7 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

7 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Devlet Demiryolları ilânları 12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubukların kapalı zarfla münakasası 7 temmuz 1930 pazartesi günü saat İS te Ankarada devlet demir yolları binasında yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat- larını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver- meleri lâzımdır. Talipler münakasa şörtnamelerini beş lira mukabilinde Anka- râda ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. » * * Aşağıda yânlı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 9-VI-30 pazartesi günü saat 9dan 11,30 a kadar isbatı vücut et- meleri ve fiat vermeleri ilân olunur. 18 adet Mabruti çadır (yerli) Mw Paravana (yerli) 500 ,, (Köprü ve tünel için çam tomruk 2,00X0,18 2400 Kg. Kaynamış Avrupa beziri. M. Yangın tulumbası rekorlu bez hem. Kg. Karpit. , o Madeni Kolza yağı. adet Maso lambası (resim mucibince) Katar arka feneri n Tampon fener şişesi tablo No 1 3 5 6 Lamba âdi meme 10 litrelik M4 n » A .m mum Be Meme iğnesi Kg Araba mumu n — İspermeçet mumu paket Sarı kösele mukavva No 16 paket Sarı kösele mukavva No 20 paket Beyaz mukavva No 20 et “ — 25 m “ “ 30 paket “ — 35 paket 40 m Yelken bezi (yerli) m Karton bitüme Kg Arap sabunu yerli adet Su cenderesi tevzi vanası 150 m/m « — Kinley lâmbası, manşon, irtibat borusu, vaporizatör vidası, ve manometresi. adet Radyum lâmbası, manşon, vaporizatör meme, supap süzgeçi. Saat 11,5 tan alan fiat kabul edilmez, izahat almak istiyenler cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam için iştirak ede- cek taliplerin nümunelerini beraber getirmeleri nümunesiz vukubu- lacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilân olunur. Emlâk Istanbul şubesinden: Satılık Bostan ve Çayır On dönümden 30 dönüme kadar kırk altı parçaya ayrılan Çırpıcı çayır ve bostanları pazarlıkla satılıktır. Taliplerin Bankamıza müracaat eylemeleri. 10,000 kilo kınnap ve 20,000 kilo tonga ipi Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: İdaremiz için en kısa zamanda teslim edilmek şartiyle 10,000 kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nümuneleri veçhile tonga ipi pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi görmeleri ve 14.6-930 cumartesi günü saat 1030da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları . Emlâk ve Eytam Bankası Istanbul şubesinden: Satılık Dut Yaprakları Şişli Büyükdere caddesinde Hacı Osman Bayırı nam mahhalde gazino arkasındaki dört dönüm bahçede mevcut altı yüzü müte- caviz dut ağaçlarının yaprakları bilmüzayede satılacağından talip- lerin 9 haziran 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte mahalli mezkürda hazır bulunmaları. İstanbul Etibba Odası fiaslinler Zonguldak civarında 150 lira ücreti maktualı bir Dispanser tababetine talip olanların odaya müracaatları. ” ” 898 eBulmaca © 1238456 7891011 İZ EDANAUMEN Dünkü bulmacamtızın halledilmiş şekli 12 345 67891011 ve Eytam Bankası Bugünkü bulmacamız Soldan sağa ve yukardan aşağı: 1 — Peki (9) aşağı gel (2), siyah du- man kiri (2), bağışlama (9) 2 — Kan harareti (5), şiir satırı (5). 3 — Bazen yüzünden pahalı olan (5) 4 — İnanış (4), körpe (4). 5 — Halk (3) ön değil (3), din (5) 6 — Memleketimiz (4, 7 — Hissettirmek (3), yüksek ses (3), yaşla). 8 — Arka (4), yol (4) 9 — Objektif (5. 10 — Topraklar (5) çıkmanın aksi (5). / Nota (2), genişlik (2), 78), rabıt edatı (2. ppahkeme ve icra vântarl İstanbul 4üncü icra dairesinden: « Tomai binti Mihal Dome veledi Yan- kodan borç aldığı mebaliği malâme mu- kabil vefaen ferağ evldiği Samatya Hacı kadın mahallesi Sulu manastır caddesi sokağında yeni 178.180182 numaralarla mürakkam dört bin dokuz yüz on yedi lira kıymeti muhammeneli kadimen tevsi intikalli maa arsa iki bap banenin pisrf hissesi birinci ihalesi yapılmak tizere otuz gün müddetle müzayedeye konmuştur. Hududu: önti yol sağ tarafı kayden Torusa arsası elyevm Kalosi Ef hanesi arkası İbrahim E£. sarsası sol tarafı Dirohi kadının arsaslle mahtut kayden İki yiz otuz bil. mesaha iki yüz otuz dokuz zira terbiin- de araziden tahininen yüz arşın murab. banda tehi arsa ve yüz yirmi arşın mu- rabbamda iki bap hane ve on dokuz arşın terbiinde arkalarında aydınlık mahalli ara kur. Yeni 178 No. hünenin evsaf ve müştemilâtr Pencereleri demir parmak. hıkhı şahnişli ve balkonları havi üç katlı kâgir hanede zemini elvan çini bir an. üre merdiven al bir kiler sahrınçlı ve müşterek ve kuyulu odun ve kömürlüğü ve müştemelât salreyi havi muntazam murak ve aralıkmahalle methal, Bir koci- dor. biri asma diğerlerin bir kısmı yüklü ve dolaplı dört oda iki halâ biri cama kânlı diğeri yüklü dolaplı ve balkonlu iki sofa ve saireyi havi hanede ikamet eden hissedar Dimiri Doma Yanko Efendi tara. fından elektirik tesisatı konulmuştur. İri. salindeki 180 nursaralı hanede aynı şekil ve tarıda olup koridör yerine ufak bir aralık vardır. Alt katta borçlu üst katlar da Mustafa Ef, kiracıdır. 182 Na arsa tebi ve gayri mahluzdur. İştirasına talip olanlar ve daha ziyade malömat almak istiyenler hisseye musip kıymeti muham- menesinin yüzde onu nispetinde pey akçesini ve 920-5835 dosya numarssile İstanbul dördüncü icra memurluğuna müracaat etmeleri ve 12-7-930 tarihinde saat on beşe kadar birinci ihalesi yapıla. cağı ilân olunur. Şehremaneti İlanlar! Satılık Otlar Şehremanetinden: | — Merkez efendi.ile Dedeler mesai 2 - Üçü Yedikule haricinde ve biri Kazlı çeşme ci a Be mezarlık, 3 - Buğaziçinde Yeniköyde Şüheda mezarlığı, $ * şiktaşta Köyiçinde Abbasağa mahallesinin aşıklar mezariğ” 5 - Üsküdarda Bülbül deresindeki mezarlık. Yukardaki isimleri yazılı mezarlıkların otları pazarlıkla ayrı, ayrı satılacaktır. olanların şartnameyi görmek için hergün ve pazarlığa içinde 9 haziran pazartesi günü sâat on beşe kadar levazi müdürlüğüne gölmeleri. Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 37 adada si 354 harita numaralı arsalar arasinda 50,66 metre murabbsi arsanın metre murabbama 3 lira kıymet takdir olunarak sabık mak için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname! görmek için hergün müzayedeye girmek için ibale günü olsn 26 haziran 930 perşembe günü levazım müdürlüğüne gelmelefi, Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 37 adada 37İ “ 354 harita numaralı arsalar arasında 80,66 metre murabb*” arsanın metre murabbama 3lira kıymet takdir olunarak satılı için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmik için hergün müzayedeye girmek için ihale günü olân 26 hazir gi) 930 perşembe günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 219 adada 4194 5207 -2 harita numaralı arsalar arasında 39,68 metre mur ayğıanın metre murabbama 140 kuruş kıymet takdir oluns! satılmak için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartn, görmek için hergün müzayedeye girmek için ihale günü 26 haziran 930 perşembe günü saat on beşe kadar ev müdürlüğüne vermeleri. * Şehremanetinden: Zabitai belediye talimatnamesinin 117 maddesine zirdeki fıkranm tezyil edildiği ilân olunur. ( Mineleri ( Emay ) çatlamış ve düşmüş olmasından ve husustan dolayı numaraları okunmıyacak dereceye gelen p NM kaları istimal etmek memnudur. ) Şehremanetinden: Zabitai belediye talimatnamesinin 130 & maddesine zirdeki fıkranın tezyil edildiği ilân olunur. ( Müşteri bekliyen taksili Ove yahut on dakikadan fs sahibini bekliyecek olan hususi otomobiller kemakân tevaki*jl mahallerinde durmak ve intizar etmek üzere, taksim - caddesi üzerinde müşterisini ve yahut sahibini âzami on dakik#fği kadat'bekliyecek olan, otomobillerin “ayın çift günlerinde Gİ denin sağ, tek günlerinde sol tarafmdan müşterisine. ve sahibine intizar etmeleri caizdir. Tramvay hattının trotu yakın geçtiği mahallerde ise sağ ve sola bakılmaksızın tram hattının mukabil cihetinde caddenin boş kısmında durulur. ) 7 Kadıköy şubei idariyesinden: Üsküdar tramvaylarından M dıköyünde müşteri nakleden Kadıköy Halk otöbüs şirket” ait otöbüsler tatili sefer ettiklerinden münakalâtın teshil tesriini teminen Haydarpaşa geçit mahallinin Kadıköy ciheti“) eski istasyon binası önündeki meydanlıkta 2 otöbüs için d mahalli tesis edilmiştir. Otobüs eshabının ve alâkadari bilinmek üzere keyfiyet ilân olunur. Şehremaneti Kadıköy şubei idariyesinden: 7 haziran “5 tarihinde bilmözayede kiraya verileceği 23 mayıs 930 gazetelerde yazılan Kadıköy kumluğundaki kayıkhane ve f rindeki gazino mahalli ile krokisi veçhile odun deposu o tefrik edilen mahallerin 12 haziran 930 perşembe günü 14te ihalesi mukarrer olmakla taliplerin mezkür günde saatte daire encümenine gelmeleri tekrar ilân olunur. Birinci tizaret mehkemesinde Madam Aspasya tnrafifii Hırisoveloni (o bankasına edilen 10 adet Kredi F 9 adet birinci tertip 1 #0 ikinci tertip 45 adet 1922 ©) li ve 25 adet 1926 gi bilmüzayede £ füruhtuns kemece karar verilmiş talip olanların 9 hazira” pazartesi saat 14 de vaki nında Borsa dairesinde bulunmaları lüzumu ilân İstanbul #üncü icra dairesinden: Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Duvarci sokağında Taksim civarında kâin olup Pandelinin tahtı tasarrufunda bulunan atik 12 cedir 16 numaralı hanenin tama mı doksan al hisse itibarile doksan üç hissesi Jozef Efendiye olan borcundan dolayı ark beş gün müddetle mevkii müzayedeye konularak oaluyüz firada talibi whdesinde olup bedeli müzayede haddi layıkında görülmediğinden bu kerre tecdiden bir ay müddetle müzayedeye vazolunmuştur. Hududu: Cephesi tariki am Selim Efendi zevcesi Cemile Hanım dükkân ve hanesi Matmazel Sultana ATeksiyadisin “hanesi arkası Karabet ağa | hanesile mahdut maa aydınlık kırk sekiz arşın terbiinde olup ikisi ufak yüklü ve dolaplı üç oda biri bozuk üç helâ bir sarmç mutfakta müşterek koyu alt kat demir parmaklıklı merdiven başlarında aydınlık mahallerini muhtevi 1428 lira kıymeti mahammeneli elektrik tesisatı kasmen mubtacı tamir nim kârgir hane derununda Jozef Efendi omüstecirdir. Mezkör hissenin iştirasına talip olanlar ve daha ziyade malâmat almak istiyen- ler kıymeti muharmimenesinin yüzde onu nisbetinde pey akçesini ve 927 - 9104 dosya numarasına müstashiben İstanbul dördüncü icra dairesi müzayede şubesine müracaat etmeleri ve 10 - 7 - 930 tari. | hinde saat 16 va kadar müşterilerin &- rihi mezkârda hazır bulunmaları ilân olunur. müdürlüğünden: Adliye vekâletinden # hademelerile o mümezzile” adi! yirmi yedi takım yerli ki ( Kahve rengi ) ai 4 edi çift yerli - Di edileceğind#” olanların şeraiti öğrenmek nümunelsrile teklif meki”? vermek üzere 0 levazım mümeyyizliğine j ran 930 tarihine kada” caatları ilân olunur. “ Talip | gi Adliye vekâleti lev#”j Ğ HM o & T

Bu sayıdan diğer sayfalar: