30 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

30 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ATümtürya ilini Ley Romanya Lev Bulgar Felemerk florlat Yransız frengi Nialyan — direti kuron Çeke - Slovakya Lehistan » Dinar « Yogoslayyav Belçika frangı Pegeta Ispanya İsviçre frangi Mecidiye Çek Londra üzerine bir Tarilla Yrası kereş | BYE Nevyork 4 Türk lira dolar Parip o « «frank Mimo « . »- hiret | İ Berlin ©» « : merk İ Sofya ERİ . leva j Briiksel © « O« belka İİ F Amisterdame — « « flerin Ginevre « « © frank Kİ rep 4. e. kuron i Viyaba 9 “ein ki? Madrit “7s « pereta ri Varşova. « « * deti Li Atina Lİ *dirahmi kz Bükreş * 20 Tez rus > Belgirat o Türk biras dinar 5 Tahviller Atadon demiryolu Çı, terip A B. Cİ o » .. EZ sxED) b RI) - “Mİ Mrtikraz dahili « vadelta © © Düyunu muv şi “ikramiyeli — demiryolu İstanbul © trnmvay cirketi Rihtim Dek ve Anlirepo Mtanbul ononlu ea şirketi Hisse senetleri Iş dankası Oymanlı bankast ri İ - KE. | Çuval kilosu e i. - Ekistra ekisirn 00 1200 Buğday Çavdarlı $ Ekistra 1300 m “> İlYumusak 00-00 (800 1809 Bizinel yumusak 00 4950 (16 Kızlen — 60-00 0009 0000 Birinel. sert “4900 İsimler. ©0.CO 0009 0000 | ikinci - 1200 öso Set oo C009 1700 1418 - — an ei v TİFTİK o İsert rahlut 0-00 0000 0000 Aylüra 400,00 00009 vi —ZAHİRELER- Akşehir 00000 “00000 mi la Yapağı Gez yunu (0220 ©9809 lim 1005 — 0930 AV -BERESİ — | asır 1505 1509 Zerdeva Dİ 060000 060000) olaf 0008 0000 Sanar 000,00 000900) |” b Kk Giresun jandarma mektebi müdürlüğünden: IM. 1559 No. Giresun jandarma mektebi (çin 920“ enesine mahsus olmak üzere yüz oluz “beş bin kilo ekmek kapalı zarf üşülile münakasaya çıkarıldığı ilân olunur, ” 5 z : - “” sa - Bursa Evkaf müdürlü- aa - günden: pp” Bursada İsmet Paşa caddesinde Piyasa mahallesinde Falk Bey yakfından han otel ve garaja elverişli Faik Bey hanı © arsası temliken ve kapalı zarf wsulile 4 /6 / 999 tarihinden 5 İtibaren bir mahı müddetle tiizayedeye çıkarılmıştır, talip 4 olanlar yevmi ibale olan 4/6/9929 perşembe gün'ine « kadar teminatı muvakkate #kçası olan bin yüz yirmi beş a müstashiben Bursa Evkaf müdütlüğüne müracaatları, © © “Faktın 30 Haziran 1929 tefrikası: 85 K EKRANA EK RE o | bir yatak odasi idi. Diğer | kaldinmdaki © dükkânlara Dazırdı. “Cones,, pencereden eği- lip “bakmaktan © kendini menedemedi.. z O ande gördüğü bir şey. kendisini» altüst etti; bir dakika dondu kaldı; . et- rafında olani fark bile et miyordu, İei Filhakika “'Hover , Aksaray Jladama benziyordu. Cones 30 Haziran 419 TRAMVAY ŞİRKETİ İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ EVKAT. TARİFESİ senesi haziranının Zİ inci gününden itibaren ilâm ahire kadar muteberdir Birinci * Son No —Hutut Haraket Fasila Haraket Haraket 10 Şişli - Tünel Şişliden - Tünele « © 3,6 6,00 24,12 Tünelden- Şişliye 9 6,20 24,35 di Küurtuluştarı - Türele 23,00. 23,0 11 Kurtuluş-Tühel z Kortulu Tühel | Tünelden - Kurtuluşa 29 23,30 24,00 ive-Fatil Harbiyeden - Fatihe 60 1,10 12 glzebiye Feb Sİ Sale ilerbiyeye > LD 08. 110 14 Maçka - Tünel | Maçkadan - Tünele — 3, 2300 23,30 Tünelden - Maçkaya 23,30 24,00 | 15 Taksim-Sirkeci Taksimden-Sirkeciye 5,8 6,45: 21,35 Sirkeciden - Taksime 10 7,09 22,00 Maçkadan-Beyazıda 7,09 - 0,25. 22,33 10 Maçka-Beyazıt Maçta Beyazt | BeyazıtlanıMaçkaya 14 © 712 23,0 18 Taksim-Fatih TaksimdemFatihe 7,35. 19,40 Fatihteri - Taksime S2 20,26 Kurtuluştam-Beyazıda» © 6,15 22,36 19 Kurtuluş-Beyazı! z v Kurtuluş Beyazı Beyağıttan- Kurtuluşa 13,17 7,05 * 23,26 Beşiktaşta -Bebeğe BAN — Beşiktaştın-Eminönüne 7. 540 -“— 29 Bebek -Eminönül BebektensEminönüne : 45-6,00 24,30 Eminöttünderi- Bebeğe: 22 6,00 Eminön ünden-Beşiktaşa öyden-Eminönüne 11 5,05 Eminönünden-Ortaköye 15 5,33 Ortaköyden-Aksarayas 22 5,40 Aksaraydan-Ortaköye 5,4 Beşiktaştan-Eminönüne 8 7,00 Eminönünden-Beşiktaşa 18 7,22 Beşiktaştan-Fatihe 5 6,05 Fatihten-Beşiktaşa 6,51 »bekesi Ortaköy Aksaray Beşiktaş-Farih Aksaraydan-Topkapıya 6 — 5,13 Töpkapıdam-Sirkeciye 10,13 5,4 Sirkeciden-Topkapıya 20 6,10 Topkapıdan.Aksaraya — Aksaraydan-Yedikuleye 6 5,10 Yedikuleden-Sirkeciye 10 5,33 “Sirkeciden-Yedikmeye 13“ 0, Yedikuleden-Aksaraya 20 Aksaraydan-Edirnekapıya 7 5,20 Edirnekapıdan-Sirkeciye 11 5,50 Sirkeciden-Edimekapiya 4 6,23 Edirnekapıdan-Sirketiye İstanbul ifhalât güm- rüğünden : 2,0 225 4,03 22,55 23,35 24,20 23,10 23,44 24,19 Topkapı-Sirkeci bekesi Yedikule-Şirkeci 37 Edirmekapı-Sirkeci marka kile M. dihsi eşya sandık — İ <İ 239 pamuk: mensucat Bi ğa” eğdi 545 kimyevi boya kangal 5 th 208 galvehizli tel kap 1 bilg 86 kirli yapağ sardık 32 ma O “demir ve pirinç çakmak , i sig 137 bamvr yuğurma makinesi parça 73 o 0 muhtelif cins ipekli mensucat 2 de 229 fotoğraf alâtı vehikmeti tiabiiye alâ! mü tinle alis! e eğ 125. kesilmiş yazı kâzdi adi & laf 30 perdelik tül bağ 8 tmm 784 demir kanape yayı demet 7 1 # 390 » araba " sndk | n3E 141 boyalı düğme balya 5 rb 638 pamuk andık 4 kz 271 muhtelif şapka , 1 pd 210 pamuk mensucat eki « Pirinç alektirik aksamı si Mİ >» “ . z 3 hs 264 pamuk mefsucat s- İZ je O muhtelif demir makine aksamı ağu İ sl 60 galalit tarak baya 2 W 123. pamuk mensucat > 1 pbilip 136 kaput bezi, Balâda muharrer eşya 29/6/929 tarihinden itibaren cumartesi püzertesi ve çarşanba günleri saat 10) ile Idten 17 ye kadar Istanbul itbalât gümrüğü satış anbarında bilmüzayede | satılacağı ilân olunur. m 4 görmüştü. Tımarane mü- | Uzaklaşmâsına dürü yanında (bahçıvan kılıklı” bir adam: olduğu halde geçiyordü. “ İkisi” de denize doğru Şen ve sa yürüdüler. Hem gidiyorlar | dığım da bu idi. Şimdi höm de etraflarına bakı ,yorlardı. “Hover, kesesini veya gayet kıymetli .bir “malını kaybetmiş olan bir Kütüpanede, birkaç kitap- takip etti. | la beraber “Onida, nam —Z HER GÜN ÇIKAR TÜRK GAZETESİ > Adını kaybeden adam Bape, sandalyeler, tablolar, | bir camlı kütüpane vardı. bdare Me kararlaştırılır. H.S MH Minar aeeateri, Orta muallim mektebi Kabul şeraiti Ankara orta muallim mektebi müdür- lüğünden : 1 — Orta muallim mektebi alelumum orta mektep muallinleri ile ilk muallim mekteplerinin (Terbiye, rubiyat, usuli tedris ) muallimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini, tat- bikat mektebi müdürlerini ve bilâhare açılacak ikmal mektepleri müdür ve muallimlerini yetiştirmek üzre tesis edilmiştir. 2 — Orta muallim mektebinin ( Pedagoji, lisan ve edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, riyâziyat, -tabiiyat ) şubeleri vardır. Bu şubelerden pedagoji şubesine girecekler evvellerinde( pedagoji ihzari ) ve diğer şubelere girecekler ( Umumi ihzari ) sınıflarına imtibanla kabul olunacak ve bu sınıfları ikmal edeğler meslek şubelerine geçeceklerdir. 3 — Umumi ilhzariye münhasiran Erkek muallim #ekteplerinden bu sene mezun olacaklar ile" 4-5 sene zarfında mezun olup sinleri 18-25 arasında: bulunan talipler imtihanla kabul olunur. 4 — Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, İlk muallim mekteplerinden eniyi derecede mezun ve $sinleri 18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep muallimli- ğinde muvaffakiyetle çalışmış muallimler arasından imtihanla tefrik edilir, 5 — Yukarıda yazılı evsaf ve şartları haiz olanlardan bu sene Muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları Muallim mektepleri müdürlüklerine müracaat ile isimlerini kaydettirmeleri lâzımdır. Bu kısmın müsabaka imtihanları, bulundukları mekteplerde son mezuniyet imtikanlarının hi- tamını müteakip 20 temmuz 1020 cumartesi mektep İdare ve talim heyetlerinin huzurunda icra edilecektir. 6 — Muailim mekteplerinden 4-5 sene zerfinba mezun olup ta sinleri 18-25 arasında bulunan diğer Muallim talip- ler, hangi kısma talip iseler aşağıda zikredilen evrak ve ve- sikaları ile birlikte o meisup oldukları maarif idarelerine temmuzun 10 nuncu çarşamba akşamına kadar müracaat etmelidir. 1) Müsabaka imtihanına Kinbul içün östide 2) Sıkhatının tabii ve müsait , aza ve havasınin tam cis- mi ve ruhi anormal ahvali bülunmadığına dair resmi tabip raporu 3)Mezün olduğu mektep şahadetnamesi ile hüviyet cüzdam askerlik ve azı vesikaları 4) Bulundukları müallimliklerdeki müddeti hizmet ve hüsnü hizmet cetvelleri 5) Pedagoji ihzariye gireceklerin muvaffakiyetle çalıştıkı- larına dair Maarif idareleri tastiknâmesi müfettiş raporları nin suretlerile birlikte p 6) İki adet kartonsuz fotoğraf. 7 — Musabaka imtihanlatı ber vilâyette Masrif Emi lerinin tensip edecekleri mahallerde20temmuz 1929 cumartesi günü saat 9 da başlayacaktır. Bu müddet tehir ve takdim edilmez, $ — İmtihanlarda kazanan Efendilerin hüviyetierini havi cetveller Maarif “eminliklerine, maarif ve muallim 'mektep- leri müdürfüklerine bildirilecek ve mektebin a da işbu resmi dairelerle ve güzetelerle ayrica ilân olun Gi caktır. . 5 “9 — Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate ve iaşesi ve kilapları. meccanen temin olunur. Mâsarili saire talebeye aittir, : 19 — Kabul edilen talebede şehit çocuğu ve kimsesiz Gi olanlar bu baptaki evrakı müsbitelerini birlikte getirmeli dirler. Tarsus Belediye - sinden: Yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz olunan Tarsus şehrine İsale edilecek içme suyu projesinin tanzimi müddeti yirmi gün daha temdit edilmiştir. Bedeli münakasa lıd- dı lâyık görüldüğü takdirde 929 senesi Temmuzunun onurcu çar- şamba günü saat dört buçukta ihalei katiyesi icra kılınacağından bu baptaki şeraiti anlamak istiyenler Ankara İstanbul şelrema - #etleri ile İzmir Konya ve Tarsus belediye dairelerine müracaat eylemeleri ilân olunur. — İlâvesi var mı? — İlâve yoktur efendim. İğiliz muharririnin eski bir tab'ı mevcuttu. Cones de- di kiş . —Ohalde işime gelir.Doğ- — Salon gayet hoştur. | yudan doğruya istasyondan Ne kira istiyorsunuz? geliyorum. um henüz Ma: Vi halbuki hamal gelmedi, bavulumu trene koyduğuna söz vermişli. Bu akşam is- tasyona giderek © bavulu arayacağım. Şimdilik eşyam olmadığından ilk haftalığı etmeme i hane sahibesi cevap verdi yöre ig — Efendim iki oda için haftada iki sterlin lirası ve yemek için de iki lira ateli” DE” “Cones, sordu: peşinen * tösviye Türk mekteplerile faydalı eserlin Mânlarında 0/0 20 tenzilât yapılır Böyük ve ya bir çok değa için verilen ilholarla busasi mahiyeczeki iünların dere Gazetemize busasi Hân kabul odun yer “ Baktariyolag Do. İhsan Sami ii (vaserman teamülü) küreyvat İli Mahamim:22 Berit Serel re pall" İLAM 6-5 taci sayfada i.. | Dem ., " | 1-8 inat sayladı ” resmi İlanlar Askeri sanayi nie tebinden: oo“ ğ Eczacı Şevket Bey ei fından o mektebimize tedim | edilen 100 kilo yap | Mei Satın Karaş 20 — ile 25 kilo vazelin yağı için kendisine teslim edilen 94 | nisan 929 tarih 1-20 nu mara omakboz ile 1-45. numarlı muayene raporun! Lu kerre zayi eylemişd. Mezkür evrakı bulan vars& Istanbulda askeri san'atlaf” mektebi müdürlüğüne gön“ || dermesi rica olunur. takdirde öskeri (o fabrikal umumi müdürlüğünden ali nan emre tevfikan tarihi dan 15 gün sonra.nüshai sa” niyesi tanzim kılınacağında evelkinin hükmü olmıyacığı ilân olunur. : FARELER j Vebayı tevlit ederler onları hiç koku meştec meden kurutan Pastoksin Ç İle imha ediniz. Paris gi“ Pastör lüboratuvarı müs- tahzeratındandır eos Y Bere ve şürekdeği | Galata Voyvoda s0- kağınd. Vaoyvoda Ha, nında “No. 1 Ni Bakteriyoloji laburatavarı ğ Pek dakik kan tablilân ğ tadadı, tifo ve ısıtma” İasta » lıkları * teşhisi, idrar, “balgam, cerahat tahlilân, Ülera mikros- gi kobi ile İrengi taharrisi, kan ŞE) çıbanları ve ergenlik için SİSİ hususi aşılar, sütrine muaye | nesi yapılır. Çivanyoluüdü SuttünMahmüt ği tesikarşısında telefn İs: 981 || saatı san asakanzası me tezapayeepii Ne CI r TE Haziran - Pazar | Yaptak fırtınası Namaz vakıtları MN Sabah Öğe Has Akşmm Yaln İmei 402 027 10,18 19,45. ?1,43 213 | Bugün doğanlara isim: İl | Erkal La İ Nezihi Cavidan || i Günün nasihati: müsaade buyurunuz. “ Madam “ Henşay , bu nun lüzumsuz « olduğu temin etti. Maamafih para" yı aldı, ve yeni kiracısın tâam mı etmek yoksa sade bir kahvealtı mı yemek i* tediğini sordu. o“ . Yalnız kalınca “Cönes* kıl mindere oturarak dü Şünmeğe - başladı. Asabi “Hover , ne yapaialı

Bu sayıdan diğer sayfalar: