7 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

7 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EZ HER GÜN ÇIKAR TÜRK GAZETESİ — Semti T- Haziran eserlin yapılır yaya Ür İl yi varln yanlara Büsdsi menİyetşeki mn Serel Viafe ile kirarlaştırı Türkiyede Hariçte Kuraş . Kuruş g Aylığı 180 000 800 1480 00 a eril moktaplana etine Ölene İLİM ne de EYİ are Konular | Paslmıyan mektupların iadesinden, İyon. mwkadderesiz mektuplara konulrağ İİ kaybalmasmıdan ve dünlerm mündericatmdan kdarı mes değildir. ? Kuruş İl Büzük eyi up y> *Ganetemire İyarast dân kabul edın yor O a Borsalar 6 hezran- ç3 i Nukut Mahallesi Sokagı Nevi tik o cedit atik (o cedit Kadıköy O Caferağa Löfando Şâjr Nef'i 1 mükerer 1,3 maabahç: köşk Balada evsafı mubarrer maa bahçe köşkün -13850 lira bedeli zarf wsulile 10-6-029 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 d Taliplerin bedeli muhammenin */,7,50 besabirle 1098 lira 75 kur mektubile Emvali meruke şatış komisyonuna müracaatları. No Kıymeti muhammenesi 12850 lira sekiz taksitte mmen ile W üzayedesi m veya muteber 1912 269 5 ” Ban Li Piyanko müdürlüğünden: betcirilecek olan (406) Bursa Hapishanesi umumi müdürlüğünden HMapıshanel urlu varide sadira, karar, zitamet vi ee baş eşya defterle- münakasaya konulan ekmağin fiatı SY haddı layıkında görülmediğinden 1/6 929 tarihinden 30.5-030 ta- rihine kadar yeniden kapalı sülüle “münakasaya» Konulmuş- tur, Veymi, beheri 960 gram çimak üzre 450 — 600 adet safi yerli Buğday unundan mamul ikinci nevi ekmek. itasına “ialip olanların şeraiti münakasayı anlamak üzre hapıshane müdüzlü- ğüne-ve münakasâya iştirak etmek isteyerlerin 20/6/929 tarihine | müsadif perşenbe günü saat 15 te Bursa ziraat müdürlüğü iresinde teşekkül edecek : kömisyona müracaat eylemeleri olunur. ue HAZİRANDIR : BÜYÜK İKRANİYE: 50,000 LİRADIR rik suretile Upanya © İeviçre; frangı Mecidiye Çek Londra Üzerine bir Tegtiir Mean körüş Kevyork.- 4. Türk. Hirasi “dolâr Pi * e e frank Hiret mrk leva belka forin frank m sep e ALTINCI BÜYÜK Tayyarepiyankosu 5 .Cİ KEŞİDE: 929) tarih Perşebe günü saat onböşte piyankö müdürlğün- EE Banka memuriyeti Cinevre Prag Vw Atina Bükreş Belgirat Tahviller Jetkraz dabili « vadeli Dyuzu Tuyabile İremiyeli demiryolu Artapbul trazıvay sirketi Rıktım Dok ve Aptirepo Mienbol snosim Fu şirketi Hisse senetleri xy Bankası Oranlı bankası Ticaret ve zahire borsası Östinr Tienret borsası kâtibomumlişi tarafından verilmistir. | Okkası İnişi Çavdarlı .Yumurak 00-00 0009 kasıla 6000 0000 İserler o 00-60 0009 000 0000 66-00 0000 Sert maklut 0-00 0009 —ZAHİRELER— 0 1200 0000 v000 0000 —HUBUBAT— 00,00 2200 00,00 1200 0003 0000 0009 0009 2200 —UN— Çörek Kom atra okistea , melek Biri 1948 * 1200 — TİFTİK — Avkara 17000 17000 Aşebir 17509 imal Yapağı Guz yunu 00000 0094 — AV DERİSİ — Zerdeva Sansar “ akt çın 7 Haziran 1929 tefrikası: 64 Yumruğunun altında şu sakalın yastıklık etmesi, şu çenenin darbalara okârşı bir mukavemet göstermesi için pek tatlı bir zevk hissi ile doldurmuştu. Eğer ken- disini zabtetmese şarkı söy» liyecekti Tam istasyondan çıktığı sırada arkasindan koşan biri yanına vardı. Bu koşan *“Venesya, idi, Heyecandan kekeliyordu. — Terezâ arabadadır. Amma işler yaptınız hal Şimdi tamamen rezil oltluk, Hiç bütün âlem karşisında bir hammal gibi düvüşülür mü? Bizi rezil ettiniz vEZİİ v.. * Cones , cövap verdi: — Susunuz; saçmalamı- ya lüzum yok. Kupayı gö- rerek koştu. Kapısını açtı. Bir köşeye büzülmüş olan bir karışık şekil söylenecek tekdirleri redde hazırlan yormuş gibi ellerini uzat yordu. Bu şekilden emirler, mırıltılar yükseliyordu. *Cones,, ellerden birini tuttu. Elleri arasında tuta» rak öptu. Sonra kendisine yetişmiş olan “Venesya, ya dönerek dedi ki: — Çıkınız.. * Venesya , arabaya bi- nörek “Cones, in yanında oturdu. “Cones, kapıyı kapadı. *Venesya, başını pençereden çıkarıp araba- cıyaz — Haydi, eve gidelim, Dedi. istasyondan çıkı- lıncıya kadar “Cones, bir şey söylemedi. Fakat araba daha az ışıklı sokaklara varınca, içindekini dökme- ye başladı. Hitap ettiği kimselerin simasını görmü- yordu. Târzı ifadesi o ka- dar kat'i ve müessir idi ki sokağın gürültüsü sedasının tinnetini örtemiyordu. Di- yordu ki: — Olan bitenin hiç bir ehemmiyeti yoktur. Bunla. rın hepsini unuttunuz. Za- ten yarın size söyliyecek- lerimi o işittiğiniz ozaman bunların hiç birisini düşü- mecek haliniz kâlmıyacak. Hem de hadiseyi kim gördü? orada trene yetiş- mek İçin telâş eden yaban- cılardan başka kimse yök- tu. Polis memuruna bir lira AYRICA: 25000, 15000, İKRAMİYELER VE 10,000 12000, 10000. LİRALIK LİRALIK BİR MÜKÂFAT Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 300,000 kilo birinci nevi has ekmek Çanakkale jandarma efrat mektebinden: Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinin 1-6-079 tarihinden Mayıs 930 gayesine kâdar bir senelik ihtiyaçları olan üç yüz bin kilo birinci mevi ekniği kapalı zarf “esrlile 146-029“ Perşembe | günü saat on altıda tafipi verdiği fiat komisyonca hddi itidalde görüldiği takdirde ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin bu baptaki İ şartnameyi görmek üzre Çanakkale hükümet dairesinde müteşekkil kömişyonu mahsusa müracaatları ilin olunur: nlar (Babıali) baldesinie Kiralık daireler Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya ver cektir. İsteyenlerin (Vakıt) idare Müdürlüğüne 'müra- caatları. için ç müsabaka TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA - İSTANBUL - İZMİRDE icra edilecektir Teşkilâtımızın daha ziyade mız bir müsabaka İmtihanı icra ederek memur alacaktır. tevsüni derpiş eden b forme, amir Müracaat edeceklerin sinin «22sjle 440» arasında olmal ve müessesatı maliye ve bilhassa Bankalarda malıdırlar, çalışmış sok Frahsızca veya başka bir ecnebi Hisam bilmek medarı tercihdir, Müptedi alınmayacaktır. İmtihan o meticesi bankaya Istanbul - Ankara ve İzmirde dahil old mezin her kısmında müdüriyeti umum düğü mahalde çalıştırılâcaktır. Maaş: imtihanda derecei edecektir. Bankaya kabul olunabilmek muvaffakiyete kabul. edilerek memurlar u halde teşkilâtı. ih münasip gör göre tehalüi için imtihanda mu olmak ve bankaca sureti mahremanede yapılacak istikba Tatın da matluba muvaffak olması şarttır. İmtinana işt Şube Müdüriyetleri ve k isteyenler rikara da ii nbul ve izmirde memurin müdüriyetimizel 9 haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan duhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek- lerdir. an günü bu imtihan evrakiyle birlikte bankay Amir ve memur olarak girmek rı cihetle imtihana tabi. bulumac: sınıf olarak tertip edilmiştir. İmtihana 10 haziran İzmirde saat üçte mübaşeret edil İmtihanlar : mahrem ol#cak matbva duldurulmuş olarak tevdi edilecektir. isteyenler © ayrı'ayrı imtihan sualler! de, 2 Nİ aze 1213 1612 1908 pazar günü İstanbul - Ankara ve ektir. rak ednler yalnız olarak imtihan edilebileceklerdi İmtihanda muvaffak olduğu takdirde de bunla Şimdiye kadar ban talebinde bulunanların imtil Adını kaybeden adam verdim, bu mes'elenin uza- tyacağına öminim. Bu ha- diseyi bir tarafa bırakalım, Başka birşey mevzuu ba - histir. Hem de o şey ya - nında bunların hiç birinin kıymeti yoktur. Yarın - sabahleyin “ mu- hakak bütün aile efradı ile bir görüşmeliyim. Müs- terih olunuz, size söyliye- ceğim şeyler sırf kendi şahsıma — taallâk . ediyor. Şu halde sizin. hiç bir ihtiraz edecek noktanız yoktur. — Söyliyeceklerimi tahriren tesbite çalıştım, fakat. muvaffak olamadım. Bir sebepten hepsini söyle- miye karar verdim. Hem söyliyeceğim şey sizi (ohayrete garkedecek bir şeydir ne olduğunu dünyada tasavvur edemez- siniz. Köşesinde yıkılmış kak mış elbise kömesinden söz“ ler inlemeler yükseliyordu *Tereza, diyordu ki: — Ahl ben ne betbaht bir kadınım! Ne için git- mek istedim? Ahl şuanda o beriften öyle nefret edi- yorum ki. Oh! mutlaka aklım ka- çırmıştım. Zaten daha dün | böyle bir harekette bulun- mağı en fena birşey ola- rak biliyordum. Fakat ka- | bahat te sizin yal Veya bana böyle muamele etti- niz? Eğer cüzi ümidin , böyle bir cinneti irtikâp eder mi idim? “ Conen , dedi ki: — Şüphesiz hakkınız var. Yalnız - şurasını * biliniz ki dün sizi yalnız bırakışım kendi kusurumdan değildir. Niçin olduğunu anlıyaçak. sınız. Beni dinliyecek olur- sanız tebdili lisan edecek- siniz, Masumiyetim nisbi oldu- ğundan belki de: müsama- hanızı icap; ettirmiyecektir. Şimdi. tarziye veren &iz bile belki o zâman bana hitap etmek istemiyeceksiniz. Fa- kat ne yapayım. Herçibat- abât hakikati söyliyeceğim. (Venesya) müdahale etti: — Ne:ol'yeni birşey mi çikiyor? lüzumu” miktarı rüsvay olduğumuz mütalea- sında değil misiniz? Gene ne gibi bir mes'ele çıkarı- yorsunuz? Hem de yarına talikte mana:ne? Daha ne gibi bir delilik yaptınız? “Cones, cevap vermi vakit bulamadan arabanın bir köşesinde kalbi rikkatle çırpinarak duran “Venes- mesini brakarak müdafaaya baş- — Her ne yapmış olur- sa olsun hemşiresisiniz; ve onu — İttihama (hakkınız yoktur. “Venesya,, tahkiri hazm- edemiyerek bağırdı. — Onu ittiham mı? — Evet onu ittiham edi- yorsunuz? Bunu açıkça söylemiyorsunuz, fakat böy- Je düşündüğünüz haliniz. den keşlolunuyor. e Eğer mühim bir kusur yapmış olsa büyük bir sürür du- yacağınız muhakkaktır. (Venesya) nın dudakları tavuk gıtlamasını andıran bir seda çıkardı. (Tereza) kadının en başsas. teline basmıştı. r (Wenesya) bilkaten hain deği'di. Fakat daha hayırlı birşey de olmadığını söy- olanların ati üracant sdedi ihtiyaçtan için kayt edileceklerdir. ederek memuriyet iştirakları lâzımdır. lersek hata etmeyiz. Fazilet meraklısı ve haşin bir mah- lüktu. Hayatını diğerlerini tenkit ile geçirirdi. (Tereza) doğru söylüyordu. Başka birini kusurlu bulmak (Ve- nesya) yı adeta mahzuz ederdi. Kadın tavuk gıtla- masını andıran: homurtu - sundan geçmeden “Cones, müdahale etti. Fikrine bir Larzı tesviye gel- mişti. “Tereza, ya dediki; — Eşyamız ne oldu? — Bilmiyorum... : Bana ne... Varsın kaybolsun: git- sin.. Araba yavaşlıyordu, “Venesya, baridane sordu: — Zannedersem bu ak- şam bizimle kalırsınız de- gil mi? i “Tereza, cevap verdi: — Pekâla... *Cones, yere indi De- i — Yarın sabah burada bulunacağım. Saat dokuzda beni bekleyiniz. Bütün aile erkânının burada hazır bu- lunmasını istiyorum. Sonra “Tereza,ya dön- di — Bu akşam olüp biteni unutunuz. Görüyorsunuz. ya, ( Çocuk gıdası ) Gulalorın en nefisi ve en “ZMET ŞAKİR Bursa Çekirgede' ilica ve elektrik tedavisi mü- tahassisi. EMektapla da izahar verili Haziran La Cuma içine mevsimi maz valıtları ink Alyan, Yen b Ara 5 19,24 ayın doğu 3,59 | | | Sahan Ör» Bugün doğanlara İsim: İNİ Sus küçüğünsüz büyüğün hakkıdır — Bazünkü hava bunların hepsi” bönini- işle diğim «hatadan dolayıdır. Yarın “m&s'eleyi ben anla- tayım; o vakit hakkımda bam başka bir fikir besler siniz. Mücrim çıkan nezya , Yi içini çekti. “Cones, kapının kapan- masını; bekledi. Evin nu- marasını aldı, Sokağın kö- şesine kadar giderek adını okudu. “Körzon. S'rayt, , sonra — “Roçester, “oteline avdet etti, Şimdi artk ne olursa olsun, kat'i bir yola girmiş W. Tuhaf değil mi? şu ka- dını kabahat işlemek üzere iken gördükten sonra adeta onun hakkında bir meyil duymuştu. Böyle bir'mah- lükun 'kendini idare ede bilecek bir şahsa karşı n6 samimi Obir mâhabbetle bağlanacağını — anlıyordu, kadın. kapıya merdivenden. * Ve- takip” ederken İçinden diyordu ki: — Ne hârikulâde mahlâkl Maşiyen *Karlton Havz Tereys, e gittiği sırada “Röçeste,in hakiki seciyesi ÇBikmedi )

Bu sayıdan diğer sayfalar: