14 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

14 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kânunusani ( yi v Gaıplılığı En korkunç düşmanı bizzat Garptır., Falih Rifki Bey « gözel bir n sonra ön korlamç rlılığın sarptır; Şark em le olm Garpl için kö Şark milletler derecesindi için -hemetede bir hareket ve faaliyet uyanırsa” derhal bu hareket ve faal karşısında bir sürü muhasım yda oluyar; bu muhasım ku arkasında poletikacılarının * teşvik “ ve tabrikleri görülüyör, ve es Yilasâyı — Bu günkü hava ki i i ti B deni | medeniyet seviyösine çıkarmak in rüzgir HER GÜN ÇIKAR TÜRK. GAZETESİ —, Talebe birliği alamam sml Talebeden köprü parası alınmaması ve vesali Ankarada Doktorların. tepliği Bir gün evel güneş içinde olan İstanbulun dünkü manzarası Doktorlara bir doktor tarafından hücüm! Markar Osman. Tıp fakültesi 2 gün kaldı : Cevaplarınızı gönderiniz! Mes'ut izdivaç müsabakası için gelen cevaplar İ 16 kânunusanide açılacaktır 23 FENA HABER: KAR DEVAM EDECEK Dün İstanbul İl bir örtü alımda. Kar a ı kaşın ılk gününü yaşadı Rasatane Havalar için Tam zamanındayız diyor İki gündür bulutsuz ve güneşli . gidenhaya dün sabah birden bire bozulmuş ve kar, yağ- mıya başlamıştır. Kar 3-4 saat icinde ilk dafa olarak, her tarafı, kap- lamış ve, şiddeti Zuklar baş göstermiş tir. Kar öğleden sonra da serpinü o halinde devam etmiştir, Süt şirketinin eşyası Sallığa rr Müzayedeye çükarilan eyyalar İnâs edeni süt şirkeönin öşyar ları dün sabah lar huzurunda $ da sanlığa © çıkârımışur. Kolrulg iskemle $e diğer mobilya de“bir S8) otomobilin 5000 lira kadar tol cağı tahmin edilmektedir. Sivas halki * Gerilik hakkımdaki yalan İg- berden müteessir olmuştur. Anküra, 13 (Yakit — Sivasla resmi oluyan teşekküllere © mensüp bircok münevverlerin asile matbual umum müdürlüğüne çekilen m hukakatn b adesini bir telegrafta Sivasta bir gerilik hadisesi ols duğu yolunda yazılan yalan neşriyalın Sivas- ta, kasabalarda, köy - nakliyede risıf ücretle seyahat etmeleri için Bu suretle birkaç teşebbüs yapacak Bir gün evel Rasatanenin haber verdiği lodoslar, dünden itibaren poy- eklinde meydana hakkında neler $ Kapatılmalı,parasi- deniliyor? $ IeAvrupaya talebe Ankari, 13 (VAKI)— $ gönderilmeli diyor rada Necatinin beklenil * » ölümü do Gârp memlek l sein N —. alkarak Şark mer tale be Kale ve eriliyor baz mi Kadri Raşit Paşanın, Akıl: Muhtar; . Neşef düşmanlık yap- mağa gelen, yalnt uzaktan lerine karşı lorda uzağa - tahrikât yapmağa çalışan adamlarin hepsi gizli bir inkılâp düşmanı şeklinde işgörmiyorlar;” bil'âki nh” bir kismi * Garba “doğru yapılan inlalâp hâreketleri candan birür * döstü görmüyorlar; Garpalık Viz di çı şber bali işl içerek G ile tahamen tefrileetihek olduğu S- bunler bükümet. işlerini P hâlde Zahire Türk inkılâbının kıyafetine imlalap” ricalini daha fazla hı silik dostu Mayafetihe gireh Garphların, maks en ge Ve içtimai inkalâp Hreketini dinl Blahat | hareketi şekline İ mak, , diğer tar iie alalâp düşmanlar a “din eklen si ilaha ne duruyor Memi » diye” tahrikât maktır; Yani ese dostluk le ettiği işlere inlulâp düşmanları arasında bakiki çehreleri ile hü Maama yap- Kür, h tesekkür olunurdu) “22 <* Mal Türke talebe bri Bis e Türk Tilebe bir eltirmek için bir buluştiaktadır Balo yalnız İyülsek “Talebeye mahsus - olacak ve düliiye bulunmuyacaktır. Fakat Birliğin cüzdan- balo tertibi xe tespite, başlamış, kararlar vw P Birlik Bugür- davimleri tine müracaatla » çalâkalarım Kürüküy köprüsünün. defi 10 - 12 güne kadar imal edilecektir. Şimdilik . Karaküyle köprüyü öasleden iramoay rayı lebdil edilmektedir . İlerde kaldırımalar da değiştrilecektir.. Bundan başka Karaköy meydanı köprünün yeni seviyesine göre yüksellilecektir. # para. kulabesi de yeniden dilecektir. Bu kulâbelerin ilkbahara kodar zarif bir şekilde inşaları memleketimiz ve milletimiz | coğörrar etmiştir. Yatan düşmanları. tarafından teceddüt aleyhinde ullanılan silâhların her. nevini görmüş- derhal taıyamıy: a perver bir. fert kalmamıstır. Mehmet Asım tür. İnkalâpçı Türkiyede'nasıl bir şekil ve kiyafete girerse girsin. terakki düşmanlarını *eiği tepliğ kafi görül memeku Ve daha kuvvet» iş deliller wep edilmekte- dir, Bilha vida *söz söylüyen dök: bastaliğımi teşhisi etrafında ne ri merakı mücip iktadir. Ancak bü İerden bazı ku m, nyeliyate ;mütcaki; an atarken a Bu, hil; merhumun tında 5 dâkika evel iri esinin mamaktadır Bir höylei |, fenhiye hür unda. hesap, verilmesi ükle ktir edilmekte, di. dih *......... 0001000008 Vasıf Bey Li zmir ; meb Kerkisine Mü v ekâle- teklif ve tarafından Kâbil edileceği muhakka ak k görülmektedir. Sovialler memnun değil Moskova, 12(A.A.)— Matbuat Lehistan no- tasinin Sovyet teklifa- una baştan sayma bir cevap olduğu. fikrin- dedir. Osman Beyleriri mütalâaları Mazhar Osman B, Maarif vekili merhum Bin Necati hazin Türk sababetinin. b aivleni bağa, müçdidk lere neydan mü hünü ve Sp faküledi'de zalbahi$: ölmişelri Kadri Raşit Pe, Ezcümle dün Mazhar Osman Bin bu bahis etrafında, bir beya- nat intişaf etmiştir, Mazhar Osman bey diyor ki “Tıp fakültesinin vaziyetine | gelince, fakültenin tederni veya (ahtirah 3 ncü sahiftniikdedir 7 çıkmış ve aruk Kara kışa girdiğimizi anlat- MIŞUr. Anadolunun: birçok yerlerinde fazla :mik- tarda - kar yağmışlır. Denizlerde fırına sükün bulduğu için vapurlar “seferlerine devam etmektedirler. Rasatanedenaldığız mz malümata nazaran hava :bu gün: kapalı olacak © ve poyraz ile beruber arasıra: kar ya- Zacaktır. Rasatane | havaların aldığı şekli tabi bul- makta, artık tam za- manındayız, kar devam edecek demektedir. H. Grand Rün Atnaği2 (A.A) — Nünü ajansi bildiriyör İtalya hüriciye müste- şarı M. Grandi bugün eden sonu büraya mu vasalar Gthiş, hü met nanıma hariciye nazırı, M, Karpanos .ve M, Venizelos nanuna da ekalet müsteşarı tarafından istikbal edil- miştir, M. Grandi ha- riciye nazını Ziyaret etmiştir. Yarın al nazırı M. © şerefine. bir ziyalet verecek ve kabul me- rasimi icra edilecektir. derin bir a6 uyandırdığı , bunun nefretle reddolünduğu halkın yeni harfler öğrenmek için Köşüş- tuğu bildirilmektedir. Hariciye vekili nezdinde. Ankara, 13(Vakı) — Soyiyet, Elgan büyük elçileri; İtalya m vekilimizi #siyarel Vek mişlerei Necati B. "kabrinde e Ankara, 13(X akay İzmir körfes sirketi ile tcüret odası Necati B. merhümum kabrine celenk koydular. Günün hulâsaı Dahilde ' Emanet lokal v8 bitahanderi we | den teftiş edecek- ür, “ Bazi yerlerde hit pi eski harflerle a 2 hür, liste, arka vesairenin küllü »ılmakta © okliz haber ahümstr. ği? Emanet buğibi” yerler — hakkında fi kanuni (kibata. | bulunacaktır.“ Emünetle v tevhidi. haziranda tetbik elilecektir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler