9 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

9 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Ba y Balkan talebesi konferan- sı Darüllununda me- , Tâsimle açılmıştır. > Darülfünunun & Türk, ;büğiraklarile » tözyün > edilmiş ve konferansın açı- > lacağı merasim salonuna methali | da Türk, Bulgar ve'Romen | Saat 15 te Balkanlı ta- lebeleriâ Darülfünm genç- | lerimizi üyükbirrap içtima salonunda toplanmış- lerdir. Bu esnada Darülfü- | nün “emini Neşet Ömer &. salona gelmiş, Balkanlı mi- | safirler Darülfünun emini- mize takdim edileiştir. Bundan sonra Neşet Öl mer B. riyaset mevkiine gelmiş ve şu açma nutku. nu söylemiştir. Nöşet Ömer beyin nutku Muhterem efendiler, Bugün İstanbul Darülfü- nunu namına komşu ve dost milletlerin talebesini selâm- Mücavir memleketler ta. lebe mümessilleri Türk ar- kadaşları — tarafından en kalbi mühabbetle karşılan- miş olduklarını her fırsatta hissedeceklerdir, buna şüp- he etmiyorum. Hayatlarını ilim tahsiline basreden ve istikbalde mil- ek güzidelerini teşkil olan gençlerin yek- diğerini tahimaları hiç şüp- he yok, milletletin de mu- hik''ve adil prensipleri etra- mütesanit olmalarına yarıyacak arnillerden biridir. Müşterek menfaatlerimizi ve arzularımızı tesbit ede cek olan müzakerelerinizde be ame lerim ve Darülfünun inimizin nutku alkışlandıktan sonra Âli B. tarafından fransızca- ya tercüme edilmiştir. Bundan sonra talebe bir- liğimizden İbrahim B. fran- sızca bir nutuk söylemiş ye kongrenin mesaisinde muvaffakiyetler. | temenni miştir. İbrahim beyden sonra, Talebe birliğimizin reisi Ferruh beyde Türkçe bir nutuk söylemiş ve demiş- tir ki: Birlik reisinin nutku “ — Mütekabil fikirler ve ümitlerimizi ortaya çi- karınıya ve müşterek ar- zularımızı yakın bir atide beraberce bildirmiye sebep olacak olan bu içtimada hâkim olan fikir, hars fik- rini ve dimagi sâyi bütün şümülile kendisinde ceme- den talebe ruhudur. Bem her memlekette niyet ve terakki lunda inkişafın en ie amilidir. Onun sarfettiği mesai bidayettenberi mu- e iki gaye güder, on- ir da dünya medeniyetine etmek ve milletinin saadetini temin eylemektir., era beyin nutku da at bey tarafından Fran- sızcaya İcrrüme edilmiştir. Bulgarların ve Romenlerin mukabelesi Bulgar murahhası O M, Sokerot Romen murahhas y de fransızca mutukla bal lede bulun- Riyaset intihabı utuklardan sonra riya- vi intihabınai ile oügre riyasetine muhtelit mahkemelerde Türk ajanı Naşit B., ikinci riysete M. dün- açıldı“. <<! miz San alkörlr Sokerof, umumi kâtipliğe Dr. Roşe- teklif edilmiş, fakat itizan üzerine M. Ce. rekay intihap edilmiştir. Bühdün sonra Fransızca olarak müzakerata başla- ralmıştır. Kongrenin dün - tesbit ettiği esasata göre, evvelâ doğrudan doğruya Balkan memleketlerini alâkadar €- den meseleler o müzakere olunarak yakın bir teşriki mesai mevzau aranacaktır. İkimci derecede de bey- nelmilel talebe iftiadınn mühim meseleleri etrafında taatit'efkâr edilecektir. Balkanlıları alâkadar ©- den meselelerin mühimleri yanlardır: Fikri münasebetlerin tar- sini, kitap mübadelesi, ta- lebe mübadelesi, yani her sene Darülfünunlar arasın. da tahsisatı mahalli talebe birlikleri târafından veril. mek suretile talebe değiş. tirilmesi, Beynelmilel talebe hüviyet kartları ihdası, vize ücretlerinin “tenzili için te. şebbüsat, talebe seyahat. ları tertibi... Dört gün devam edecek olan müzakeratta bunlar hakkında kararlar ittihaz edilecektir. Müzakeratın tatilini mü- teakip, kongre reisi Naşit B. bir? muharririmize şu beyânatta bulunmüştur. Naşit beyin beyanatı — Evvelki sene Romada toplanan beynelmilel talebe ittihadı kongresinde Balkan murahhasları arasında daha sıkı bir. teşriki mesai için bir mukavele akdolunmuş ve bunun ahkâmı mucibince e. ittihat merke. e ii vücut etmek üzre bir Balkan inümessil liği ihdas edilmiştir. Mümessilliğin vazifelerin- den biride o Balkanlılar arasındaki münasebatı tar- sin için her sene kendi memleketinde . bir Balkan kongresi aktine çalışmaktır. İbrahim B. Balkan mümes- sili sfatile beynelmilel ta- lebe itihadında aza oldu- Şundan, mukavele mucibin- se birliğimizi U kongrenin aktine davet etmiştir. a Balkan memleket- rinden Yunanlıların bu ti teşekkül etmiş bir bir desi adı Sanlüz ığından, p'ar ise henüz malüm siyan br seberle işik Bulgarlar ve Rome 5 trek etmişler, Mae, iki müşahit aza göndermiş. lerdir. Dün geceki ziyafet Balkanlı talebe murah. hasları şerefine dün gece Bebekte Türkuvazda bir ziyafet verilmiştir. Müzakerelere bu gün 2,30 da devam edilecek, müza- kerâden sonra bir çay zi- yaleti verilecektir. Murahhaslar cuma günü memleketlerine ( dönecek- lerdir. Sırp -Bulgar münasebatı Paris, S(A.A ) — « Paris midi » gazetesinin o Viyanada aldığı bir habere nazaran, Vu- goslavya sefirinin milli teşkilât azasının hudut boyundaki ha- rekâti hakkında bazı teşbbü. satta bulduğu ve başvekilin tahkikat o yaptığını o Gevsben bildirdiği rivayet olumıyor , pi TT dinlediği Müzakerat Müfteriler Vatanperve-f Bitti . (Ün ant Hira sarılamıyda 7 İğiZAnamenin kat'i şek- Neyzen? hiç “şüphesiz” bir harikadır... Ney ve: kalem gibi iki azgin o ejderhayı kendine onufki kâdar kud- retle bağlamak başka türlü mümkün olamaz. Hocam, Al Canip Neyze- fin sade Mistik şiirlerini tetkik etmiş “ye hayran bir makale ile vardığı neticeleri söylemişti. . Halbuki Tevfik asıl fikrile değil, gönlüyle başbaşa kaldığı demlerde ulvileşir. Heyecanı, dalgala- rm yalçın kayalıklarda par. çahyan bit umman gibi köpürdükçe Neyzenin hakiki çehresini görürüz. Arap ve Acem şehkârları- mn. çoğu ezberindedir. Hay- yamın, rint felsefesini sever, Hafiza, — divamna « Eliya eyyühessaki... » diye başla- dığı için Kendisini: “ Olmadım meftmu malın, rötbenin, müzarin “ Zevkü şevki meyle meydir rindi smmdeserin. cudundan — çekip kallâriyi peygamberin * Mayda bektaşi göründüm, meyde oldum mevlevi krtasile” tarif eden Neyzenin, şahsına mahsus hiç bir da vası yoktur, Bu adamın mu- azzam feragatma hayran ol- mamak kabil değildir. Kaleme pek seyrek iltifat eder, fakat neyle her an ağız ağıza. nefes nefesedir. Fikret, meşhur“ Avenki tesavir sinde « Nefi» ye acı ve; « Eyvah; corak »yerde Akıp" gitmişsin! » Der BİL mem bu pwsra, Neyzen kadar elverişli başka bir sima daha bulabilir mi ? Kıymetleri mukayese eder. ken, varılan yüksekliğin ma. ye borçların düşünmek, o. Şikişin o maziden merdivenlerini göz önünde tutmak adettir. © Neyzenle büsbütün“ başka bir saz, başka bir yol başlamıştır. Sonra ney nedir? İptidai bir alet, adi bir kamış parçası, işte Tevfik, bu kamış par çasından o ilâhi nağme mu- dizelerini çıkarıyor. Keman gibi, viyolonsel gibi beşer zekâsının bütün I usaresini emmiş sazlarda kudret göstermek elbette j bir kıymeti; fakat basit bir aletin sahibi eğer ayni kudreti gösterirse mertebele- ri değişir. Vincin kaldırdığını, kolla. rile yerden söken adam na sıl gözümüze bir dev hey. betile görünürse burada da nelice değişmez. Bunda da ayni ölçü. ve ayni mantığı kullanmak kizımdır. Şimdi Balurköyünde en ha- Zik veen şefkatli hekimleri- mizin ellerine verdiğimiz bu bedbalıt deha, kamış, parça- sma İsrafilin surundaki hey. bet ve kudreti vermiştir. Zekâsı, kalın ispirto buhar ları adunda iken verdiği plâklarda bile geniş kanat larının hâvayı büyük dalga larla savruluşu duyulur. Ben de neyle meşgulüm. Hiç Neyzen izah edilir, tahlile gelir mi? Onu lâf çerçeve sile koşatmağa © çalışmak, denizi kadehe sığdırmağa uğroşmaktan' başka nedir? kalma H tespit edilmiştir Yanan hası höküme- tinin cev bekliyor Ankaradan ve Atinadam ge- len bütün haberler Türk-Yunan müzakeratının nihai sefhasna girdiğini teyit etmektedir. Mir maziünlin tali o metetelerinde hariciye vekâletinde ektedilen son içiimada halledildiği anla ulmaktadır . Evvelce Ankarada harırlanan esasatn o mauhalefetile maruf olan yeni Yunan bari- dye nazın, telgrafla habedar edilmiştir. M. Mihelikopulos yeni birihtilaf vesilesi çıkmazsa bir iki gün zarfında tülülrsme- nin parale edilinesine intizar olunabilir. Son içtimada Ankara, 8 — Bu gece geç | vakta kadar devam eden konuşma sonunda Türk-Yunan müzakeratı tamamen hiltam bulmuş sayılabilir. Bu içtima Hariciye vekilinin makamında tarafeynin mübadele murahhasları ile | bitaraf azalar huzurunda yapılmış ve evvelce kabul edilmiş olan itilâlnamenin tali bazı noktalarında tashihat yapılmasına tahsis edilmiştir; Hükümetimizin azami hüsnü ülyet göstermesi şartile” yapıl- niş olan bu som şekil ark kat'idir. ve bundan sonra her şey Yunan hariciye mazırının alacağı harekete bağlıdır. Fakat Yunan nazırının bu gün gazetelerde çıkan beyana- tinatına bakılacak olursa bu işi sürüncemede © bırakmıyacağına hükmedilmektedir. Atinadan cevap bek- niyor ; Ankara , 8 — ;Yunan sefiri M. Papa, dünkü içtimadan sonra itlâfnamenin teferruatı üzerinde hasıl olan vasi anlaşma esaslarını telgrafla Atinaya bildirdi. Yarın cevap gelmesi mübitemeldir. Yunan selareti erkânemuvahık cevap geleceğini ve hilisamenin parafe edileceğini katiyetle teyit ediyor. Etabli meselesi halledildi Atina,7 (Fos) — Nim es. mi Elefteron visma gözetesi Ankaradan gelen resmi bir telgrafa sefen Tevfik Rüşü B. ile M. Pöpa aranda vuku bulan son O mülâkatta tabi meselesinde tam bir itilaf hasıl İkala bulunan bütün rumlarla Garbi: Trakyadeki Türklerin geldikleri tarih nazarı dikkatn alınmaksızın etabli edil- #meleri hususunda itlâf edil miştir. Mübadele komisyonu İstan: bul Rumlarına vesika verecektir. Atinada Son posta ile gelem Alim gâzettlerine M. Mihalğkopulasti Ankara müzakeratı hakkınd: evvelce serdeltiği noktai maza- rım tadil ettiğini yazıyorlar. Diğer taraftan yeni hariciye nazırırın taraftarı olar Estiya gazetesi Arikafa müzikeratırın şimdiye kadar teatiftur “etmiş olmastoi metnhtniyetle tejikki etmektedir. Bü gazeteye göre Mihdlâkoplos Türk-Yunai Mmüzskeratınn başka bir istikamet vererek! Yunan menafiini kurtaracaktır. Atina- daki Yunan gayri müdbadilleri hâlâ Venizelos “üzerinde tesir İcra ederek Anksra müzakeri- tum akim bırakmuya salışıyor- lar, Bunlar meseleyi Cemiyeti Akvama sürüklemek maksadım takip etmektedirler. al ee | Üntaralı birinci sayfamızda"? Dün bu meselede hakem- Mk eden heyet azasindan Arit Müstafa B., tekrar istn tak dairesine gelmiş, bazı evrak tevdi vermiştir. Diğer evrak Din istnrak dairesine bir çök yerden evrak, di dosye gelmiştir. Dü kikar safhasmm büyük kısmını da bu evrakın tetkiki işgal ermiştir. İsticvaplar ve bulunan ev- râkm tetkiki neticesinde ye- ni bazı şehirlerin celbine lü- zum - görüldüğü anlaşılmıştır. Ziyaretler Dün müstantik Nazım B. i birçok zevat ziyaret etmiştir. Bü örarda Birinci ceza mah- kemesi azasından Hikmet B. de vardır. Müstentik Nazın B, dün birkaç defa müddi umumi Kenan B.le görüşmüştür. Müd- dei umumilik muavinleinden Hikmet B. Je diğer bazı mu avinler de Nazim B.i Ziyn- ret etmişlerdir. Bir tevkif şayiası Dün akşam geç vakit yeni bir tevkil vaki olduğu şayiası çıkmıştır. Alâkadarlar, bunu teyit etmemişlerdir. Adliyeden verilen malümata göre, şinidi- Ki halde ne tevkil, ne de tal liye olündn vardır. Mevküfiz- ra” ihtilâltan memmniyetleri devam etmektedir. Tahkikat hakkında adliyece Ketiimiyet gösterilmektedir. İmzalıyan kimmiş? Eski barut şirketi hissedarlarım- dan bazılarının kendi hesaplarda germayeden teuzili talebile-bazı busust masraflar" gösterdikleri ve bu arâda şirketin. tesisini temin için çekilen mubayyel giyatetlerden, verilen zikiymet heğiyeleden bâhsettikleri yazık miştı. Bu tasnizt arasında içlerinden birinin küstahlığı pek İleriye vardığı ve bir mayama 400,000 Franklık bir altın otabaka hediye ettiğini iddiz cür'etinde bulunduğu da kaydedilmişti. Haber aldığımıza göre, ter tip ettiği masraf İislesine bumu üveden -çeklşmiyeu hissedar mevküflardan Bosnalı İbrahim B. zade L&tüi B, dir. Hesusi masraf namı altnda kendisine yoktan para temin etimek istiyenlerden ;bü hissedar, tasriştia cür'efkârhiği bu derece ileriye vardırmıştır! Mazilyah Ef. nin rolü Bu meselade, şirketin he kük müşaviri, Presko ailesinin damat ve bu kardeşlerin yekili bulunan Nesim Mazilyeh Ef. tin işin bilhassa hukuki cephe- sinde rol oynadığı, meselenin birçok cihetlerile alikası bu- lunduğu söylerilmektedir. Maa- mafih, o kendisinin meselenin karışık tarafı ile alikasını inkâr ettiği, yalnız şirketin ve Freskola-| rm umumi muameldtında hukuk müşavirliği ettiğini ileri sürdü- gü istidiMi edilmektedir. | Adliye vekilinin beyanatı Adliye vekili Mahmut Esat B., yapılmakta olan tahkikat hakkında şu beyanatı. buhum- muştur: — Cürnrün, irtişa"cürmüğür. Adliye, o meseleyi doğrudan doğruya tıkip etmiş ve mey- dana çıkarmıştır. Cümhuriyetin şerelile oymıyanların iki elimiz yakalarındadır. Hesapları temiz olanlar korkmamalıdır. » Ay sonunda... Tahkikat, çokğ süratle ilerile- mektedir. Bü itibarla (maznun- rm ay mihayetine doğru muhakemelerine o başlanınası kuvvetle muhtemeldir. na tezahü ra ür ix. (Üntarak birinci sayıamızdadır) Bu yeniçbahsi diğer. va dilere (o nakletmişt, fakat sözleri - umumi “bir. galeyanla karşılanmıştır. Bundan sotra tp; taleb sinden Azerbaycanlı bir genç oradaki arkadaşlarının meka dsr sıkınn çektiklerini bil diğini anlatarak: — Türkiyede teneffüs et- tğim. hürriyet havasının wivi yerini müdrikim 'Türklüğümü Emin beyin. şiirlerile duy- dum. Onun simasınt” ipml damgası vuranlar kabrolsun. Bunlara musamaha “elemeyiz. Vatinla alâkası olmıyanlar komünistlik yapıyorlar, demiştir. Bundan evelki (sözleri söyliyen gence içtima ter- kermesi bildtirilmiştir. Bundan sonra up ülebesi cemiyeti rekli Talât beyni essir bir hitabede bulunmuş ve aleyhtarlara hitaben: — Miz sizin gittiğiniz yo- lu biliyoruz. Bunu teşhir etmek, size vurmak İstemi- yourz çünkü: me. yazık” ki sizde bizim varlığıniızdansı- nızl demiş ve şiddeileralkış laımıştır... Bunu mutedkip Hamdullah © Sukhi B. çok heyecanlı bir hitabe; iratla sözüne: — buğün sözü © size bırakmak © isterdim. Fakat komü- nizm mevzubahs oluyor eğin © burada bir an muvafik olsaydı, © şabır size bir an. söz söylemek inikâmni bulamazdı. diye başlamış ür. Hamdullah Suphi B sonra Yakup Kadri B. meselesine gey niş, bir adamın anlamak için bir yazını İâzım görmek kilayet'etmi- geldiğini, kendimize öğr bir hata atletmemize smuhabbetimizin ilratından ileri © geldiğini Yakup- Kadri beye ait o #miham sözünü büyük muhabbetinin sözü olduğunu Yaküp Kadri Beyin, kalemi elise aldığı gündenberi vatan muhabbe- tini Kübe itihaz etmiş bir odam olduğünu 45) i İmal Sapt B. berdan sonraki mecmuadaki bücumlerdan bahsetmiş; — Abdülhak Hamidi eğer bir kalemle 'devike onu kurtarmıya a şairimiz bir kalemle ibtal edilebilirse zaten mili şairi” miz yok demektir. Bizim korktu gumuz tehlike edebiyat sahasında değildir. Bu tehlike muztarip köy- Könün, halkın izterabim barakarak ecnebi oyunu oynıyanların tehlike- sidir. Hamdullah Suphi B. komünizm ve bunun temsili, Azerbaycasın ve buna) mumasi o memleketlerin arzuları ve akibetlerini anlatmış: Cok müteyekkiz olunuz müstevli millerler yakına gelmiy lerdir demiştir. Hamdellak Saphi Bayin bu hissi ve vatani hitabesi mükerreren alkışlanmaştır. Bunu mütekakip tp talebesin- den Talât B. ubbiyelilerin komü- olst değil, milliyetperver ve kan: bu cank içime şu omekarrerat ile nihayet bulmuştur. Mukarreraf | «Son zamanlarda ahde bir kım 2 ml ğin M di okuyup bi mevzu Çi OE izim u na öyle geliyör. . za yazi ii lem, parmak! kayacak. — Of bü AN sinek de nerden çi den nekadar |h olduğuma k mıyacağımı anlağ bir türlü benden İngiliz gazetel bir fıkta > 0 Yok! Ne” Efganislan verilen haberlet lıştır. Bir.kaç gün ev graflardan biri da Elganistandaki den sarı. nazar, © öğ; | haber Halbuki son post ilg İ Londra , gazeteleri doğru olmadığını Nadir Hanın #mw ihraz etmekte yazmaktadırlar, Tı hordan aldığı maal Nadır Han ahiret, istirdat, etmiştir. N kuvvetleri Lahors “05” Temektedir. e — A Kınalı iskele: Kargir olarak ing. rar verilen Ki baren - taln idaresi düt ismi vapura Ord vazifesini gö z 'marbuatta zahiren yal Ni LE ri Hİ İ Hi bus ii iii li ; i il ; ii i i ELEK “TİE i E a

Bu sayıdan diğer sayfalar: