2 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

2 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Madam Montater zevci sne dedi ki: — Azizim, Fabyen ha- layı yemeğe davet ödece- ğiz. Möntater. hemen cevap verdi: — Pek âlâ güzelim! Genç — kadın iü nakşın üzerinden gözlerini kaldırdı ve zevcine bakıp omuzların silkti: — Ne fena tabiat Bu sende adeta hastalık oldu. Sen dinlemiyen adamsın. Şimdi sana ne söyledim? —Ne mi söyledin? daha anlamıştım. Rica ederim bu sefer iyi dikkat et; Fa- byen halayı yemeğe davet edeceğiz, - Ne diyorsun! on 8e- nedir kendisile görüşme- dik, — Doğru... Fakat geçen sene hala zadem “Jermen, vefat etti edeli yeğâne va* visi ben im. Halam bütün servetini "Jermen, e brak- mıştı, Şimdi sekiz dokuz milyonluk bir para, sahip- siz demektir. Eğer kaçınır- sak âptallık olur.. M. Montater tasdik etti: — Evet; aptallık olur... Böyle bir define, kendi hakir memur - maaşından baret bütçesine inzimam ederse, gerek karısına gerek kendisine ne kadar faydası olacağını (düşünüyordu. Sordu: blm e — Gidip “bizm görü şürüm, Eğer onun hissiya- tni tahrike muvaffek ol mazsam yuh banal tem zamanidir. Yapayalnız canı sikıkyor, sıhbati de - yerin de değil, Eğer hemen“Jer- men, in vefatından sonra tesisi münasebata kalkış saydık, halam menfaat pe- Şinde koştuğumuzu sans” caktı... fete münasip birkaç dost ta davet etmeli, Halâ fakir kimseler olmadığımıza, ve asude bir hayat geçirdiği mize kanaat getirmeli... M. Montater ömründe ilk defa olarak söylenilen dinliyordu. Karısının mü- tâleasını tamamladı : —- Evet. evet, miras peşinde koşmadığımıza ka- naat getirsin. değil mi? Tabii değil mi? — Fakat koca bir ziya- fet vereceğiz demektir. A- namızın nikâhna mal ola- cak. — Kaz gelecek yerden ördek esirgenir mi ayol? zaten maaşın fazlalaştı ya! — Evet fazlalaşacak; fa- kat daha cinri çıkmadı. Altı aydır bekliyoruz. —Ne ise... Şimdilik tahvi- lâtlarınızdan bir iki' tane satarsın... Emir çıktığı za- man tekrsr alması güç de- gil yal — Her söze cevap bu- İarsun, M. “ Montater,, cebin. den metelik çıkarmadan * Fabyen , halayı kubul *debilmese ve vâkti gelinde detuz milyonluk * sörvete vâri& olsa daha mennun Olurdu, Fakat...Ne yaparsın! Kansını dediği gibi * Kaz ğ ak “ re Kete “Baht un hikâyeleri Dinlemiyen adam “ Jak Sezan » Mm. “ Monlater,, gidip * Fabyen , halayı buldu; hala davetten son deröce İmemnun olarak yeğeninin da» vetini kabul etti. Dedi ki: lk evlâdım.. maalmemnuniy& gelirim. Le be emeğin ilk kısmı gayet Y P boğ geçti, Etrafında söyle- nene kulak vermek itiya- dında olmıyan M. Monta- İâf sırası kendisine ter, gelince çene çalmaktan fevkalâde boşlanırdı. İçilen kadehleri tevali ettikçe heyecanlaşarak dur- madan çene yaraştırıyordu. M: Möhtater zevcinin bir pot kırmasından son dere- ce korkuyordu. Kâdıncağız yemeklerden yükselen lâtif rayıhalar arasında müphem fakat tehditkâr bir tehlike kokusu alır gibi oluyordu. M. Montater (o ressam “ Penso , nun şereline res- sam hikâyeleri anlatmıya başlamıştı. Nihayet vaktile bir mecmuada okuyarak çok hoşlanmış olduğu bir vak'ayı anlatmağa başladı: *“— Şu meslekdaşınız La- .roştaye yokmu? Oluz se- am ormâ- yepan... Nasıl meşhur oldu bilseniz... Oh! ne garip, ne inanılmaz vak'a. Kahkaha. ile gülüyordu. Misafirler de ya zerafet olsun diye veya tesire ka- pılarak gülüyorlardı. — Bakınız nasıl olnüuş... “ Laroştaye , birçok çit, $u birkintisi, kayalık, boğaz resimleri yapmış. fakat hiç bir muvaffakiyet ediyordu. Günün birinde “ Marofe , "noktasına git- miş; orada da bir tâblo çıkaracakmış. tam toblosu yapılacak bir noktaya ge- lince ne görmüş bilir misi. niz... Hayır dünyada bile. mezsiniz. Ağaç dalının bi- rinden sarkan ve parlak sema üzerinde siyah bir gi kak leke teşkil eden bir asılmış zü gireç gibi olmuştu; Mm. “Montater, e gelince kıp kırmızı kesilmişti. Kocasına işaretler yapıyor. sözünü kesmiye çalışıyordu. Fakat beriki bir dela gemi azıya almış... — "Laroştaye , asılmış adama yaklaştı... Artık öl müş olduğuna kansat ge- tirdi.. candarmaya haber vermek vazifesini sonraya bıraktı, Hemen resim ma- sasın kurârak bir bez ger- di, fırçasını, boyasını hazır- ladı, ve resim yapmıya başladı. Yaptığı tahlo di- ğer tablolarından fena de- gilse de iyi de değildi. mulmüştür, rek postaya tevdi ederler. Kürkçüler kapısı, Pendik — Bakteriyolajihanet baylarisi “Müdiriyetinder: Müessese müştemilütmdan bulunan bir ahır pazarlıkla tas mir ettirilecektir. Tahiplerin şe- Taltini öğrenmek zere hergün pazarlığa iştirak içinde 2 Tep rinlevvel 920 çarşamba günü saat on üç buçukta Deftardarlık binasında o Müesatı © zirniye ME DNA KÜRKLERİNİZ İçin artık keder etmeyiniz. Beyoğlunda 391 nümüarada ği Ni ç KÖRK MAĞAZASININ zengin ve müntahap çeşitlerini geye ehven fiaila bulacaksanız. bir tablocusu ona yardım etti. Şimdi her meraklı kolleksiyonunda bir “La- roştaye,, bulundurur. Nasıl asılan adam insana şans getiri demeleri doğru de gil mi? Davetliler kahkaha ile la birdenbire ayağa kalktı ve ciddi bir tavırla yemek salonundan çıktı... O, asla gülmüyordu... Mm, “Montater, halası» nın arkasından koştu. Dı şarda bir konuşma duyul- du. Sonra apartıman kapısı şiddetle kapandı. M. “Montater , şişkin bir halde karısının yanına koşmuştu... Kadın kendini kaybedecek — bir © halde bağırdı. — Aptal | Sana, Evlendi- ğimiz zaman O söylememiş mi idim; Halamın koğasi kendini asarak intihar et- mişti, Fakat dinlemedin ki, Sen zaten böylesin. Bir söze kulak vermezsin... Yalaz söyler, durmadan çene yarıştırırsın. “Fabiyan,, halanın dokuz milyonuna şimdi kondun... Paranın yasını tutabilirsin © aptal, ahınak 1... iğ Mm. “Montater,, yorguğ- luktan ve heycandan bitap kalmıştı; bayıldı... Müsafir. ler biribiri peşinden saki- tane gidiyotlardı.... ay sonra öldü. Bülün &er- gülüyorlardı. “Fabiyen, ha- “Fabiyen,, hala; birkaç mum müdürlüğ mubayasi komlsyonuna gelinleri. | Mekülâtı hayvaniye İssinde şşarimamesin sureti müzaddukasını almaları, A VAKIY 9 Teşiaeved j | Emlâk ve Eytam bankası u- ..... ünden: Satılık Emlâk Mevktlerile evsafı mahsusası aşaşııda “yazılı on“ bir-parça emlâkin satışı müzayedeye ko- I — Müzayede kapalı zari usuliledir. “İhale 16-10.929 tarihinde Istanbul Şubemizde müteşekkil satış komisyonu Kuzürile icra eğilecektir. Talip ölanler beher mülkün hizasında gösterilen miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasnı teklif mektuplerile beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahit ihale meclisine yetişmek üzere tanbbütü ola 2 — İhale bedeli peşin olarak İstifa olunur. 3 — Talip olanların ktanbul veya İzmir şubemize ve yahut Merkez İimlâk müdüriyetine müracaatla mufassal şartnamemizi mütalâa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir müs hasmı bir Hira mukabilinde alıp Imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. eki (Um. No. Mevkii vesemti Nevi ve mahiyet Hudut ve kemiyet Teminat meşhuru ve müştemillt mikdarı İlra: 2 Galatıda Mezbaha mület Odalar dükkân ve maa müstemilir —— 2500 tşlği altında depo 16 (Şişli Büyükdere caddesi o 386 No. gara - 1500 23 Zincirlikuyu kastı arazı ahır, arabalık, İttisalinde mutlak Y. 5. 1500 94 o Heybeliada Hamamsokak 2 No, gazino maa müştemilât 900 139 Maçka Silâhhane Bostan kahvehane v.s ( 2900 162 Nişantaşı Ekmek fabrikası maa müşremilâr | 7000 164 — Galatiğa Karamustafa pş 16 No, dükkân . » $00 75 © Kandilli Vaniköy cadd& <1 No hane ” » 500 iŞ Bebek Bebek bahçesi ” ” 3000 M2 Sariyar Mesarburnu gazino "” . s00 13 Gülata kalafat mahalli Ahşap antrepo ve depo 3 » 3710 Gümrükler Umum müdür- lüğünden: 1 — Mahfapa “nemürlerile telle ve sandalı ve zabılânı bahriye için yaptırılacak elbise ve kaput kapak zari usulle mü nakasaya kunulmuştur. 2 - Şirtesmelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Gümrük Levazım memuf- koğundan alınacaktır. 3 — Müsekaşa İstanbulda Gümrük Beymüdürlüğü binassda Gümrükler Umum Müdürlüğü. satn alma komleyonunda yapıla- caktır. i 4 — Münekâm günü 22 deşrinevvel 920 tarihine müsadi Tali günü”smmi TA tedir. , 75 — Teklimaneler kanundaki ahkâm dairesinde imlâ edi- lecek Ve Kapalı zarflar merkür gün ve asattan evvel İstanbulda komleyon riyâsetine verilecektir. > ği ö — Münekasaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında | iükayyet bulundüğünu gösterir veraik ibraz edeceklerdir. © | 7 — Her talip bedeli muhammenenin Yüzde yedi buçüğu “ölün 3707 Yiralık Hükümetçe imüteber milli Berika teminat mek tubu vermeğe Ve yahut bunün yerine yevmi münakasadan evvel İstanbul Başmüdürlüğü veznesine nakit olarek pâra itasına mec | g — Teminanatı muvakkate mektup nümüneleri şartnamelerle birlike ialep olunmalıdır. i g — Bedeli ihalenin sülüü miktarında avans verilecektir. * | 10 — Muayyen saatın huldlünde mutat zabit varakasının- | tahziminden #önra hiç bir teklif kabul olunamaz. 14 — Kumaş ve şekli nümüneleri İstanbul Gümrükler Üztüm Müdürlüğü Ambar memurluğundadır. münakasası o Pendikle . Serom darülismhzarı müdüriyetinden : Müesse- semize alınacak olan (120000) kilo arpa, (140000) kilo saman kapak zart usulile münakasaya konmuştur. Taliple- rin şarimamelerini görmek üzere her gün, münakasaya İşti- rak içinde yevmi öbale bulunan 2 ceşinevel (o 1929 Çârşambu günü” saat on ikiye kadar defterdarlik binasında müesiesatı Zirsiye muhasebediliğine ( teminntu o wuvakkatöle. tini yüliricik saat 14 te mezkür komisyununa gelmeleri. Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem Istanbul deniz ticareti müdürlüğünden: Müdüriyetimizce yirmi ilâ otuz beş ton benzin Kapalı © zari susulülğ rhünakası ile satı almacakor. Vermek istiyenle. | Gn her bifiteklilnamesini havi ve üzerinde İsmi yazılmış | ve mülütlenmiş bir zarf ile 682 Jira 50 kuruş teminatı muvakkarğ Öğe malsandığı makbuz İlmühaberini veya hü kümerçö,ipuleber bir banka kefiletnamesini mühtevi “diğer bir. zariğ Birincisi ikincisinin içinde olduğu halde yevm vakti münakası İ0/teşrinicvvel 920 perşembe günü saşt on beşte | -müdüciyete- vermeleri: ve her gün müdüriyetiş dare şube. si beşinci defe müessesar İ ! Ea İstanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdüriyetinden: Tababet ve şüaban san'atlarının tarzi icrasına ği ün “14 üncü maddesi mucibince eübbe odan için sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti celilesince üçüncü mıntaka merkezi ittihaz dik Kırklareli, Edirme, Tekirdağı, Koçaell BUS dak ve Bolu vilâyetleri dahilinde bülenan eek ii enbba ve diş tabipleri beylerin idare heyeti yağ” yet azası intihap günü olan, 18 KAMAR günü siat birde Darültümun konletans salon” mıntaka merkezinde bulunan tabip ve di mahalli Wühabatta bizzat bulutmaları mecburi ole? binli batta ikamet etmiye veya mazeret ssebebile ii e edemiyen zevat İmzaları ile musuddak ve AY” si konmuş rey pusulalarının bir mektup derinünde günde intibap yerinde bulunabilmek üze“ oda taben göndermesi ilân olunur. vam Emlâk ve eytam bank a ” ” eml de umumi müdürlüğünder Mevkilerile evsafı malısusisı aşağ emlâkin sâtışı müzayedeye konulmuştu » 1 Müzayede kapalı zarf usuliyledir. tarihinde İzmir şubemizde müteşekkil meye 3 rile icra edilecektir. Talip olanlar beher mü İm gösterilen miktarda teminat iraesine Mech olup nat Varakasını teklif mektuplarile Derde” makbi NE 2 bilide © bizzat ve yahut ihsle mmedlisine yetimek * isdila olun si p< si mahhidü Olarar postaya tevdi ederler. 2 — İhale bedeli peşin olarak e Si 3 — 'Talip olanlar İstanbul ve ya v ad d yahut ağar emlik müdüriyedne MÜN iştirak şârtnameriizi rnütslân etmeleri VE müzayedeye ve > veklif de bir nushasım bir lira reukabilinğe sip 7 ta mektuplarına raptetmeleri icap YEDİNCİ ayayre piyanko: 3üncü KEŞİDE: 14 BÜYÜK İKRAMİYE: 40,000 LİRADIR Ayrca: 20,000 16,000 12,000 10 liralik ikramiyeler ;we:10,909-iralık mükâfat. Bü keşidede cem'an « 3,900 » Dum - kazanacakUr. si İstanbul ithalât güm günden: | Marka Maa dara kilo 2 sardık AP. 145 şeklim ve kataloğ 1 âdet 8 Otomobil lastiği i çuval 40 -- kibrako x18 ı.sandıkça & | 1 kabve a I sındık MG “ aspestos i EN LL tâstk şiringa ME 19 sardalya 3 . ?01 *fincan Bireyi iş 31 karbonat dö manyezi e 5 ORb7 YOR fotoğrat kâğıdı > 5otD3 351 Se Si z Ma ği 1146 Demir toka il Ra LU 27 Gtamofon Ws ği ie MB 43510 39 seldu sinyet » 1 08 pamuk fisto Balda muharrer 15 kalem eşya ($0-9-929 itibaren İstanbul itbalât gümrüğü Satış anbarında yede satılacağı İlân olunur. Müstamel kamyo! ve binek otomobil satılması: i Tütün inhisarı umum müdürlüğü Müstamei dört adet berliye kamyonu ile bir ımarkah binek otomobili pazarlıkla sanlacaktır. Talip yonlar ile ötümöbili Azapkapı levazım am ve 5-10-929 cumartesi gümü. sat “10,30 adarile Galatada mübayaat komisyonunda TO teneke henzin mübayaası Tütün inhisarı umum müdürlü € “© Atapkapı ezim arhbürme ceslim edilmek ü derecede 1500 teneke benzin pazarlıkla “Alt salıp, olanları“, 7,5. teminatı. ye 3 e

Bu sayıdan diğer sayfalar: