25 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lawerence Efganistanı altüst et- en sonra hengi memleketin © işlerini karıştımağa memür edildi? en ni teşki isyanı a tahakât bulüş A hemen bütün özetleri “müttefik âVAI Zimanda bir tal İdaresi de meşhur İng yıldı da. bu meşri- Yat cümlesindendir. sebetle Gaverence) im şahsı ve'l» aliyeti hakkdı tesi ikiye vi Türkleri aMikadir edecek birkaç Yazmmşu; mezkdr gazetenin Yazdığı "Bu satırlar “üzerinde akkuf edeceğiz. -(Echos-de Paris ) gazete- sinin“ Londra mühabiri kânu- inin (14) dünde 'çek- “Ğİ bir. telgrafta Efganis- tan isyanında miralay (La- Werenve) in oynadığı mübim sir Polü izah ettikten bu adamın | bir derviş kiyafetine girerek Bodistanın Efgan. hududuna Yakın bazı noktalarında Ef. Ban ahalisini krel İah aleyhine nasıl ayaklar. dırdığını yazdıktan sonra İn- giltere hükümetinin miralay ÇLwerence) e yeni bir-vazife verdiğini. kaydetmkte ve şu saurları Miveten yazmaktadir; “Tayyareci Shaw, veni mis Faliy Lâtveretice” pazar” gühü Vapur. ile. hareket etmiştir. “Tahkikatımıza Yöre bu vw Bomb, bâydan Marsilyaya mü- tev€ccihen hareket eden bir Pöstadır, - im bu adam vi ? Mısira mu, eyem mi, yoksa başka bir Yere mi? , İngiltere hükümetinin Eiya- ndan Türkiyeyi lar propaganda » merkezi Yapmak istiyeceğine inanmak Meyiz çünkü mütareke Kehelerinde din ve hilâfet per- <İ altında Türkiyede mtim- ün olan herşey yapılmış, nlar hiç birinden bir fay- ele edemiydöeklerini ken ileri de anlamış « oldukları m inkılâpçı Türkiyeye karşı sonra ider İrgiltere hükümetinden Diker taraftan miral törenc a) dap sani “lerini iyi bilmesi dye #ihde derviş, yahut Kabile k e ölktine girmek, bu süre Na Muhit A ber hângi “Bir tirafna iş olsa bile. madde Yoktur” İŞ görmesine imkân a bütün bunlarla be. ğa t Fransiz gazetesinin Ef Mündan sonra ihtildi ve Yan Propagandası yapılabi- a Memleketleri sayarken ii) “Vel hâtınna Türkiye is nin gelmiş olması da Şayan ve bir şeydir; çünkü bi Hal gp iemleketle. Türkiye de halâ > Piyraranünı yaparak iş y ........ N Amanul- | s w 5 » Döri günden beri şehrimizde bulunan Romanya kraliçesi Mari ve kerimesi Prenses İleanne dün maiyetleri ile birlikte ( Prencesiya Mariya ) vapurile Möstenceye hareket etmişlerdir. Kraliçe, Emanet, Vilâyet ve Hariciye namına teşyi edilmiş, ve şehrimizde gördüğü misafirper- verlikten dolayı teşekkür etmiştir . Kral Amanullah hana sadık aşiretler “kabile doğru. ilerileyorlar karşı merbutiyerlerini! maba: faza etmiş olan cenup eya- fetleri Kabilelerinin Kâbildeki yeni hükümete taraftar ok madıklari eniyor. k ıbatın . Sinvari, Kekyani ve saire gibi aşiretleri Kâbilde icrayi hükümet eden kabile- ler üzerine yürümek için itü- fak halindedirler. ileri Karkolları iş Kilümetre yak- lar aleyhine nullah ban ta mış olup Gazne istikametinde ve Kandehar yolu. üzürinde tecemmi. eden kıtaat aleyhi- me tevkif. kuvvetleri sevket- mişür. Aa gi Rusyada tevkifat Mosku Matbvat Vali Bey Din lardan ge Mecruhı etfaye efradını ziyaret ve yangın yerlerini tetkik etti *eyanatta bulunıyor ilâyet ve Emanete ait işleri intaç için bir müddetten beri Anka- rada bulunan Vali ve- kili ve şehremini Mü- hiddin Pey dün şehiri mize avdet etmiştir. İstasyonda © emanet muavini ve birkaç ze- vat tarafından karşı- Lak lı 3 üncü sayıfamızdidır YANGIN ihtiyar uşak — Marki cenepları! Tulumba- cıları kabul buyuracak mısınız? &i dikir ve. Kanaati w olduğunu gösterir. n bu hakikattan hü rülebi kümetimizin gafil olmadığı Onun için bü sa: yazmakün maksadı mız zaten maldm. olah “bir hakikatı * bir kere teyit öde- rek ona göre ihüyati tedbir. ler almak: Jüzumunu" ifade etmektir, Teşik Sanayi M. meclisinin dünkü içtimaında kabul olunan bir kanun Ankara, 24 (4 A) —B.M, Meclisi bugün reiş vekili refet Beyin riyaseti alında toplan- miş ve İstanbul meb'usluğuna inilip edilen. Abdülhak Ila mit beyin tahlifilera edilmiş ür. Müteakiben t£ rah kanunun , tadiline kanun ,fayihası birinci müza- keresinde . kabul - edilmişdir. Buna nazaran ayrı aşrı maden ruhsitnamelerine ve ya imti- yazlırıma © metbut olmakla beraber. iküsit vakâletince tesbit edilen muayyen bir hudut dahilinde bulunup müş- tetek tesisata malik ye yek - digerile murtbit olan ve ayni şahıs ve ya şirket tara- İindan tevhiden işleşilen ma- teşvilğ”. sanayi istifade itibarile dolunuri ye cüm- esi için bir munfiyetiruhsat: namesi verilir, Anegk muafi- den, ocakları kanununda yet ruhsutnamesinin. ifası bu kabil öcakların: mdadin kanu- nuriz göre vaziyetlerini döğiş- xirmez ve İmale ait ruhsacs | nameletinin ettiremez. tevhidin . İcap eri Ticaret imtihanları "Ticaret mektebinin “bücün kısımlrinda yatmdan itibas ren kış'devresi imtihanlarınd baslânacak, Ve imcharlar şu: m. 15 ime lar devam edevekti. laa — Fırka içtima Dün İrrkanın vilayet, kaza, nahiye heyetleçi fırkada top- lanarak fırka işleri Tiakkında görüşmüşletdir. İçtimdr Hakkı Şinasi ;Pş. açmış, müşeakiben Cevder Kerim B, riyaset etmiştir. z ele. Yeni bir kurs Galatasaray olunan daktilo “kursunda ders- lere bağlanmıştır. kepçe rağber haylı ziğâdedir . Tedrisat üç- lisesinde tesis Mehmet Asım“ ay, kadar devamı gdecektir. yazıyı asıl oldu ? - Tatavla yangınında asıl temire mühtaç nokta Dö muttali İİ olduğumuz ma lümata göre; Talâvla yangı. Prim etfaiyeye haber verildiği ve Şeris yerine saat ve dakikalar şu suretle tesbit olunmuştur; Saat (22,3)d€ yoğ Galata kulesine Tatavladaki bir telfon abonesi ateşi haber ver- 3. Ate kule Pers bir y Meş 2 ni duğu için 2 busefer « yani» gın görd dehşetli bir şe kildedir » demiştir, stanbul: gurüpu. 22,7 de | bareket etmiş ve 22,25 de (yan- »gin.yerine vasıl olmuştur. Diğer tarafan Beyoğlu guru- uda 23,30 da gelmiştir, ki iki Bürup dâ bü dakikadâ ateşiv iki sokağı cayır cayır yaktığını görmüşlerdir, Bütün bi maluma lana ç n saat 22'den sotira elrafaiyeye haber rdığı netice yan; ıgın gecesi vak'a mahalli talıkikat yapan mu- Marririmize Tatavfa mevkii po- dis memutlari © yangın saat tam 21,15de haber aldıklarını ve ayni dakikâda silâh atarak ve telefonla da etfal; ierdi,, Esasen ateşin -saat "(22) den çok evel “başladığı bir ha- ki r, Ö halde he olmuştur. Etfaiyeye haber verilmemiş mi yoksa elfâiye haber “almış ta mi gitmiş tir? Asıl tenvire mühtaç nokta bu olmalıdır. oğlu gurüpuna, bürası Ca, digeri İ haberdar ettiklerini söylemiş - ir ayi abone bedelimiz 125 * Kuruşa indirilmiştir. Abone olacak zevat ak | | tıncı sayıfamızdaki matbu rnektubu kesip' posta : ile matbaamıza göndermelidirler, ross 400 sn0ht alana peen0 sek Benan eman 4aneAT Nan, T Terkos 4 girkdili m. Tevkif mi edildi? —weg Vrilen haber yanlıştır I Vekâlet ederse icrâsını harikin sebep olanlar hakkıntla mevkufen tevessuunc icap takibat bildirmiştir i İTevkifat yepılup yapılımıyacağı ancak fahkikatf neticesinde belli olacaktır Terkos şirketi müdürü M. Kastello Dünkü Akşam vefikimiz An- “İ Karadan aldığı bir telgrafa atien, Tatavla yangınının teves- süüna sebep olan Terkes şirketi direktörile Tatavla Rum müte- velliler © heyetinin tevkifi için dahiliye vekâleti tarafından emir verildiğini yazıyordu. Bu emre esbâbı miücibe olarak da mü: tevellilerinin yangım haber ver- medikleri şirketin ise su yetiş tir mediği bildiriliyordu. Dün bu hususta tal yaptık, Terkos sirketi müdürü M. Kaslelno akşam geç vakte kadar tevkif edilmemişti. Mümaileyeh dün kendisini ziyaret eden bir muharririmize Şu sözleri söylemiştir; < Görüyorsunüzki tevkif edil- miş değilim Orisda bir yangın vardır.Binlerce insan açıkta kal (im, - İğ ikat Mükâ Mes'ut * çiftler mükâfat olan 1066 lirayı eirdikleri Cev ve çıkan diğer karilerimiz de m -.... Je hayıtainı da okuyunuz . a Mes'ut çifile musabakasında Muallim mektebi talebesi ifatları olan 100 livayı İün idarehanemizden ali dili LEM.M., Üçüncü serif birinei şube talebesi müsabakamıza mektebi ücüncü sınıf birinci şube talebesi kazanmıştı. g ve talili, mektepliler aralarından intibâp edip lerini mektep idaresinede £ Münür idarehahemizde dün aldırmışlardır. Kendilerine ikramive ancmize & müracaat ederek eli aldırmaktadırlar. Li Km o lay li e eee MN vee e ye MüşiiLi İNGİLİZ CASUSU MİRALAY LORENS KİMDİR ? ıgün Başı bu veee tamamen, yapı: tır, Yangın ni ilk dakikasından itibaren su verilmişlir,. Feriköyündeki ja vuzu mukayyit (ileti çizdiği grafik ile bunu gayri “ Kabili itirâz bir şekilde gösterir, TAN tarih 3 üncü söyulamızdadır 7) San dakil dakila “Ankara,24(Vakıt) — D. yekaleti harika ve tevessuüne sebebiyet verenler hakkında der-. hâl ve icab ederse mev- kufen kanuni takibat icrası ile behmehal ad- liyeye tevdilerini vilâ - vetinize telyrafla emr- etmiştir. Terkos şirketinin mes'ul müdurleri hak- kında da ayni muame- lenin yapılması emir- de zikredilmektedir. Tevkif edilecekler, şehrinizdeki tahkikat neticesinde belli ola- caktır. Verilen emirde ism tasrih edilme- miştir. un gz ai kür'ada bi Istanbul Erkek Mugli Efendiler © vesatetile h > peyderpey idareli;

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler