19 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

19 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

101 kişi ile Yahudi, vali ve kumandan olamaz. Lâkin onların dostu olmak âdetidir Akrabamdan biri Marsilyaya gi- diyordu. Onu geçirmek için Yunan! vapuruna gittim. Sekik yahudi ai- lesi o vapurla enginlere hicret edi- yorlardı. Aralarında Mişon Ef.ye rasgeldi: daşımdır. Eczacı ve kimyagerdir. Lâkin üstü örtülü banger, sarraf, tefeci ve mürabahacılık ta eder. Fikrimce çok zengindir. Eskiden kolağası idi. Sekiz vasat rum, on vasat ermeni ancak Mişon Ef. ka- dar kurnaz ve hiblebaz olabilirdi. — Mişon Ef. nereye? — Efendim müslüman sünneti- ne ittiba ediyoruz: Hicret. — Geldiğiniz yere, İspanyaya mı? — Hayır; İspanyanın yumurtla- bir memlekete, orta Amerika- da Cuba adasma. Orası Edirneli, « Mişon EF. idadi arka»! Vasfi Rk B. “ Zobooğlu,, mülâkat... imzesile çıkan yazımda -Helit Fahri B.i kast- etmedim!, diyor San'atkâr dün dinlenildi Şair Halit Fu,.i B. tarafından “Darülbedayi, uecmuası aley- “e bine açılan ha- Jae miiemdiletnnlir seciyelerin-| karet mahiye- en sıyrılamıyorlaı : , | o— Cuba nasıl imiş? vana veni — Tıpkı dördüncü Sultan Mus.) “*ya9! etrafın: tafa devrindeki Türkiye gibi. Yüz! daki tahkikat kuruşluk mal sat, deftere bin ku- 997 (safhasına İruş geçir; senet de alma! gelmiştir. — Pek âlâ... Fakat buradan gi- İden beni-İsrail Fransada da iş gö- rüyor. Fransızlar da Cubalılar gibi| saf ve safderun değil ya? — Öyle söylemeyiniz, azizim. Fransada yahudiden ziyade yahudi olan Fransız bangerleri var; lâkin millet kalabalıktır. Orada öyle “gogo,, lar varki... kim olsa on- ları torbaya kor. Fransa büyük, ge- niş, zengin. Oranın daha biraz ya- hudiye ihtiyacı var. Ha size bir şey söyliyeceğim. Para buhran:ndan bahsediliyor. Dava edilen mecmua mes'ul müdürü Neyire Neyir H. ve rejisör Ertuğrul Muhsin B. müş. | tantiklikçe dinlenilmişler, “Zobo- oğlu, imzasının aktör Vasfi mişler, Muhsin B., bu yazının tarafından yazıldığı doğru olma- dığını — anlatmıştı, o Müstantik Rıza Beye ait olduğunu söyle” | —— ———-3— VAKTT 19 Ağustos 153) — Bir günde dört kanlı vak'a Bir sabıkalı arkadaşını sandalye ile öldürdü Geri kalan üç cerh vak'asının kur- banlarından biri de ölmek üzere ÜÇUNCU VAK'A s Uçüneü vak'a Şişanede olmuştur. Dün şehrimizde dört cerh vak'ası! olmuş, yaralılardan birisi ölmüştür. BİRİNCİ VAK'A Birinci vak'a Galatada rıhtım cad- desinde İranlı Hüseyinin kahvesinde olmuştur. Esrar kaçakçısı olarak ma- ruf Bursalı Hüseyin ile sabıkali yan- kesicilerden Arnavut Mehmet ve kel Kemal kafaları dumanlıyarak Hüseyi- gin kahvesine gelmişler, bir köşeye ©- turarak tekrar rakı içmişlerdir. Evvel ce aralarında esrar alıp satmak yüzün- den münaferet bulunan Hüseyin ile Mehmet sarhoşlukla kavgaya tutuş- muşlar, Mehmet eline geçirdiği sandal- yeyi Hüseyinin başına vurmuştur. Bu (darbe şiddetli olmuş, sersemliyen Hü- seyin başka bir sandalyeye oturmuşsa da, beş dakika sonra ölmüştür. Mehmet İ Kasımpaşalı hamal Mehmet evine gk derken Foti, İsak, Mehmet isminde Üç garson tarafından tehlikeli surette ya- Kırklarelili, Tekirdağlı, Gelibolu-| Doğru. Bunun zararı pek büyük- hu, Salomon, Avram ve Bohorlar-İtür ve daha da büyük olabilir. Lâ- la'doldu. Dil yakm. Halk çok saf...İkin bu buhranın faydası? ... Nanr- — Ey, peki, buranın kabahati Süreyya B., Vasfi Rıza B. i din- lemiye lüzum görmüş, fakat yakalanmıştır. İKİNCİ VAK'A ralanmıştır. Hastanede yatmaktadır. , SON VAK'A ne ki gidiyorsunuz? — Halk artık saf değil. — Yani? — Yani... Yahudiye ihtiyaç a- kör olmayın. — Buhranm faydası olur mu? — Nasil olmaz? Türk milleti bolluk, ferahlık içinde yaşamışlı. Geliri muntazamdı. Onun için muk kendisi turneye çıktığından teb- ligat yapılamamıştı. Bir müddet evvel İstanbula gelen Vasfi Rıza B., müstantik- İkinel vak'a Balatta olmuştur. Dİ bek sokağında oturan Moiz pazarda! (Son vak'a Küçülpazarda olmuştur.. basma satarken meçhul bir lâz tarafın-! Yankesici İsmail ile sebzeti Selâmi pa den dört yerinden yaralanmıştır. Ca-'zarlık yüzünden kavga etmişler, İsma. rih kaçmıştır. Moiz hastaneye yatırni-İil bıçakla Selâmiyi yaralamış, kaçmış« zalıyor. Eski zamanda hiç bir Türk|tesit olamadı. Alış verişte ki ği tenekeciliğe, küfeciliğe, eskiciliğe|Pazarlık binali” a tenezzül etmezdi. En aşağı Türk|zül etmez, öderdi. Esnafa yüksek- için bile o hirfetlerden üstün iş var-İten bakardı. Ne kötü tabiatler.... dı, Kaymak gibi sütün üstünde idi-| Osamnlı devletini bu tabiat bitirdi, niz. Biz yahudiler, rumlar, ermeni-|öldürdü. .. Fakat bu günkü buhran der, tatlı su firenkleri aşağıda idik.İmilleti terbiye ediyor, iktisada, pa- Siz artık eski politikadan vazgeçti-İzarlığa (alıştırıyor. “A guelgue miz. Yüksek tabaka ile kanaat et-İchose malheur est bon,, derler. Pek miyor, orta ve aşağı tabakalar dajdürüst söylemiş, söyliyen. Yirmi ediyorsunuz. Bize bundan|beş asırdanberi yahudiye bu kadar sonra yer kalır mı? mühim meziyetler, faziletler k — Fakat hicret etmekle serma-İdıran nedir, bilir misiniz? Çektiği yeyi Mİ sıktılar, ... Türk, kavmi yakın — Evet! Doğru söylüyorsunuz.|zamana değin bir del, ilk Türkiyede para eksiliyor. .Mücer-|leti idi. Keki Tep tüccar, gedikli esnaf, atik ko- Tuhaf şey (Daima Mişon Misyoncu azalıyor. Doğru. Doğru.!Ef. söylüyor) ! Yahudiler gidiyor, Fakat siz bizden bazırgân, bizden|ermeniler gidiyor, rumların bir ço» muktesit oldunuz. Yarının kârınıldu ahden mübadele edildi, Türki- düşünüyor, bugünün kazancını ona| ye çok kaybediyor. .. diyorlar. Ne de giymeniz Ye kaç sene s1- mal ra Mia Türklere ka» nt çel iniz. Bilânçonuz sar-|lıyor.... rusu bu. sizi üzecek. in sonra? Vapurun güvertesinde ha- Kendi kendinize kalacaksmız. Ne|reket emareleri belirdi. Yahudi mu Yorgi var, ne Mardiros, ne de İsra- hacirleri Ortaköy, Kuzguncuk tas İL Tenekeci Türk... Meyhaneci'raflarma bakıyorlardı; lâkin Balat Türk, ,, Madrabaz Türk... Eskile.|ve Hasköy semtleri oradan görün: Tin aklına gelmezdi. mü er : Mi ., çoştu, söylüyor. Tam İstanbuldan Marsilyaya, oradan bir bes çocukluk dostuna a-,da yaprik sigaralarile meşhur Ha- i vanaya! kinci mevki salonunda üç mu- ii m İm an bri Sa Masıng bi almasını bii ikilra, r, Raşel, Bunlardan Raşel| kişinin bilmen girip ikisinin de iş- Cubaya gelin gidiyormuş. İ lerini kolaylaştırmaz. Neden? Zira | İptida askerlik çağına gelen kendisi geçen devirde yalnız km Salomonlar gidiyor; bun! ça eng bie la a, Ear gey El uşak, tn vaziyetinde ka-'Ya babalar, analar onları takip et- tea öyle örünürdük, el pen- mektedirler. Cenubi e Amerikada çe divan dururduk. kk le kurulmuş i.... Beyefendi, meşhur söz“ ekim e N j i,, Kumandan,|. çi çan, on beş dakika fasıla Şe. yekedi E "lâkin onların ile onu takip etti; ve biz merdiven- r, Vezir Pe 4 .Iden indik, kayığa girdik. Yuk dostu olmak âdetidir. Gölgede ya: Girdik. YAPI tamak onun icin daha tatlıdır, he» sabina da gelir. i güvertede yahudi hanımlar ağlaşı- Biz senelerce, asırlarca sizi s0y- yorlardı: — Izak Efendiye selâm; Yakoyu selâm; Davidin gözlerin- duk, Kilerin içine yerleştik. Değir- den öperim; Menahem beni unut- erin men taşı Keli büyük kaşarın or- tasında fareler gibi kendimize bir masm; Hayim mekt in, — Bu efendiler nereli? Pöreai — Edirneli. delik yapmıştık. Fakat ev sahibi ef a a e ma temizledi. Bize hicret) | Vensulindı. pe e iş R - Pek âlâ, -. Fransada, İngil- Celâl Nuri terede, bilhassa Amerikada oldu. gibi “5 de niçin temessül etmi- Şehrimizde etfaiye teşkilâtının MER Ahi Ağiziisi temessül süs! daba asri bir hale ifrağı için Bir kafile musevi bir kaç asir evvel evelce bu işe ayrılmış olan 100 ihtida ettiği halde hâlâ temessül| bin liralık tabsisattan henüz hiç- edemiyor. bir sarfiyat yapılmamıştır. Bazı — Pek âlâ müslümanlar Giray. yeni sistem arabaların daha alı- t x, Arnavut, Boşnak) nası nacağı haber alınmıştır. Etfaiye emessül ediyor? Yahudi! teşkilâtının daha vasi mikyasta Ni di huylu, : seciyeli değil de alıbi Munevilet-l ıslahı düşünülmektedir. Etfaiyenin ıslahı likçe -İsticvap | edilmiştir. Vasfi Rıza B., bu yazıyı kendisinin yazdığını, fakat Halit Fahri B. i istihdaf etmediğini, esasen yazı- da hakaret mahiyeti olmadığını söylemiştir. Tahkikat bitmiş “olduğundan |* yakında kararname yazılacaktır. — um —— Vilâyette; İntihabat “Belediye azaları nasıl seçilecek Dahiliye vekâleti bir talimat- neme gönderdi Dabiliye vekâletinden Vilâyete Belediye intihabı hakkında bir talimatname gelmiştir. Bu hlr 1x“ matnameye göre 927 tahriri nü- fusu esas tutularak aza miktarı tesbit edilecektir. Meselâ kadın erkek umum nüfusu 69547 olan bir şehrin belediye meclisi aza adedi şu şekilde besap edile ! cektir. 3000 nüfusta 12, (3) binden beşbine kadar 4; (5) binden 10 bine kadar $, (10) binden 25 bine kadat 5, (25) binden 50 bine kadar 5, (50) binden 69547 kadar 1, ki ceman 32 aza seçi- lecektir. Şehrimizde intihabat belediye şubeleri nüfusu nazarı dikkate alınarak yapılacaktır. 1 Eylülde Istanbulda belediye şube müdürleri, taşrada belediye reisleri mahalle muhtarlarına bi- rer tezkere yazarak mahallede intihap o encümenini kur'a ile teşkil etmek üzere intihap hak- kını haiz okur, yazar ikişer kişi talep olunacaktır. Bu encümen mahallelerden gelecek cetvelleri tetdik, tadil veya aynen ilân edecektir. lotihap encümenleri kararlarına 3 günde itiraz edilebilecektir. Reylerin kutuya atılması müd- detini intihap encümenleri tayin edeceklerdir, ancak bu müddet 19 teşrinievveli geçemiyecektir. Intihap (neticesini encümen İ Vali ve Kaymakama bir maz- i bata ile bildirecektir. mıştır. Grey e Polislerin fütbol takımı Kasımpaşa . takımile “bir “maç yapmış ve bire karşı dört sayı ile mağlüp “olmuştur. Maç umumiyetle Kasımpaşa-. llârım hakimiyeti altında geç- irştir. bi ey polis takımı yapmış buna biraz sonra . takımı mukabele etmiştir. Birine hafteym beraberlikle neticelenmiş ikinci devrede ka smpaşa takımı üç sayı daba yaparak galibiyeti kazanmıştır. Polis takımından Ali ve Necmi Beyler iyi Oi ile. nazarı di ati celbediyorlardı. Boxs şampiyonluğu İstanbul Boks heyetinden: Is- tanbul (Boks şampi; rına | 22.8-930 Cuma günü saat 16 da Taksim Stadyomunda başla» nacaktır. Müsabakaya iştirak edecek (bilumum (amatörlerin yevmi mezkürda 10 dan 12 ye kadar Stadyomda bulunacak Fe- derâsyon murahhası Nuri Beye müracaatla tarlılmaları lâzımdır. Tartılma saatinde ispatı vücut etmiyenler ve cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar ismini kay- dettirmeyenlerin o müsabakaya Dün bir galibiyet kazandı enine ? ad müdüriyetinde daktiloluğa yerleş- miş ve nişanlısı Muammer B, de tütün inhisarında 80 lira ücretle memuriyete girmiştir. Bu çift Beyant evlenme memurluğuna müracaat (ederek evlenmeğe talip olmuşlardır. Nikâhları baf- taya pazartesiye yapılacaktır. —— — — Bir istifa Bir belediye âzası yeni fırkaya intisap citi âzasından avukat Necati B. dün emanete gönderdiği bir mektup» la ahvali shhiyesine binaen âza- lıktan istifa ettiğini bildirmiştir. Aldığımız malümata nazarân Ne- cati B. yeni fırkaya intisap etti- ği cihetle istifa etmiştir. TTIZAR "Bu kadın katl değilb o cefrikamız müyderecatmızın çokluğuna mebni Bu. girmek haklarını kaybedecek» | gün dercedilemedi. Okuyucularımizdın leri ehemmiyetle tebliğ olunur. | özür dileriz ? ! Cemiyeti umumiyei belediye. wi ZöLLA A nal İLİM,

Bu sayıdan diğer sayfalar: