29 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

29 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

neki eek dl da İn ii 2 .. mes. MR e X ke Kayseri -- Sivas hattile , yapılmakta olan ve yapılacak hatlarımız -bakkında malümat veriyoru 9 İBüyüklerimizin sözleri Hattın Tarihi Ankara ile Sivas arasında 35 mevkif vardır Şimendifer siyasetimizin bü- yük bir zaferi olan Sivas hattı- nm yarın, başta kıymetli Başve- e Sivas hattında bir tünel kilimiz İsmet (OPş. Hz. olduğu halde üç yüze yakın davetlinin ve bütün Sivaslıların huzuru ile açılma merasimi yapılacak. Bu münasebetle bu kattımızın tarihi ve kıymeti ile yapılmakta olan ve Şulığak diğer vey ağla- rımız hakkında malümat verme- ği ve umumi şimendifer vazi- yetimizi görmeği faydalı buluyo- Tuz. Ankara - Sivas Ankaradan Kayseriye bir hat yapılması Eskişehir - Konya hat- tinm yapılması esnasında düşü- nülmliş ve Ankara - Kayseri - Sivas istikametini tekip etmesi tasavvur edilen Bağdat hattının inşasını istihdaf etmek üzre Am kâra - Kayseri - Sivas demiryol- larının inşası imtiyazı 1908 ta- rihli bir fermanla Anadolu şir- ketine verilmişti. Mukavelename mucibince Haydarpaşa - Ankara hattının senelik hasılatı kilomet- , re başma (15) bin franga baliğ olduğu zaman şirket hattı Kay- Kınlırmak köprüsü seriye kadar o temdide Kayseri ve Konya hatlarının hükümetten teminat akçesi talebine ihti göstermiyecek derecede GAL arttığı m da Kayseriden Sı- vas tarikile Diyarbekir üzerin- PM poe hattının inşasına mecbur kalacaktı. Buna Ankara - Sivas hattına ye başlanamadı. Daha sonra tadilât yapıldı. Ankara - Sivas - Diyar- bekir istikameti yerine Konya - Adana - Halep istikameti tercih olundu Umumi Harbe kadar fi- Jen bir tür, © ei il le ln hissedildi, 1330 2 v Dee * Sivastaki kıymetli eserler. den : Sahibiye medresesi da ciheti askeriyece (OAnkara - TAH tarafı 8 inci sağıfada) EZ AN Gazi diyor ki: “Her türlü inkişafın temeli olan muvasalat meselesinde ve tahsisen şimendifer siya- setinde (o bugüne adar tahakkuk ettirdiğimiz esas- lar Türk milletinin iktisat ve imar kabiliyetine ve yüksek hayatiyetine şayanı iftihar delâil meyanına girmiştir... İsmet Pş. diyor ki: “Memleketi demirle örülmüş görmek en büyük azmimiz- Tangi hatları yapıyoruz? Elyevm inşa halinde bulunan hatlar beş tanedir. Mevkilerini ve ne vakit biteceklerini aşağıya yazıyoruz; Samsun - Sivas 402 Kilometre olacaktır. 100 Kilometrelik Kuzgun - Sivas kısmı | | Hususi Sivas muhabirimiz yaziyor. kalmıştır, ağustosta bitecektir. z Ulukışla” ster Le kilömetre' olacaktır. tabanda 60 kilometrelik Niğde- lukışla kısmı, gelecek ahustosta da O kilometrelik Niğde- Kay- kısmı bitecektir. Fvzipaşa » Ergani 425 Kilometredir. : 108 Kilo- metrelik Gölbaşı - Malatya kısmı baharda, Malatya - Fırat kısı da gelecek ağustosta bitecek, inşa” ata devai edilecektir. Irmak-Filyos a 400 kilometredir. . Baharda 104 kilometre tutan Irmak yeni Ankara - Çangırı kısmı açıla” caktır, Kütahya - Balikesir 350 kilometredir. Son e olan Değirmensaz- Balikesir mi kışa kadar bitecek ve bat Gelecek emeğe başlıyacaktır. Ne kadar hattımız ver? KayseriSivar hattı ile beraber hükümet - tarafından ya ve. işletmeye açilan b talü ise kilometreye baliğ'ol- Slam tlarıdır. Bunlardan ilk dördü hüküme- tin diğer şirketlerindir. Bünların uzunluğu yekünu 4000 kilomet- reye baliğ olmaktadır. Umumi vaziyet Bir sene sonra Samsun - Sivas hattı Karadenizi Akdenize bağ- ıktır. Ulukışla - Kayseri hat- tu Adana havalisini orta Anado- uya ve Karadenize bağlıyaktır. Kütahya - Balıkesir hattıda Marmarayı tekmil . Anadoluya bağlamış olacaktır. Birinci sabi- fede takdim ettiğimiz harita w- mum! vaziyeti vazıban göster” mektedir. Inşası tasavvur edilen hatlar Traozon - Erzurum. Sivas- Errincan - Erzurum, Sivas - Me- latya, edi Muş - Van, Kon- - Iğirdir - Antalya, Adapazar Büymlir, Havza inkar Diye ribekir - Mardin hatlarıdır ki son ”İ bat Irak hattile ittisal edecektir. | mış bir duygudan doğuyor; şehrin 1930 ee — 7) — VAKIT 29 Ağustes çi İ “2 Ankara istasyonu : Kayseri treni kalkıyor o Sivas sevinç içinde .. Herkes, büyük, küçük şimendi-- ferin neşeli sesine koşuyor Dr Tesk. Ba mazhariyete erişen neslin, uzun ve karanlık asırlar içinde medeni vasıtalara, hasret Sivas öyle seviniyor ki: Halk o kadar coşkün bir heyecan içindedir ki, tarife sığmaz. Bu sevinç ve heyecan:, şuürlaş- 15sız. yamaçların, . çınlatan, tiren düdüğü, kalplerde kaynıyan bu heyecanı körüklüyor... çeki çocuk, büyük, küçük, kadın erkek bu ümit saçan sese doğru koşuyor; ve onu derin sevinçler içinde yaşaran gözle- riyle, kn ikkat e aim Anim 30 oğustos, Zafer bayram e m ema yaşıyan Sivasın sevinmek elbette ir. Demir yolu Sıvasın kalbine gis recekmiş gibi ta şebrin başına geldi. Cenuptaki binaların baş- ladığı noktada (Gazhane önün- de) istasyon kurdu.. Istasyondan hükümet konağına doğru çok muhteşem bir cadde açıldı, Na- fia ve belediyenin iştirakile 20 metre genişliğinde bin metre uzunluğunda, açılan bu yol Tür“ kiye şehirlerinin pek azıma nasi- bolan bir güzellikle, Sivası ikiye böldü.. Trenden inen bir yolcu, başka bir vasıtaya mubtaç ol- madan doğruca şehre girebiles cektir, Bu yeni caddenin 30 ağustosa kadar, ikmal edilmiş bulunması için geceli gündüzlü çalışılmak» tadır.. şimdiden bu cadde, iki taraflı ortası parterlerle tezyin edilmiş, modern bir yol oldu. Sivas kongresinin toplandığı ta- (Lütfen sayıfayı çeviriniz ) yseri—Sivas hattı İnşaatını idare eden fen heyetimiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: