20 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

20 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hnebak; İsi Ahmet Refik B. in ö Galata Karaköy HE Yeni aral vg » . iti indi | İcraveiflâs kanunu verem li Şerhi i i üstünde Nun Olduğu ilân olunur. Crniyet Sandığı adr İhünden; Müzeyyen, Ayşe H. larla Muam- mer Talip EL vasisi Hacı Ahmer Faiz, Beyin 11326 “akraz numaralı deyn senedi Wucibince Emniyet Sandığından İstikrez eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık nâmına Merhun bulunan Terabya ve ©skl 209 ve yeni 194 nw Maftlı ve 105 arşın arsa üze TİnE mebnl ahşap üç kattan baret. dört oda, ikl sola, bir mutlak, almış arşın böhçe ve Müştemilâri salreyi havi isa dükkân bir hanenin tamamı Vadesi hitamında borcun ve- tilmemesinden dolayı satılığa çıkanlarak 600 lira bedel Müşterisi namma o kari katarı çekiliş tken “bukere Yüde on züm fle başka bir müşteri o çıkarak. müzeyede bedelini 660 Hraya ig €yleniiş olması, çilietile mez: kür. maa dükkân. hanenin 23-10 - 999 tarhine müsadi Önümüzdeki çarşamba günü tekrar son müzayedesinin 2 Cilt İsviçrenin büyük hukuk ölimlerinin eserleri ve bütün kannnları Miz nazara abiürak nazari ve neti hükümlere ve lüzumlu nükte meleri havi olan bü eserin ber didi Tstasbülde Vilat, Cihan ve İkbal kütüphanelerinde ( 150 ) kuruşa satılmaktadır İcrası ve musmelesinin ikmali mukarrer bulnduğundan talip olanların mezkür günde ni- bayet sut on beşe : kadat Sandık. iaresinde hazır bu Junmaları, lüzumu ilân olunur. Merkez” cerkes Galeta Köprü kaymda, Beyoğlu 2362. Şube Müüüeni: Mahmudiye Ha elan Ayralık sürat postası dk zada biraderler vaprlarıj aradeniz “| gere hapı alında #centali- Telefon: stanbul 2104 NE Aydın Nafia Baş Mühen- disliğinden: Nazilli - Bozdağın yolunda Akçay köprüsünde mahsus inşe Atina sit münakasanın yeymi ihalesi olan 29/10/9029 tarihi Cüm- »Miriyet bayramına müsadil olması hasebile yevmi ihale30/10/939 Mrihine talik edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkörde müracaatları. Türk gayri mübadiller cemiyetinden: Türk gayri mubadülerden emval ve emlâklerine kıymet takdir çeltirmek üzere şimdiye kadar Beyoğlunda İmam sokağında 20 rah hanedeki takdiri kiymet komisyonuna müracaat etme $ olan zevatın bir an evvel müracaatları menfaatları icabından İstanbul beşinci era dairesinden: Kadıköyünde Belediye kar- şısında İtalyan mektebi sıra- sında (8) mumaralı hanede mukim iken vefat &den Jori Braçiyorinin oğlu ve müte- vetfa Öjeninin kardeşi olup glyevm Londranın neresinde bulunduğu meçhul ve müte. vefla Jorj Btaçiyotinin ve Öğjeninin varisi Teodor Bra. çyoriye: Fazlı bey ile Zehra hanıma Üsküdat Noterinini :13 ağus- 108.927 tarih ve 927-5016 numaralı senedile pederiniz- den irsen 'müntekil ve biha- sebil verase borcunuz olan 2000 liranın leraiye ve faizin t kirda teseir - K medeki fkım "ızın Tad huliyeri bisebile if tebliğ ve müddeti kanuniyesi mü- rur etmiş olmasına binden tahtı hacze, alınan « eşya ile gayri menkuldtınızın bu kerre füruktu. © wlep' edilmesi. ve İkametgâtmızm —meçhuliyeti hasebile ikinci, Ahbarnamenin de ilâneh © tebliği — takurrür etmiş olduğundan «bermucibi katar tarihi #dodan itibaren üç gün zarfında 92810850 Noter e numarasile icraya ür ve tesviyei deyn ve yane kahünen şayanı kabul bir itiraz dermeyan etmediği» wiz taktirde mahcuz menkul ve gayri raenkul, emvalinizin sanlacağı malğm ve öikimel ibbernsme makamına kaim olmak “üzere ilânen “tebliğ olunur. Yurt bilgisi Refik Ahmet y Resmi ve hususi bü- “tün ilk mekleplerin dördüncü ve beşinci sınıflarında okutulmak üzere Maarif vekâle- önce resmen kabul edilmiştir. Sühulet küfüpanes ZAYI— Loyet kumpanya- sinin (Praga) vapurunun (0 İİ uncu seferile KZ markalı ve 1218,21 numrada 4 balya yık mensucaımızın Tia melel rusumiyesi bilicra güm» rük, rıhtım, ardiye ve oki rovasını tediye eylemiş isek te bu sırada her nasılsa ordino- sunu kazaen küybetmiş ol duğumuzdatı malımızı 28 - 9. iz | 99 tarihinden beri antrepo dan almak kabi olmamıştır. Bu kere kaybolan işbu ordi no makımma kalm olmak üzere düplikatasını alacağı muzdan kaybolan” eskisinin hükmü kalmadığını “ilân ey- Jeriz, Adresi Fincancılar yokuğimda Ne 10 Kaymekeplaler.. dB Hanımefendilere: | Beyfendilere: İk | Ki kapal zarf münakasay / am gsbardininden 90000 Ekmek İstanbil Zin, A Pardesüler Cit) Spor kostümleri i | Ayvansaray veyahut LANA Her renkte son moda po Pardesüler R Trabzon Zind w İ liieiradan ilibaren | 1OL2'iradan itibaren | İİ 2 ilan kadi — n İngiliz ilibargu i P h-coat) gr 7000 Koyup eti ardesülerterr coni biçiminde kostüm ler Tiftik paltolar A Kilo Aleni erzak münakasâs E Bej ve Hâcivert renklerde 1412 Kadan itian ari 5500 Bulgur 221/2 liradan itibaren ? ie (IZUZ liradan a klara: itibaren 2000 Sed e Muşambalariresi) Çocu ie Kadnlila: 5500 Mercimek ni tr 43, liradan | e Muşambalar önmğa bet ri renkte İİİ aray je imla Ke eriği i i 18 i ti Beyfendilere: o17 İralan iban | Muşambalar e ği Meşhur Manderbörg markalı Erkeklere: İn2 liradan itibaren 1000 Pırasa (treneh-coat)tan bej” ve İlüiver Ismarlama 1000 Lâ Pardesüler © ! Muşambalar. kostünller İl ie va e ü 5 ' i GE 24 13 iradan Hibaren | S2 biradan itibaren | 3.0 Hradan İibarn ee ERSE MM 3 50 Kırmızı biber an Taksitle de muamele yapılır. yol in ii acı ve disci < İ il 500 Kuru üzüm /Czacı ve dişçi mektep BUtet emiryollar onya İŞİRİME| Zeo Sie eese eri müdürlüğünden; mrifetişliğimden; amk iken pi İ 1929-1930 senesi texirisanna 24 teşrinicvvel 990 pazir- Metil " iy yi, ,, 1100000 Odun desi günü; mubuşeret * edileceği | özde» ve dişği mektepleri | Mpa apne >a Pi ei eri Mİ yoo0 Pirinç Tosya al alliniedsi W N vw arihinden itibafen.21 gün müddetle münskasay, yer wlimiyesi ile talebesinin malumu olmak üzere ilân konulmuştur. Taliplerin milli bir bilen bin Tiralık e 12000 Arpa vela yme ii > eme yn nümune | 5000 ak veçhile dolduracakları tekil mel ktuplarını kapalı zarf içeri. 7000 Öt Satılık maa oda ve bodu. siğil e x (9209 yerleri kadar işletme mülettişliğine tevdi 1000 Sakız kabağı ve irsal eylemeleri lâzımdır, kla " â Teklif farı 21/10/9299 tesi günü 5 t 1000. Bi rum dükkân Konya işletme miti ddtesinde üçer edilecekti N ? a | 1000 Taze bamya Fauhte Dülgerzade' pinkiallesiğğ Bülyükküremiği v6 Kül şartnameleri -Ankara- malzeme dairesinde, Konya işletme mü- 500 Domatis. salçası bünt sokağında cedir 34 numaralı maa “da, ve bodrum dükkanın. bedeli 4 taksitte ödenmek üzere $000 lira. bedeli muhammen “ile 93540 - 039 çarihine müsadif, çarşamba, gönü saat 14 (e pazarlıkla müzayedesi mukarretdir. Talip- terin *, 7,50 hesabile teminet makbuzlerile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri, muavenet müdürlüğünden Konya, memleket hastanesine . Jüzümu . olan, havluların 90-9:929 tarih ve 848-1245 numaralı mahallt vilâyet encil. mebi-karanna tevlikan münakasa şartnamesinde Yazılı şera- Tü dairesinde 25-10-020 tarihing kadar aleni münakasaya vaz VE” BU: tütihee önüt “15 te ihalesinin * icrası; mükarrer olduğundan talip * olanlarin alelüsul pey akçelerile mezkâr ENCÜMEN EVE Şeralti örilamak için de İstanbul sıhhat ve içtimal #pvavenet müdürlüğüne mürcaatları lüzumu ilân olunur, İstanbul Şehremaneti ilânları Şehremanetinden: Üskildar dispanseri © hasta nakliye # olomohili için Hizumu olan 765-4105: ebadına 7 iç ve dış Jâstikleri açık münakasaya konmuştur. Teliplerin şarmameyi görmek için. her gün, münaka. saya girmek için: zihalerigünü olan 10 teşrmisani 994 pizar günü leyazım müdürlüğüne gelmeleri, Fi ii ea ee En iyi lâstikler Acente ve depoziteri : MAx GRUNBERG. . İstanbul 5“ Cedit Han Konya sıhhat ve içtimai BÜYÜK © ELBİSE ABRİKASI İĞ İİ | | | fettiştiğinde, Adana, Mersin istasyonlarında Haydarpaşa mü- Kazasında 2 lira iukabilinde Satılmaktadır. pe> Teminatlı ucuz mobilye 3€F30 Mobilya #lmâzdak veya sipariş etmezden evvel . Solianos.Hebilya mağazasınığ ZİYARET EDİNİZ Di ” No, 13 Telefon Beyoğlu 1293 Asri, sağlam, cmisalsiz, mobilyalar imal eden ZA) Son .sisteri ve elektirikle mütaharrik fabrika, Taksimde İ ti G Taksim kışla No. 48 telefon Beyoğlu 1801 4) (OEE3E> SERİ 1 SS o “Devlet demiryollar ve limanları Umumi dare- sinden; 400 tahta kar küfeği ve 300 cift keçe Çizme Kapalı Zarfla münakasaya konmuştur. Münakası 7 2-ci teştin 29 perşembe günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları İdaresinde yapılacaktır. | © Mümakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a küâdar Umümt müdürlük kalemine vermeleri İlzimdır. Talipler münakasa - şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada, malzeme dairesinden. Ktanbulda Haydarpaşa ma- Bizasından tedarik edebilirler i Tahlisiye U. müdürlüğünden: İdare mütsahdemini için mahfuz Mumunesine tevfikan 200 il. 220 çif çizme imali aleni, surette münakasaya konulmuş- tor. İhalesi 31 teşrinevvel 929 perşembe günü sast tam J4te icra. kılınıcağından taliplerin şartnameleri görmek üzere. yev- mi mezküra kadar Galatada whum caddesindeki iderei met- keziyeye müracaatları. Devlet demiryolları ve ,limanları umumi idaresin- den Ankara - Kayseri hattının 242 inci kilometrosu civarında hazır kırılmış 4090 M 3 kadar balastın hat kenarına naklinin yeniden ve aleni sureie münakasan 9.7192 uncu günü seat 10 da Ankarada Devlet demiryolları münakasa komleyonunda yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teminat | akçelerile birlikte ayal günde swat İ0 a kadar merkür komisyonda bati vücut ötme leri lüzumdr. i Talipler münakasa şarinamelerini 50“kuruş mukabilinde sw hasebat dairesinden tedarik edebilirler. Maarif vekâletinden; 1035 Numaralı kanunun birinci maddesi ve buna mütes feri talimatnamenin #addei muvalikatesi mucibince 1-1:980 tarihinde İstanbul Güzel sanatlar akademisinde “#itmarlik Tuhsatrtame imtihan yapılacaktır. Ona göre ihuhan vermesi“ Mum, gelenlerin vesikalarile birlikte, 95 kâsimevvef 929 tarihine kadar Vekâlete müracaatları ilân- oludün 5 4 slm. ve o Rize yeni efra metebi mal mü: dürliğinden: Ekmek, et, erzak, sebze, saman, erpa, gaz, odun Yukanda dihs vo miktar; yazılı çerzaki o mütenevia 1-10-929 tarihinden itiba: ren 26 gün müddetle mü. nakasaya konulmuştur. Müs nakâsaya iştirak edetekles rin mezkür tarihten itibaren komisyonda alacakları mus saddak şartnamelere naza* ran bedeli muhamminenit yüzde yedi buçuk nisbes tindeki teminatı muvakkate akçesini veyahut kıymeti muharretesi üzerinden İs» tikrazı dahili tahvilâtı veya borsa fiatından “yüzde on noksanile diğer milli eshas m ve tahvilâtın mal sans dıklarına — tesliminini havi makbuz (o senedini — veya banka kefaletnamesini hs“ milen kapalı zerf için 28-10.929 pazartesi günü öğleden evvel saat döküze dön ön ikiye kadar ve aleni münâkasa ayni gün öğleden sonra saat 13ten “om sekize: kadar Rize yeni mektep müdiri- yetindeki komisyonu malı- Susuna müracaat eri lâzımdır. Bu hususta izahat almak iyenlerin * ibalei | ünü 2810929 sönra olunur, Beyoğlu kuk mahişemesinden: Dolapde- tede - Yenişehir caddesinde 173 numatalı dükkânda sa. | atçılık gtmekte iken-6 şubat 1999 « tarihinde vefat eden | Avram < veledi Dimistokli. Efendinin - terekesine o müh- kemec: vaziyet edildiğinden tarihi, ilâmdem: iribarem ese | bı matlubun biray ve ver& senin üç ay zarlında JK oğlu dördüncü sulh hu mahkemesine ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: