14 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 YUGOSLAVYADA VAZ © C Avrupanın sen mazik ve en hâsta- muntkalarından — biri - de biç şüphesiz Yugoslavyadır. Ci- hat harhini- müteakip — vaziyete hafim Oalan itilaf devletlerinin! Yi bir surette ihdas ettikleri Hırvat, — Stoven- kralliği fabit bir. teşekkül —değildi . — Yur Köslarya — devleti — hangi - esasa Btinat ediyordu? —Her — hakle asfin en | büyük Ve — yüraütici” Ümdest olan milliyet” pronsibinc Müstenit olmaktan uzaktı. Bu “devlet hakikf halde Sırb cpt — Fiyalizminin - daymak — bilmiyen İhtirasız dan doğmuş yeni bir Avustürya - Macaristandan — başka Bir şey depildi Ancak Viyanadaki idare ve dip” Tomasi küdreti " Belgratta yöktu. Bunün için Sırplar / kendilcr tek,kültür, lisan Ve din itibarile Yabancı olan milletleri idare hu — Sünda hakikt bir aciz göstermişler- dir. Yugoslavyanın 137 milyona Varan mırfusu içinde beş.milyonluk Sırplar bir akaliyet teşkil etmek-' tedirler. Mitebaki 8 milyon Uhr: Vütlardan, * Siovenlerden, Basna- Hersek müslümanlarından, Macar Tardan, Almanlardan, —Arnavür, Bulgar ve Rümeslerden mütçşe: kkildir.Hırvat ve Slovenlerin de, gibi İslav kitlesine'men- Jarı ideta edtliyor.Fakat Bunlarla Sırplar atasmdt getek Kültür ve gerek din itibarile o kadar derin farklar vardırki irk Falatasa burldarklar “önünde tesi- wmî:r— ir. Bu îım:ıh Yünün —atal İslav ailesine KESSUP — ünsürları “Atasında! “bile Yahenk we terandt 'husüle gz İmemiştir> Dübült stiyasetinde - son: derece çiş. harici - siyaserinde "h'“ $ Ve vesveseli olan 3 ne> memleket — içinde, VaDe d Komçuları Arasında bir ÇS Müsalemet hüvası - vücü- Ih::î' ':;“"l"f Memleket dahi n;u iribarile “asıl Sırplar- ve “teşkilek Ç2 betaber, / kültür u'“lrıi:n 'ok'kikm nazarından Tüafvaülür. . n ÜVvetli - bulünan en Yeni ld.ı ilk Zzamandan Yet' ei Te şeklinden şikâ- Yi Başlamışlardır. — Hır” lea amlzin Sürşünü. ile devril 4 bir Sırbin ölümünden çevtilen İlderlerinin Vösü Giningt '": ::"! haddine YÖküdak e, M vatar bi led "fdîmm ür su""îîü“:)i ve tan! ümeti km""m.mıw. karar - verdiler ve TsrrTetek, M dakikaya kadar S TAV ST V deVketinik telit ÜRsÜRtekr K, €tinid muh. bağı âî:#wh Bi itrihât Kral Afesihi Blamak — istiyen e Eabz e İ.(nhlgocr;ımir_îclı ine Tidı $ok mul Harvatları bi TeCei kadı tatmi, kz AŞ ı;_ıı_ı:ı €imek için onların devlet İ uuıg İştirakten, çekilmesi lize- ne, bir. Sloven Bahibinin riya- v Müfrit eden bu. kabinede —vaziyei *lah cdecek bir. kudret göstece, ketlerinde tahkikata- devam et dd AA di
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İdarehane: İstanbul, Ankara caddesi, İE 100 Te (Ü sshelr eli ) (Ç YUGOSLAVYADA VAZİYET eee ğlidü Avrupanın Sen nazik ve en hasta- muntkalarından - biri de biç şüphesiz. Yugoslayyadır. Ci- bah harhini- müteakip — vaziyete Glan itilaf — devletle keyli bir sureite ihdas ettikleri Sirp, Hirvat, — Sloven tabit bir. teşekkül — değildi Boslavya — devleti — hangi İstinat cdiyordu? — Her astın cn — büyük “ve Ümdest olan” milliyet” pronsi Müstenit olmaktan uzaktı. Bu Ö devlet hakikt hükde' Sırb cmpt İyı ık — bilmiyen yeni bir Yu: esasa hakle nınin - da Hhtirasız dan Tomasi kudreti Belgratta yöktü. Bünün için Sırplar kendilerine drk,kültür, lisan Ve din itibarile inde beş milyonluk Sırplar bir a tedirler. Mitebaki 8 milyon Uir- Vatlardan, | Siovenlerden, Bosna- Hersek müslümanlarından, Macar Tardan, Almanlardan, — Arhavür, Bulgar ve Rümeslerden mütçşe: kkildir.Hırvat ve Slovenlerin de, Sırplar gibi İs bunlarla Sırplar / atismd yetek kültür ve gerek tibarile o kadar derin farklar vardırki irk Falatası-buldârklar önünde tesi- Ş'“ kaybetmektedir. Bu süretle Troslavyanın —atıl İslav ailesine VEŞTSUP — unsürları “Arasında 1bile I’İl #henk ve tesanüt “husilee ge- Temiştir; Dabilt « Merkziyer Şok muhi tünde son derece AÇiş. harici - siyaserinde el teris ve vesveseli olan BTat, 5 ne” memleket vene d lig, İtilaf ve içinde, Mşularıdrasında bir Ve müsalemet havası - vücü- hade gnciniştir. Memleket dahi ü u",n.“ itibarile “asıl Sırplar- ve Geşalekla beraber, - kültür Onlanda JA Noktal - nazarından Harvatlar CK Küvvetli / bulünan e düülik. zömkadm yer _'l:wyî"' İdare şeklinden şikâ- Yakların e Paşlamışlardır. —Hi Meminuniyı bir AY CVe urşuny G Karadağlı bit Sırbin R muw_&ıı— devrilen İiderlerinin vüzü ol ÇA Sönra — son haddine Vakjd.',.—ı"' Hırvadlar bi leci SOhta ne Skupçinayı, ve Ondan di hükümeti ye aya kadar Y u_m';ğgı':yn deVletinli “müh bağı e ÖMLARSIZ di bir iltihât Namak — istiyen 'dre KA geĞ Eke vi TeCeye ch kadar Pi onların devlet Pa dK ee *Ü alında - bir n *ti Tabil Sırp Mh::ınhî r:î: :ı:îrıllwr')ccü ekseriyetine istinat Si cdecek bir. kudeer güeü nedi, Hıryatlar kendi memle; ketlerinde tahkikata devam et Mekten ye devlet işlerinde Sır- Plar kadar imtiyaz ve salahiyet sahibi olmak iddiasından vazgeç- Tacdiler. Belgrat Hırvatların bu Talebini isaf etmediği taktirde :lnvıu—ıınııı müstakil bir devlet ak — ayrılması Fahsoldu. “Tabit dahildeki. bu _:'ll'ış'ku"u Yugoslavyanın - barici Veziyetine” de “tesir yapmaktan Gt kalmıyordu, Sım, Hirvat, Sloyen Krallığı ği hu a w__dmkmnm.mn esesindan bile mevzu Yaziyet karçısında Kral Nuslsmen 5 Hdssrcaştune” kralliği |. yürütci 'i aliyetteşkil etmek-* ; kitlesine'men- | Sup oldukları iddia odiliyor.Fakat | buruslar çin © ücür 0 Kureser. Gilen alaubulun müstakbel idare şekli tespit edilmek — üzredir. Aldıği- “zoz hususi malamata güre Muhittin bey bu hüusasta- bif proje hazırlamış ve Ankarayâ götürmüştür. Bu projeye nazaran Düyu- na umunüye binası Istanbul viayetine terk olunacaklır. VİLÂYETİN İDARESİ HAZIRLANAN PROJE VİLÂYET VE EMANETTEŞKİ- LÂTI TEVHİT EDİLECEK MEMURLAR AZALTILACAKTIR Muhittin Bey ne düşünüyor? ehremini ve Vali vekili Muhittin B. Adalar elektiriği mukavelei esasiyesi hakkında görüşmek Üzre evelki akşam Ankaraya gitmiş- tir. Muhittin beyin Ankaraya vilâyet ve Şehre- manetini alâkadar eden diğer meselelerle de meşgul olacağı söylenmektedir. Bunlardan en mulşılmMIn vilâyetle emanetin tevhidi meselesi- dir. Hükümet artik bu meseleye kat'i bir netice vermeyi kararlaştırmıştır. 'Tevhit ne zaman yapılacak: Alınan malüm. öre Vilâyetle Emanet 929 senesi başlangıcın- dan itibaren tevhit edilecektir. Emanetin sene başı Haziranda başladığından, daha buna 4,5 aylık” birZümmüü vardır.. “Tevhit muamelesirden sonra gerek şimdiki binaların gerek - teşkilâtın buna kâfi gelmiyeceği aşikârdır . Bunun için icap eden projeler şimdidet Ahzar edilmiştir . Bu projelerin esasları şunlardır . O zamana kadar” boşalacak olan Düyunu umümiye binası tevhit edilmiş vilâyette emanete tahsis. edilecektir . Şimdiki vilâyet binası da polisle candarmaya verilecektir. Tevhlit edilen vilâyetle emanete ayrı ve yeni bir isim verilecektir İDARE ŞEKLİ NASIL OLACAK? alinin üç muavini olaçaktır. Bunlardan birisi Emanetle Vi - Vlly:dı fenni işlerine nazaret edecektir. İkincisi idari mekail, iskân ve maarif işleriyle meşgul olacaktır. Üçüncü muavin de asayiş ve evrakın havalesiyle uğraşacaktır. Muhasebe, mektupçuluk, evrak ve salr müdüriyetleri tevhit edilecektir Belediye mıntıkaları da dokuzdan 12 ye iblağ edilecektir. Belediye hudutları yeniden tahdit edilecektir. Mamali bu hususta henüz tebellür etmiyen iki fikir vardır. Bunlardan biri Emanet hududunu küçülterek mahalli belediyeler teşkil etmektir. İkincisi bilâkis Kartal, Maltepe ve Pendikten iba- ret olan vilâyete ilâve etmek süretiyle hududu genişletmektir. PROJE ANKARADA TETKİK EDİLECEK ehremaneti tarafından ihzar edilen bu pr- ş ojeler Ankarada tetkik edilecektir. Proje ler kabul edildiği taktirde tabil memur kadro- sunda da tensikat yapılacaktır. istanbulda-yapılacak bu. teşkilât İyi netlce ; verinse: İzmir gibi YI lerde de tatbik edilecektir. M’;;ı:::ıiı:i Muhlttin B. Ankaraya vüku bulan soyahatinden bilistifade Dahiliye veklüğe. Vilâyetle “Emanetin bir el tarafından şimdiye kadar İdate edilmemesinden dölaytelde edllca üetaylel İzah edecek vebu husustaki mutalaai şahsiyesini de dermeyan edecektir. Şehremininin Ankaraya vakı olan bu seyahati- nin Emanetle vilâyetin tevhidi meselesini kat'i bir safhaya sokacağı alâkadar mahafilde söy- leniyor. 'daha cezri bir çareye müracaal l Zarüretini — hissetti. Hırvatların Yarın ne olacak? 1— Kral, mutlakıyeti idare- VALİNİN ÜÇ MUAVİNİ BULUNACAK, Tarımadığı — Skopçinayı — dağıttı. Hıetl:ı'“ kuvvetini netsinde yeni- bir hükümet teşkil etti. 28 haziran 1921 teş- kilatı esasiye kanunu ile mülesses meşrutiyet — rejimini — murlakiyet usulüne çevirdi. Şimdilik bu ta- bavvülün İlk neticeleri şunlardır. Militarizm, sansör, halkta şaşkın- hik ve bunlardan mütevellit mu- vakkat ve suni bir sükün., şedit buhranlar içinde kıyranan niaz- tarip Yugoslavyaya Şimdilik bir afyon şırıngasi yapılmış gibi bir Ş€y nin bütün yüklerini kaldırabile- cek kuyvetli bir şahsiyet midir? 9- Mületlerin gözü açıldığı bir devirde kurunu vüsta hükümet sistemi ile devlet idaresi müm- künmüdürt 3- Cebir ve kuvvet asrın en mühim gmdesi olan milliyet ve milit istiklâl aşkını uzun müddet bastıracak bir kud reti haiz midir? Bu — suallere tarih her zaman menli cevaplar vermiştir. Hasta her halde mü- bim - bir ameliyat tedavi olunamıya ZEKİ MESUT Edirne meb'usu geçirmeden ktır. KADIN. - (ğ. BİRLİĞİ ZENGİN BİR. PROĞG. YE GIRDİ İLK İŞ NE? Kadınfar Birtiği busona-yeni bit şekilde ( ga karar ver- miştir. Dün bu hu- Busla bir mu- hapririmize deki sene pe- ogğramımız oldukca zan- gindir. Bekir H " Yerli malların — ku> Hamlması lehinde Çök çalışı- yorüz. Vilüyet en istaliğimiz nümü- ne'er peyderpoy - geliyor, Bü meyanda Bursadan a metli kumaş nümme'eri gnğı Yakında Bir sergi açılacaklır. Bir kıraat “salonu hazıriadik yeni harflerle yazılan kitaplar NİÇİN KALMIŞ? . POLİSTE- BIRİKNü. İLÂMLAR Mülkiye müfettişleri infaz edilmeyen ilâmlar hakkındaki tahkikata devam eltmektedirler. Müfettiş Abdülhak Ha- kkı B. dünde Polis mü- düriyetinden bazı ev- rak celbederek telkik l sermne — ŞIMDİ KMI:IÇA HASTA Tandra, 19 (KA) — Kralm sıh- hari hakkında şü billten neşrolonmuş- turt Kral hu 'günü de çok sahat ge- çirmiştir. Kralım abıvalinde başka bir tebeddül yoktur. Gelecek bülten Pu: Yartesi günü neşrolunacaktır. - Nadiren görülem şey Kondra, 12 (AA) —- (Röşter) Kraliçe- hafifçe - nezle alduğundan odasından , Çıkmıyor. İngiltere kraliçesinin halilçe şoğuk alarak yatak — odasından içıkmadığı | cumaresi günü — Buckingham - sara işrir. çupta, gönü hasımlanmış ve iki yia saraydan — çıkmamıştır. — Kraliçenin rabatsızlafı bafif alduğundan - bülten reşrolunmayak liçenin has'a- Kelloğ mİsakı Ve Rusya Berlin, 12 (Â:A) — Ga: telerin verdiği malümata naza- ren Sövyet hükümeti, Kelloğ misakının - bir an evel tasdiki için dermeyan evlediği teklifin kabulüne Lehistan hükümetinin esas itibariyle muvafakal gös- termesinden Tocmnun kalmış- tr. Sovyet hükümeti, — diğer Baltık hükümetleriyle Ruman- yanın dahi bu karara iştirak eylemesine mani olmıyacağını beyan oediyor. Baltık hükü- meteleri henuz Kelloğ misa- kma imza vaz eylemediklerin- den dolayı evola — Lehistana müra 1 Rus nöla> 1 olundu; RAM İLE YENİ-SENE-|. “İzşvrakı> Müdde | Mevkuflar -Yeniden - ; | istiecvap “Evrak iade edildi Sivas' kalkı İkdâm gazetesi, hakkında ikamel dava ve yapılan neşriyati şiddetie -protosta ediyor. Bugün gazeteciler | muhakeme edilecekler ——— Şkilât ctrüfindaki — tabkihata 'r;mkluı bas'onmmaştt. Tühki! ymumiliğe veril» diktön synra tah- gkakarın tatiki âçin eyrak istin- tâk hakimliğine lade edilmiştir. “Müstamtiklik ev- 'yakı Müddei venir- miye iade etmiş fakar Müddei amumilik — bunu da noksan göre- Neciti rek evrakı tekrar Akşam sahibi lade ecmiştir. Bıı vaziyet karşisinda möv- kuflardan bir- kısinı tek- var istiçvap edilecektir . Bun- >dan sonta evrak Müddei'umu- Mliğe verilöcektir. Bit müddet yarfında 'mevktflar tekrar ihti- Jattan mefi edilmeyeceklerdir. “Yalan baber mes'elesi üt neşriyanta ” bulünan İkdam, Son Saat Akşam gazötoleri aleyhinde açıları davaya — bugün 3 ncü Ceza mah- kemesillde — böş- Tanacaktır. Sivaslı - ların tees- sürü ) ; Siva& 19, Ikdam AMi Naci Bi - füzetesinindkânı İkdamı sahibi — — Müsani — tarihli nüshasında ve Ondan naklen Akşam, Vakit, - Cumhuriyet — güzetelerinin ? tarihli nüshülarinda — Sivasta bir kaç kişi Türk barfleri münasebetile din elden gidiyor şeklinde — tahrikâya bul nduklarına dair yazılan neşriyat merrleket efkârinda derin bir teessir ve “naşirleri” için de bir gelret yyandırdı. Sivas halkı yeni harfleri öğrenme- ye can atmıştır. Açılan mektepler Kaf gelmedi. Maarif idaresi yeniden dersaneler açtı. En nihayet bir kısım halkı ikinci devreye biıraktı. Halkın bu canlı tezahilelini ögrenmek iste- yenler resini — makamata — müracast edebilirler. Vayiyet böyle iken gazetelerin bu yanlış - havadisleri neşr — ve işia gmderi ilüradan başkâ bir mana lade — cimez . — Bü | düy vlecdan #imizde hapis edeme söyleriz Ki bu — yanlı müzir bir telk efkân umumiye ks sa P l muz ve i ve Oktam gezetesi hakkın- da mahkemeye müracaat — edilmiş v arzederiz., ocağı reisi ve Cumhuriyet mütemedi veli, Belediye reisi ya, Masrif müdürü Fehmi, Bele- diyeden, Fırkıdan, 'Türk ocağındma, Ahmet Nazmi, Abdullah Rauf, Nuri, Riza, Rüstem, Nahit, Abdürahman, Abdülvahap, Nadir, Halil, ———orsmi . Tahkıkat Gümrükte tahkıkat yapılıyor Rüsumat umum! müdürlüğü tef- tiş heyeti reisi İsmail Hakkı Bey ahiren Ankaradan şehrimize gelmiş- vr . Haber aldiğımıza göre Hakkı B. şehrimiz gümrüklerini tefiş edecek dr. Hakkı B. bilhassa bam erkân ve memürler - hakkında - tahkikat —yapa: sında kaydedilmiştir, caktır . Ka —. Abone ve ilan ücretleri —— — Gazelemizde çikan yazıların hukuku mahfuzdür MBaşmıukarriri Silmi mehb'asıa MCARENLU'T UN İDARE Han- tarifesi Gsct Sahfede San imi ŞEKLİ TESPİTEDİLİYOR İKATOLİK “-ERMENİLER| CEMAAT EMLÂKİNİN| HÜKÜMET.TARAFIN- DAN İDARESİNİ İSTİYORLAR NE OLACAK? Şerimizdehi Katolik Brme- iniler urasında, Cemanla ait hastane ve mektebin — idaresi' hususunda bir ihtilâf çıkmıstır, Şimdiki idaro hey'etin. mu ariz olan - grubun — başında bulunan — hey'et — azasından müstafi Manak E.bu hususta deniştir dıki . — Katolik Ermeni coma- atının. hastana - ve . mektebini iyi bir darzda idarc için hü- kümete müracaat ölmeği mu- vafık gördük. . Münevverlerin mühinı bir. — kısmı, — bunla- rm, vakıf emlâk gibi hükümet tarafından idaresine laraflardır.» Hangisi çok ? Dogan mı , ölen mi ? Şehremaneti tarafından tan- zim edilen bir istatistiğe göre geçen sene zarfında Istanbulda Emanet hududu dahilinde 13,371 kişi ölmüştür . Ayni zamanda doğanların miktarı takriben , 12,450 kadardır . Bunun 6,345 ) erkek , 6,105 1 kifdır.. Mamafi belediyeye ihbar edilmiyen do- gum vakaları - uazarı dikkata almarak tevellüdatın daha ziyade olduğu anlaşılmaktadır . Kahser tedavisi Tp fakültesindeki töneken mües- k için — Avrupaya edilen radyum bir kaç güne kadar şehrimize gelecekcir. Bu sürerie mücssesesinin Tadyum miktarı (117) millizrama balığ olaca- gından aynı zamanda iki üç kanserli hastanın tedavisi mümk”n olacaktır. Saraçlar Cemiyeti Dün intihap yabıldı Dün saraç esnaf cemiyeti hey'eri idare intihabı cemiyetin Fincancılar yokuşundaki merkezlerinde yapılmış. tır. İntibaba cemiyetler mürakıbi Ali _B. nezaret etmiş ve reylerin tasnifi neticesinde C. H. 481 namizetleri olan “Hüseyin - Hüsnü, -Husamettin, Hüseyin Avni ve Salim beylere rey yerildiği anlaşılmıştır, S MİLLİESERLER SÖZ'DERDLEME HE ETİ İÇKİMAT Söz derleme hey'eti dün ma arif müdi setinde Haydar beyi> riya- r. Bu içtimada evelce — gönderilen tamimlere gelen cevaplar tetkik edilmiştir. Türk harflerile tanzira edihp — maarif — vekâletine irsali takarrüir etmiştir. Şimdiye kadar | toplanan şeyler, meyanında millit hususiyeti halz kıymettar bazı eserler bulunmaktadır. Fakir çocuklara elbise Bugün Kadıköy Himayel etfal şubesinde bakılmağa muhtaç (120) çacuğa kundura,elbisc ve kasket tevzi olunacaktır, mekreplere Berlin scı M Berlin, IZIF:A)W—I 200 parçadan fazla pek nadir çin asarı nelisesini — ihtiva baynelmilel — meşherin — resmi küşadi icra olunmuştur. Meb'usluk Ve memurluk Roma, 13 (AA) — M; Mu- solini, Valihk, Ke k ve murahhas - ölçili ife'erini icek ol e olan meb'usların gelecek te l A tekrar namzetli vaz'etmemeolo - rine karar vermiştir, | Tıp Faküjtesi aleybinde de- ktörlar. arasında Bir ceryan başlı Müderrislerden bir kıs- mı siyasetle meşgul solmakta imişler. Fakülte meclisi Çarşaı ba günü toplamarak b mes'ele hakkında müzakerana buluna- caktır. -) T, FAKÜLTESİ BİR MÜDERRİS İSTİ. FAYA MI DAVET EDİT ÇARŞAMBA GÖNKÜ İÇTİMA YEFAKÜLTENİN VAZİYI Darülfünun Tıp fakültesi n- leyhinde bazı gazetelerde vakı neştiyat — fakülle — müderri -lcri arasında teessür ve hayretle ku&lınnmıkııdın NEşriyat dolayısıyle ta- külte meclisi müderrisini çar- şamba günü fevkalâde bir içti- ma aktine davet olunmuştur. Tıp fakültesi relsi D-. Süre- yya B. fakülte teşkilât ve ted. tisatı aleyhindeki —hücumların gayrı varit olduğunu, ortada bir İnzibat meselesi mevzuu balisolmasına — binnen — faküilte meclisinin buna vazıyet ettiğini, meclis kararile lazımıgclen vabın verileceğini beyan etmiştir. Fakültede bazı — müderrislerle görüşen bir. maharririmiz şu izahatı almıştır : a — Tıp fakültesi, Maarif Ve- kâletine merbut bir dnleı' ı:â essesesi olup, vezaitini tamamile yapmaktadır . Dr. Mazhar Os- man B.in hücumları gayri "?ıî. tir . Müessese vesalil nispetli terakki etmektedir . Bakee Fakültenin poletika ile alâ- kası yoktur. Müderrislerin ha- riçteki işteri, Fakültenin mesa- isini Ihlal edecek değildir. Mü- derrislerden bir zatin de belki- de şahsi bir Inflalla tesirile, Fakülteye aleyhdar bir vaziyet alması İnzibata müteallik bir mesele olduğundan Fakülte me- elisinde kendisinden izahal alı- nacaktır. Bu — meselede ismi mevzu balis müdderrisin istlfa- ya “mecbur —olacağı- söylen mektedir. © BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1—Almanya mektebar — Tamlem mes- elesisde —Almanlarım hiddeti, 2—İhuyaz kapları siyaseci şeytanlara beraktı. X 3— Son Haberler Süncü sahifemizde: k c firtına Gehşetlidir. rde. nn başına gelenler. Daralbedayide yeni bir hadise mül Aüncü Sahifemizde: 1— Hava rapocu a— Düşündükterimiz 3- Felek: 4— Edebii bahis 5— Hikâye,karikatür.V.$ 6— Kulak misafiri, $ inci sahlfemizde 2— Spor hayatı Ginci sahitemizder ” 1— Millet mekteplerine devam edenler için ko- | lay okuyup yazma sü- | tunları ve eğlenceli ynzı: a lar,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler