29 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

29 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şiddetli bir sarsıntı, bir sukut sonra tekrar yükseliş!. Tayareler de tıpkı otomobiller gibi,|İki Amerikalı kız ağızlarını kese kâğı- , kapalı, bir, iki, şilik “duğu gibi bir veya iki kanatir. bir, iki, üç motörlü olabilir, Benim içerisine bindiğ; tayyare, "Potez,, markalı, iki kanatlı, 4 kişilik bir İmuzin idi. Ben ve Budapeşteye gi- decek olan iki Amerikalı kızdan başka yolcu yoktu. Bindik. Tayyarenin per. van. daha çok evvelden dönmiye baş- Tamıştı. Motörü kızıyordu. Biraz sonra! , 'ümeğe başladı. Fena halde sarsılıyordum. Fakat bir- denbire bu sarsmtı durdu, asfalt ir yolda ilerliyen bir otomobilde gidiyor. muşuz hissi geldi. Amerikalı kızlar bir şeyler yapıyorlar ve bana bakıp bakip gülüyorlardı. Birisi yanındaki koltuğu oturmaklığımı işaret etti. Fena halde sıkıldım. Çünkü ben, binerken, boş kar Jacak koltuğu - bu bir dişçi koltuğu kadar rahattı - kasten aramiza alarak bir dafaa boşluğu bırakmıştım. Naçar, Amerikalının gösterdiği yere oturdum. Mesele düşündüğüm gibi çık: madı. Amerikalı kız bana, işaretlerle, korktuğunu, ve ben yakın oturursam cssaretleneceğini anlattı. Sonra elin. deki kese dın: gösterdi. Ben, bir diye reğddetmeğe ha- zirlanırken, kâğıdın boş olduğunu icap icabında doldurulmak üzere... hazır landığımı anladım. # : . Havada bir daire çizdikten sonra ilerlemeğe başladık Ortalık alaca ka ranlıktı. Fakat deniz üzerinde uçuyor, gittikçe sahilden uzaklaşıyorduk. Bunun sebebini öğrenmek için pilo- tumuz İhya Beye işaretler yaptım. Fa- kat dilsizce bilmediğim için bir şey an- Tyamadım. Şiddetli bir rüzgâr tayyareyi Sarsi- yordu. Altımızda, deniz bir sabunlu su İeğeni gibi görünüyordu. Denizin mu- kaarlaşarak ufka mezcolduğu noktada Ay, tepesinin yarısı kopmuş bir vidalı bi duruyor. Denizde yelkenli ka- tıpkı kâğıttan yapılmış kayıklar riden sonra artık denizi bırakıp kâra üzerinde uçmağa başlıyiruz. Ben Şörle bir şekerleme o kestirmek üzere kendimi koltuğa hafifçe gömtiyor, göz lerimi kapıyorum. © Aç A Şiddetli bir sarsıntı, bir sukut son- ra tekrar yükseliş. Fırtma başlıyor. üç ve daha çok ki! dına sokuyorlar. Mütemadiyen kalkıp iniyoruz. Bu öyle bir his ki, nasıl söy- Tiyeyim, meselâ durgun bir denizde gi derken birdenbire sandalımızın önüne bir gemi çıkıyor, büyük bir heyecana kapılıyorsunuz, fakat gemi çarpmadan geçiyor yalnız, küçük sandalınız derin ve geniş dalgalarda bir iki inip çıktık- tan sonra düzeliyor. İşte bu sarsılma» lar buna benzer bir şey. Bir aralık ar- kamızdan güneş çıktı. Sonra bulutlar onu örttü, sade bazı Şuâlar, yere | resimlerinde hazreti İsanın başma dü. şen şuâlar gibi iniyordu. Pencereden iğilip baktım. Sol tarafımızda Meriç uzanıyor. Esasen tayyâreden görünen manzara renkli erkânı harbiye kroki- lerine benziyor, Meriçin gördüğüm tarafı Yunanis- tan tarafı idi. Tayyare nehrin Türk sahilini takiben gidiyor ve ben de sol taraftaki koltuğu oturmuş olduğum için, Edirne, üzerinden geçtiğimizi an- cak Karaağaç mıntakasmı tanıdıktan sonra anladım. Zavallı Edirne! Bütün minareleri. nin tepeleri yıkılmış. İşte Sultan Selim, üç şerifeli,., Sonra damı kâmilen çök“ müş bir bina... Daha pek erken oldu- ğu için sokaklar bomboş. Metrük bir şehir sanki... ». . Ufukta Balkanlar var. Rüzgüra karşı uçuyoruz. Biz yaklaştıkça dağlar önümüzde secdeye kapanıyor ve göçi- yoruz. Artık mütemadiyen uyuyor gibi yapıyorum ve Amerikalılar da beni ra- hat bırakıyorlar. Balkanları ben çorak yerler zanne: derdim. Tamamen aksine imiş. Bir çok köylere tesadüf ediyoruz ki harman sürüyorlar. Hatta bir inek başını kal. dırıp tayyareye bakıyor. İnekler sade K SR )! Hindistanda Piyade cskeri e.nir dinle- miyor mu ? Bombay, 28 (A.A.) — Mahalli kon- gre harp meclisi gönüllüler tarafmdan Hint piyade kuvvetlerinin karargâhla- rı yakınmda kâin meydanda askeri ta- limler ierası memnuiyetini natık olan hükümet emrine mühalefet etmeğe ka- rar vermiş ve kongreye mensup gönül“ lüleri milK bayrağı selimlamak üzere, 31 ağustosta meydana toplanmağa da- vet etmiştir. . : Çiftçilere yardım —.— Amerika banka.arı mühim tedbirler alıyor Vaşinigton, 27 — (AA) — Mah- swlleri kuraklık yüzünden: harap olmuş olan çiftçilerle mahalli bankalar arasında mütevdıt vazifesini ifa edecek olan ma- hallt kredi korporasyonları ihdası hutusu 12 hükümetin banka mümessilleri" tara- fından kari surette kabul edilmiştir. Çift- çilere mühim miktarda ikrazatta bulunu- lacaktır, a Bağdat- Hayfa —— : Bir demir yolile bağlarn- mak düşünülüyor Bağdar, 27. (A.A) — Bağdat ile Ak- deniz arasındaki münekallü doğrudan doğruya temin etmek üzere 600 mil uzunluğunda bir şimendifer projesi vü- €wda getirilmesi fikri günden güne te- rakki etmektedir. İngiliz mühendisleri Bağdat ile Hayfa arasındaki araziye alt plânları tanzim etmeğe hemen başlıya- caktır. Tayyare düştü Sevirciler az kaldı altında kalacaktı Şikago, 27. (A.A) — Bir deniz: tay- yaresi milli haya yarışları icra edilmekte olduğu o sradı tribünler üzerine düş- müştür. Yanşa iştrak etmiş olan bu tayyare havada bir takım cambazlık ba- reketleri yapmakta iken birdenbire ka- paklanmış, : düşmüş ve ateş almıştır. Pi- İot. kömür haline gelmiş, seyircilerden bir kişi ağır sarette yaralanmıştır. Tayya- renin kendi üzerlerine doğru düşmekte trenlere bakmazlar ya. Medeni inek vesselâm! Kakat pilot İhya Bey, bir takım işa- retler yapıyor. Beş parms7 rüçd./'a açıp kapıyor, sonra yeri gösteriyor. Anlaşıldı. On beş dakika sonra Sofya»! ya geliyoruz. Amerikalı kızlar kendile- tine çeki düzen verirken tayyare altr- mızdan kaybolur gibi. oluyor, sonra kalkıştaki ayni sarsmtı, duruyoruz. Kapr açılıyor, bir-adam “paspor,, diye bağırıyor; veriyoruz; adam alıp bütün bacaklarının kuvvetile kaçıp gidiyor. Fikret Âdil nama s0 00 an 40004008 00MM Amerikada bir çete Yiyecek tiattarım tehdit ile yükseltiyormuş. Nevyorktan deyli telgraf gâ- zetesine verilen malümala göre, | Amerikada fiatını maddelerin için çalışan | gıdai yökseltmek büyük bir çete keşfolunmuştur. | Çete efradı; gıdai maddelerle meşgul olanları ölümle tehdit | eder ve pi ı satmağa mecbur et- mektedirler. Hükümet tarafın- dan yapılan tabkikat neticesinde esnafların her şeyi daha ucuz almığa ve daha ucuz satmağa çalıştıkları halde vuku bulan tehditler neticesinde arzusu dai- resinde hareket» mecbur olduk- ları anlaşılmıştır. Söt, yumurta ve sair gıda mevat ile meşgul esnaf esraren- her şeyi pahalı almağa | giz adamlar tarafından ziyaret | edilm'ş, ku adamlar onları tâyin ettikler? yerlerden alış verişe | mecbur etmişlerdir. Esnaf içinde bu ibtarlara ku- lak asmıyanlar, çetelerin tâar- ruzuna duçar olmuşlar, onların satın aldıkları eşya yağma edil miştir. Bir hafta evel sütçülere mu- ayyen yerlerden süt almaları için ihtarlar vuku bulmuş, bu emirlere (riayet o etmiyenlerin derhal cezaya çarpılacakları bil- dirilmiştir. Tabkikatı idare eden baş müddeiumumi, halkı cebren <0- yarak zengin olmak istiyen bu esrarengiz çetelerin bütün yap- tıklarını anlamış ve onların aley- binde lâzımgelen bütün delâili toplamış bulunuyor. Yakında bu çeteler adalet divanında hesap vereceklerdir. » imürekkeptir. Komiteye reis vekili / Luknov avukatlarından oHlikazzaman olduğunu gören seyirciler bütün küvvet- lerile kaçarak ölümden kurculmuşlardır. Adliye vekili Konyada Konya, 28 (Vakıt) — Adliye vekili şehrimize geldi. Merasimle karşılandı. Ali Nazmi B. Tosya, 28 (Vakıt) — C.H.F. müfettişi ve Kastamonu meb'usu Ali Nazmi Beye Tosya beledi- yesi fahri hemşerilik-tevcih etti. Bir komisyon Ankara, 28 (Telefon) — Zür- raa tevzi” edilecek “pullük ve traktörler işini görüşmek üzere ticaret müsteşarı Şakir B. in riyasetinde umumi müdürlerden mürekkep bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon bugün ilk içtima ını akdemiş ve Üç saat. müza- kerede bulunmuştur. Yeni hükümler Delhi, 28 (A.A.) — Dün tevkif edil; miş olan Hint ittihadı kongresi icra ko: mitesinin bütün azası 6 ay adi hapse mahküm edilmişlerdir. Yeni bir komite Delhi, 28 (A.A.) —Hint ittihadı kon: gresi icra komitesi ağalarının tevkifi dolayisile yeni bir komite teşekkül et- miştir. Bu komite 6 müslüman 6 mecu. si aza ile eski komiteye dahil olup tev- kif edilmemiş olan diğer üç dan| olan da dahildir. , . Infilâk . Havr, 27. (AA) — Bir 'talya petrol gemisinde infilâk vuku gelmiş bir amele i darölfünun emini, Serbest Camhuriyet Fırkasında Bursa teşkilâtı için Senih B. memleketine gidiyor Fethi B. veni bevanatta bulunuyor Dün Serbest Cümhuriyet Fır- kasında âza kaydine devam dilmiştir. Dün fırkaya âzalık için müracaat edenler arasında sabık derrisi İsmail ohakkı Bey de vardır. Fırkanın şehir ve civa- nnda' ikmaline çalıştığı teşkilâ- tan bir kısmı bitirilmiştir. Istanbul mebusu Haydar Beyin şehir meclisi için bir namzet listesi hazırladığı o bakkındaki neşriyatı fırka mabhafili hâkikata muvafık bulmamaktadır, Serbest Cümhuriyet fırkasının şehir mec- lisi namzetlerini lider Fethi Be- yin riyaset etliği ve ; Haydar Beyin de dahil - bulunduğu beş kişilik bir heyet seçmektedir. Fırka nizamnamesini Gazi haz- retlerine takdim etmek üzere Yalovaya gitmiş olan Nuri Bey cumartesi günü avdet edecektir. Bursa vilâyeti dahilinde fır- kanın teşkilâtını yapmağa me- mur edilen Bursa meb'usu Se- nih” B. bugün Bursaya hareket edecektir. Karadeniz havalisinde çalşa- cak olan Tahsin beyin ne za- man bharkeet edeceği benüz ta- ayyün etmemiştir. Önümüzdeki hafta içinde hareket muhtemeldir. Fırkaya iltihak edenlerden Yalovadan dönmüştür. Dünkü refiklerimiden birinde fırkanın Hür Türk namile bir gazete çıkaracağı — yazılı idi. Ağaoğlu. Abmet B. bu mesele hakkında şunları: söylemektedir: — Fırkamız . tabiidirki bir gazete çıkaracaktır. Fakat bu hususta henüz kararlaştırılmış bir şey yoktur, gözetenin Anka- rada çıkartılması kuvvetle muh- temeldir.,, Fırka lideri Fethi Bey de bir muharririmize aşağıdaki beya- natta bulunmuştur: — Cümhuriyet gazetesi fırka binasına - sarıklı bir efendinin girdiğini gösteren bir resim meğ- retmiş ve altına “bir sarıklı €- fendi fırkadan çıkarken,, cüm- lesini koymuş. Evvelâ şurasını kat'iyen tasrih edeyim: fırkamıza böyle sarıklı bir efendi ne gir- miş ne de çıkmıştır. Saniyen malümdur ki mevcut Okanun mucibince sarık bugün Diyanet işleri müdüriyetine merbut imam hatip, müezzin gibi memurlara münbhasırdır. Memurlarsa gene kanun mucibince siyasi | fırkaya intisap edemezler. Fırkamız ka- Bunun emrettiği bu usulü kem disi için bir düstur ittihaz etmiş- tir. Fırkamızın o maksadı o başka hür ve serbest memleketlerde olduğu gibi Türk milleti içinde de anarşiye dökülmeksizin na- muslu, şerefli, vakur ve tem- kinli, mütekabilen birbirini mu- râkabe eden iki fırkahın yan yana yaşayabileceğini isbat ve bu vesile ile bütün medeni mil- letlere Türk milletinin tam ma- RAKI KAZANI İzmir, 28 (VAKIT) — Yeni foçe fir ölmüş diğeri de vahim süree yaralar. mışur. terbiye. mü- | nasile hür ve serbest olduğun” göstermektir. Memleketin âli menfaaterini mutazanmın elan bu vazifeyi teshil etmek bütün vatandaş'# için hangi fırkaya mensup olur” larsa olsun'er bir vekedi” Kaş'a göz arasında 00000 frantlık mücevhe nasıl çalındı? Bundan birkaç ogün evel Pa riste Hosman bulvarmdaki ©” büyük mücevher tüccarlarında” birinin mağazasından Arsen Lü” peni andıracak bir maharetle mühim bir sirkat icra edilmiştir. Gayet şık geyinmiş iki kiş mağazaya girerek satış merurU etmesi | Niğde meb'uru Galip B. dün | m EREDE BULUNDU ka'mutemedinin evinde imbik ve kaçak İrakı bulundu. Tahkikat yapılıyor. kızlardan birinden kıymettar kon” sol saatleri (o istemişler. Satı kız bir iki müşteri ile meş iken üçüncü bir müştefi gelmiş Bunun üzerine mağaza sabi iki müşteri ile meşgul olmay başlamış ve yeni müşteriye bak” masını satıcı kıza söylemiş. Bu müşteri biraz tereddütten sonr# İ bir raf üzerindeki camekân için” de duran bir çift kol düğmesiti görmek istemiş. Satıcı bunlar! almak için eğilmiş, tam bu $ır4” i da müşteri içinde bir çift gaye kıymeltar küpe bulunan mahfa” zayi almış. Bu hareketi mücef” berci ve diğer müşterilerin m3“ ğazanın bir köşesinde bir sast tetkik ettikleri sırada yaprnv# Satıcı kız da hiç bir şeyin far” kında olmamış. Hırsız o düğmeleri “muayen© ettikten ve düşündüktes #onra gelecegini söyliyerek çi” kip gitmiş diğer iki adamdâ bir şey satın almadan onun ar” kasından mağazayı terketmişler» Neden sonra mücevherin çalı” dığı farkedilmiştir. > Çalmas güpe 500,000 fran > kiymetinde imiş. Hırkızların henüz elde edilmediğini de ilâve edelim. Mühim bir kor.gr? Çocukların terbiye ve sıl” hatı kongresi açıldı Taymisin verdiği malümat# göre İstokholmde toplanan 59” cuk (o mütahassısları (o kongresi açılmıştır... Mütahassıslar. memleketi temsil ediyorlar. 1” veç veliahti irat ettiği nutukl$ şu sözleri söylemiştir: “Asri yaşayış eski yaşayışta” tamamile ayrılmıştır. Bunun içi” ilim adamlari yeni birçok mes€ leler o karşısında ( bulunuyorlar” Çocuklarda, birçok ruhi, ablaki bedeni birçok - gayri tabiilikle” görülüyor. z Bunlar bugünkü yaşayış il alâkadardır. Bunlarla heme” meşgul olmak lâzımdır. Çünkü bunların biran evvel bütün beşeriyetin sıhhat namın* hayati bir ehemmiyeti haizdir. Bu itibarile sizin mesainif bir çok memleketler için çok kiymetli olacaktır. Gazinin yolu İİ Bu hafta çıkıvor İ Yazan : Memduh Necdet

Bu sayıdan diğer sayfalar: