17 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Eligan Kralı ıstııaya Mmiçim MMEGDUÜFKF Kdldi Te "H% Uşşak şeker fabrıkasına 1mil ğ yonlira tahsisat K Mevkuflır mes'elesi diye bir mes'ele mevcut olmiyacağı- ı söylemeğe hacet bile yoktur. İFakat son günlerin gazeteci İisa- nında bu tabir kadınlı erkekli ve ekseriyeti itibariyle bir ailenin uzaklı yakınlı akrabasından müte- şekkil bir'kısım insanlar hakkında osuretle istimal olundu, ve o şe- kildeki — istimalinde de — o kadi ısrar kılındı ki adeta onlar i ismi âlem oldu Her azeti Ankaradan gelen Yusuf Ziya B.ir verdiği izahat Şirketi hayriye umumi müdürü ve Senayi ve maaden bankası idare meclisi reisi Yusuf Ziya Bey dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. Yusuf Ziyu Bey dün kendisiyle muharririmize Ankara- Ç g Ka WNMMW.NNEN";N%&H%%%A%EıN“M%Zİîl?îllFW'ıEı*Ha'ı'ı*i!ı*lı'ı*x*ı'ı'l'lı*h"u"i"lMMıHıHıH*'lJ?NH*IJJ?JHWIH YNMN WH(!H]MWIW ,

Sayfaya ait küpürler

 %n L Tıp Faküli müderrisin son neşriyat üfle karşilandı eclisi müderrisin hakiata tevafuk etmiyen bu, eşriyatı memleketin me
 Efgan asilerinin memleketten çıkarılmasını talep ettikleri, fakat Kralın bu talebe muvafakat etmedigi cihetle istiftaya...
 ezleri | Cumartesi açılıyor Badema tevziat buralardan yıpılacık Sütlerin Şehremınetının aça cağı muayene yerlerinden geç...
 MMevkuflar mes'elesi Mevkuflır mes'elesi diye bir mes'ele mevcut olmıyacağıİmı söylemeğe hacet bile yoktur. İFakat son...
 Uşşak şeker fabrikasına 1 mil yon lira tahsisat Ankaradan gelen Yusuf Ziya B.ir verdiği izahat Şirketi hayriye umumi müdürü
 Siyasi bi lehine bütün huk etti iyeni bir siyasi komedi oynandı. İSiyasi komedi olunca işin içinde İngilterenin buluııııı-ı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N' 1687 PERŞEMBE 17 KANUNUSANI 1929 a Menalrl i d p T CABONE ŞER YUNUS NADİ — | SÜGE | - — Hd a /— MübdeT ; (Türkle için Harıç | İdarehanesi : Düyünuumumiye g Göneller| Tn0 u karşısında dairet mahsusa —| K ozaylşı | Te0 360 | T Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- : Posta kutusu ; N* 246 ı 3 aylığı — 400 Kr. | 800 Mr. aa mehartir; 2366 | | kaklı Telefon : © Nushası her yerde İaare SaNRELZAM Kinp z IZ HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ | 5 KURUŞTUR Efgan kralı istifaya niçin mecbur kaldı? Mevkuflar — 3"tmmuunmğumnununuğuunu:nmau. | Uşşak şeker — mes'elesi F H fabrikasına 1 mil) yonlira tahsisat Ankaradan gelen Yusuf Ziya B.i verdiği izahat Şirketi hayriye umumt müdürü İve Semayi ve masden bankası idare Tetiki reli Yusul Ziya Bey ai Ankaradan şehrimize gelmiştir. Vusut Ziya Bey dün kendisiyle Meşteflar mes'lesi diye bir mes'ele mevcut olmiyacağı 5 ğ Ş B aat son günlerin gazeteci Ha bada bü tabir kadınlı erkekli ve Tzeriyeti- itibariyle bir. ailenin ozaklı yakınlı al yasından müte-| Halkal Dör'kasım insanlar hakkında ösüretle istimal olundu, ve o şe-| kildeki istimalinde de / o kadar, ar kalımdı Ki adeta- oular. için Üa ni alem oldu. Her gün gazetelere | TÜTTMKRMMAAAPNNANNN Bi ir zarime & ee Hti daki mesaisi hakkında şu Ooldu, mevkuflar böyle geldi diye, Tıp Fakültesi meclisi vemsr: e deal sriyordmki ee VB Ülles SE e z aa e) god Ht müderrisini toplandı ç e v M ğunu her kesin öğrendiği malüm z a n dür İdi. Bu işi hüsnü suretle hallettik. | Eî:'ânı.,d.n iarettr | 4 |Sön neşriyattee- ö akelede M yekülsünden bir latta men'i muhakeme kararı| milyon lirayı — mütecaviz. isat verildii saman 'dahi dönkü gaze Süfle karşilandı BU Şur. 7 para ie Uşyek fak telerin serlevhaları hep ıâjıİc Meclisi müdi kasının bazı nevakısı ikmal edil — Mevkuflar hakkında men'i Meclisi müderri muhakeme kararı verildi ! (kata tevafuk etmiyen bu Aceba bu mevkufların tevkif. meşriyatı memleketin me- leri sebebi ne idi? Bunlar ne gibi nafli âliyesi ile kabili telii B lam dA | Talmamaktadır İlmyorerdi; O asasta aft n A KBi Binlir. malik ialamuyonuz , H çu Neşredilenteb'd Ve teşehbüsat ) ile mazmun bulu-| — Tıp fakültesine karşı son gün- mıyorlardı. Bizim muhabir arkadaş- |lerde müteaddit doktorların vaki lar cürmün bu evsafını nereden|olan tenkidatı ve bu hususlaki lar bilmiyoruz , fakat tevkife neşriyatı tetkik etmek ürere, Tıp aldılar bilmiyoruz , fak: şriyatı tetkik etmek üzüe, Tp Efgan asilerinin memleketten çıkarılmasını talep bankasımn|ettikleri, fakat Kralın bu talebe muvafakat etmedigi tifaya mecbur kaldığı anlaşılan Kralıçe Süreyya Hanım teftiş edileceği ler döğru değli-i eli dir. Veni umumi müdürü / teayyün etmiğtir. Yeni müdür mize gelecektir. Senay sEne LA Siyasi bir komedi — maside ekemmiyet venlecekti. | İngilterenin Norveç hükümeti Bundan mınada Ankara da Mi frfeöyekalerinde müteşekkir olan|lehine bütün hukukundan feragat sahile cürüm işte bu idi, ve| faküllesi müd hi l M aç " e l Söreyya “Ar ettiği iki ada! - T aai Son aylar zarfında Avrupada'eden mes'ele bir kaç ay evel yeni bir siyasi komedi oynandı. iliz Hariciye max Siyasi komedi olunca işin içinde| |İngilterenin bulunmamasına imkân | akani eli Va ma7 - Sesansamüş DAT AA 'Bu içtmaa Dar M iade ile anlatılmış h.;ıdn;ıa.h—ıqa Ömer Bey de . lerçi gayrı kanuni harakâtın miştir. Dünkü içtima çok heye-| Fatkülte Reisi Dr. Süreyya Ali B. kâffesi cürümdür, fakat cürümler canlı olmuş ve müzakere saat) aei Nekkife Sebep 'olmak içim müay” ÇTA)e Kadar devam etmistir. üt merkezleri d b l hdi çörüemek İçtima neticesinde müderrisler Cumartesi 'Tıp Faküiltesi Meclisi Müderrisininin, dönkü içtimama riyaset eden h n hapishaneleri dol İmeclri tarafından çu esasat tes- Ser ÖRERE luran mücrümlerin hepsi gayrı pit edilmiştir: nuni harekâtta bu!unmııdmğr- MÜDERRİSİN MECLİSİNİN açıhy_'oı' akat onlar. isimleri ile zikrohu- TEBLİĞİ Badema tsvziat buralar-| Hurlar ve şahsen mevzuu, Bahsl — epakölte haricinde bazı etib- dan yapılacak olurlarsa cürümlerinin hangi fiiller(hann Tedrisatın. hali bazım . ve olduğu söylenmek zararidir. Hü-İfakülte hey'eti talimiyesi aleyhin. Tasa tevkifi icap eden cürüm birlge yası yazmaları / mevzmu bahs hazariye değil, belki bir Filldir.|edilerek hakikate temamen mu- Sanlalde, (göyn kanuni karekât ) halif olan bu yazılarn indi ve, demek kâfi değildir, fili söyle- hilğtetkik , mutalâattan — ibaret, mek lâzımdır. olduğur Biz bu garabete vaktinde| — Mucihi tcessüf olan bu hücum- Şikkat etmedik değil. Fakat © Jardan başlıca; fakülte hey'eti te Faman bunu belki mevkufların rişiyesinin vazifesini ihmal ettiği - Aleyhine, belki maslahat ve ada - hariçte mesleğe tevafuk etmiyen Jetin aleyhinc bir iş yapmış olu - işlerle meşğul olduğu / cihetleri muz kerkunyle açıkca yazmaktan Pakkında izabata lüzum görülmü gekindik. Bekledik ki dava neti - tür. Çünkü fakülte hey'eti tedri Sütlerin Şehremanetinin aça - ee —e b ikten sonra - satılması / takarrur, gömişti. Dün bu hususta Emanet ga işürak etim. Enehmende “upu Sıhhiye Müdürüyetine emir veril- harçlarının tadiline dair bir kanın miştir. Cemiyeti Belediyenin ver- | edilecektir. Layıhal düği 17500 iralik tab sebeden alımarak sütlerin muaye -| A <ei —— iliz kaptan tarafından buzlar 'nesi için lâzım gelen alât ahına -| beli BĞi Tni caktır. Cümartesi ve ya Pazar — y en'i muhakeme — İarasında ve içinde, bittabi gayıı gününden itibaren Emanetin St| - Karar Dugün — |meskân iki ada keşfoluniyor. KoH LA lmacaker | tasdik edilecek Cenubi Kutup havalisinde1825 | senesinde ( Noris ) isminde bir örüldi celensin de ne söylüyeceksek 0 siyesinin sürek tavzifi ve vazife - Yanaalanın birinde sütçüler bu-| Mahkem reisi dün bül yaman ” söylüyelim. İste. söz söy - Tefinin tarm llası ve hariçte meşgul | acaklar, diğerinde süller mus- gün evrakın mütaleasi Temele sırası Şimdi geldi. Çönkü slop olmaması buntldarı » Darli- Yee çe e bektir Mesrene gunan — meşgül olmuştur. Buazim ferağat) ve fedaldar. mevkuflar men'i muhakeme kara- füman v ile tahliye edilmek anu.J ee n T SA Tük () İngiliz gazetelerinde büyük ajansları, hadiseyi İduktan sonra güğümlerin ağızları Şehrimizdeki mevkuflar hak-| Mühürlenecektir.” Sütçüler bemen kındaki tahkikat bitmiş ve karara bu sütleri satılığa cıkarabilecek- |dair cvrak, İkinci Ceza mahke- barflerle yazılıyor, İngili telsizler ve İmahsusasıyla tayin ve tahtit edil- İmdi, işin gazetelere aksinden n kakümetin taht İ İi Glümüandan hakümetin tahtı beri görülen garabetlerden sonra| murakabesinde bulunan bu mücs.| vasıl olunan men'i muhakeme ve) sese tedris hey'etinin k: erglit., kağir T ci le ç ç ü l bese tedris hey'etinin kavanin ve Mahkeme - reisi Vasıf | Habliye karan ile sahitir ki bey İnizamatı mevada baricinde hare- Krvler MEEr MRRrTir, ça çeelki gün doryelerin " tatkikin | Gle gee n glunmuş hir Ha İket edemiyeceği tabidir, — aa r a ç e l başlamıştı. Vasıt Bey evelki gece . imişiz! Bir| — Binaenaleyh, senelerden beri|Dzde de hastahancterde Yulnan e| GAS VA Sey Çeellk gera Sannolarar b aacleri ile . örtülültecssüs 've meveudiyetini Avru | çalıktta aha diğiç. badekandler İolmuştur. KZ b AM Gemie ELiR imiş Ş ue arkadaşı Vasıl Beyin izahalı B keıf Ballcdi TeğalllS ü rip neşriyat silsilesinin memleket | v memnun olduğumuzu kaydedelim. | n illm Sahibi oluyorlar Vasıf Bey, dün gece kendisi (gören bir “muberririmize demiş- | Nerveç bükünetleri “arasında bür Aliyesile kabili. telif ol -| Dizini M Sui zanna maruz bir takım va-|madığı bodihidi er bi ha uNi “amerin Te balini aliyor: İagill madığı bedihidir. ça sinesine (P mes'ele halini aliyor: İngiltere: Yandaşların beriüzzimme. çıkma- |" “Vazifesini — bihakkın BAA İrrle B Henüz tetkikatı bitirmedim, — “ —Bizkeşfettik, bu adalar z ada olenan fül l alakaİolarak tedrisatını zami a AAA yayıyarlar. Her|dosyaların mühteviyatım mütalea” |İngilterenindiri, — L ea lmasa eee e çe tedakârlıkla ifadan - bir an avvolekiç atfğu 9i ah'tü de Pu İya devam ediyorum. Karar hak-| — diyor. Halbu ki Nörveç hükü- — | Diğer taraftan Norveçte bi bi lunacak bir iştir.(halı kalmıyan — Tıp fakültesi /syonel ve amütor n Yardır. İkında - bir. mütalea / serdetmek imeti: n yüle:teğahurat yaplıyak, İrrikaği Zabıtanınlgayırı kanuni harekdiğa | hay'eti tahaliyesi aleybinde- vaki| edemrilerden ve Tğrlermden Kran Ka ç egi Takilaim deti kanuniyesi zarfında ikmâl 'nin bu büyük feragati (1) alkış lanıyor ve derhal n olan bu indi neşriyat hayret ve | önla balün di geee biçe müncer olarİtecssüfle karşılamır.., | ” karşı dikkatine teşekkür ederiz, | ğ —Hayır, Cenubi kutup Norveç | 'ama sonü böyle hükümetine aittir. Onda ga iler e bep kendiinin bey- HASAN REŞAT B NE DİYOR? dof v Jçi ü a AT Tehliye müzekkeresi — |hekkınız olun İriye sağilr C tüde yere iştiğali, bem Adliyenin | İştimar müteakip bir mühammi aar z evabım veriyor beyhude yere İşgali, bem de l imir Taçake G lerinden | eSerleri pek çoğıi derupe mermuzla. |. İkinci/ Ceza Rebsi meni mu-| Cevabımı veriyor . îîğm.N rsaç. ha " umumiyenin yine beyhude yerebanlarıyla” görüşmüştür. Bu me . z amlarıyla- görüşmüştür. Bu me |ei Zdi Te Di v n Cenubi Kut- tesviş ve 1dlâli iyi şeylrolmadığıma yanda' müdemis. Hasan Reşat B (ati çimek garüyee VN 'Ba gönderiliyor. Hey'cti - seleriye ve olmıyacağına göre bu cihetlere fakölte aleyhindeki dedikoduları| €a teşrinisan Bdi ü ETHEM AKİF B, NE DİYOR? e şeçen teşrinisanide Kutba hare- ilkkat edilmek lâzım geleceği son esefle - karşladığını — söylemekle |Tıp Faküitesi Tıbbi adit müderi: | gürderi MA B n gereği gi iştiriktifa etmiştir. İsi'Dr. Ethem Akif B.de bu hu-İ” 'Bu gün Karamnamenin kendi- j r SÜAT HAMDİ B. DİYORKİ |susta demiştir ki : sine tevdinin üçüncü günü oldu-| mevkuflar mes'elesi)n- Teşrihi marazi müderrisi - Mahviyet “ve — tevasularının | ğune inci ceza reisi kararını | e iret nelicesini olmun çe cp St İlamdi Bey d gu izabatı İA Tt gücelerin. ha Çermiş — bulmacıkbır ” Şubaldelati. cdiliyor. siyast mübabereler DAT e Ne çe bele aa Ka aa aa aa Taami a |mevkufların - tahliyeleri — bugüne| devam edip duruyor.Hülâsa mes'ele| e ç Tanin 17 çadüşkn TÜ e Te var e Dalelara. el özenem e rüş nt çaalae Ça Ça iilekan alç doreni Tip ati İkaraz “gelminer e merk ge Bu| — Adliye Başmületlisi | (intaç edlemiyor. Mralle tlike akaman Ca| DN Dalm l " y ae d dae tibirer kakla saferlr| — Adliyo Başektettisi di o HOĞ sene sonra yet Adliyesine teşekkür ederiz. ııuımı)rfuı dür :(ıl:î':ı)dunlm» söliyo Bu sebeple doktarlar. ve müderrie :nîımım “'ıe';_::':n_t ’;::* vız:: Nihayet bugüne " ö BN ZEKL T a e a hir'amıdar SearRERİNDİR derai| | Maklkm d A

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler