10 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

10 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İY Yr ureten GİNE VEN ve yerlerin Kükün Bahları mahlundar Gazeteye günderilere! upların Üzerine idare içinse İdare) yazıya ajt se (Yazı) işsreti konulmalıdır. ie ahelerenie wektepiere V rule verisi iederlentır dan Wave messi delidir. sayan el tyler ireriren ertelemeden ve GAİREMİT & AEP” Kütahya Asri Fabrikası Gr > “ 1 kiremidi Avrupa'daki Emsali Map 4» Ayarında ve bazı Evsafça Onlara Hatta Faik Olduğu Fenni Tahlil Raporile Tahakkuk etmiştir. Son Sanayi Sergisinde Takdirle gorülmüştür. : Refik Sabri ve Şsı Tütün Gümrük No. 26 — Tel, Ist. 9319 Istanbul acentesi Tütün ınhisarı umnmi müdürlü- gunden: 70 ton yerli malı çivi Idare için yerli malı olarak 70 ton çivi pazarlıkla mübayaa edi- leceğinden taliplerin her gün gelip nümuneleri ve şartnameyi gör- meleri ve pazarlığı için14-7- 930 pazartesi günü saat 10,30da Ga- latada mübayaat komisyonunda bulunmaları. > ge ye aşi Muğla çilâyet nafıa baş muhen- . 7 .j|ye y disliğinden: Bodrum-Akyol üzerinde Bodrum mebde itibarile altışar metre açıklığında 9--600kilo M. da 2456,92 lira bedeli keşifli Hacı imam ve 124-666 K. M. deki 6257,64 lira bedeli keşifli Hacı Mahmut ve 17-4 650 K. M. de 3168,88 lira bedeli keşif Koca sahreç köprü- lerile 40,000 ve 414-000 ve 424-000 K. M. larda ikişer metro açıklığında üç adet muhtelif menfez 28 temmuz 1930 Pazartesi günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihale edilmek üzre münakasaya şıkarıldığından taliplerin vilâyet merkezlerinde bulunan şeraiti umumiye dairesinde hareket eylemek kaydıle teklifnamelerini kanune muayyen teminatlarile birlikte Muğla vilâyetine göndermeleri ve fazla malümat istiyenlerin beş lira mukabilinde Muğla Nafia daire- sinden evrak suretlerini celbetmeleri ilân olunur. Köprü münakasası Nafia Vekâletinden: Çanakkale vilâyetinde Balıkesir - Çanakkale yolunda yapılacak olan 165901 lira 77 kuruş bedeli keşifli Çandere, Seklik ve incesu köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapılı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzre Nafıa vekâleti yi umum müdürlüğüne, İstanbul ve Çanakkalede Nafıa başmühendis- liklerine müracaat edebilirler, Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde yollar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 661 numaralı müzayede münakasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları tek- lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 15 ten evvel Nafıa vekâleti müsteşarlık makamınatevdi eylemeleri ilân olunur. Köprü münakasası Nafıa vekâletinden: Balıkesir vilâyetinde Balya-Çanakkale yolunda yapılacak olan 138973 lira 63 kuruş bedeli keşifli «Büyük Ağonya, Küçük Ağonya ve Müstecap » köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapâlı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yollar umum müdürlüğüne, İstanbul ve Balıkesirde Nafia başmühendislik- lerine müracaat edebilirler. Münaka evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti yollar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin «661» numaralı müzayede münakasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları tek- lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 14 ten evve Nafia vekâleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur, Lise talebesile Fransızca öğren- mek. istiyenlere: Fransızcanın ruhu olan gayrı kıyasi fiilleri bellemek için Muallim Biti Efendinin ( Gayrı kıyasi füller rehberi ) ni aliniz. Fiatı 50 posta parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesi, Nafıa vekâleti a e AA, | | ŞO — sayısı HER YERDE 8 KURUŞ EZ MATBAA VE İDAREHANE: İSTANBUL, Babel, Aakara caddesinde “VAKIT YURDU, KTM Emniyet sandığı müs takrizlerinin nazarı dıkkatıne : Emniyet sandığı müdürlüğünden: Vadeleri hulülünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede satılan emvali gayri menkule borçlularına bir haftalık son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için vuku bulacak müracaatlar da kabul edilmiyeceğine mütedair bir kayıt olmadığı halde eski icra kanunundan mültebes bir itiyaf saikasile vukua gelen müracaatların is'afına imkân olmadığından alâkadarların kat'i karar çekilmezden evel borçlarını ödemiş veya yenilemiş bulünmaları lâzım geldiği ilân olunur, bs 1970 (dare)i9ri (Yazı)ı202 (K pi Telgrat , Vakıt, Posta kutusu, 48 Samsun vilâyeti daimi encu- meninden: 1 — Samsun Selâhiye mahallesinde yapılacak mektep binası- nm iki keşifname ile on dört bin sekiz yüz seksen bir lira kırk iki kuruşluk inşaat ve tamiratı temmuzun on yedinci perşembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna- kasaya konulmuştur. 2 — Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat edi- lenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve tamiratın devamı müd- detince müliendis veya mimar veyahut liyakat ve kifayeti fenniyesi Nafia baş mühendisliğince musaddak bir fen memuru istihdam e- deceğini vesaikile temin edenler dahi olabilirler. 3 — Münakasaya iştirak edecekler müzayede, münakasa ve ibalât kanununun yedinci maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan te- minat itasına mecburdurlar, 4 — Münakasaya iştirak etmek istiyenler yevmi mezkürda sa- at on beşe kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve miktarı tenzilâtlarını ayni zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf de- rununda pullu ve imzalı olduğu halde tahrir ve esas Zarfın üzeri münakasaya dahil olduğu iş zikredilmek üzere Sahibi tarafından mühürlenmiş olduğu halde ima mukabilinde Vilâyet daimi encüme- nine teslim eyliyeceklerdir. 5 — Münakasaya konulan tamiratı şartnamesi ve evrakı keş- fiyesi münderecatına ittilâ hasıl eylemek üzere istihdam edecekleri Fen memuru ile birlikte nafıa baş mühendisliğine bilmüracaa de- ruhte edecekleri işin bilcümle teferruatına vukuf hasıl ettikten sonra münderecatını kabul ve tasdik etmiş addü itibar olunacak- larından badel ihale nükül ederlerse teminat akçesi zapt ve irat kaydolunur. 6 — Encümeni vilâyet ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 7 — Şartname ve evrakı keşfiye suretleri İstanbul vilâyet nafia baş mühendisliğine irsal kılınmıştır. Talip olanların ve daha ziyade malâmat almak istiyenlerin i vilâyet Ve Istanbul vilâyeti Nafıa baş mühendisliğine müracat eyle- meleri ilân olunur, Aydın nafıa başmühendis- liğinden: 1 — (24182) lira 90 kuruş bedeli keşifli bulunan Reşadiye-Azi- ziye yolunun 2--000-74-500 üncü kilometroları arasında imalâtı sınaiye inşaatı ilk münakasa keenlem yekün addedilerek yeniden görülen lüzum üçerine yirmi gün müddetle ve Kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 — Taliplerin 661 No. kanun mucibince ihzarna mecbur ol- dukları vesaikle "6 7,Steminat akçesini havi teklifnamelerini yevmi iha- le olan 21/7/930 Perşembe güni saat altıya kadar vilâyete tevdi etmeleri. 3 — Fazla izahat almak isteyenlerin nafıu başmüheddisliğine müracaatları. VAKITın Küçük ilânları > Her gin meyrolaman ........ TArİl ss....s.. 1 Defalık key 30 2 s0 3 65 4 75 ihtiyaç kalmayın») caya kadar (azam! 100 10 defa) ilân edil- mek üzere makla| Abonelerimizin her üç aylığı için bir delen meccaneni 4 satim geçen Hinların Yazla sun $ 3 için 5 er kuruş zammolunur. : #e.esasseesrsssssssessss Satılık — Kiralık maziammmaamamaaı e Mi Satılık hane — Fatih: tramvay tevekkuf mahalline beş dikika mesafede Iskenderpaşa mahallesi Nuribaba sokağın» da üç odayı mühtevi “2iNoh hane satılıktır. İş arıyanlar — Uzun müddet —sstcılıkta bulun- muş iyi Türkçe bilir Dir matmazel ma- gazalarda iş aramaktadır. (VAKIT R) rümuzana müracsıt » , ............... ......... Türkçe — Fransızca ve Rumca bilen bir omarmazel &ileler nezdinde mürebbiyelik yapmak istiyor. (Vakıt K) rümuzuna müracast . Fransızca ve Türkçe yazmağa muk: tedir bir matmazel müesseselerde daktilo. luk yapmak arzusundadır. İdaremizde L. adresine müracast. Alım — Satım Yazı makinesi — Kullanılmış Re- mington markalı Türkçe, İngilizce klâv. yeli. İdarede 11 numaraya müracaat. m —— a Acele ve kelepir satılık peru- kâr salonu — Ayda #zaml 400 as- gart 300 lira hasflar temin eden kadın ve erkek peorukâr silonu Satılıktır. Kadıköyünde Rihtum Boyunda odun tüccan Otakyan beye müricast Müteferrik ———— Müraraat evi — Yakında açılıyo. Bu müessesede ashabi mesalihin her ne vi müracaatları kabul edilecektir, azm edim Tercüman ve — Alım, satım, les, isticar, ıkraz, ıstıkraz her lisandan tercü- me, yazı, husust dersler, Galata Köprübaşı Mehmet Ali paşa han No, 33 “Balıkesir çilâyeti encümeni da- amman umısınden: Firengi mücadelesi için lüzumu olan 2000 liralık Mayıster lüç- yüz markalı neosalvarsan ve 700 liralık tos markalı bizmojenol 500 liralık kodeks - iyodür döpotas 21 temmuz 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müd- detle aleni münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini da- ha evvel vezneye teslim ile makbuzları ve yahut banka mektupla- rile birlikte yevmi mezkürda encümeni vilâyete müracaatları ilân olunur. Muayenehane ve tedavi elekerikt iaborstuvarı. Karaköy Topçular caddesi 84 ve Kadın hastalıkları | mütehassısı | Doktor | Hüseyin Naşit | Türbe, eski Hilâliahmer binası | No, 10 Telefon: İst. 2622: | | Doğum Mes'ul wüdür:Refik Ahmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: