15 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— MER GÜN ÇIKAR TÜRK GAZETESİ << Bu günkü hava hafif 1 gün kaldı : Cevaplarınızı gönderiniz! Mes'ut izdivaç müsabakası için gelen cevaplar 16 kânunusanide açılacaktır Bu: -gün.. rüzgir 10d0s, # hava açik, i dar evleri ) 1970 M. Grandi. Venizelosa HEM 5 nAZarımızı anlattı Doktorlar Sralzi Y angın Bern sefirimiz gazeteciler ai gidiyor Bakırkiyinde dn yedi e yanl o kişi mecruh! tang bir sala yüzümde çıkmıştır Dün Bakırköyünde yangın cıkmış, yedi ev yandıktan sonra sön- dürülmüştür. Saat on bir buçukta Bakırköyünde İstanbul caddesinden geçen polis ne muhtelif gazetelerde vu ku bulan neşriyat gerek An- karadaki, gerek İstanbuldaki Türk doktorları a zetecilere karşı teescür ve infial Etibba muhadener o etmiye- tnin bir iki gün evel gize- telere verdiği tebliğde bunu gördük; batta dön bir kisim doktorlar tarafından © gazete diler aleyhinde mahi müracaat bile edilmek üzre bulünduğunu öğrendik. Etbba cemiyetinin içtima- #ndan evel gene bu sütunlarda bir makale yazmıştık; ve bu makalede Necati Beyin ölü- ariz “bir uyandırdı; Dünkü Bakırköy in iki intiba : Mekesiz kalan ailelerde ateş içide çalışan eğfuiye neferleri M. Grandi Atinada Mubadele işini de görüşiy or Venizelosa nokfaf nazarımızı ve M, Musolininin #emen - münden dolayı Türk doktors ; 0 di Necati Elendi biz evi Bern sefirimiz Münür “Beğ N : 5 Gi ” in luğumun. değil, tedavi İaaliyer niyafını febliğ e MAOCAR FOLİK OYA 1 zade devigreyiötiiii tne temas etmiş bulunan iy a ğ Hi üstkatından duman | çeüöcekir. doktorların. bile Bunun üzerine Venizelos bi - gli gm e pe m — EE hal etfaiyeye haber ver- Günün huâsa miştir. Dahilde veya manen: mesul bir mev kiz düşürülmeleri doğru ol- madığını yazmıştım; bu mü- zimle anlaşmağı samimiyetle ilde arzu eftikleri Yangın mahâline Ba- ——— e b rinden -#â kırköy ethaiyesi yetiş- || Gayri mübadillere papül e ahsetmiştir miş bir müddet sonra Jİ yapılacak evza siübiik 0 #alai M. Grandi. mukabil İstanbul / grubu gel- ||| hazırlıkları bitmiştir, vize muamelesinin yapılması için Ce- mütenasip bir sıhbat müçssü- sl olmamasında ve bu mües nutukunda M. Musoli- niye gösterilen tevecülu miştir, İstanbul etfaiyesi der- izde eril ime ve muhabbete deşek- hal: denizden ve ciyar- ml Wi bra, dal ie ye BİBER aki sörniela nis nkaradan gelmesi ee kür etmiş, s#ki millet, | Bökarköy anşınındari tüylerürperi bir menzara daki, sarnıçlardan su bölldimietizi sında aramak icap ede- ceğini, ilâve etmiştim. Bu satırları bir kere daha tekrar edişimin sebebi *Vak- tedarik etmiş, :şiddetli || esen rüzgâr altında biri-) birine mülasık dört evi münasebetinin sami- miyetinden | İtalyan - Yunan mişakının | Bern sefirimiz bu: gin memiuriyetine geriler ediyor. Zelzele. | viliyekimmel t, NR neşriyatı memleketimizin gü münevver bir muhitinde her bangi bir sui teldkiiye mahal vermemek arzusundan bir sey değildir. Anladığımıza göre doktor “ar arasında görülen teessü- jrün mehsği #şudür: İRey daha evel Zaman Ankaradaki. doktor» İlardah “bazı Kendisinde tapandisit oldüğünü Söyletüş- ler, bilâhare İstanbuldaki doktorlardan, bazışı mwaycne a bunlar ise hastalığın apandisit “değil, “enterkolir Şolduğünü iddia” etmişler gö yüzünden de ve Necati M,'Grandi | Atina, 14-( Aneksar- tits) Dün akşam Yü- nan hariciye nazırı M. Karapanos M. Grandi- nin şerefine ; verdiği ziyafele bir nutuk irat kanlarda ve Şarki İki risefitte snlha ve müş- terek > menfaatlerine hizmet “edeceğinden bahsetmiştir. Atina, 13: (0) MM Grandi'bu gün M. Ve- nizelosu ziyaret ede- rek'uzun müddet göz rüşmüştür. «Bu mülâ- katta iki hukümetarâ- sında siyasi meseleler- de mutlak bir 'yvahdeti efkar mevent “olduğu Asyanın şari şark tarafı uç saat sallanmış.. Tokyo, 14-(4.A)-— Merkezi rasatane dün sabah saat 9 dan bi- vaz sonra takfiben 3 saat devam eden zel- zeleler — kaydetmiştir. Zelzelenin merkezi gö- rünüşe nazaran Kam- çalka yakınındadır. » Brüksel, 15 (A.A) — Mahiti -merkezisi - fas ponyanın ölan şiddetli bir zelze- şimalinde Tevhif lâyihası, hazırlaniyor Ankara, 14(Vakı) — Ankara ve İstanbul şehremanetlerinin; vi- liyetlerle, ; bivleşüril mesi lâyihası bitmek üzeredir. Layıha, ka- nun seklini ulınca taf- bik edilecektir, ancak “bu birleştirmenin ha- zirandan evel. olamı- yacağı “tâhmin “edik saran ateşi söndürme- ye başlamıştır, Bundan mada diğer evieri Kur- tarmağa da çalışılmış | miş, 11,45 te baber | verilen yângın 2,5 da dört ev temâmen ve | üc ev kismen yandık- | tan sonra söndürül- müştür. f Yangin © kaymakam Eferidinin © mutasarrıf. ve Emruk Tallalya Efen- dinin müstecirbülun- düğu 24 numaralı evin. || Şe rai | seyyah celbini te- min için. yaptırdığı tetkik olunacaktır. memurlar arasında tensikat y yi nya ve 16 kaydedilmiştir. mektedir. Alktarahı, pedi sayıfanmzdacır |) , DÜNKÜ LODOS Vapurlar seferlerinde çök müşkülât çektiler müşahede edilmiştir. M. Grandi: bu mülâkay esnasında Türk-Yurian | meselesi hakkında An- 7) karanın noktai nazarı ni, izah selmiş ve M. Musolininin bu mübadele meselelerinin . bir an izetecller “bi ikindi döktor- ilerdan bahdederlerken , “dok- m bazısı, tabiri yerine “AÖKKORE MEŞE. bir kısım gazetecilerin bu. tayzdas umumi. bir, Jisan kullanmış itorli olmalşrı bütün doktorla mMütelir €tmiştir. Bakikati “halde! işe güzetes silerim bazı, mahafilde kendi. ava dünyaşrt bir lodenla güneşli geçmiştir. Lodoı, bilireğ marmagda mini aörtermün, Kadıköy-Haydarpaşa ye Adalara işleyen vupoder oulğilerini Şi dö maikölarla yapabilmişlerdir. Kedi se 740 sefepiat | Ni C ) aamanında köprüden hareket edeni, Kilara de 'M. Venizelos lerine. kusur, atfedilen filân, Şahut filân doktorun İsmini MEŞE NE İlan etmemeleri onla Fn işühsiyerlerini İve 'itibarla' Tw: haksız yere lekelememek endişesinden neşet etmiştir, Bardan” dolayı “doktorlar, Şlİndu umümü hir tabir! is Emel etmişlerdir; Tekac birkaç Zn fenni Şa icibeti de | üw görürüz, ki, de çalar doktorlar. da nihayde bie insindir; Büllar da'iğöz ie görlilemiyeri, fenni! aldt ye yesait ile, hissedilemiyen da, hit bazı hastalıkların > teşki, sinde yanılabilirler; bü yol. ederek M. Müsolininin Hruazza eserinden takdir ve hayretle bah- selmiş, kardeş iki mil- lelin târakki ve refa- hı şerefine idarci ike dalı etmisir, daki hatalar yalnuz Türk dok; torlarına .malısus ca değildir mesele” Avrupanın milyoner- leri işinde dâha' sön Zaman larda, apandisit ameliyatından ölmüş olanlar. Vardır; oabü her” bangi bir mütahasss doktorun bir gün her hahgi bir'Şekilde hatası © görülürse ofün. bütün meziyetini inkâr etmek Tâzim gelmez evel halli ve Türk- Yu- nan itlâfının husulun- daki temenniyatını teb- liğ etmiştir. M. Venizelos M.Gran- diye o Yunanistanın Türk-Yunan itilâfının (Alirisafı 4 »cü sabltesieledir 7 Hulâsa demek istediğimiz şudur: Gâzetetilerin © “yazılıfında yersiz, yahut kusurlu ifddöler bulunabilir” ancak Bütün Mürk) * doktorlarinı tahkir, .yahar tec- hil çdecek bir Fürk, gözetesi bulunabileceğini kabul etmek bizim için mümkün değildir, Mehmet Asım mişlerdir. Lodosun Kadıköy ve Bakirköy: sahillerinde dünkü manzarağı sin lşsirinü mükavamet için möşkülâe çökeiş, yolenlk; bir kri Ranatamodan aldğiir malında göre bugün NANA bulu cila, ÜğP mutavasart şiddetle Jodot eşecektir. Akşama doğru rürgire poyraz e ve havanın kapanarak hafif kar yapması muhtemeldir. t

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler