7 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

7 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i i : Harsin küveti eni Yunanlının dünys- daki mevkii betbattir.G- © rek,deyince bir kaç mil- Atlerin meyi hatırladıklarını da biliriz. Kamuslara kadar giren bu umumi neffet el bette yersiz değildir. Rum- lar, yalanları, riyakârlıkları | en kirli işlerde sen derinle- | re inişleri yavaş yavaş bü- tün. dünyaca anlaşılalı çok | oldu. Fakat bütün bu pis- liklere rağmen'hâlâ Yunan- hlığın beyinler üstünde yer aldığını, güler yüz buldu: gunu görüyoruz. Baştan ba: şa üniformalı .bir .sinayet | silsilesinden bâşka bir şey İ olmıyan Balkan o harbinde bunun :ne acı misallerini gördük, Bizim tarafı. tutan bir “Piyerloti,, ye bedel onla- rn kaç yüz kalemi, hatibi vardı. Anatol Fransın kale- mine bühtan, iftira bulaştı. ran kuduz gâyz nereden geliyor, neden doğuyordu. “Hikikat ne olursa olsun, garp, muhayyelesi ile “hâlâ eski, milâttan evvelki Yu- “nânistan da yaşiyor. Yüna- nistanın adı geğiikçe garp san'atkârı “Omirüs,ü, garp âlimi “Eflâtun şu hatırlıyor. Ne Rum kepazaliği he 'ye- ni Yunanlının oşenâaleri, kafalarda yerleşen “eski ve cidden şerefli “hars nüfuzu- nu bir türlü silemedi. Son Anadolu faciası “si- Yasi muhitlerde onları sars- mıştı, Askerliğe sürdükleri yapışkan leköden ise hâr milletin “ordusu iğrendi. Ama işte o kadar. Üstün. den bir kaç senelik zaman feransiya , gibi ağırbaşlı, titiz bir san'at ve ilim mec- muası bu tesir altında kal- mış, tarihi hakikatları çiğ- niyecek derecede ileri var- mıştır. Bu mecmuanın son iki numarasını Jekeliyen “Uyanan Yunanistan, kon- ferans hükmünün en kuv- vetli şahididir. Tarihteki vekayii bizim aleyhimize kullanan, hak- ktmizı en iğrenç ithamlarla gaspa çalışan bu sefil ya- zıya nasıl ; yer verdiklerine saşmamak kabil. değildir. Ne yazık ki imkânın dışın- da görünen bu iş işte gö zümüzün önünde bir vakıa vetine, onu idare maharetine buluna- at davaya" hangi | taraftan bakarsaniz bakınız yiraz » derinleşinee, temek n bars eyenler kuvy etine. da- yandığını görece mm Eml İ Kari mektuüBu ! ZFirklareline SihDe | uğramaz mı? i tnden “Hi. Hamit im. ALLMİZ DİP mekiinia orunmakladır: r idare Şiibesine imekte olduğu #maularda Sıhhiye tişi “hiç uğramamışlır. A- earirm pazarı dikkatlerinin bimi rica ed yi hanım iş arıyor rismektep mezunu kitabet vehesap bilir, evvelce matbaa, larda çalışmış bir Türk. hanımı münasip bİr iş arıyor. Ankara eldeki Meslimler kitapanesine Birrzaat, Mm.» Dah B.M. Meclisi reisimiz Dün Kadirgadaki ta- ilde i Balkan talebe konferansı Murahhaslar bu sabah Cuma acili, “Kanunu, mar cibince ma günü «dükkân nızı kapamak mecburiyetin- desiniz . Ticari ve'ikusadi Mmücsse- seler için başkm bir kanun! vatil günü — hazırlıyamıyoruz. Şu halde sdiğer günler dearet lebe yurdunu ziyaret ettiler Küşat merasimi Darülfünunda yapılacak ve Sanlatınızı serbesçe Yapı” bilir ve odukkânmızı aç B.M. Meclisi reisiKâzım Pş. Hz. dün “Türk “Maarif cemiyetinin İstanbul merke- zile cemiyet tarafından tesis edilen talebe yurdunu ziya- ret setmişlerdir . Paşa Haz- retlerine bu ziyaretlerinde Sivas meb'usu NurettinAli, maarif emini Behçet Beylerle Hakkı Şinasi Paşa refakat etmişler ve maarif “erkânı, cemiyetin reisi Cevdet «Kerim “B. ve cemiyetin faal heyetini teş- kil seden zevat hazır;bulun- muşlardır. Közim. Paşa, “Hazretleri evvelâ yurt hakkında , vâ- ridat ve masrafları hakkında malümat almışlar ve bunu müteakıp talebe ile görü- şerek yurdun tesisinden evelki vaziyetle şimdiki va- ziyetleri arasındaki farkı ve kıyasları görüşmüşlerdir Bu ziyaretlerinden memnun olduklarını o beyan eden Paşa fiz. talebeye hitaben bazı beyanatta bulunmuşlar ve ezcümle : — Çok çalışmak lâzım - dır. Zekâvete güvenmek insanı en çok “aldatan 'bir Şeydir. Bir çalışkan “yüzler- ce zekiye müreceahtır, 'de- mişlerdir. Paşa Hz. “böyle bir “değil daha “bir “çek yurtlar açılacağını ve mem- leket gençliğinin refah ile okutülücağını da beyan et- mişlerdi. Talebe Meclis röisimizin bu Ziyaret ve iltifatlarından çok mütehassis “kalmışlar ve teşekkür etmişlerdir. H. Ragıp B. | Tevziat Moskova sefirimiz bu |Yeni bir liste hazırlandı gün geliyor Moskova sefirimiz Hüseyin Ragıp Beyin hareketi bildiril - mişti. Ragıp Bey bu sâbâh Saat 10'da limanımıza vasıl ola- cak olan Novrösiski'Sovyet va- purile şehrimize (o gelecektir. Mumaileyh detbal O Ankaraya gidecek, hükümetle (temasta bülanacaktır. —————— Köprüdeki duba rünün Kadıköy “is- kelesindeki bir erir duba eskimiş olduğundan dün saat dokuzdan itibaren bu duda çıkarılmıştır. Ye. rine yeni bir duba kon- muştur. Dün saat yediden itiba- ren sevahili omütecavire vapurları Adâlar iskelesine Yanaşmışlardır. Gayrı mübadiller tevziat kö- misyonu “dördüncü tevti İlstesini hazırlamıştır . “Bu listeden * 60 kadar gayrı mübadil “para ala. caktır. Tevziata bir hafta sonra başlanacaktır. Üçüncü İlste yapılan tövzün bitam bulmuştur. Bu liste mir cibince 45 gayrı mübadile 4000 küsur “ira vverileiştir. Komisyo- mun şimdiye kadar tevzi ettiği meblağ eğ liraya “baliğ İngiliz lirası İngiliz lirası 'dün 1009 kuruşta ağılmış, 1007 “ku, . yuşta kapanmıştır, 1005,5 kuruşa kadar" da düşmüştür. Şehrimizde töplattacak 0- lan Balkah talebe konfe- ratısma iştirak edecek mu- râhhaslar bugün saat 9,30 da konvansiyonel trenile şehrimize geleceklerdir. Gelen murahhaslar” Bul- gar, Romen, Surp ve .İtal- yan e birliklerine men- sap elliye yakın gençten mürekkep.” 5 Yunan talebe 'mürahhas- ları könferarisa “şafii. sıfa- tile iştirak edeceklerdir. Talebe murabhasları kecide “Türk talebe birliği ve Darültunun talebesi ta- rafından karşılanacaklar ve birlik tarafından edileceklerdir. Konferans yarın . Darül- fünun merasimi salonunda Darülfünun o emini . Neşet Ömer beyin nutkile küşat olunacaktır. misafir Kulisten Esham borsasında na- sıl muamele-yapılacak? Esham ve kambiyo botsası salonunda borsaya yeniden alınacak olan “kulisiyeler için Anfiteatr şeklinde yerler -yü- pılmaktadır.— 10 firn mükabilmde her tüccar “bu yerlerde ötütürak müamele esnasında osalanda bağır bnlurabilecek ve acen- teler vasttasile muamele yü pabilecektir, Şimdiye kadar 100 kişi kulisyelik “için Müradant vt Mmiştir , Yer dir olduğu için 200 den fazla Kimse alınm yacaktır. Darülfünunda imtihanlar bitti Hukuk fakültesinden bu sene ( 98 ) genç mezun oldu Hukük fakültesi imtihan- ları “dün “bitmiştir. Bu'sene tedir. Yeni “mezunlar sşun - lârdır: Fatma Zehra; Fatma Mef- Muammer, Burhanettin, Hik- met, Ahmet Ali, Rasim, Mus- fakülte 98 mezun vermek - İtafa Asım, Yaşar, Hüsamettin, Nösim, Avram, Hamdi, Cemal, Hasan “Mahir, Ha- lit Rıdvan, Mahmut, Celâ- Cemal, brahim, “Arif, Bah- | san Sabri, Mehmet “Fuat, haret, © Julide, “Emine Hik- | lettin, Suat, Cevat, Demir, met, Nezahet, Ayşe, Fatma | Abdülkuddüs o Sabahattin, Mükerrem, Behice, Sabiha, || “Sabri, Nazmi, Ahmet Ziya, Emine “Beraat “hanımlarla, | “Muzaffer, Hakkı, Abdullah, Esat, Suphi; “Fahri, İhsan, (| “Fahri, “Mustafa, “Husan Âli, Ali, Necati, Ferit, “Osman, -|- Sabri, “Mehmet Münir, Ha- Salih, Nafi, Mahfuz, | Cemil, Şerif: İsmail, Meh “müvsffekiyet met Cemil, İsihail; Mustafa, Mehmet Emrüullah, Meh- met Arif, Mahmut Lütfi, Semih, Hilmi, o Mehmet Emin, . Süleyman Şevket, Mehmet “Niyazi, Cemal, Muzalfer,Hayrettin, Mehmet Suat, Haydar Sami, Hakkı, Süleyman Kâzım, Abdül baki, Mehmet Cömil, Ser- vet, Resul,*Ferriih, Hâmit, Raşit Beyler... Gönç” “ tukükçülarımıza temenni ede- geliyorlar Küşat merasiminde kon- feransa iştirak eden “aza Türk talebe birliği namına selâmlandıktan sonra diva- nı Yiyasst intihabatı ya- pılacaktır. Bilâhare 'aza ko- misyonlara tefrik “edilerek konferans perşembe gününe kadar birlik binasınde me- saisine 'deyam edecektir . Perşembe günü konferansin son umumi içtima yapıla- rak müzakere edilen mese- leler karara raptolunacaktır. Türk talebe birliği Balkan talebe murahhaslarının şeh- rimizde ikameti esnasında bulundurabilirsiniz. Şu var umuma müstesna günlerde uyarâk hürmet karşıldı olmak üzere anil yapmak bir bor; sayılabilir . Bir cevap Adapazannda İsmail Zühtü İstediğiniz. cuvap © öğresinİze daşım, aldı, bitiyor kendilerine fevkalâde samimi! ve zengin bir program hü: zırlamıştır. Heybeliada vapurile bir mehtap gezintisi yapilacâk ve büyük bir ziyafet verile- cektir. Farmakoloklar Yeni cemiyet rüçin 1e- şekkl etti? Ne yapacak ? Son günlerde gazete sir turlarında yeni bir mesele göze çarpıyor: Türkiye o Farmaköloklar Birliği namile yeni bir cemiyet teşekkül etti. Geçen gün biz bu hu - susta omalümat verirken Türkiye Eezacılar cemiyeti vrkânından bir zatın verdi- ği izhatı da kaydetmiştik. Bu izahat bize heyeti ida- renin sebebi istifasını an- latıyordu. Fakat yeni ce- miyetin töşekkülü haberi etrafında "fazla bir şey öğ- retmiyordu. Dün yeni birliği “kuran genç Eczatılardan iki zatla görüştük. o “Kendilerinden cemiyetin teşekkülü esbabı hakkında ve göreceği işler etrafında aldığımız malü- imât berveçki âti yazıyoruz: “Türkiye “Eczacılar cemi- yeti son toplanışında habul ettiği bir medde ile vcza- hane “sahibi olmtyan “cemi- yet mensuplarını fahri aza addötti. Yani cemiyet doğ- rüdan doğruya eczahane sahipleri camiyeti oldu. Bizden rey hâkkinı aldı ve bizi hakkı medehimizi istimâlderi uzaklaştırdı. 7: ten 'bu cemiyet bizim İlmi ihtiyaçlarımızı da tâtmin etmiyordu. Hem hakkımızı | Korumak hem de her gün yeni bir tarakki hızı olan mesleğimizin ilmi noksan- larma cevap vermek için ayrı bir toplülük yaptık. İzmirinüzümü * ütün piyasalarda e. aranıyor ya menabiben elde ettiği malümota Wa zaran “İziir kümeli euntikasının | iler biliriz» bazılarında üzüm melesilü bU “5e:| yaya sermenler; | İktisadi Tayt ğe gilar palm betekeilidir. Li “Kış aetlayiniğs ve ilikuhala havaların soğuk © ötreyen “etmesi hatta lira yere düşü. Surata yerden ölan merit” Hey gidi gerakeie bağların biraz geç Yupralilurmasını | imaç eylemiş ve bu yüzden buğlar mütezacrır olmamıştır Ba sene. mevzii bazı dolu hü - sarından maada hiçbir aldi ve hhs falk zehür etmediği kin rekoltatın 61''bin tona 'büliğ ölncüği #tihak - kak addedilmektedir. Mentakanın geçen oem? üzüm | yükdtesi 45.bin, 4027 semeri 48 bin ten idi. Kahilornya ziraat daisesinir (15 Nisan 1927 tarihli. raporun mafa- ran A nisan 1926 tarihinde başlıyan soğuklar yüzünden meyva ağaçları ve'bu meyanda bağlir ve "bilhaksa Sultani eiüleri izde 20495“übbe tinde hasurı uğramağlır. Yunanistan bağlarında “da. yüz de 30 nisbetinde hasar olduğu tüh min edilmektedir. Avusturalya mahsulü mayıstan | illboren İnğihereye sevkolünmuş - ter, Avituralya rekbltesi geçer te deye 'umzaran takriben (40 bin (e baksan olduğu için fistler yükseliş. bu suretle. İngiltere pıyasalarında nisan ve mayıs ayları zarlında Tür- m latasaray Me pihrker kiye üzümleri aranmış ve üzümleri miz müsait fiatlaria safilmişr. Uşak fabrikası Bn sene alfı ay çalışacak Bu sene “şik “havâlisindeki vaziyettedir. Pan- tarladağır.. Bu neki rekolte |Uşak kaza mer“ kesinde önay ton, Eskişehir ve sair mülhakatta dahil olras üzre 25000 teridir. Şeker “Yabrikasi; senede elli ton o iğliyceek 'vaziyette olduğu” na göre bu genc “altıray'faali- yette bulunacaktır. iler €y — ir oldar Fenenbehçe ekseri” ğe ir 9. amamışli. Kal gelde çenesi yarılarak 09 Cemüyetimize bu günkü mesleki vaziyeti ifade eden bir isim olmak üzerede Farmakoloklar birliği munı verdik. Birliğimizin kapıları, dip- loması olan bütün mes- lektaşlarımıza açıktır. Ecaz- hane sahipleri de girebilir- ler. On on beş gün sonra bir kongre #ktedeceğiz. Gayemiz meslek erbabını ilmi bir birlik etrafında toplamaktır. için Avrupadaki terikkiyati o adım adım İİ takip edeceğiz, bu hususta Bilâ şriyat o yapacağız. KN Pübrikahın tesis “edildiği s8” neki, pancar miktan 4000 ton ikinci sene 0500 ton idi. m > b çar K olan darülfünun profesörle- rinden mürekkep ilmi en- cömenlerimiz . bilgilerimizi arttırmak, o müşküllerimizi halletmek için bize kıymetli yardımlarda bulunacaklardır. Mesleki haysiyeti vikaye için bir divanı haysiyeti” miz olacaktır. Sonra bilbas- sâ her sene bir çok para” mizi o memleket ba Avrupa sipdsyalite-. Dik memleket dabilinde yapılmasına temamen çali-

Bu sayıdan diğer sayfalar: