9 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

9 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— HER-GON'OJKARTORR”GAZETESI — Vakıt Emniyet sandığı mer. lüğünden: Ti EEE a e Müzayede ikraz numarası merhunatın cins venev'i borçlunun | bedeli: lira 120 10099 9 Temmuz İECKE ŞARTLARI: ' Türkiyede Hariçt Kuruş Kuruş | > “o ze | Gazetemizde çıkan yarı ve İ esimlerin bütün hakları EREL Güzereye gönderilecek mektupların. üzerine İ İdare içinse Ç İdare > işareti Ki Banyan wektepların indeskodem, kıyma mukadderesiz mektuplara konülue paraların kaybolmasmdan ve iinlarm mündericatmdar idare masul değildir. ilânlarında 9/0 20 tengilât yapılır husust mahiyerteki illalarış Mere idare ile kararlaştırılır. Gazetemize hurasi His kabul eden yer HM. 8 H dlmat üzenleri. 7 Aylığı 750 4400 18 igei yaylada vesmi dünür Tamamen kuneti muhammenesi Lira 27 maa bügçe hane 10000 sekiz taksitte odunluk ve kömürlük ve No cedit Sokagı Nevi cedit ——— hahallesi atik Nukut P Togiliz Miras | 1007 Dolar | 20 Yunan dırahısl (0003 Reyhsmark 00049 Avusturya bası | 5 29 s2 3 217 22 0000 n 74 ismi Beyler beyinde: Havuz başi sokağında 12-40, Kadıköy o Cafer ağa O Nisbiye: Hai Şükrü 027 12.51, 1 natamam İİ Müştemilati: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak, 2 halâ, bi Panslife hava gazile kumpanya suyu tertibatı vardır. GT Fatmelitet Hi. İğ ada evsafı muharrer maa bayçe hanenin bedeli ie bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18-7.029 tarihine lesinde de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammeni mektuplarile Emvali metrüke satış komisyonun. 8 taksitte ödenmek üzere 10090 lira yü üsadil perşembe günü saat 15 karye üstü s0) sokağında 917,50 nisbetinde teminatı havi 3,4,5 numaralı bir hanenin tamamı yaettin, Mahmut, Mustafa Rağıp Beylerle Mürüvvet H. Bakır köyünde kartal tepe mahak lesinde mektupcu sokağında 8,10 numaralı bahçeli bir « hanenin tamamı. Hadice Nazire H. Üsküdarda HaniZafakık-maballe- sinde Aziz Mahmut efendi soka: Bında eski 1 ve yeni 5,7 muma. ralı bahçeli bir banenin tamamı; Adil B. Zeliha Nigâr H. mahallesinde kakta Leva Bulfar Felemerk Gori Fransız frangi vi - Slovakya Çervonete « Sov Zeloti «Leh Dinar «Y Belçika frangt Pezeta Javiçre frangi Mecidiye Çek Londru üzerine bir Tegiliz Hiresı karaş vi 1 Türk bire delar Çalalcs tahkikat hâkimliğinden; Terkos kâmile kocası kağında eski 13, 2, kiç 048 ikl dükkân müştemil hissesi. Abdülkadir E£ Cambaziye ve Hurasancı 15, 16 numaralı bir hanenin süli karyesinden etem kızı hanımın o müddasleyh karyeden İbrahim oğlu Saim aleyhine ikame ve yeni da eyledigi “E-yimruyyuyyunum boşanma © davasından müddaaleyhi mumail, dolayı da eski 7 ve yeni (1 nümaralı bahçeli bir hanenin tamamı. hin ika Seher FL > metgâhinin meçhuliyetine mebnl ilinen tebliğ edilen istida suretine ve davetiyenin tebliğine rağme © yevmi Üsküdarda Rum Mehmetpaşa ma- hallesinde © Uncular o sokağında eski 57, yeni 73, 75 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Fatma, Hezim, Emine, Şerife, Hurrem, Şerile F. H. 20036 Cibalide Seferikoz Küçükmustafapaşa Yeni eski 20 mükerrer ve yeni 10-1 numaralı bahçeli bir hanenin ta- mamı, Ethem “Ağa, İzzet H 15139 Süleymaniyede Mektep s0! eski 11 yeni 15.n bahçeli bir hanenin tamamı. Beylerbeyinde Küplüce maalle- sinde birinci yeni sokakta 8 mü- kerrer ve yeni bir köşkün tamamı. Ali Zühtü B. Samatyada Mirahor İlyasbey ma: hallesinde . Camiişerif sokağında bir hanenin tamamı “Ali Fİ ve Şerife H. Topkapıda. Merkezefendi mahal lesinde Çıtpıcı sokağında” eski-16; 16,-16 mükerrer ve yeni 16; 17, 18 numaralı bahçeli iki köşkün tamamı Mehmet Mazhar B. " Samaryada Beyazıtıcedit mahaller "1/7.14597 : — A sinde Samatya caddesinde “eski "Ticaret ve z8hire borsası ve 136 numaralı Ticaret korsanı katiemumdiigi tarafınılan verilmisti bir hanenin tamimı yeni ayı gi ilg UN — Üsküdarda Altunizade mahallesin. O de Nişantaşı caddesinde eski £, I mükerrer ve yeni 8,8 muma rah bahçeli bir hanenin tamami Salih Et Nazmiye, Küveyda H. Kapandakikte Haraççı Katameh- met mahallesinde Fener caddöl ve Hamderüni sokağında eski f ile 28,21, 23, 23 mükerrer ve yeni 32, 35, 37, 39 numaralı baklacı hanı namile maruf bir han de- rununda 1 numaralı odanın ta mamile 2 le 28 numaralı oda- larla 21, 23, 23 mükerrers mu marali üç bap dükkinn msıf hisseleri Muliterem Edip B, Kapandakikte Haraççı Ka h» met Bey mahallesinde Fener cad- desinde eski 31 ye yeni 45 mi maralı bir dükkânm tamamı Muhterem Edip B. de Posta muayyende mahkemeye icabet eylememiş olduğundan hakkında gıyaben Amielerda, Cinevre Prag Yiyasa Madrit Varşova Atina Bükreş Belgirat 2351 Zeyrekte Kasapteymur han me- hallesinde €: numaralı mukaddem bir kârgir na tamam hane, icrayi tahkikata ve giyap karas rm kendisine tebliğine karar ve yevmi tahkikat 15-0-929 pazar günü dört tayin yevmi Ahmet E£ ve #dirabmi, krus dinar verilmiş yelkene ley ürk Tahviller (1. tertip A. B.C ED Fr.) 20122 Beylerbeyinde Bostancıbaşı ma olarak ta nde Hallaç ve Fıstıklı sokağın» ar lirasi saat On edilmiş da eski 6 ve yeni 29 numaralı olduğundan mezkürda bahçeli bir hanenin tamamı. Zeynep Adile H. Kapandakikte Hizir bey mahalle- sinde Mağazalar sokağında eski kerrer ve yeni 1,3 nümü- ralı mukaddema arsa elyevm iki gir ahırın tamamı. Ahmet B. Beylerbeyinde Bostancılarbaşı Ab- dullah ağ mahallesinde İstavruz caddesinde Bostanaralığı sokağın. da eski 9 mükerrer ve Yeni 4 hı bahçeli bir hanenin ta Şerife Hayriye H. Beylerbeyinde Burhaniye imülial lesinde Rasimâğa sokâğında eski 19 mükerrer ve yeni İ2-5 nu maralı na tamam bir hanenin tamamı, İbrahim Ağa Büyükadada sıvacı sokağında # 8 numaralı (80 arşın arsa Üz€- rinde mebni yarım kau kâryir iki ka ahşap kattan 2 numaralı mumaileyhin bizaat veya bilvekâle mahkemede bulunması aksi tekdirde hakkı merfu (olacağı gibi ikrar ve kabul etmiş addoluna- :| 16051 Iriikraz dahili « vadeli» Düyunu mnvahide Ikramsiyeli demiryolu #tmbal © tramvay sirketi Fıhtım Dok, ve» Antir Wiapbul anörim vu Hisse senetleri 1 bankası Ormanlı bankasi itirazının IE eği vaktayl 19895 Fey Z ” : i cağı hukuk usulü muhakemeleri kanuturun mevadı mahsusaşına tevfikan o tebliğat im olmâk üzere ilân olunur, makamma numa mami, 122 mükerrer finilar 20284 19978 M0 17 18x0 1160) 1369 1269 1500 1149) 1000 1600İ — TİFTİK — Atkara 20900 16800 Akşehir 00000 00000) Yapağı Guz yunu 00000 004 — AV DERİSİ — Zerdeva (Çifti 000000 00004 Sansar Tilki Kunduz Buğday 77 Çavdarlı (000 0000 0000 1700 0000 0000 0000 14,50 nci yomusak 00 inek sert Dçüncü e sğkamlea 0000 sinter o 00-00 00-0 De: 10-00 0000 0000 Sert mahlut 0-00 0009 0000 —ZAHİRELER— 13,10 0910 1510 0000 0000 —HUBUBAT— 0000 1909 Mahrukat münakasası : Y.K.B.M. rekt Mektebi senelik mahrukatı kapalı zarf usulile konulmuştur. Taliplerin şeraitini ökrenmek üzere makâsaya iştirak için de 24-7-20çarşanba saat 14 defterdarlık bina- z ; sında müessesatı zürnieye imübayaa komisyonuna gelmeleri. 27 Beşiktaşta Yeni mahalle Ağ Salı olmak üzere iki ibaret 8 oda iki 3 kuyu bir sarnığ ve müştemilâttan bulunan 39 ar- arsada mebni -4 kârgir oda ve 40 arşın arsada bir oda 3 kulübe 9491 arşın bahçeyi havl bir bap hanenin tamamı. Ali Faik B. Fatine HI Yukarda cins ve nev'i ile mevkil yazılı emlâk (61) gün | müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesine hizalarında 1280 09.10 1425 0000 00,00 buçuk sofa bir Tavtfak şın —FINDIK— 11800 00000 0000 (8 iç findik Badem a A — Günün nasihati: 405 20008 Gün karanır, Gn kararmaz. Buzünkü hava Rüzglr poyraz hava GER gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarrur ederek birinci ihalesi icar kılınmış olduğundan talip Olanların ilân tarihi den itibaren (31) gün zarfında satış Amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilâri olunur. Adını kaybeden adam münakasaya her gün ni | Meas'ul müdür: Refik Ahmet TER “Yakt,ın 9 Temmuz 1929 tefrikası: 93 EE OE EY YENİ F sr ii | di Ka © ayni şeyi Lort “Lonsdal, € — Bir araziyi bu halde © bırakmak hem beygirlere karşı, hem de bahis tutanlara karşı fena hareket etmektir. Şu toprak parçası uğruna yarım lira kaybettim !.. Son “Donkaster , | mitinginde söylemiştim. Biz koşu arazisini düzelt- , miye fazla para sarfetme- “iyiz. Bakınız deni nasıl sürerler... Serseri piposunun külünü .silkti, paketini (topladı, inliyerek kalktı; “Cones,, onu *'Notburn ,, takip etti. Saat üçü geçi- yordu. Boğucu bir hararet yardı, “Cones,, canı “na rağmen çiltçilere .. istikametinde sıkılması- tesadüfen yol istilâ ediyordu. refiki olan bu adamla alâ- kadar oluyordu. “O vakta kadar “Roçester, in içti- bir fikir peyda etmemişti. Gerek çiftçi; gerek şu serse- ri'cihanın en büyük edip- lerinin, filozoflarının, ismi- ni. - şüphesiz bilmezlerdi. Fakat. “Roçester, in ismini biliyorlar ve hakkında hüs- nü nazar besliyorlardı. Daha milyonlarca İngiliz vatandaşı dâ ayni mefküre- de idi; hepsi “ Roğester çi milli mefahir atâsında sa- yarlardı. Sadeliği, hoppa- lığı, israfı, yarışlara olan 4öhretini inhimaki onun temin etmişti. Çünkü halk esaleti ve beygirleri sever, ve bir müsrifin garabetlerini sey- retmekten höşlanır. “Roçester,, olmak yalnız lort olmak değildir, “ayni zamanda meşhur olmak, bir milyon vatandaş tarafından tanılmak demekti. Ahl şu yeni haya, tına karşı ne büyük bir ir tibat duyuyordu... Ah! bir Londraya varabilsö.. Nas- yonal Provensiyal Bankta- ki sekiz bin lirayı alabilse, bu para ile avukatlar tutsa boğazlaşsa, sahte tacını mu- hafaza ( edebilse... Artık deli olmak havfı kalmamıştı, “Hover, farkında olma- sırada “Cones, dan önu tamamen tedavi etmişti. Falezler üzerinden gezerek Santburndan Not- burna kadar imtidat eden İ nes, cebinden bir beyaz yola vardılar. > Ser seri. dedi ki: — İşte vardık. Mösyö I& Konttan müsaade isti: yeceğim. Şu. çalılıkta biraz dinlenmek isterim. Benim acelem yok.. Şu tesadüfü- müzü- asla unutamıyacağım. “Dam: Blanş,, uğruna ya- rım lira kaybedeyim.. Son- ta Mösyö Iö Konta rast geleyim. O'da bana ateş versin hal. şey... Telmih gayet açıktı. “Co- Ne inanılmaz yarım liralık çıkararak” herife u- zattı; sersöri “parayi alırken uğur gelirsin diye üzerine “tüh! tüb!, “dedi. Sonra ayrıldılar, ve “Cones, cebi biraz daha hafiflemiş oldu- ğu halde çalâk bir tavırla yoluna devam etti. Cebin- de beş lira bir şilin dokuz pens kalmıştı. sohbeti bazıla- Bazı adamların insana azim verir; ise rının sohbet cesareti kırar. Bunun neden oldu. İ unu'anlatmak imkânsızdır. İnsan bazı defalar bir di. kendinde daha Zerini .görmekle daha ziyade kuvvet, ziyade çalâki duyar. Serserinin sohbeti firari delikanlıya küvvet vermişti. Falezler boyunca “Nort- bumn,, istikametinden gelen siyah bir leke gözüktü. Bu leke gittikçe büyüdü nihayet sepet taşıyan bir ihtiyar. şeklini aldı. İhtiyar adam “Cones,in yanına ve varınca. delikanlı çörek ve elma olduğunu gördü. Yanındaki doküz pens vererek her i sinden “birer “miktar “aldı, Sonra yol kenarında sicak ot üstüne oturarak yemiye koyuldu. “ Yemeği yan üstü uzanarak “Hover,, düşünmiye başladı. İçinden ona lânet ediyordü. . Niha- yet dirseği üzerine dayan- maktan yoruldu. ve otların arasına boylu boyuna yattı, Bu. güzel gün arasinda sepette şilinile bitince şu otlar kadar uzanarak beyaz martilerin bir saat havadaki uçuşlarını seyret- mek denizin falezlere çar- parken şıpırdamasını dinle» mek, kadar tatlı bir şey olabilir midi? * Cones , * eğer hürriyetini tekrar elde eder ve eline para geçerse gelip tatil zamanını burada geçirmiye karar verdi. İçini bir. tenbellik kaplıyordu. Amerikaya avdet meselesi gene bulutlara karişmıya başlamıştı. Bir müddetten beri böy- Bir. denbire bir hissi kablelvu- lece hayalâta dalmıştı. ku onun doğrulmasını icap eti. Etrafına bakınidı. Yo- lun. öte, tarafında çalılar ârkasında müpbem bir küt- Tenin kimildadığını gördü. Bu kütle bir adamdı; dört elle yürümekle beraber sür- atle ilerliyordu. Mitel

Bu sayıdan diğer sayfalar: