlar, Şehre- manetinin tan- zifat memurlarıydı. Bunlar, Ley- lâyı kar topuna tuttular. İşte zavallı küçük hanimcık, şu resimde gör- düğünüz hale uğradı. Ne yap- Şehremanetin- rahat yürüm- eye — meydan yok ki... (Akşamcı) alamn Şehir haberleri ve fıkralar 3 öncü sahitede Telgraflar ve son haberler & öncü sahitede Dünya şüunu L Şen yazılar © ma sahitede Millet mektepleri sötunü Allah diyö Gökler siyö | Lmuharriri Va-Na) yangının geç haber verildi Tatavla yangınının mesulleri Terkos direktörü ile rum mütevelli heyetinin tevkifleri emredildi Afıkara 24 (Husüsi) - Tatavla yangınının her ne sepeble ise derhal itfaiyeye haber verdirmiyerek 400 evin yanmasına ve 5 itfaiye neferinin mecru- hiyetine sebep olan Tatavla rum mütevellilerinin kâmilen tevkifini dahiliye vekili Istanbula emretti. Her yangında tekerrür ettiği gibi bu defa- da ancak bir buçuk saat sonra su veren ve bu yüzden yangının tevessüüne sebep olan Terkos su kumpanyası direktörünün da der- hal tevkifi ve müddei umumiliğe tevdii de Dahiliye vekâletince emrolunmuştur. Bu musip ve şayanı takdir karardan sonra su kumpanyasının artık adam olacağı tahmin edilebilir. Şehremini muavininin beyanatı Şehremini muavini Hamit bey kendisile görüşen bir muharririmize yangında itfaiyenin vazifesini hakkile yaptığını, fakat yangının geç haber verilmesi, birde - su buluntmaması yüzünden bu Çelâketin vukua geldi- ğini söylemiştir. İtfaiye efradından beş kişi mecruh olduğu gibi müdür Ihsan bey de gözlerinden muztarıp olduğu için evinde çıkamıyor. Şehremaneti yangın bakkında tahkikat yaptığı gibi Adliyede tahkikat icra etmektedir. Bu tahkikatta tahakkuk etmiştir Te'vil... — Bundan sonra kocamın yüzüne bakamıyacağım — İsabet, zatcu bakılacak yüzü yok ...

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler