17 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu 42 izmeremsenananı Bu günkü hava yün. rüzgir half lodos GÜN, ÇİKAR TORK GAZETESİ —. Ji Tip fakültesi halim dâ faküktenin füzumsuzluğu hakkında Mesul çiftler musa masabakası Gelen seiipleri tig tetkik ediyoruz Neticeyi “bu tetkikin sorunda karileririze bildireceğiz nfoplandı yapılan mesriyatı Hayret ve teessürle karşıladıklarını. ilân ediyorlar Tipi ceriydiie bir içtima akfedecek lp Takülcesi ncülisi “mü derisi dan sas (0,30 da klaydapağa, fakülte binasında is Süreyya AN BEHİYE içtima etmiş, “Türk gecesi son Dün gece bütün! dünya bizi dinledi Avrupanın radyo, merkezleri bize ai parçalar çaldılar Dün gec beynelinilel Radyal federasyonuna menrsup-Radyo, lata, tarafından Tü irkiye si âddeğileyiğrik Bir çok i Türk, müsi l sikin hakkında... mpslümari vermişlerdir Göç -vakıti ve A dinle vebildiği statyomlar şün- lardır i Hangeniberi Berlin Köpenhağ İstokhölm Puştd o v2 Siri 21,30 v0. 20,20 — Daventais Bu Ttşönlardan girdi TUR asili barla rikimile histin > Öriyderal s5 çelen Hişt Hangen her Rett Böyini « Anadolu şatkısı» Naile” Yürmoğizi #serletini; dinlödük, PE raiyomda türkçe alarak Türk mi tarihçesinden İerle maca, deşİiktğri mübeş 4 süteakiben, *Edrk milk mar SL AErenntira, etmiştir, ergden Ödkal evvela Üöriyonnz a ka ettikleri bir » daha Verilmiştir, | tüp fakitesi Iİ en sadık bir makis olacaktır. | hakkında pılan 1 günlerde wakütre bi gözetelerd maa bütün takülte müderris- leri iştirak etmişlerdir m Bu içtimada medisi mü- 4 derrisin, lerris , Kenan Tevfik Beye atfen yapıla neşriyatin hilüfe “ hakıkac ol. duğunu mev (Emanette Talimatname konisiyonu dün toplandı urları için bir wp etmek üzerç netöcede kendi mediği ve iskan cur Olin nin anlaşılemiş Emanet Me talimatname dün Ema bir içtima, ak- talebe hakkındaki” © sözleri bu beyanat mec since» teessürle önde gönde: İlneniz tilenesi serliyadar zarında devre in meg Hazm Beş ne derece hizmet edğinc bir delil olarak gös terilebilir. Bizim, telebemisin hakki Teiiyal Mürçak sektir. Bürdsr milli bir mücs- sesedir. Bu fikir, Harbiye, ves Türk ARA Meşhur. vezirler heyeri beti, a ölâh eş talimiyesi hine tüvzih iye müğakete edö- rek şu karım verdik “Fikülte i rdaki imiyesi maları Hakiki olan bu bilâtedkik ret oldugu “görüldü. aleyhinde nicvZagi de 3 üne <Kakılş Karadenizde İSeyyar muhabirimiz Nurullah Nafiz B.bugün hareket mii ml Memleket dabi ve-laricinde, en veükernmel k, olan Vakıt bu defa İ N larak Kadrosuinâ “ilâve “ötmek daha ki istihb, retile Bi elendirim İgaliyetini artırınaya eler çıkararak mem tin hayati mevzuları erimiş olan Nurullah le Kâradenize hareket di yanlarında aziyetierine Halkımız bu teşkili Vakt Ji daima ki bulâcak, Vakıt Halkın bütün ihtiyaçlarına, hi. Aziz. karilerimizden, nda ( Vakt ) in idari işlerini de takip edecek olan arkadaşınıza lâtlen muzâhir olmalarıni rica ederiz, Te Şakallesi müderrisleri dön akteidikliri! şayanı dkket içtima esnasında isicumln H.Z | Manevi kızımın evlen- mesi dolayısile balo verdiler Ankara, 16 ( A.A — Reisi Cumhur bezretlerinii” manevi | Kiz Nebile hanıtala Viyana bir yük, elçiliği, başkötibi Tahsin İ Rüştü Beyin evlenme merasimi bi gün Apkarâ şehfeimanelinde | icra edilmiştir, Mersşjinde /Re- umur kazşetleriie Adliye Li Dah Miye,sMariciye Vekilleri bi- Junmuuşlardır. » Bu, münasebetle Reisiumhur hazretleri tarafın dan bu aa Aukarapalasta / bir balo wv Boluda Hükümet k konağı yandı. Bolu, 15 (AM) — bugün satefüğ buçuükia am olarak gatk ârasıadan firlyam alevler Bohu hürümet konağı kâmilen yakttıştar. Kuyudü resmiyerlin Ksm azamı kuftaşılınıştır. Va- Kın bağa ateşinde zuhur ct izi Tanlaşılmaktadır. ve hisar ği : Esnaf Cemiyeti beletiyaya temsil âza intihap ettiramezler Yeki bülediye yisile baza “esnsf cemiyetlerinin €de kendilerini intihabatı “dola. miyeti be temsil, edecek Wimeleri — #za intihap ermek Taşar; Bar mes. ref in kuyruklu. yıldızı | Cumartesinden ifil en ifibarcn Valatsütunlariidi Heyetşinas Kamil Fiâmaryon vektile ( Haley ) kuyruklu yıldızının arza çarpıp mahvü harap ede- ceğini söylemiş, bu haber büyük heyecanı ip olmüştu. Şair Esref,' o zamani bu kuğruklu yıldız. mâsi munundan İstifade ederek pek cazip, güzel, alâka verici bir eser vücuda getirmiştir. Vakıt, cumartesinden itibaren bu eteri karilerine takdim: edecektir. T ele :; cer Yirkanın İş Dul Miöveti til- Emin, Âk-B., şe veisi Emin Âli Rey, böyanami £ bir pmuhiririmize şu! Hürmuştufz Bhaf” Cemiyet efinin Viz Her: hahgi ncak; : Kanunen Kanonisi malümdur. Şahsı manevi mufavvez sal: lir. Bu ce bürsalahiyed imkân olma - zabet nefsülemirde mü Feshi a estiemiğlerdir Tiaitrtile neu sahitenzledir 7 -Bir deniz facıası Çin sulatında bir vapurbatt PET e ÂZ iii Bİ Hong Köz, 16 (4-A 30 kadın ve bir çok çocuh bülünaneHisinyah namındaki vapurun fa lerih mecmuu 21 K | Kişinin etraftaki adal maları muhtemel addedilliyor. —Yoleülürinin :350 kişi kişi boğuldu... sında kurtarılabilen- lir. Hayatta kalan birkaç n sahillerine imiş ol . Tahârriyat de- nizin fıraralı ve fenâ olmasından dolayı müş- külât kesbesmiştir. Amanullah hanın tahttan for gati teeyyut' ediyor; Kral daha evel bir be- yanname neşrederek İslâhattan vazgeçtiğini ve mür- tecilerin bütün arzularını ka- bul ettiğini ilân eylemiştir Sabik kral ve kraliçe, mahalli ve millete kabul öitir- meye çok. çalıştıkları medeni kisvelerile Amar terkeltiğin i Londra teki Gin ekinin gilin diğer bir haberlk töeğyür ih başın Kâ- reket ettiği 1 harun, açı, tahtı etmiş ve Aman bildin Kandı anlaşılmıştır, Töldraf "şüdur : Berlin, * 15: Ber in sefiri, biraderi. İnayetul fctağat süyük tahttan Alman Hi Zaretine bitdörmişt Vah han”41 yaşınd ) Mine reket, etnğiğtir. Aiamailalı: hi, O seriğsinini 30 Şubatında öldürülen babası Ya Halim Yerime öğmiş, alta,, gün asrullğh, T nörterat meye “revak olmuğtu. Bur hesaba“ göre Amanullah han dökuz sene kadar büküm- » Aman llaği vrini teşçiye eden | reizzariı Hai | larmı, başın ai garkında laakal 350 | kişi nabolmuştur. Güç hal ile uruvatlak “olmuş, dal le: mün sefirler göhdetmiş, devletlerle müahedeler aktetmiştir. #“Âlirari 5 dci saytamizdadı: Y Günün hulâsası Dahilde | İstanbul fili emanetçe reddedil- miştir. zen (3) üncü Sayfamiz gi * Süt muaye- nesine iki . güne kadar .başlanıla - caktır. (Yazısı (3)öncü dedir. *Dörüllünün divani'dün toplans dı, yeni bülçeyi yaptı. 5 Yazısı) meh Hüriçte * Yunan hari- ciye nazırı Atina- dan ayrılan Cevat Beyin şerefine bir veda “ziyafeti ver- miştir. * Amerika âya- nı Kellog misakını tasdik etmiştir. ( Bu © Küberleğin » tafeilâ | (3) üncü sayıfamızdadır. 7

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler