7 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

7 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dp S Kocasız kadınlar Hayvanlarda ekseriyetle erkekler dişilerden fazladır. Bundan başka erkek hay- vanlar dişilerden daha gür faaliyet sahâsına att. Bu cihazlar 100 vey zel | oluğ; “En güzel tüylü İNLSOİME meni 20 hayvanlar, en güzel sedali İğEİ yanda işler. Bütün Avru | Darülfünun ema | inden : Mukük fakültesinin tatil devresine umumi açık konferansları 22 —75—7) Temmuz Müderrin Ali Kemal Bey 1,5.6,12.15 ağır sat 5 * Yeni . iflâs kanunu Si) Şerhi İstanbul İcra reisi Ahmet Refik Beyin bumü - kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileybin bu hu - sustaki, ihtisasına; göre eserin mükemmeliyetinden - İcra ve kuşlar, hep erkektir. bu nazariye Kadınlar çok olduklarından kendilerine zevç bulmak için güzel ve cazip görünmek mecburiye- za | tindedirler, İİ D> Calatada postane karşısında Hazaren hanında N. 14 Hali hazırda yalnız Avru- İ wi psda koca arıyan kadınla- GA YET DUNFİA TLARLA İpekli kumaşlar rın muktarı 18 milyondur. Kuruş manyada altı milyon bekâr kadın mevcuttur. iaymatiade aa 325 kayde lem 475 ermez kn 275 meinie kn 390 kıymetinde iken kyanda ke O75 pamın dinlenmesi müeri mendir. Tevrübeler hane. w nizde veya “HELYOS Müesteselerisde meccanen ra iktifa ederiz. Fiatı yüzelli kuruştur. da Vakit Cihan ve İkbal vapurlar Seyrisefain Merkez acentesk. Galata Köprü İİ başında: Beyoğlu 2562 Şube sceniesk: Mehmudiye Hani altında İstaşbul 2740 Trabzon birinci postası KREŞİTPAŞA yeapuru 8 Temmuz Pimarteri 12 de Galata nhtmın dah höreketle İnebolu, Sasun, Giresca, Tralizon, Rize, Hopaya Bunun sebebini tayin bir- | az güç; en mühimmi kadın- ların erkeklerden fazla ol- ması zannediliyor. Filhakika 1920 istatistik- İerine göre Almanyada on yedi ile altmış beş arasında 17,782,000 erkeğe bedel Krep döşin emprime Krep birman emprime Fulard emperime Tual dösua emprime Krep saten emperime bahsetmeksizin karilerimize mütalcasını tavsiye ile Satış merkezleri İstanbul» kütüpaneleridir. İstanbul icrasmdan: Mahkümbik- lerinden dolayı mahcuz ve furuhtu mukarrer gardirop, sandalye, masa, ayna, karyola ve saire 10/7/9279 tarihine müsadif çarşamba günü sani ondan iübaren Beyoğlu, Nişanta - | şında, Meşrutiyet mahallesinde Ahb- met B. sokağında 54 numaralı Ce- ll B. apartmanı önünde bilmüza - yede furulıt olunacağından talip o©- İlanların yevm ve vakti mezkürda mahallinde hazır bulunmaları ilân olünur . | ZAYİ Derinunda Polis beyanname- 20,205,000 kadın > olduğu | decek üişte Pazar “bkele- || sini bir kı'a deği mak- gibi Fransa ve İngilterede | Fil a fil ipekli robluk Ml 350 vi ve döhüşte İM Ml Öpen m 1020 senesi haziranının 21 inci gönülden » kadınların miktarı erkekle- meli Tirebolu, Giren, Ordu, Ünye, İl tevi cüzdanimi Fatih ile Ker: Kün ae > Birinci rinkinden iki milyon fazla, (ğ Beyoğlunda Karlm AN Mağazalarında if Ser. İvebal;- Zongukdağa Ül tuluş arasında zayi etim. Ad: | No Huğat Haraket Fasıl ei z İtalyada bir milyon fazla ; ke gebkcektir.. Hareket Öİ resime getireni memmun edece ea) Şişen - Tünele 3,6 Gi er iyi ya K > Di a e ğim. Asmâaltı, Mahkeme 10 9. Tümel | Tünelden - Şişliye le ğ am ir, BR esi Tünel i uvv sırrı ? zmir - Morşta sürat postası sokak © mimarada z Kurtuluştar :0 Çünkü her nekadar erkek vetimin Sırrı £ Min Çuvalcı Meşhet Hasan | | #1 ertaş Tml) Tünelde Kartı, a çocuk tevellüdatı her mem- 5 : ki yapuru 9 icrikue salı 12 de Gala ; Harbiyeden - Fatihe 5,10“ Goğ. rim kız çocuk tevellüda- sikildim İMA öyle Ve ee 12 HarbiyeFatin | Patiblen - Harbiyeye e tından fazla ised sabahi © İzmire“ varscek ve © i - Tünele , gocukların iü Kac ar ve Al va göğüs mili i 1 Maçka Tdi | Heider» Maçta . LZ bazi n ntalya, Aliye Mersine 7 imden-Sirkeciye 548 W bei rüyüktür. Meselâ Fran- gidecek ve. Tayıc, Anamer, fl e Rİ İs TasimSikesi | Bi geleni, 9 70 > a ölen erkek çocuklar Aliye, Antalya, Kuşadası İzmire Ül Şekip Habip Haça Beys 7 Keme eee spa ge. Şİ Aya Yaran Hee | $ 16 Mae | eystmaşin yu fazladır. Süleyman apartımanında cw n-Fatihe * T izm Ayvalık Göral postası «Çİ Se A eba ve | 1 Takma | Te 15 BA envirat işi İİ) LOMERSİN yapana 9 Temmuz İİ erşembe. Tel. İst. 3035 Yari an eyazn Gİ Elektrik şirketi busene Ereni Kinyüm Labarak dır ie ella iie mm © Kuruluş eyemf Krl arkaeşı ANT YE küm lc senede Karla | KİNÜM LABARAK. Her yemek ara a iğ kule “KİN Killer, Tel Gri ZAYİ Beyazı hat beli i ARAK, en fazla kuvvetten h Kaya, km, Frame, : a b gemi iz slide Kime de a ii dm ae zaman İl Ayvakığa gidecek ve dönüşte 1929 tarihinde Elâziz şehir Beşik BE i tenvirat da) kanszlıkları ve zafiyetleri de izale ve tedavi eder, En musnnit müzmin. İİ merkür iskelelerle bilikte Akin İl yatı mektebinden almış oldu- Beşikt aştze-Eminönüne 3 gelecek sene olabilecektir; dak b ayn bayt üç kada zi za lar, Han, far dağa uğrayamk gelecektir um şahadetnameyi zayi ettim. iyahal Bebektem-Em “ mesaiden zayı! olanlar, vakti &vtel neşvünema bulmuş çocuklar; I). Cekbolr is yaker. yele İİ Yenisini çıkaracağımdan eski- 22 Pebök -Emi Erinönünden- Bebeğe 2 2 Novotni yapm lerilemezi hasebile Ye kalkan * kadınlar, İğ akm yök alinmiz. || Şİ sinin hükml yoktur. 5 . A al bali mekahöne ballar ber halde KİNYOM LABARAR ib Antalya Postası Elâziz Al oğlu Mehmet (5 Ortahöyden- Eminönüne Vi Ee HCES YGM LABARAK şarabını iç- önünden Ortaköye 15 5 eldir. Her eczanede bulunur, |ANAFARTA) vapuru 7 Temmüz tevellüt 1330 e a Birahane ve Manisa vilâveti ebe enzim “aa e ? l i 45 na a vilây etinden | ei e öne an) Defterdarlık ildnatı fis halan 4 7 Maestro B. Sternat İdaresinde Akhisar kasabasında bir kütüphane inşası 0063 Jira ğ Ün iz ” kg e vu Doktor Nizamettin Beye — 34 BeşiktaşıYatih Eminöu Mese ig 2, Mükemmel orkestra bedeli keşf erimi 20 temmuz 020 cumartesi günü saat ön İl Salar Çönekkele, | Gelboluya Afyondaki otomobil malze Begieşi taşa öz bire kadar müddetle ve kapalızarf usule münakasaya k ak gelecektir. mesi 2600 lirada ora talibin- le tablidotu ahçede İİ tur, Taksit almak isteyen taliplrin müddeti muayyane nl - de eği a Maarif müdüriyetine müracaatları. eee dedir. İkametgi Aksaraydan- TopkapıYâ © 4 5 ri 1 Iv1y € gökiniz hakkında Emlâk ida Topkapıdam-Sirkeciye 10,13 ir ri : Topkapı-Sirkeci a 6 Butün haşaralın düşmanı biamanı ola Yağı. - Kamğasyüm esine bir güna malmat ver | | * gikederlapanma 9 24 n memiş olmanızdan dolayı Topkapıdaı i Köstence, İzmir, Pire ve $ Z 4 50 * iş Em ş i z Aksaraydan Vediküleye 055 İn I İskenderiye haftalik seferler. keyliyetin evrakı havadisle ( mr il 19 333 A i 3 â Köstence Tatlı tebliğine mecburiyet hasıl > 30 Yedikale Sirke İG gecidenVedikuleye “ “ N İtimat edini Gi Yoğ e Tü < iz 7 tamınız pazar günü 6 da İs saz Dam Aksaraydam-Edirmekapi 350 2010 *Musirdan © ibvaseleti beklenen İğ Bakteriyoloy Do. İhsan Sami 42 EatrekapeSirkesi || Edirneli irkeciye Pe i Raşit vepuru aynı gün saat 15 i Bakteriyoloji laburatavarı ——— Sirkeciden-EdimekapiYa u 9 GE Pek dakik kan cahlilân. Edirneka ş e mf, yolc i.. eayaY İEE erman cemil) Küreyvat —23 D Âl tüccariye alarak doğru Köslen- (55 çadadı, tifo ve ısıtma hasta - fi k — ul ciye hareket edecektir, kkları teşhisi, idrar, balgam, (il /P8 A | ” Yi z csrahat tahlilan, Ülera mikros- W * Pire - İskenderiye battı e ireegi kari Be EİN MW FLİTOKS mevcudiyetinizi FLİTOKS kanınızı emen 9 Temmuz. çarşamba günü lr ve ergenlik için HİR Kİİ zehirliyen ve müthiş hasta- ve rahatınızı bozan tahta gat 10 da, Köstenceden gele (8 hususi aşılar, sütnine muaye- A lıkların sirayetine sebep kurularını ve pireleri öl » cak olan RAŞİT vapuru > 10 (ğ vesi yapılır 1 li Çiyanyolunda SultanMahmut NA | olan sivrisinekleri öldürür. dürür, temmuz. peişembe günü sast yı töccnriye alatak İzmir Pire ve İskönderiyeye gidecektir. Daha ziyade malümat almak isteğrenler Galatada Çinili rihtm hanının zemin kanda M, Kil kirist Vealkre, şörekâsna müra- FLİTOKS kümes hayva- cant etmeleri. natınızı öldüren tufe S şaratı öldürür. Le Flitoks Leke yapmaz kokusu sıhhi ve lâtiftir açenteleri « FLİTOKS hayvanatı eh- liyeye iztırap çektiren ufak sinekleri öldürür. Maarif *wekâletinden: Vekâlete*dit binaların kalo- Hicr” tesisati sihhiye öletirik tesisat proje ve hesabatı için bir mühendise Jizum Yardir. Taliplerin evrakı müsbitele- rio Vekâlet inşaat dairesine müracaatları. Maarif: Vekâletinden: Betonarıe ** mühendisine lüzürü Vardır. Taliplerin ev- rakı müsbiteleriyle Vekâlet inşaat dairesine müracaatları, 16 da her whif yolcü ve eşya: İiazammanampmmanın maddesi mucibince bir ay müddetle İlânen tebligat ic rası zımnında emri tahkikatın & eylül 920 pazar pünü se | at (9,30 za talikına karar verilmiş olduğu ilân Olunur. İİ türdesikarşısındı telefon İs. 981jİ İstanbul Mahkemet asliyesin den: İstanbulda Mahmudiye hanı tahunda 27 No. Barokas ve şürckâsı ve“ li e e) Jar elinde manifatoracı Yoda polikar Et. ile tüccardan Ne- sim Levi E£ aleyhlerine ika- me olunan 4 kânunasani 927 tarihli emre muharrer senet mucibince 500 Türk lirrsn tahsili davasının icra kılınj makta olan (o tabkikaunde mojid Neslim Leyl elendinin ikametgâhı bazın meçhul bulunduğu an- laşılmakla bukuk usulü mruha: kemeleri kanunun 141 inci İ Fincancılar (İŞ | (SAMSUN Yi 4 © BALİKESİR LONGA (A muamgiği, ğ AE II j ayrı aynı ve deniz iceri karmu 929 perşenbe günleri » Möelihittin Âdilbey 16, 20 temmuz nal vilâye kanunu 7.3 tesi günleri 12,17,20.24:27» ve 3,7 ağustos 4 “12 Yeni cezam 0 « Cevdei Ferit emer: saat önleri 17, va 2531, eğer ve 2.70 « Mustala Reşit Bey cumarlei pazar mail izİZ İS ted günleri: Yukanda İleri yazılı Müderie Bere erimi gösterilen günlerde hizalarında muharrer mev va deki bir numaralı dersmnede birer seri umuma epik ii TRAMVAY. ŞİRKETİ ETİ EYKAT TARİFESİ ISTANBUL TRAMVAY ŞİRK ANKARA (ADANA 1STANBUL ri İZMİR DRENE BURSA ÜZEZ Haneki ve debeği hastaneleri sinir hastalıkları müteh SİNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM Mahmut Türbesi Telefon: 2022 ğe z Hulari (Babıâli) tedir? Kiralık dair Anadolu . ajansının yi Vakat) idare Müdürlüğüne müş

Bu sayıdan diğer sayfalar: