20 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vet ai Pazar 20 elik. Meze Bu 5 hava kapalı. i Güneş Bu günkü hava, gün rüzgir mütehavvil , OT Mesut çiltler müsabakası Neticeyi bu tetkikin sonunda karilerimize bildireceğiz ke ii Bursada taklıbi hükümet icin tertibat vücuda getirdikleri iddiası ile i Gelen cevapları tetkik ediyoruz zan altına alınanların muhakemesi dün başladı Ünlil gösteriniz İftira bir silâh- fır ki ondan is- tifade etmek i- çin eline alan- ları yararlar & X. Relik Beyin B.M Mİ. inde bir p mto mu- ki için gazetesi Türk doktörlüri aleyhinde halkı İtimatazlığa sevkedecek itti- hâmat Meşrettiği şeklinde bir Sürün “tasni, etiğini ve bu Gürmil resmen miller mecli kürsüsünden gazetemiz 0 ima dünkü nushamızda evznbahs etmiştik, Bügün Refik Beyin al vazifesini ifaya taallâk eden <iberlerk tahlil etmek ise Yorduk, Fukat'dün bizim va #iyetimizi takyiye eden yeni bazı deliller elde etmiş ol- duğumüz için doktorlar aley- hinde neşriyat iddiasına bir kerö danla temas edeceğiz. Malümdür ki bir halta ön gün evefEüabba, Muhadener Cemiyet dzan İstanbulda bir içtima aktetmişlerdi; bu içrimada, doktorlar gü” getelerin ne iyatından şikâ yet etmişler an, Refik da me B. doktor- ut olan bu ni (Vaka) âleyhine tevcih etmek, bu Suretlö maksadına ,varmak is- tea #irş onun için mecliste ok Beyin suallerine karşı Ve kali çevap vermek- «A Ziyade Türk döktorları- min haysiyetlerini! ve şerelle- SİNİ Rüya mtdalıa gayretile Şi gazetesini ve Jakkı v Beyi mütrehemi bir va: ela , alışmiştar. gibi bu, le m se ederiz ki Refik a bu emelinde muvaffak olm ir. Çünkü M. AL inde temiz müdürümüz. Fihakila, cihkikata göre İstanbulda £ tbba Mühadener Ceni; sor. zamabla, ia ettiğimiz y v yatla- vim tetkik “e irmektedir. Bu Yakar ÖZETİNE bazı yazete Kör bazı gazee mübarrir- Hakkında mahkeme Müstacane il meni edilmesi nda “MEYE müracane edile Z“zeteler ve Bazetetiler ismi yoktur. *) doktorlar cek arasında. (Vakıç, Essen (Vat arasında uhdesine” düşen la vazifeyi Saz. PASLI Yani «ÇYakye) değil, bilki Tepesinde Yatta bulun nitiştu Balik e Türk doktöreri arasnda ii. Ti Ezetelerin neştiyatından ikğyet edenler vardır; fakat Mevkuflar (32) kişidir İçlerinde iki sarıklı, iki asker, sekiz sakallı, bir fâcir, bir kaç çerkes, bir gardiyan var Hüstarik kararamesi yedisinin ürünlerini ilamı müstelzim ahvelden addediyor Kuracaklarnı talayyül etikleri ordu le Gursalan Mudamyaya, izmire arya geceler, dn dr hakime urcalarmışı Muhakeme Burs, 19 (Sureti mahsusada gönderdi. miz muharririmizden) — Kanu- na muhâlefet etikleri için tevkif olünan 32 maznunuc mubakemesine bugün (dün) tam saat 10,30 da ağırocza mahkemesinde başlandı. nunlar o tevkilaneden kamyonlarla getirildiler, Muhakeme lerle baştan başa dolmuştu. Kumandan Cahit Pş, H. fir. m sand kası mutemedi Nevzat, def- terdar ve:diğer erkân ve me- murin de samiler arasında bulunuyorlardı. Salöna müsaade ile Ast m.bir kalaba- i dön mahkeme b önünde muaz. birikmişti. 4 maznunların ismi ve 75 AN yetleri tespit edildi, un kısmı da avu! Namık, Kemal Ziya, € Veliyüttin, “ Ahmet © Kâmil, Maznun Cen ip, bunu müleakıp merkumun ati yazıyoruz yüzıyorum : in padişahı da hapisanededir, im: ibarı kalmadı, Hen de Ka “ Efgan padişahna yavaşça aradı ke padişsahına yakışır Mİ, rüyada oruola konuşuyofuz, bu millete itimat olunmaz biz de ihülüle iştirak ermek üz Paşka bit rüyada da Relsicuz! sarmış, sarıklılar da var, nü” bir gizete gördüm. Şii, muhakemede okunan rüyanamesı Deli saçmasından farksızdır Dünkü muhakemede ilk olarak sabık Gak alpçı Cemal istiöcop : netler okunmuştur. Muhahemenin tafstlât kısmı mahsusumuzdadır. Röyeneme hakkında muhabirimizin gönderdiği telgrafı | berteçhi ta beraber duruyoruz. : g 2 z P i > z z Başkası. Diyorum ki: şimdi tabancayı görürlerse Tatambuh Resteümhuru öldürmiye. gelmiş diye beni y korkuyorum., Başka rüyada bir “yerde. güya ihtilâl çıkmış, Çaimaraı 3 ür lg ri pazarte: Burn müddel srmumisi Seyfettin B. Ayy yy yay HEZEYAN alin dünkü yy yy yg rüyaname ismi allında topladığı Bursa, 19, (grefti mahsusada gönderdiğimiz mahabiri len ) — Cemalin“ Rüyanime “sinden bazı parçaları $ Bir güce Kendimi hapisanede gördüm , bakam bir koj sie görüşüyoruz. Bana diyor Xi « * Türkiyede “kuranın düm kiş iyim, bakalım neden An » » Reisicamhurla dansoynattış hiç böyle iş islim Soramadım, uyündim. Başka bir orum ki * Millet hükümetten E bıka, usandı, bir sahip arıyor. Kaydım ki sahip işte ben. Lakin yakalıyacaklar, di, te bir kaç arkadaş gidiyoruz. vr Köşküne gitti, ahali etrafını aneslar da var, Birisinin elinde ü sahifamızdadır J ( anasanat etkinin azes bu şikâyetçiler (Yakıt) göze- | tele; mizi istihdaf etmekte O halde acaba Refik beyin MM kürsüsünde bazı relik- miz. Jiakkandaki | şikâyetleri adeta 'bir hiyaneti vataniye şekline sokarak (Vakıt) ga- zetesi aleyhine tevcih etme- sinin sebep ve manası nedir? Relik bey H. Tanğın takrir) ni, diğer bazı refikleri- Jizahını yeni suaaller addederek bunlara cevap. veremiyeceiğini ima ötmiştiz kendisi ise ce- vabında sual takriri ile 'alâ- kası, olmayan isimleri karış- trdı ; süal hududu haricinde olan gazete nöşriyatına mu- kabele için Nillet Meclisi kürsüsüne geçmiş oldu. devam edecek beyleri müdafaa vekili tayin etmişlerdi. : Hüviyetlerin o Göplünden sonra mustantik karamamesi okundu. Bunda: Taklibi hüs kümet maksadile tertibat vie cuda yötirdikleri | idindile mazmun 15 seneye mahküm karil Gük Bayrakçı: Cemal ve biraderi Mustafa, Naelıde- kes Sabri, İnegöllü adem, Bürsali dikici mil, © Hakkı çavuş, Kürkçü (Osman, Tabancanın: İsmail, Çerkes Mehmet, Gök bayrakçı firari Aliman Çolak Hasan, gla mühacır Mehmet, ŞdaYip, Resim, — tücardan “ Hüseyin, Taz Lütlü, Laz hocü Husan. Seytullah, Hoca Riza, Kahveci Eşref, Hamit, Yeşil imamı İ Alitaratı 3 üncü sayıtermıtadıy 7 Bursada dünkü muhakemenin cereyan ettiği adliye binast pi 2 Mevkuflardan Faik B. tvkife- neyi ; terkederkön Münakaşa devam ediyor “ Tıp fakültesini lah edelim, tadi! edelim, fakat herşeyden evel evlâdından hakaret gören ana'vaziyetine sokmıyalım ,, Dpereir Mim. emel Geyin mütelisi Dokwr Mazhar Osman: Beyin Tıp fakültesinin Jüzuimsuzluğu hakkındaki beyanatındin sonra * çıkan münakaşa devam etmekte. dir, Bazı doktorlar uftaya atılan bu fikri münasip görmekte, bazı, ları İse aleyhinde bulünmakea dırlar, Bu meyanda Doktor Ope- Tatör M. Kemal Bey de'şu mü. tallayi serdecmektedir: “-Alelâde Tıbbi bir hadisenin güzete sütunlarını akseden dedi- Kodulari ernihayet fakülte mese- İesi şekline döküldü. Merhum Ne- ca Bey meselesine ait sahne kapandı veya kapanmak üzeredir. Ondan sonfa daha acı ve daha enteresan olan ikinci sahne açıldı, Bu sahnede-Tol alanlar arasında hakiki hissini saklamağa çalışan- cali vaziyetleri nazarı dikkari celbediyor. * Mazhar Osman Bey israr ediyor , serlevhasile yazılan bir makale bize işin iç - yüzünü göstermiye | çalışıyordu. Ben hurans dedikodu ihdasından ictinap ediyorüm. Eğer bu mukabelde isim- Teri . zikredilenlere . atedilen sarih. olan maksadın: ilade- lerinden başka şekillerde gös“ tetilmeseydi efkarı *üinümi: | yeyi; bilvesile tenvir mülâha- zasına bağışlanabilirdi. Yapılan neşriyat filğakika Necatinin © vefanna taallâk ediyordu; Mikin takrir büsbü- Doktor; operatör Mim. Kemal B. Yalnız bizde değil, dünyanın her medeni memleketinde het hangi bir müessisenin idenl bir tekâmüle mazhar olduğunu kimse iddia edemez. Her taaszu, bilâ- istisna, tekâmül Kanunlarına tabidir, Bu yalnız bir servet meselesi değil, aynı zamanda bir zaman meselesidir. Bugün ne Fakülte ü üz ) Esim tü aşka bir mevzudu, Ve bit sıhhiye vekilinin ; sıhhi meseleleri meclis huzurunda teşrih ile kendi maksadına muvafık neticeler istihsaline zemin - hazırlıyacak - şekilde yazılmıştı, Böyle olmasaydı bile ma- dömki Necatinin ölümü üze- rine derhal tahkikat icrasına Serbest Brakıldılar Ceza reisi men'i muha- keme kararını tasdik etmiştir Kadriye amım ce dier movkullar akşam Üstü tevkifaneden. çıklılar Kanuna muhalif hareket rde bulunr altına mış olan Kadriye bapım. asir, Tevfik; Ali Riza bey- lerle refikleri hakkında geçen hufta içinde ikinci mustantik İlayretin oORBeyin (o verdiği men'i mühakeme kararı dün İkinci ceza reisi i Bey tarafından tekrar, tetkik ve neticcde tasdik edilmiştir. Bu tasdl rına ttihazim mütcakıp, mevmuflar serbest bırakılmışlardır. Mustuhük Hayrettin. Bey. mâznünlar hakkındaki meni kararımı geçdi bidayetinde vermiş, bu karar kanunen tekemmülü ikinci. ceza | riyasetinin e arzedilmiştir. İkinci cüza reisi Vasıl Bey de tah- kikat dosyasını üç gün içinde ve men'i mu ni tsvip cime- Bunun sebebine | gelince Vaat Böy, bü meselenin rak- j Kikatını birinci cçza daire- sinden Hikmet. altına mü tântik Süreyya ve ikinci mu tanrik Hayrettin Beylerin yap- sna göre, takhkika üç yaptığ, halde evrakın bir kişi tarafından imzalanmasım muvafık görmemişir. Müddelumumi Kenan B. ceza reisinin bu reddine Far- şı yöpılan .muamelârin kanu- na uygun olduğunu esas tah- kikatı bir kişinin o yaptığını, digerlerinin rak ettiğini etmişiir. asıf B. bu izahat üzerine müstentik tarifindan verilen | meni. mühakeme.. kararını dün öğle üstü tasdik et miştir. Alt tarafı 3ündü sayıanızdağıt 7 Rb 2EEEREŞEL EL EZENEAN! hükümetin kendisi lüzum gö- rüyor; bunu da S yaptırıyordu; bu Gi buatta bahsedilir çülüğün o him gösterilir bilirdi. Aym Jırkadlan bir meb'ü- sun asla muahaze manası t&- zammun etmemek, münha- şeklinde ye cesaret oluna | Mevkuflirdan Ali Rizm B. tevkifaneyi terkederken Kellog misakı B. M. meelisinde müzakere ve kabul, edildi Ankara, 19 (Vak) — M. meclisi bugünkü içümenda Kellag misakı namt verilen Tukavelönameşini müs» m müzakere ve kabul nl sebede hü- riöiye' vekilmiz izalac ver- miştir, Hnsusi bütçeler için Ankara, 19 ÇA.A.) — Das hiliye Vekâlei 1929 senesi idareci “ hususiy ve belediye bütçelerinin tanzim Zamanı yaklaştığıni. nazar, dikkate alarak vilâyetlere bu baik müesseseleri bütçelerinde ri- ayet edilmesi Jzimgelei hu süsut hakkında diğer bir t- mim hazırlamıştır. fieyeti vekile İ bazretlerinin viyaseti toplandı Ankara, 19 (baki) — Heyeli vekile Retsitümhur haz- reilerinin riyasetinde fevkaldde bir içtima akletmişter. İçtima 4 saar devam elmişlir. RSS RES AERER ER EEE vaziyet üzerine sıh'i, tıbbi işlere umumi alâka cd5 etmek için yaptığı bir vaz feyi, aleyhdarane bir bücüm, gibi ve karanlık bir iş diye telâkki etmeye tetayül eden bir zibniyetin idare işlerinde katiyen hüsnütesir hasıl ce miveceğine €miniz, Mehmet Asım sıran

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler