5 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

5 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yiz G — 7 —YVAKTT 5 Haziran “0319 2 ATE ——— —— —— —- — yApRERLERİ Dedikodu Haydar Ritat Bey hapisanede Haydar Rifat B. hapisaneye ! Devlet bankası girdi ve girerken gazetecilere “aman beş ön gün bari hapisa- nede rahat nefes alayım, dedi. Halbuki hazret sayıfa sayıfa yine her gün Adliyeye, mahkemeye, gazetelere yazı yetiştirmek için uğraşıyor. Farzedelim ki temyiz mahkemesi istidalarnı tetkik ettikten sonra kabul edecek ve tahliyesine karar verecek. Fakat öyle (görünüyor ki mahpusiyet müddetinin kısalığına nazaran 9 zamana kadar cezasını hapi- sanede ikmal edecek. Bu tak- dirde galiba “bari emeklerine acısa da kendisini hapisanede üz- mese ve girerken dediği gibi bitaz orada rahat nefes alsa., Diyenlere hak vermek icap edecek. Köprü başında dalgınlar Köprü parası kalktı. Bununla beraber bazı kimselerin köprü başına geldiği zaman ceplerini karıştırıp kırk para çıkardıkları, sonra bu parayı verecek tab- sildar göremeyince müruriyenin kalktığını hatırlayarak © parayı tekrar ceplerine koydukları gö- rülmektedir. Ancak' bu kabil dalgınlar eşeğini kaybettikten sonra tekrar bulan Nasrettin hoca gibi sevinemiyorlar; bilâkis biraz sonra tünele, tramvaya, yahut vapura binerken daha fazlasmı vereceklerini düşünerek hafifçe göğüs geçiriyorlar. Çin komünistleri Şangay, 4 (A.A) — * Demirkabutga- lara denilen «komünistlerin milliyetçi bükümet kuvvetlerini mağlup estiği ba. ber VEEE Kömünülüdür” Şangay şeh rine anbtan girmelerine intiğar olunuyor. Ecnebilerin şehirden dışarı çikanlması için hazırlıklar yapılmaktadır. fında yarın cevap verecektir. Cevabın şiddetli olacağı söylen- mektedir. Diğer taraftan, hâber alındı- ğına göre, adliye vekilinin ceva- bı üzerine, sualin istizaha kalbe- dilmesi de kuvvetle muhtemel görülmektedir. Makaleyi yazan Yunus Nadi B; yarın buraya gelerek içtimada bulunacaktır. “VAKIT ın defeilimseci 1 MA MALLE SELÂHATTIN ENİS m A İmren Şimendifer İstanbula yaklaş- tıkça içini zaman zaman sevinç ve keder kaplıyordu. Kaç uzun seneler, ömrü bu şehrin haricinde geçmişti. Öyle uzun mihnet, öyle meşakkat dolu seneler ki.. Bundan dört sene evel da vulların çaldığı bir günde mağa- zasını kapıyarak ve evinde genç zevcesile altı aylık çocuğunu bırakarak askerlik şubesine koş- muştu . Başka ne yapabilirdi? Emirler sert ye kat'iidi. İdam cezası bol re ucuzdu. Bir sahpanın ortasında şerefsizce asılmaktansa o meçhul ve gayrı muayyen de olsa, bir gün avdet etmek ihtimal ve tesellisile &mre itaat Oetmek şüphesiz ki en doğru hareketti. Şube aman ve zaman demiye vakit bırakmadan kendisini doğ- “u misafirhaneye (yollamış ve GESİ w Conson. buraya v ,YaKI Ne zaman bankonot “çız karabilecek ? Ankara, 4 (Telefon) — İktı- sat encümeni Devlet bankası lâyıhasının tetkikini bitirdi. Ban- konot ihracının paramızın istik- rarının sonraya bırakılması hak- kında encümence tebellür eden fikir bu sabah yeniden müzake- re edilmiş ve maddenin, ihracı banka o sermayesinin tamamen toplanmasından 5 ay sonra yapı- labileceği suretinde tadili kat'i- leşmiştir. Bankanın sermayesi 13 ayda toplanacağına göre ibraç bir buçuk sene sonra yapılabi- lecektir. Umumi müdürlüğe bir ecnebi mütehassısı otayini de rivayet ediliyor. Kibrit işi Müzakereler netice- lenemiyecek mi? Ankara, 4 (Telefon) — Kib- rit inhisarına talip grupla hükü- met arasındaki müzakerelerin neticelenemiyeceği hakkında ba- zı rivayetler vardır. Bu işin bo- zulduğu da söylenmektedir. Hopa - Burçka yolu Ankara, 4 (Telefon) — Ho- pa- Burçka yolu için Nafia 505 bin lira tahsis etmiştir. Yol iki senede bitirilmek için ihale edil- miştir. , Kadınsı tayyareci s1 Sydney: * CAAJ-— Tayyareci Nis gelmiş ve fevkalâde mes tasimle karşılanmışar. Sokakları, Park- lafı ve evlerin damlarını dolduran büyük bir halk kültesi mis Consonu Sürekli surene alkışlamışır. Bu tezahürata gömiler de düdüklerini çalmak suretile iştirak etmişlerdir. Uavyare karargâhında hühümcet tarafın» dün tertip edilen merâsimde 75 bin kişi hazir bulunmuştur. Mis Conson karınca yuvası halini alan yollardan. otomobille geçerek hükümet konağına gitmiştir. Ora- da hükümetin misafiri olacaktır. Vezüv yanar dağında Napoli, # (A.A) — Vesnve volkanı bir kaç günden beti yeniden İasliyet gös termektedir. Bir çok iştial gürültüleri işi- tilmektedir. Volkanın ağzından gayet kızgın köpükler fışkırmaktadır. misafirhane hareket halinde olan bir kıt'aya terfik ederek Hay- darpaşa trenine bindirmişti. Nereye gidiyordu? Bilemiyor- du. Sadece bilmiyor değil, bu- nu düşünemiyordu. Başı âdeta sersem olmuştu. Tren ancak Eskişehre vardığı zaman biraz aklı başına gelir gibi olmuştu. Fakat kömür yiyip buhar püs- küren şimendifer göz açıp kapı- yana kadar onu İstanbuldan o kadar uzaklaştırmıştı ki geriye avdet imkânı kalmamıştı. Nerelerden, .ne ovalardan, ne yarlardan, ne köprülerden, ne türlü türlü kasabalardan geçerek Eskişehre gelmişti. Karısı evde şimdi ne yapıyor- du! Henüz altı aylık olan oğlu şu dakikada ne halde idi? Ana ve oğul, onlar iki insandı ki.. geriye, ihmal ve metrukiyetin esi 4 b İkiz kli "dan karşılandı.: 189 uncu alay- içine terkedilmişlerdi. Jeneral Guro Ankarada mera- simle karşılandı Ankara, 4 (Telefon) — Jene- ral Guro" cenapları, Fransız se- firi ve yaverlerile sabah ekspresle geldi. İstasyonda mevki kuman- danı Sıtkı paşa ve teşrifat umum müdür muavini Basri B. tarafın- dan bir bölük asker resmi se- lâmı ifa etti. Tren istasyona gir- diği zaman bando evvelâ Mar- seyezi ve müteakiben istiklâl marşını çaldı. Jeneral kendisini selâmlıyan bölük efradını dik- katle tetkik ederek saflar bit- tikten sonra mevki kumandanı Sıtkı paşaya hitaben: “Eski bir azker. sıfatile kıt'anızda gördü- ğüm şu intizamdan pek müte- hassis oldum. Kıtaatınızın talim ve terbiyesindeki yüksek mu- vaffakiyetirizi o tebrik etmeme müsaade buyurmanızı rica ederim Jeneral hazretleti.,, Dedi ve, Sıtkı paşa da büna teşekkürle mukabele etti.” Jeneral askerle- rimizin saf hizalarındaki intiza- ma, duruşlarına bir defa daha takdirle bakarak ayrıldı ve is- | tasyon methalinde kendisini kar- şılayanlara teşekkür ederek Bas- | rı beyle Ankara Palasâ gitit Jeneral cenapları, refakatinde Fransız sefiri ve Jenaral Murjen | olduğu halde 12. de bileğe İ “Mili -müdafan şür Fevzi ,Paşahazretlerini ziyan İ ret etti, “3 de Milli müdafaa | vekili tarafından şerefine ii de edilen öğle ziyafetinde hazir bulundu. Ziyafette hariciye vekili, Riyaset Cümhuri ve fırka kâtibi umumileri Fransız sefareti er- kânı hazır bulundular, Türk - Macar ticaret mukavelesi Peşte,4 (A.A)— Hariciye nazi” rı M. Valko Türkiye ile mün'a- kit ticaret mukavelesini meb'u- san meclisinin tasdikina arzey- İemiştir. Yegâne tesellisi, çocuğunun babasını tanıyacak, henüz sciyı ve saadeti anlıyacak yaşta ol- mamasi idi! Fakat ya karısı?. Onun koca şehirde başı sıkıldı- ğı zamân iltica edecek hiç kim- sesi yoktu. o; Filbakika ona, sıkıldığı zaman | kapısını - kapadığı mağazasında | mevcut eşyaları ve batta icap ederse mağazayı satarak geçin- mesini söylemişti. Fakat ya muharebe uzun Za“ man devam ederse © vakit ne olacaktı? Bu noktayı tamik ede- miyordu . Haydi dükkânındaki eşyala- rın ve dükânın satışından mü- | tevellit para otları bir sene, iki sene idare etsindi! Fakat sonra ne olacak? Kucağında iki yaşındaki bir çocukla bu kadını hangi ev hiz- metçiliğe o kabul edecek, hangi hayır sah binin evi bu bedbaht kadının istimdat ve üstırabına karşı kapısmı açacak? O halde bu kara talihli kadın | ve bu bedbaht ve masum çocuk ea ane Türk tarihi Türkocağındaki heyet mesaiye başladı Ankara, 4 (Telefon) — Türk ocakları kurultayında teşkil olü- nan Türk tarih heyeti bugün ilk içtimaını yaptı . İntihapta Riyaseti cümhuç w- mumi kâtibi Tevfik B.. birinci, Yusuf Akçora ve Samih- Rifat beyler ikinci reisliklere ve Reşit Galip B. de umumi kâtipliğe seçildilea, Tevfik B. beyanatta buluna- rak Türk milli tarihinin gerek şan ve şeref, gerekse insanlığın saadet vasıtalarıni diğer millet- | lerden evvel ilk bulup kulandı- ğını,Türk medeniyetinin çok es- ki olduğunu söylemiştir. Müteakiben heyeti © yüksek himayelerine alan Gazi Hazret- lerine aazı tanzimata karar ver- miştir. ili la M. . Meclisinde Dün üç kanun kabul edildi Ankara, 4 (Telefon) — Millet meclisinin bugünkü içtimamda uyuşturucu maddeler kanununa bir fıkra ilâvesi, eczacıların E- Etibba odaları intıhaplarıma mec- buri iştirakleri ve mahkemelerle sair kaza salâhiyetini haiz ma- kam ve heyetler arasında çıka- i cak ihtilâfların halli hakkındaki kanunlar kabul edilmiştir. Bu son kanuna göre muhakemeler, tantileler;-İcarar-hâkimleri ve “Bair kazasalâhiyetini haiz * he- etler arasındaki vazife ve salâ- iyet ihtilâlarını temyiz ceğa he- yeti umumiyesi ceza muhakeme- leleri usulü kanununa göre hal- yedecektir. Sini Hindistende Bombay, 3 (A.A) Weorli karargâhina vuku bulan wirrüz neticesinde Gandi taraftarlarından mecruh Olanlatın miktarı 88 kişiye baliğ bulunmakatdır.. Bunlar. dan ikisi kadındır. Dethi 4 (A.A)ı Şehrin en mübim G- taret merközi olan kısmında bu gece bir yangın çıkmıştır. İint ew bapkasi bi- nası ile büna bitşik olan birkaç mağaza ve dükkân yanmıştır. Zatar ve hasar ye- könu yüz bin ingiliz firasından fezla ahmin olunmaktadır. . - Yangının sebebi henüz öğrenilememiştir. ne olacaktı? Hükümet Rusya ile harp ede- bilirdi. İngiltere ve Fransa ile Almanya ve İtalya ile İspanya ve Portekizle harp edebilirdi; lâkin bu bedbaht ve bu masum yavrunun bunda taksir ve gü- nahı ne idi? Balkan barbinin hatıra ve fa- cialarını henüz unutmamıştı. Sokaklarda asker cenazeleri- nin, .gecenin geç saatlerinde araba araba taşındığını evinin penceresinden kaç kereler sey- retmişti. Mahallelerinde bir komşusu vardı ki Şarköy hücumunda bir obüs parçası yarısını uçurarak vücüdünü yalnız bir kelle ve ve bir gövdeden ibaret bırak mıştı, Eğer mahalledeki birkaç hayır sahib'nin yardımı olmasa bu adam için açlıktan ölmek işten bile değildi. Vücudu bir gövde ve iki kol- d.n ibaret olan komşusunu bek- liyen akibet niye kendisini bek- | lemesindi? Fakat gitmiş olduğu meçhül harp sahasında ya bir serseri e.) 7 İ İ in Sİ iya sefi miz Ankarada a mühim bi yanatta bu ai Mezuniyetle şehrimize ek ve Ankaraya giden Soya sefi B. miz Rıdvan B. oğlu Hüsrev ! Türk-Bulgar dostluğu ve K ristandaki Türklerin vi iye abi emlâk meselesine dair > t beyanatla bulunmuştur. “(4 19 Hüsrev Bey, Balkan 94' ie acı derslerinden doğan ve Xir harbin arkadaşlığı ile büyü B binaenaleyh her iki komşü z letin umumi hissiyatına h eden Türk-Bulgar dos i aktedilen wekhedelerle - 188 Ni net kesbettiğini, münasebal a zın ve mütekabil meni metin ve muayyen esaslars ” landığını beyan etmiştir. İ Hüsrev B. bundan sotra”... aristanda (muhalif (Om tün siyasi fırkaların (4 Bulgar dostluğu va jb . Hüsrev B. emlâk işleri” bahsederken bu husustaki tokolun muhtacı tefsir göf” noktaları hakkındaki muh” relerin bitmediğini, Bulgar cevabından sonra derhal if kata geçilebileceğini söylemi Venizelo Ş Atina, 4 ( Anek M. Venizelosa Ankara, Zn ratınin neticesi ve Türk & hakkında umuru siyasiye dürü umumisinden istediği tevdi edilmiştir. Yunan baş" GOBİ FE O EKE BEİ İSEN m i , ki $., bugün ara Yunan gönderilecek (| talimatı edecektir. Atina, 4 (Apo) — Ve malümata göre Türkiye # projesinin oOSinci o maddefi bitarafların omübadil em yalnız leyanı mütalea etn teklif eciyor. Bu teklif burada murahki rö'memektedir, istanbulda Y! | tebaasının Vezıyet edi emlâkinin iadesine at 10 madde de muv'lâ bere kurşunla ve © Yahut bir. ör, darbesi altında ölürse 0 ” ne olacaktı? , Ölüm kendisinin duydoğ” 0! rapları teskin edebilirdi." ya geride bıraklığı insanlar” 1 Asıl onlar, asıl onlar. Ölüm kendisi için mail: olan ak betlerin en ehveni Fakat yaşadığı sının bu arada sukut ei f yüzüne bakmiya e” dg cujunun oropu bir gk | zünden günün birinde bir pd olması da batır <1 lebilirdi. e, Fakat bu ihtimal ÖZÜ). fazla durmak istemiyor. 7 i tasavvur beyninin ©€n pir rum a > imo e >». wax >. a-. noktasına akıtılmış kurşun damlasının aci akin > | hiş tesirini yaparak idrs li tuşturuyordu. ei, Öyle dakikaları mevcut imkânsızlığı bulunduğu yerlerle arkı . p arasındaki göz karartâ" edi lığı ve hatta ölümü istikiat rek geriye dönmek İ >. 1 Devamı 3 üncü serif

Bu sayıdan diğer sayfalar: