29 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

29 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© balmumundan Cözeteye gönderecek “mektüplarin dare içinse Cidar Kuraş 00 Fo 69 Lev Romanya 0 Leva Delete enk florini frangı Majyan İyeti kuron Çeko « Slovakya Çervonets « Soviyet » « Lehistan » « Yogonlayya» Pelçikn frangt Pereta Ispanya Isviçre frangı Mecidiye Çek Tondru Üzerine bir İngiliz Virası kuruş, Kevyork 1 Türk Jirasi dolar Paria . «frank Milano» İfret Berim (o « mark Sofya . Brüksel * o» Amisterdama Cinevre Prog Viyana Madrit b; Varşova Atina Ptkreş Pelgırat belka forin frank kuron gilin permta » releti #dirabıni ley krar Türk Mrasi Tahviller » gi Aş Jetikraz dahili « vadeli Düyumu müvahlZe İkramiyeli demiryolu İfönbel © tramvay'sirkâri Bıktım E tirepo Mlanbu şirketi Hisse senetleri 1s bankası Osmanlı benkast Anadolu demiryolu (1, tertip A.B C) | (e E.D KEL) Üzerine azıya mitse (Yazı) leva İ dinar | “4 40 “5 | *s 1s9 ibo 28 i Ticaret ve s2hire borsası fiatlar Ticaret orensı katiber Okkaş Azsmi — Asgar! KP. LK | Buğday > Çavdarlı Yuz ig 1s Kazılea 16-0) :0000 (69 art 17.27 0000 1177 00-00 0000 01,00 pine 2627 0000 1612 Seri mahilut 0.-C0 0060 0000 —ZAHİRELER— 1823 1030 15,22 0009 2700 —HUBUBAT— 0000 0000 22.09 o 7200 0000 1630 1320 09, 00 1431 00,09 2700 —UN— Çurvafı klosa Ekistra ekisira 001480 Ekistra » 188) Birinet yumusak 60 (493 Birini sert “ © 1289 Üçünel - aca — TİFTİK — 21220 Mza0) 16609 16400 Çengelli 20700 20700) —AV DERİSİ — Zerleva çini 000000 0000, Sansar Tük . Kunduz Sarı Kartamonl Kon —FINDIK— fasık. Kabuklu Çorum baş mühen- disliğinden: Çorüm - Yozgat, yolunun 404-100: 604-600 kilo metro- jar Arasindaki nakli, kırmasış D ay zarfında kapah zari © surenile li keşlin vüzde nuna tevfikan 46925 lira ferşi, ikmal edil mür yedi buçuğu V Tiralık iyatın devam #üddetinde ru İiele muamelesi Çorum kâtünda ? eylül 929 taribine 16 da'lera edil rum. baş mühendi VAKTın — Keyfim nasil isterse öyle hitap ederim. Beyaz bir bebek gibi otutarak kendine mar- kiz süsü veriyorsun. Hiç cevap vermedim: ME b lele “e bek. Dedi ve bütün gece ner tede olduğumun, oridoği böy. le ayrı olmakta ne mana 40 Mü ia teminatı sında mukay istihdam“ eyley le nameyide imza cektir; Fazla *izahat narları ila 29 Ağustos bedeli i üzere ie ay n ille mmünakasa “kanu muvakkata ire. ede t bulunmakla beraber ve ve bu fen eceklerdir. encümeni daimisi mülsadit Gümartesi g almak isteyenlerin Ço» olunur, 1999 tefrikası old İ bep olarak birşey söy medim ve onu hiç bir şe le de itham etmedim. Mü- temadiyen ; sarhoş çlmadı- ğını temin ediyor, benim görurumun fazlalığı bir a- deli gibi ya- pacağını orda: On dakikâ: kadar böyle muz“ tarip bir zaman geçirdik- damı böyle Türe mler Dİ yan Nişantaşı Halil Rifat paşa konalinda (Leyli, ve tibari) 'kisimlarına talebe kayt muamelesi, her gün saat 9- 17 ye kadar mektep dairesinde yapılmaptadır Asgari: Ng Z 50.000 Si Kilo ekmek münakasaı Edirne kiz Muallim mektebi müdürlüğün: Mektebimizin mayıs 1930 gayesine-kadar ihtiyacı olan miktarı yukarda yazılı ekmek yirmi gün müddile ve kapalı zarf usuliyle ak edecek eylül 1920 pazar günü saat on altıda teklif yedi buçuk teminat akçalarile birlikte bü mübayaa münakasaya konulmuştur. talipler 8 zarlları ve yüzde ümette “müteşekkil Münakasaya işti ve münakasa komiyonunda hazır Dnlummaları ve şartnameleri görmek üzere de eyyamı tatiliyeden imânda! her gün mektep idaresine müracaatları lüzumu ilân olunur. Zonguldak Yüksek Maaden Mültendis mek- tebi müdüriyetinden: Zonguldak Yüksek Maden tahsil müddeti dört meccani ve münhasiren mek Birinci arı kabul olunur. Tedrisat 1 teşrini evvelde baş- senedir. ise me lar, Girmek istiyen lise mezunlari mek istida ile beraber lise şehadetnamiğsi veya muvakkâv tasdik- mamesi, 6 foto, sıhhat şehadetnamesini gi cp müdüriyetine bir raporu ve nulus rezkeresi ve ve adreslerini bildirmelidirler. aşı ndermeleri Kayt müddeti teşrini evvele kadardır. unu sordu. Buna se- | YEDİNCİ BÜYÜK Tayyare piyankosu 2 inci KEŞİDE: 11 EYLÜLDEDİR BÜYÜK. İKRAMİYE: 35,000 LİRADIR Ayrıca: 18:000 15/000:12,00810,000 # liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık “bir mükâfat. Bu keşidede cem'an « 3,900 » numara kazanacaklır. Emlâk ve eytam bankası Istanbul şu- besinden. Pazarlıkla satılık emlâk Esas numarası Mevkii ve nevi Bedeli 24 Şişlide İzzetpaşa çifliği arazisi dahilinde 7 numaralı Tuğla fırını Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde atik 18 mükerrer numaralı arsa Büyükadada Nizamda 5 numaralı 2800 arşın bağ Büyükadada Ebe mevkiinde 11 numaralı 319 arşın bahçe Büyükadada Nizamda atik 22 cedit 34 numaralı maa oda dükkân ve bahçe 2000 Balâda muharrer emlâk bedeli peşin veya mukassa- ten tesviye edilmek şartile ve pazarlıkla satılacağından taliplerin şubemize müracaatları, pers At yarışları 29 30/8/929: Cuma günü: Veli: Efendide Karacabey 3000 7 1500 106 700 600 151 hayvanlarının iştirakile | baş müdürlüğünde mevcut W eylül 929 Bee a ea e e mu Türk riekteplerile faydalı eserlin ilânlarında ©/o 20 tenzilât yapılır | ILÂNTARİFESİ: Sütür“ Kura İİ a inci esya iz Büyük ve ya bir çok dele için verilen ilâmlarla . basusi mahiyetteki ilâ idare ile kararlüşterdir. Garetemii» hayal lin kubal edin yar aş gümrükleri baş müdürlüğünden: Gümrük Levazım ambarındaki 9 adet baskül pazar- bkla tamir" ettirilecektir. Taliplerin İstanbul gümrükleri keşif ve şartnameyi: görüp münakasanın yapılacağı 3 eylül 929 salı günü saat 14 te teminat evrakile birlikte mezkür baş müdürlükteki ko- misyona müracaatları, Devlet demiryolları ve li- manları umumi idaresinden: 74 ton sürşoför yağı kapalı zariia o münakasaya kön- muştur. Münaknsa 18:9999 Ç rada Devlet demiryolları idaresinde Münakasaya teklif mektupların ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 & kâdar Umumi müdüdük “Kâlemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa | şartnamelerini iki lira nde Ankarada, Malzeme” dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa ma- mba günü Sant-16 da Anka- yapılacakür, rak edeceklerin mukab Devlet demiryolları» ve limanları umumi idaresin- den: Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakâsa I2 teşrinlevvel 929 cumartesi: günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münal iştirak © edeceklerin teklif © mektuplarını ve akkat teminatlarını Ayni günde saat 15,30 a kadar U- müdürlük kalemine vermele amdır. iki lira mukabilinde eme dairesinden, İstinbulda Haydarpaşa ma- bilirler, ipler akâsn şarttamelerini Ankarada, Kazasından tedarik Hilâliahmer mektebinden: Genç Hanımlarımıza şerefli ve emniyetli bir istikbal hazırlar yan ,mektebimize aşagıdaki şerait dahilinde talebe kayt ve kabulüne hastabakıcı İ başlanmıştır. 15 Türk tebaası olmak, 2 — Yaşı (18) den küçük ve (30) dan büyük ölmamak. Sağlam “olmak, ubbi muayenesi mektepte yapılacaktır. İlk tahsili ikmal etmiş olmak. - Evli olmamak, evvelce evlenmiş ise çocuğu bulunmamak. Tahsili terk, mektepten veya meslekten ihracı halinde veya hizmeti mecburiyesini ifa etmediği taktirde mesarifi tahsi yesini tediye edeceğine dair kâtibiadilden 'musaddak bir kefsletneme vermek, Tahsil müddeti iki sene üç öydir. Bu müddet zarlında talebelerin iaşe, tekân, ilban ve bilumum masrafları Hilâliahmer «miyeti tarafından temin edileceği gibi her ay münasip mıktar harçlık dahi verilir. Kayt müsmelesi 15 eylül 929 tarihine kadar devam edecek- tir. Mektebe © girmek isteyen “Hanımların hergün öğleden sonra Aksarayda Haseki caddesinde mektebe müracaatları, Küçükmitalapaşada hazine vekili İsmail Ağa mektebi Alcındar karyesinde fırın Eyipte Hekimkutbittin mektebi binası Cibalide Şişeci Mehmet elendi mektebi Arnavutköyünde — 30/65 No. Hane İki ada bir dükkün Hane Encümeni daimü vilâyelten: Ba'âda müubarrer emlâki husüsiye icara verilmek üzre dar gülü sant'on bire kadar müzayedeye kon in Encümeni yilâyete müraca: “Bir yılda açan ten sonra, bütün vak'anın | etmiyerek yerine uşağıni yolladığını *daymuştum. “O bir adam benim için çok fena birşey | olduğunu ve onun kredi asil de rek artık bu meseleyi uzalma- masını ben de unulmıya çalışacağımı ilâve ettim. Büyük annemden, büyük babasının “Ambrözin Ös - taş,ın kendisinden aşağı İ zamanlar, karadan! s5 yalnız kendi” İseviydilddüki bir admala böğüüğaemüz Şimdi, otun Bissiyatını ben de artık Ben “Ogüstüs, Jo kavga edecek bir seviyede değilim.. Ken- di kendime onun yaptıkla: anlıyorum. bir adamla düelloyu kabul | rına ve söylediklerine ehem- korkma... dim. Sonra bana me- leğim dedi.ve bir çok de- falar - İşte en fenası bu - Aman yarabbi Yüvaş, yavaş ikimiz kânetlendik. Bana âciz di ki — Küçük kadınım, artık yeceksin: değil mi? bir sesle de- öptü öptü... bu bahsetmi. evliliğimizin me zaman ses vak'adan nesi dolacak: ve sükünet geltcek?i “günler adeta uçuyor. Teştitiewel geli- yor. Yapraklar dökülmeğe başladı. : Yakında Sesinde «acındıracak bir ahenk vardı. — Hayır, hayır; hiç Misis na ere © 10 m İd yayıt V 0 İleesemi Zinar © 4 Kadıköy Sulh mahkemesinden: Mahkememizce terekesin&e vaz'ıyet edilmiş olan müte- veffa Gazi Osman zade Cemal beyin metru » kâtından olup s hisse» sine mutasarrıf olduğu vö paşa bilmüzayede furuhtu mükar- rör o bulünan oOGöztepedâ Mehmet efendi caddesinde kâin 73, 74, 72. cedit 38, 40, 38, 40 numarâ ile mü- rakkam ve etrahı dıvarla muhat bodrum ve zemin katı kârgir ve üç katı ahşap yirmi üç oda üç salon altı balkon, üç sofa iki hamam ve bir çamaşırlığı ve mü- teaddit taşlıkları muhtevi içi dışı yağlı boyalı büyük köşk ile bahçe derununda ayrıca bodrum katı kârgir üst katı ahşap dokuz oda, bir sola, bir balâ, bir odunluk, bir bal» kon, bir taşlığı keza: içi dışı yağlı boyalı küçük köşk ve dip tarafında bir limonluk bir körgir mutfek ve abın ve bir dönüm kadar bağ e müteaddit eş- ve zemin muhtevi bahçenin mahalli çarı müsmire ve-gayrı müs- mireyi havi ve tamamı altı dönüm 1470 zirâ mahalli ibtiva eden ve Gazi Osman paşa köşkü” denmekle arif olan ve tamamının 27500 lira kıymeti muhamminesi bulunan köşk ve müştemi- lâtından mezkür sülüs hissenin bilmüzayede beş bin lirada müşterisi uh- tesinâ o ihalci (o evveliyesi icra ve on beş gün sonra yani seni haliye eylülünü on dokuzuncu per- şembe günü sait on altı oraddelerinde | ihalei katiyesi icra kılımacağından yüzde on zammile talip olanların yevm ve vaktı mezkürda hazır bulunmala- rı lüzumu ilân olunur. ia Lato8 Rebiülevvel: 24 Burç: zil eleme “Namaz vakitleri çal, Öle Timdi Ayam Vatn İmei 3,36 Mü Günün nashai Gülü tarife ne biliriz Bugünkü Mas'ul müdür: Refik Ahmet u Maon, “Ti. gö- “Kertç, » gidetek, “O çester, de küs, cıların duydu bir nüllü gide Yundanberi telâş ve astı Muharebeye değil yalnız böyle bir grü- erini yetsiz pa dabil solmak ; şeröfizve elbiseyi giymek için gitmek istiyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: