22 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

B” eli B — ef eli Gi ll S WW “ Un gümrüğü jfera Vekilleri Hey'eti unun gümrük resmini on bir ku- ruşa yakın olan miktarından beş buçuk kuruşa indirmiştir. Şimdi mes'ele bu halile Türkiye Büyük Millet Meclisine arzolunacaktır. | Hükümet mes'eleyi pek ince ele- yip sık dokumuş olduğu için onun Meclisi işgal edecek fazla bir vaziyeti yoktur. Öyle tahmin olunur ki bu hafta zarfında Mec- lis mes'eleyi müstaceliyetle hal ve intaç edecektir. Bu kararın balk hesabına ve memleketin iktısadiyatı namına en mühim kararlardan birini teşkil edece- &inde kimsenin süphesi olmasın. Var kıyas et! Haşim Paşa gib *“ Son Saat ,, refikimizin yaz-| dığına göre “ İstanbul Liman| İŞirketi ,, son ay zarfında 60.000)| lira zarar etmiş. Bu zararın se-| İbebi ne imiş biliyor musunuz?| İNe kadar düşünseniz kat'iyeni İbulamazsınız! irket 60000 Jira zarar etmiş;| İÇünkü hariçten çok buğdayı elmiş, buğday gelmiş ammal bunların tahliyesi için şirketin| İmaynaları kâfi gelmemiş, şirket| e ücretle başkalarının mavna-| larımı tutmağa mecbur olmuş ve| işte bundan zarar etmiş. ÜWpeİg . ) mr0en SESEEİİ A Ti KEYUE e d F 5 AM FM SOALAŞ M Sirbistan Kralı memleketi “Memleketi parlamento ve hakiki d mokrasiden istifade ettir- mek üzere şimdilik ken- dim idare edeceğim!,, Soh zamanlarda — Yugoslavya ahvali dahiliyesinde zuhur eden buhran hasebiyle meclisi meb'usan dağıtılmış ve kanunu esasi mevkii mer'iyetten kaldırılarak yerine Kral Aleksandr tarafından teı il mekte İ — eait

Sayfaya ait küpürler

 Var kıyas et! Haşim Paşa gibi.. * Son Saat ,, refikimizin yaz-| uğına göre İstanbul — Liman) irketi ,, son ay zarfında...
 Merhum Necati| neye amellyai an doktor Amol atı ıııııl yaptığını bir ııııımı gazet blldlrıııelııodlr 'a Xen tarafındı ve...
 ardan )senin aklık neti u kmek fiatlarında lmıyacak bir fazlalık gö nekt hali c ğild ük resmi y ük resmi haddine indir mek
 Dün geceki Yangın Tatavlada yüzden fazla ev yandı Kış gecesi, yüzlerce alle sokak ortasında kaldı Dün gece saat 22...
 Sirbistan Kralı memleketi ahvali hakkında diyor ki “Memleketimi bilâhere parlamento ve hakiki demokrasiden istifade ettirmek
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — YUNUS NADİ İüarehanesi : Düyününmümiye karşısında dalrel mahsusa n | Teliğraf : İstanbul Cumhuriyet- | Posta kutusu :N* 246 gera Vel Hey'eti unun| Iızümıı'ık resmini on bir ku- dNN aa lbansln kal et Der ee z lalle Türlie Ha eee - anolünacaklır b z ar ya eee e Aaun Meclisi işgal edecek fazla bir vaziyeti yoktur. Öyle tahmin) ni la el adlada Ve SÖ REEE S n ST İKi özeam. G htlin karalardın. Ti ai Ce Göğe Blama giplei olmana H aü ortaya attığımız ilk gün- WRİURE vka belan ililek Söyaal ei Tet GEcEi Ki Çakrle ” daki bi Böliialei geraber. drrmenel -t M K ĞAR . püm F SAZEi, Ga dd araldik neklecakkdef 5 ve ekmek Gi a gişa haklayglak bir fazlahk göstermekten bali de-| Şildi. Öyle İ eğer nn gümrük Bdi Bünliye güzrük resmi haddine indirilirse ekmek fiatının ee Kül etmek lâzım geleceği az çok) salâhiyet sahibi kimseler ınğ; a llren da aa Biz akıl ve mantığa pek mülâyim #Solan bu iddiayı Eıhinııı ederek| L az saan tenil Tdcez S Tnktmdçe Te RE n eei Bd ee bellkak baylkriı vE Hme pek âlâ dikkat etmiş bulunmak-| Vaziyeti biraz izah edelim: bir| KrlatraR LK A l SÜ AT n e e C n alnamamış olunca un - gümrük| mana kalır miydi? O halde veleve A Te n Kuzararaa e — a maruz kalınmak muhakkaktır. Ma-| lümdur ki yeri olmıyan himaye dahi memlekette çok muzırdır ve bu. mazarrat BERik a seAk ee T kendilerine bir akşam gazetesini Poriparal ittir haz ederek bu tedbirin beybude-| liğini iddia ettiler. Onlara göre unun gümrük resmi buğday bad dine dahi tenzil olunsa öyle bizim dediğimiz gibi üç, üç buçuk kir Yus miktarında büyük- bir faide| elde edilecek değil idi. Olsa olsa) AŞ veya 25 .para gibi bir faide elde edilebilirdi, ve bu kadarcı İnide dabi ” eğirmenlerimln ve değirmencilerinlizin işlerini kanı fırmış olmağa değmezdi. Maraf tabiriyle. çıkarılacak hayıç, ürkü tülecek kurbağaya değmiyecekti Maaliaza döğinmencler bu vazi t karşısında telâş ctmekten kümet mahafilini iknaa çalıştlar. Ün ve ölmek “mes'dlesi balleli: nurken değirmenciliğimiz Ve imhası kimsenin maksat ve) Aarzusu olamazdı. Hükümet tet- kikatını bu. ciheti de mazarı| HER GÜN SABAHLARI Evelki akşama kadar soğuk ve İodos olarak devam eden hava 'Sabaha karşı şiddetli kar tipisine çevrilmiştir. KÖYLERE KURTLAR İNİYOR Çamlıcanın —arka - ciheti ile Dudullu, Bakkalkö, dağı cihetlerine serseri kurt ve domuz sürüleri KAR DEVAM EDECEK GİBİ Rasathaneye göre mizanülharare düşmekte bevam ettiği tak- dirde karın kesafet peydah edeceği tahmin edilmektedir. dün ve Alem, 'gün bir başka ol Bursada muhakeme Bir maznun çok! mühimitirafatta bulundu Bursa 21 (Hu. Mu.) — Taklipi İhükümet hakkinda tedabir ittiha etmekle maznun olan mevkufların bugün muhakemelerine — devam aei Bü tesi a ae cahbüt ettiği söylenen Koca Başın sühakemeye başlanmazdan evel| salondaki diğer mevkuflara zorla İçay ikram etmesi kendisini daha| ç. ,bir vaziyete sokuyordu . emal başını ününe iğmiş düşü: nüyor ve bekçi kakma da müte- lüşiyane etrafına balayordu . Di- ğerleri de müheyyiç bir. halde görünüyorlardı. 'eti — hâkime — mahkeme İ işgal ettikten sonra) 70 yaşında Laz Alinin isticvabına' başlandı. Ali icabında müsellah| küvvetlere yardım edeceği hak: kında müstantik huzurunda vaki lolan — fadesini — inkâr — etti. Dikici ile Bursada ve) bir. kahvede görüşe- rek bir siğara şirketinden bahset- miş olduldarını ve bu . şirkete Mabadı ea $ rine a del yürütü ha bu biz de kendisiyle tar mamen O mutabik idik. — İktısat Vekâleti unun gümrük resmini indirmeyi Hey'eti Vekileye teklif ederken değirmenlerin vaziyetle- rini de düşünerek allınış para faz- la koydu, ve teklifini beş kuruş. üzerinden arzetli. Muhabiri mah- itibara hususta alarak dünkü telgrafnamesi mes'elenin Hey'eti Vekileden beş| buçuk kurüş ile çıktığını bildirdi-| ğine göre bu işte değirmencili - #imiz dahi beleganmabelağ tat - min edilmiş demektir. Hey'eti Ve- kile kararı maruf tabiriyle dör başı mamur bir karardır Şimdi bu karardan ne çıka-| cağını düşünelim: Ekmek- fit rında hakikaten bir tenezzül olar| cak mı? Elbette olacak. Fakat ondan| 'daha mühimi var: Ekmek fiat-| ları artmıyacak ve memlekette zahire bolluğu olacak! Daha ka- İrar çıkmadan yamız. gazetel Dün geceki Yangın Tatavlada yüzden fazla ev yandı İkış gecesi, yüzlerce alle | Sokak orlasında kaldı Dün gece SaRi 2> raddelerinde Beyoğlu İtaiyesi Galatada- Arkndi SaaRdAki " yakgila " çeakla Takarlada bit yançın çatığı ve bri omamür güdeliyle devenem vemekii Oldugu maber verimiştir. Bunan özerine Arkadi sokağı- İân bir İtiaiye mütrezesi. birakamş, Mücrimişet 'neşriyatı bile bütün memlekette İzahire ve un piyasasını az çok 'tanzime hadim olmuştu. Ellerinde zahire tutarak onları bin 'naz ve niyaz ile iki üç katına satma-| ğ düşünenler, şayet unun gümrük | İresmi inerde bilâkis ziyan ederler liyetle - arzetmeğe - başlamışlardı Şimdi bu hal daha ziyade böyle | 'olacak ve artık zor mevsim ğeçin- | iye kadar un ve ekmek üzerinde | ihtikâr imkânı kalmamış buluna- | caktır. Bu bile başlı başına büyük | bir menfaattır. Kaldı ki ekmek fatı dahi te- nezzül edecektir. Nitekim görece- | giz | Hulâsa / halk - hükümeti olan Cumhuriyet idaresi son karariyle kalkın menfaatine ait düşüncele- rinin aslâ itiraz kabul etmez en parlak bir delilini vermiştir. Teşekkür ederiz. İbi İdiye mallarını her tarafa mebzu- IKAR, SİYASİ TÜRK GAZETİSİ mühim itirafatta bulundu (Var kıyas eti Haşim Paşa gibi.. * Son Saat , refikimizin yaz- lığına “göre ” #İstanbal - Taman İK » kös y zuürfanda 60 KA Dir ziniş. Dü maram ee KA L ei küyür eee hİş Dadar Üşünteniz kat'iyen Kai K a çelmiş, buğday gelmiş amm: bunların - tabliyesi için şirketin) atnaları kâfi gelmemiş, şirket| te Gcretle başkalarının mavna-| İlarımı tutmağa mecbur olmuş ve| İişte bundan zarar etmiş. Sultan - Hamit devrinin meş-| İhur Maarif Nazırı Haşim Paşanın| ikâyesini bilirsini, v maklepler olmasa: Man-| gglbi. idare ederdim. aziyeti karşısın da: izun söze ne hacet ? Merhum Necati Beye ameliyat yapan doktor Ameliyatı nasıl Dün gee mektilar aldık; Merhun Necati Beyefendiye yar e Şanelyelın ümamien Tange . Celarak yapılmış oldngu a idar meslektaşlarım . tarahadan ve resmen Sihhiye Vekâletlace Büyük| teyit edilmiş kösim zevatın hâlâ bu büsusta yanlış, 1 — Necati Beyi ilk defa son, aöbetinin üçüncü günü Si kananu. evet Pazartesi sabalı yapılan ikinci konsültasyonda gördüm 2 — Hastalık bu. ande gayet yahim bir sahne gösteriyordu: Apan- Gle delinmişt, Şiddeti izürap ve Sıkıni. içinde” olan kastanın ateşi 305 nabü 140-160 arasında bulünü. 've Höreli teneifls vardı. Pek İhtimal de olsa hastayı bu vahametli vaziyetten kurtarabilecek | yegüne çare ancak ameliyata. u Hal karşısında bütün meslektaşlarımla mütteiden ( der-i hal Ameliyat ) kararı verildi A Ameliyat, bizzat hastanın mahitindekiselahiyet sahibi za-| n “arzucu lizerine taratımdan der. d 5 — Karın açılır açılmaz ilk görülen Şey, kazurat — parçalarını Kavi pis “kokulu mebzul ” cerahattı. Apandis gügrene olmuş, delinmişti. Hahbuki bağırsaklarda, iç yazında n göslermesi lazim gelen ayl|mek SALI 22 KÂNUNUSANİ 1929 z R G : K T CABONE ŞERAİTİ (ünDET: İTürkte tçünHariş için Seneliki | 1400 Kr. | 2700 Kr. 6 aylığı — 750 Kr. | 1450 Kr. 3 aylığı | 400 Kr. | &ÖD Ka Nushası her yerde — 5 KURUŞTUR. Sırbistan Kralı memleketi ahvali hakkında diyor ki: *Memleketi ilâhere iyi| parlamento ve hakiki de-| /mokrasiden istifade ettir- izere şimdilik ken- Soh ahvali” dahiliyesinde zuhur eden buhran hasebiyle meclisi meb'usan dağıllmiş ve kananu esast mevkli Şekli idüre hakında *Maten. İesi muhabirine şu beyanae'” bul maştur — Yüğoslavyada — diktatorlük. veya iştipdat İdare unvanıma hak- kiyle isthkak “kesbeden al, son) Zamanlarda cereyan eden hadisat Men'i muhakeme kararı ahıp tahliye idi. 85 mebusun mes'al olduğu bir — olunanlardan Kadriye Hanım tarzı idarenin devamını reddetmek) ui Mmeşrütiyete bir taarruz değil midir?. Menfur bir suikast müvacehe- sinde “bu meb'usların. hissettikleri Tahliye edilen mevkuflar dava açıyorlar Men'i muhakeme kararı alarak 'tahliye edilen mevkuflardan İş- İtanbul bankası muhasebecisi Ke- mal Bey dün Müddei umumi Kenan Beyi ziyaretle mevkufiyeti (müddetince gördügü hüsnü mua- meleden dolayı teşekkür etmiştir. Aldığımız malümata göre, Ke- mal Bey, B.M.M. riyasetine ve — < (hükümete — müracaatla , bilâse - —— İbebil meykufiyer —— tine ve haysiyeti içtimaiyesinin — İkesrine meydan veren kim veya kimlerse tecziyelerini istemek üze- Riza Bein oğlu Nasır B. demiş- tir ki: * — Tevkifimizden iki ay evel edilmiştik. Hemşirem iş ve ihbar edildiği gil silâhla ve mezmum maksatlarla memiştir, bu cihetuzun tahkikat- Traanız garetesine beyanata Sire Kralı Arekrandi meşru heyecam nazarı diki mak Jazımdır. Bu müşkilata rağmen bulunmuştu. Küçük ve lerden İyahatine sebep bir işte olmuyan İK zevcine iş lemini gayesiyle idi. a tarsatarın Biz hakkımızı aramak için kanunl teşebbüsatta bulunacağız. » Emanet sıhhiye Müdürü Neşet Osman Bey döri ay gaze!r-'lere beyanatta bulunmıyacakmışı.. adan hiç bir eser yoktü ve Binaenaleyi amdliyatın derkal yünt maşında “büyük bir isabet gösteril. mişti, Yd B gibi hallerde yapılması icap eden cerrahi tedabir Ve tedavt denhe' tamamen müvafık şekilde ve hiç. Soksansız olarak yapılmıştır. Mümleketin salahiyellerinden Şüphe edilmiyen “Tip ve “cerrabi. daladarı Yapılacak şeyin hunddn. haşka bir VY olmadığımı tekrar etmişterdir. 7 ” Mer hangi - bir cerralam 'eti bu veziyek kurşatinda habtayı kur KK Ciçin ancak. bir Tmucize '& — Burada y Jiyat âdi apandisi mevcut Pritonite ümeliyedir. 9 Bu vazi) yapılmış olan ameliyat, kendisinder beklencn yardımı temin etmi Pritonlti, kartın her. taratma yayılmasına ' meydan / vermiyerek, Olduğu yerde tahdit eylemiştir. İ0 *” Hasta atelâde bir apandı: Sit veya pritonit “ihtilatından deş ameliyattan evel meveut olan Sep- üsemiden, — gangren — mikroplarının ve zehirlerinin “Kanı istila ederek iekce düçar etmesinden eylemiştir. L — Yapuğım İ her hangi bir salahiz hey'et Muzurunda d amadeyim. Yunus Nadi D ŞEVREF Neşet Osman Be — Essükütü hayrüin mineddirdır!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler