10 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

10 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— VAKIT 10 Haziran Hasan kolonyası: limon Ni 14 40 —— — Mustahzar 90 derecedir.Dünyada mevcut bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esansfabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnüvaz kokusu ka lâl vehayran kalmışlar ve bu nefis Şark müstahzarından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, ça müthiş tenzilât yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. tini Ecza deposudur. -Gz > ol >> N! yi . . K T JU TN mU Bugünkü meşin Soldan sağa: I — Mahkemelerin dağıttığı (6), sıra (4) 2 — Delil (9) 3 — Beyzi (9), fenalık (3), ile (” 4 — Dalma (& $ — Fena, çirkin (3): yapmak (9) dest (2) ,6.— Bir ilâç (4), mah ©) 7— han (5) 8 — Akıl (2) 9 — Usul (5) bir Almam filim mer: kası (3) 10 — Besleme (8), utanç (8) 11 —Dü (3) Yukardan aşağı: 1 — Feyiz (7) 2 — Hükümet Tak; &v (9) 3 — Fakat (3). piyes oynamak (6) $ — Bir çiçekte): geniş değil (3) $.— Er (5, sz GE) ct) 6 — Teşekkür (8) E Tarz (9), çıngar (8) 8 — Geçici (4), sönmüş ateş (8) 9 — Ekler (9) 10 — Felâket (45, küçük (4) 11 AE (4), ilk ismi Mahmet olan ve hulmacamızı Der gün halleden tanınmış genç bir edip (6). Istanbul beşinci icra dairesinden hiz. Mahcuz ve füruhtu mukarrer bulunan OEsseks markalı bir adet otomobilin ikinci arttırma suretile Beyoğlunda Taksimde Taksim meydanında 16-6-930 tarihine müsadif pazartesi günü saat İ2de füruht edileceğinden talip olanların mahallinde me- muruna mürâcatları ilin olunur. (277-33) Istanbul 8 inci icradan! Bir borcun temini için mahcuz bir adet kasa Galatada Abit hanmda 14 haziran cumartesi günü saat 12 de açık arttırma suretiyle (o satılacağı ilân olu- nur. (o (277-35) ———— | Defterdarlık Nânları | Beykoz malmüdürlü- «günden: Beykoz çayırındaki 4 kavak, 2 dışbudak ve Tokat ormanın- daki 30 çam devrilmiş ağaçla- rm müzayedesi İl haziran çar- şanba gününe bırakılmıştır. Ta- 9 Haziran 930 Borsalar | Iİngiliz lirası Kr. "TL mukabitı Dolar) Frank Liret Belga Prshmi Ta, Frank Leva Florin Kuron Siling Pereta Mark Zloti Pengö *oley © Kuraş 1 Türk lirası Dinar ” Çerveneç Kuru; Nukut Tİsterlir. — Cngiliz) 1Dolar (Amerika) 20 Frank (Frans 5 O Frank Belçika) 20 Drahmi (Yunas) Y0 Frank fİsviçre) ço Lava (Bulgas) 1 Florin (Felemesk) | si Kuron (Çekoslovak | 1 Sing |Avustarva) 1 Pezeta Jlspanya) - 1 Rayşmari JAlmaayaj 1Ziei Çehistan| 1Pengö Macaristan | 1 Çevoneç 'Sevyet Ama Meddişe Bankao ! Borsa ; hartet İicaret ve zahire Plailar Ticaret borensı kât'klamumliğı tarafından Ba'urköy sulh mahtemesinder: Nefise hanımla Mahmure ha- nım müşterereken mutasarruf oldukları Osmaniye köyünde kâin 4-25 numaralı bir tarafı a- rabacı Asım hanesi bir tarafı hisarlı İbrahim ağa hanesi bir- tarafı Ömer çavuş varisleri ar- sası rabii tarık ile mahdut üç oda bir helâ bir mutbağı muh- tevi hane ve bahçenin izalei şu- yuu zımmında bilmüzayede satı- lacağından iştirasına talip olan- ların ihalei evveliyesi için kıy- meti muhammenesi olan üçyüz elli liranın yüzde onu nisbetinde pey akçesini hamilen 2- 7 - 930 çarşamba günü saaton beşte Bakırköy icra memurluğuna mü- racaafları ilân olunur. m a Osmaneli asliye mahkemesinden: Osmancığın Çatma mahalle- sinde Hüseyin kerimesi Safiye ile Üsküdar Körbakkal imami çıkmaz o sokağında Osmancıklı Osman oğlu Ahmet meyanele- rindeki boşanma ve tazminat davasında Müddei aleyh merkum Ahmede tebliğat icra edileme- diğinden Osmancık asliye Hu- kuk mahkemesince gazete ile ilânen tebligat icrasina ve mu- hakemenin 15-6-930 pazar günü ne talikine karar verilmiş oldu- ğundan tebliğ makamına kaim müracaatları. olunur. ii diki ile hareket eylediği Usküdar hukuk hakimliğinden: Müddeiye Kadıköyünde Rasim paşa mahallesinde Uzun Hafız sokağında 11207 numaralı hanede mukim Fatma İfet Hanım tarafından zevci aynı hanede mukim Cemil Bey oğlu Mehmet Cevat Bey aleyhine ika- me eylediği boşanma davasının cari muhakemesi zımnında mumaileyh Mehmet Cevat Beye gönderilen dava istidası mumaileyhin ika- metgâhını terk ile semti meçhu- mahallesi heyeti e ihtiyariyesi (tarafından şerh o verilerek iade kılınmış olduğundan keyfiyetin ( gazete ile ilânı müddeiye tarafından talep edilmiş olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununun maddei (o mahsusasi mucibince keyfiyet gazete ile ilân ve muhake- İİ ter dairesice tanzim edilen İİ cümhuriyeti konsolasluğundan musaddak İ| 25 mart 930 tarihli vekâletname ile ter me günü olarak 13-9-1930 cumar- tesi saat 14 olarak tayin kılın- dığı tebliğ olunur. İstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesinden: Mahkemece ilânı iflâsına karar; veri» len Çarşıyi kebinde Salıgfiar caddesinde balı ticaretile müşteğil Apdül oğlu Haydar Efendinin iflâs muamelesinin Ünyon su- retile tedvirine karar verilmiş olmakla ünyon sindiği “intihap ermek üzere ala caklıların 16 haziran 950 pazartesi; saat 14 ve iflâs masasına müracaat eylemeleri ilân olunur, , EToğlu salh mahkemesi # ÜRCü hi kik hakimliğ Tilem: Pariste 14 Nalı No- Türkiye Mil edilen avukat Leon Ziver B. bilmü- tacax olbaptaki zabinamesinde rhüharrer olduğu üzere müvekkili Pariste Avönü Kleberde 27 numarada sakin Türkiye Mili bankası sabık direktorlarından ve İngiltere devleti tahsasından M. Harry Pugh Kingham, sahip ve maliki bulun. duğu 1 haziran 1915. tarihli ve 7 No kupon merbur bulunduğu belde yüzde 4 buçük faizli ANADOLU OSMANLI DEMİRYOLU TAHVİLÂTI nın 3 üncü tertibinden beheri yirmişer İngiliz Tiralık ve 137614 den 137619 a kadar numara. Jar ihtiva eden © ve 139838 den 139841'e kudar numaraları mahtevi 4 ki ceman 10 adet tahvil ile beheri yüz İn- giliz liralık ye 173184den 173146 ya kadar numaraları şamil 13 adet tahvilât, tevdi eylediği Amerika sefaretbanesi © esnada siyasi münasebatın inkıtsı üzeri. ne İngiliz tebaası hukukunu muhafazaya memur Felemenk setaretine tevdi etmiş ve bil#hare mütarekenin aktinde Fele- menk (selareti de Amerika komiser Wine teslim etmiş ve sefaret çan. tasıle bu tahvilde Pariste Coks bankasına gönderilmiş ise de yedine geçmemiş ve bu suretle | tahvilâtı mezküre kendisine isal esnasında ziyaa uğrıyarak -müvekki- linin bu tahvil; üzerindeki yedi zall ol- muş ve usulen icap edenler nezdinde tediyata muhalefer edilmiş olduğundan Ticaret kanununun 434, 435, 436 ıncı ve mevaddı müteakibesi ahkâmınca mezkür cemarı 23 adet tahvilâra sir . tediyatn meni hakkında karar itasını talep etmiş olmağla icra kılınan tetkikata ve mübrez vesalka nazaran me?kür tehvilâein tediye İve tedavülüne muhalefet edildiği sebit ol. duğundah Ticaret kanununun 434 ve 435 ve 436 ıncı ve mevaddı müteakibesi mucibince tarihi ilândan icibsren 8 sene | müddetle mezkür tahvilâta ait tediyson menine ve keyfiyetin Doyçe Bank mü- düriyetine ve Anadolu Osmanlı demir yolu şirketine tebliğile beraber alelâsul ilânina 1 haziran 930 tarihinde karar verildiği ilân olunur. Gayri menkul malların açık arttırma ilâmı Salihli icra memurluğundan : Açık arttırma ile paraya çev- rilecek gayri menkulün ne ol- duğu: Dükkân arsa, gayri men- kulün bulunduğu mevki mabal- lesi sokağı numarası: Saliklide Çarşıda Hacı Ali Beyin bele- diye karşısındaki 1,2,3 No. dük- kân han arsası İstasyonda Mit- batpaşa caddesinde üç kıt'a arsalar. Takdir olunan kıymet: 1.No. dükkân 2500, 2. No. 2700, 3 N. 3000 lira, ban arsası 500 lira, üç kıt'a arsa 2500 liradır. Arttırma yapılacağı yer gün saat: 2-7-1930 çarşamba saat? Salihli icrası, tarihinden itibaren 1105 No. ile Salihli icra dairesinin . muayyen numarasında ; herkesin görebil- mesi için açıktır. İlânda yanlı olanlardan fazla malümat almak istiyenler işbu şartnameye ve 1105 dosye numarasile memu- riyetimize müracaat etmeleri. 2 — Arttırmıya iştirak için yükarıda yazili kıymetin yüzde yedi teminat gösterilecektir. 3 kları tapu sicillile sa- bit ol alacaklılarla Bikem ve . irtifak hakkı sahiplerinin “23 haklarını ve hususile faiz ve masrafa da- ir olan iddialarını işbu ilân ta- rihinden itibaren i i de evrakı inbbilleri Sellere m:muriyetimize bildirmeleri icap eder i halde hakları tapu s'cillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasında i kalırlar, 4 — Gösterilen günde arttır maya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış bunları tamamca kabul etmiş ad ve itibar olu" nurlar. Üstünde bırakılan gayri menkulün bedeli zamanında ve- rilmezse gayri menkul ikinci bir artırma ile satılır ve bedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me- muriyetimizce alıcıdan tahsil o- lunur. num fıkradaki şart tahakkuk etmek kaydile üç defa sonra gayri menkul en çok artıranın üstünde bırakılır. Şârt tahakkuk etmezse artırma geri bırakılıp alıcı taahhütlermden kurtulur ve teminatta kalkar, 5 — Artırmanın birinci ve- ya ikinci olmasına ve gayri men- kule teallik kanuni hakka ve satışın tarzına göre diğer şartlar Açık artırma ile yazılan dükkân ve arsanın yukanda gösterilen 2-1.930 o çarşamba iie Salihli icra memurluğu odasında ışbu ilân ve gösterilen artırma sartnamesi dairesinde satılacağı ilân olunur. Istanbul üçüncü icra. dairesinden; Çırağan sarayı rıbtımında mah- cuz ve alli olan beş yüz lira kiymetinde bir vapur demiri ve dört kilit zincir artırma su- retile 15 haziran 930 pazar günü saat İl den 13 e kadar satıla- cağından talip olanların mahal linde omemuruna müracaatları ilân olunur. (277-44) str iğ ii çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Gayri menkul malla çi açık artırma ilân! İstanbul 4 üncü icra memur. ger Açık arttırma ile parayf rilecek - gayrı menkulun duğu: bostan ve hane; abır, kahvehane ve müşte Gayrı menkulün mevki, mahallesi, sokahi- rası: Kadıköy İbrahim Pilâvcı bâyırı sokağı No, vel M. Takdir olunan ri i Gin bir evlek 392 bir dönümüne 190, Kat N EA ği 2-71-930 çarşamba günü i ya kadar. I — İşbu gayrı menkul ma şartnamesi 20-6-930 den itibaren 929-101 İstanbul #üncü icra d muayyen numarasında her” göre bilmesi için açıktır. Dİ yazılı olanlardan fazla m# almak istiyenler, işbu meye ve 929-101 dosya rasıyle memuriyetimize mi etmelidir. 2 — Arttırmaya iştire$ | yedi e amade ekti 3 — Hakları o tapu sabit olmayan ipotekli larla .diğer iaarle masrafa dair olan idöl işbu ilân tarihinden yirmi gün içinde evrakı " telerile birlikte memuriy*'j bildirmeleri icap eder” halde hakları ti olmıyanlar satış i laşmasından hariç rlsf* 4 — Gösterilen günde ” maya iştirak edenler şartnamesini germ ve lu malümatı almış bunlar! men kabul etmiş ad ve. i olunurlar. Üstünde 4 yüzde beş faiz ve diğer ayrıca hükme hacet memuriyetimizce olunur. Beş numaralı şart tahakkuk üç defa (o bağırıldıktar gayrı menkul en çok 2 üstünde bırakılır. Şart © etmezse arttırma geri alıcı tahhütlerinden teminatta kalkar. 5 — Arttırmanın ikinci olmasına ve gay” taalluk eden kanuni ; satışm tarzına göre diğer Arttırma ikincidir Pi , ile satılmaktadır. BİNE get mada bostanın bir d lira diğer emlâkin tar lira verilmiştir. V ve belediye rusumU aittir. i Yazılan yal e si # milât emlâk yukanda 2.6930 tarihinde ie ilân ve gösterilen 4 icra memurluğu namesi dairesinde * olunur. Fiat ..

Bu sayıdan diğer sayfalar: