8 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

8 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Haziran 930 Borsalar | Açıldı | Kapandı Kamb yo Vingiliz lirası Kr. “TL. mukabili Dola Ni Frank Lirer Belgi Drahmi is. Frank Leva Porta Kuran Şiting Pezeta Mark Zor! Pesgö Mey Küruş 1 Türk lira Dinar ” Çervüneç Kuruş 103375 1084150 t 04 Nukut ilstertin o ngiliz) Dolar (Amerika) 0 Frank (Fransiz) bo Liret Çitalya O Frank (Belçika) Drâhmi (Yüran) o Frank Fİsviçrej rOLeva (Bulgar) 1 Florla (Felemenk Mahkeme ve icrailânları Kütahya hukuk hakimliğinden: ve vaktı mezkürda Kütahya Kütahyada Kalkan delen mu- | hukuk mahkemesine müracaatı hacirlerinden Feleknaz H. ile zevci| tebliğ makammna kaim olmak Hüsnü aralarında tekevvün eden boşanma davasının yevmi muha- kemesi 25-6-930 çarşamba günü saat ona talik edilmiştir. Mahalli ikameti meçhul kalan merkum Hüsnünün yevm ve vakti mezkürda Kütahya Hukuk Mahkemesine müracaatı tebliğ makamına kaim olmak Üzere | ilân olunur. Kütahya hukuk hâkimliğinden: Kütahyanın Sultanbağı mahal- lesinden Hüseyin kerimesi Fadik ile kocasi Şamlı oğlu Necip aralarında tekevvün eden boşanma davasının muhakemesi 16-6-930 Pazartesi günü saat ona talik edilmiştir, mahalli ikameti meç- bul kalan merkum Necibin yevm Üzere ilân olunur. Beşiktaş salk 2 inci hukuktan: 1 — Muradiye Bayır sökak yeni 43 eski 50 uumarada otur- makta iken 27-9-1929 tarihinde ölen Hüsnü Nigâr hanımın ala- caklılarının bir ay içinde ve veraset iddia edenlerin üç ay içinde Beşiktaş ikinci sulh hukuk kâkimliğine müracaatları, 2 — Müteveffaya ait eşyayi beytiyye 9-6-1930 pazartesi günü | saat on bir buçukta Maçkada Muradiye ikinci yeni sokak ile Bayır sokağının köşesinde bulu- nan haneye müracaatları ilân olunur. (277-26) Adapazarı elektrik santral tesisatı ve şebeke tadilâtı münakasası hakkında ilân 80 Kuron "Çekoslovak 1$iMsg (Avmsrarya 1 RayşmarklAlmsanyaj) 1 Pengö | Macaristan İp0 Ley (Romanya 10 Dinar |Yugosloryaj 1Çeveneç 'Sevyet Ahım Mecidiye Bankno Ticaret ve zahire Fiatlar Ticnret boran kâtfbiumemiliği tarafmdan verili Borsa ( barici Buğday Yumuşak Sümter Sert 1“ — Zahireler — Çavdar Arpa Misir Farulva 7. e Bulmaca e 123456 78910n AR ö ilY a S| E! N E s A D E s| E ms k E m MN» >> Dünkü bulmacamızın halledilmiş şekli İZİ O DİON Bugünkü buimacarmz Soldan sağa ve yukardan aşağı: Maileziz (2), yaşaf9). oh (9,1019 akan 1). eserler (4), 5 — Çoküiyi (3). büyük (31 sicak baskı (3) Birdenbire (3 inatçı (4), dü (3), büyük (3) 8 Kusur (4), 9 — Direk (6 10 — Lezzet (4), bir peygamber (3 u Hayır (2 ), Fransızca sokak (9), Bir saz (2), es (9). VAKIT Tabı işlerinizi yapar. Kuma mm 1 — Adapazarı kasabasının elektrik tenviratının tevsii için inşa edilecek santral ve ilâve olunacak şebekenin pilân ve projeleri tasdik ve kambiyo müsaadesi istihsal olunduğundan tesisatın heyeti umumiyesi bir talibe ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 7 ha- ziran 930 dan itibaren kırk gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 — Münakasaya iştirak edeceklerin, bu kabil tesisatı usulünde ve fen dairesinde yapmış maruf ve muteber fabrika mümessille- rinden olmaları ve fenni ve mali kifayet ve kudretleri hakkında | haziran gayesine kadar şirkete vesaik ibraz ve irsal etmiş bulun- maları meşruttur. 3 — Taliplerin bilâhara - mukavelenamede mukarrer - kat'i teminatı vermek üzere teklifnameleri ile birlikte teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muteber bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lâzımdır. 4 — Plânlar, şartnameler ve mukavelename müsveddesi Adapa- zarında şirket merkezinde ve İstanbulda Adapazan Türk ticaret bankası şubesinde, talipler ve ragıplar emrine âmade bulunmakta- dır. Tetkike ve suretlerini ahza talipler salâhiyettardırlar, 5 — Münakasa, temmuzun on yedinci perşembe günü saat 16 da şirketin Adapazarındaki merkezinde heyeti mahsusa huzurunda icra ve zarflar küşat edilecektir. 6 — İhale hususunda, ehliyeti fenniye ve kudreti maliye esas ittihaz edilmiş bulunduğundan evvel ve abar bu evsafı haiz olmı- yanların noksan fiat teklifleri, kendilerine hakkı rüchan temin et- miyecektir. 7 — Tekliknamelerde gösterilen şart ve bedeller muvafık görül- mezse ihale icra kılınmıyacaktır. Adapazarı Elektrik ve Sanayi Türk limtet şirketi Her ney ELBKTRİK Vantilâtörleri : SATIF: VERESİYE V/ Satılır, Metro Han - Tünel meydanı, Beyoğlu—. Elektrik evi- Beyazıt- Istanbul-Muvakkat- hane çaddesi No. 83 Kadıköy —Şir- keti Hayriye iske- lesi No.10,Üsküdar. a Jandarma imalâtanesi ilânları 4031 takım kışlık elbise ve 4140 adet serpuş ve 6150 çift do- lak biçki ve imaliyesi ile 2969 takım kışlık s-rpuş ve 850 çift dolak nevakısının ikmali kapalı zarfla münak:- sıya konuldu. Münakasa 28-6-30 cumartesi günü saat 14 te Gedik | paşada Jandarma imalâthanesinde yapılacaktır. Şartname imalâ- taneden verilir. Teklifaamenin tarzı imlâsı şartnamede yazılıdır. elbise ve 2860 adet | Nafia Vekâletinden: Köprü insası Kayseri-Sıvas yolunun 624-530 kilometresinde kâin betona kapa | iki gözlü ve 2X14 m. tulünde Sanoğlan köprüsünün inşasi zarf usulile ve yirmi beş gün müddetle münakasaya koma e Münakasa İİ temmuz 930 salı günü saat on beşte N kâleti müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon tat edilecektir. gi Taliplerin ihale gününden lâakal iki gün evel yollar umum le dürlüğüne ebliyet vesikalarını ibraz eylemeleri ve ihale d şartnameler tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek makbuz mukabilinde vekâlet müsteşarlığına tevdi eylemeleri “ raiti öğrenmek üzere İstanbulda Nafın basmühendisliğine, Anar” da Yollar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. Proje ve şartnameler Ankarada Yollar umum müdür 10 lira mukabilinde alınabilir. ii Istanbul Emvali Eytam idaresinden: X Firdevs hanımın istikraz eylediği mebaliğ mukabili? idaremiz uhdesinde vefaen mefi vğ bulunan iz Salırayı cedit mahallesinde Kozyatağı caddesinde numaralı uaa bahçe biri tam, diğeri natamam iki satılıktır. Tam olan köşk biraz eskice olup bodrum katı ki taş duvar, üzeri ahşaplır. Kapıdan üç basamak MW merdivenle çıkılarak köşke girilir. Bir küçük papuf bir sofa ve dört oda, :ki halâ vardır. İkinci katta bir sofa üzerinde dört oda, iki halâ mevcut olup bah sinde kuyusu bulunmaktadır. Diğer natamam köş“ zemini kârgir taş duvar ve üzeri müceddet ahşap © taş merdivenle iki cepheden demir kanatlı kapıla girilir. Bir sofanın ve iki odanın döşeme ve tava tamam, ikinci, üçüncü katlarla birinci katın diğer aks” alışap bölme ve bağdadileri, sıvaları, merdivenleri, t&& ve döşeme kaplamaları, halâları natamamdır. Yalnız”. ricen dört cephesinin-kaplama ve sacak ve kiremi mam olup tesiratı havaiyeden masun bir haldedir.* rinci kattaki pencerelerin demir kanatları da mevcu& Her iki köşk yirmi dönümlük bir arazi dahilinde but& maktadır. i Her iki bina arazisile birlikte toptan satılacağı 8 zuhar edecek taliplerin arzu edeceği şekilde ifraz sU tle ayrı ayrı da satılabilecektir. Fazla tafsilât almak müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Adliye bil dahilinde Istanbul Emvali Eytam idaresine müracaa ilân olunur. Ruznamei müzakerat: | Türkiye milli ithalât ve ihrac* anonim şirketinden: İ Şirketin hissedaran heyeti umumiyesi haziranın 22 inci günü saat 14 te Ankarada Anafartalar caddesindeki şirket # binasında alelâde senelik içtimamı aktedecektir. İçtimaa iştirak © cek hissedarların sahip oldukları hisse senetlerini içtima en az bir hafta evvel Şirket merkezine tevdi ederek dükuliye rakası almaları mercudur. 1 — Meclisi idare raporunun okunması. 2 — Bilânconun tastiki ve meclisi idarenin ibrası p 3 — Murakıp raporunun okunması ve yeni murakıp img 4 — Müddeti hitam bulan ve münhal bulunan meclisi di # | aralıklarına yeniden aza intihabı. | İstanbul Barosu riyasetindef Heyeti umumiyenin 16 Haziran 930 pazartesi günü içtimai vetine karar verilmiş olmağla rüfekanın yevmi mezkörda sent Baroyu teşrifleri rica olunu. Ruznamei müzakerat : 1 — 929 senesine ait hesap raperunun kıraati. 2 — İstifa etmiş olan Asım ve Nâözim Beylerin yerlerin* intihabı, 3 — Senei atiye hesap müfettişlerinin intihaba 4 — Taavün işleri müzakeresi. Ma A ee höntektderen de. KETEN en sık) ie GIZYEIII. ben iş ve her türlü ağrılar VE KEMA ZAYİLRLARIMA, HAMLE ve sür AN NESE rr. kem an RIKLIRLA #'NA, MASTALIKDAN KALKANLARA, M UK m EREN. - DOKTOR, 5 i ni KOMPRİME,KAŞE.TOZ VE rr Günde 3 edek yah. a # ocuklar3 vava

Bu sayıdan diğer sayfalar: