30 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

30 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ —.ç — VAKİT 30 Ağustos 1730 m e A amme w yi A p İ Devlet Demiryolları Hânları Şarkışla Sivas kısmının 1 Eylül tarihinden itibaren işletmeye küşadı münasebetiyle Ankara - Kayseri ve dolayısile Ankara - Cebe- ci ve Ankara - Kayaş- Etmez'ut katarlarinın vakti hareketleri teb- dil edilmiştir. Yeni tarifelerimiz mucibince Haydarpaşadan pazar ve Çarşamba günleri'saat 20,00 de ve Sivastan salı cuma günleri saat 14,55 de hareket etmek üzere Haydarpaşa - Sivas - Haydarpaşa arasında haftada iki defa bir yolcu;katarı işleyecek ve bu katar- da bir yataklı vagon bulunacaktır. Bu doğru katarın işlemediği günler Ankara - Kayseri - Ankara ve Kayseri Sivas - Kayseri ara- sında mubtelit yolcu 'katarları işleyecektir. Daha fazla izahatı havi hareket cetvellerinin istasyonlarımız 'beklenti mahallerine talik edil- liği ilân olunur. 8 4 Muhtelif ; çiviler, perçin çivileri ve galvenize saç kapalı zarfla .-ünakasaya (konmuştur. Münakasa 13 birinci teşrin 930 pazartesi wünü saat 17 de Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapıla- caktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat © ieminatlarını aynı günde saat (1630 a kadar münakasa komisyonu Gâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakask şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. © VE G. Lüther fabrikası 1902 mamulâtından 180 beygir kuvvetinde çift inbisatlı bir adet buhar makinesiyle dinamosu 189.930 per- şembe günü saat on dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. Görmek isteyenlarin ” hegün H. Pda elektrik santrahna ve © almak isteyenlerin de (muayyen günde H.P mağazasına mü © racaatları. ? * * * Bakır, pirinç, kurşun, çinko lavha ve çubuklar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa"13 birinci teşrin partesi günü saat 16 da Ankarada © Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır, Münakasaya tiştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- © kat teminatlarını'ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komi- syonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara © ve Haydarpaşa'idare veznelerinden tedarik edebilirler. kk & Şarkışla Sivas kısmının | Eylül tarihinden itibaren işletmeye kü- i şadı münasebetile Ankara - Kayseri ve dolayısiyle Ankara - Cebeci ve Ankara - Kayaş - Etimes'ut katarlarının vakti hrreketleri teddil edilmiştir. Yeni tarifelerimiz mucibinee Haydarpaşadan Pazar ve © Çarşamba günleri saat 20,00 de ve Sivastan Salı, Cuma günleri saat 14,55de hareket etmek üzere Haydarpaşa - Sivas - Haydar- > paşa arasında haftada iki defa bir yolcu katarı işleyedek ve bu e katarda bir yataklıvagon bulunacaktır. Bu doğru katarın işlemediği günler Ankara - Kayseri - Ankara ve kayseri Sivas - Kayseri arasında muhtelit yolcu katarları işleye- cekti tir. Daha fazla izahatı havi bareket cetvellerinin istasyonlarımız bek- © lenti mahallerine talik edildiği ilân olunur. *» Xx» 400 Ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 17-9-930 çarşamba günü saat 16 da Ankarada © Devlet Demiryolları idaresinden yapılacaktir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını, ve muva- | kkat teminatlarını aym günde saat 15,30 a kadar müuakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada © ve Haydarpaşada idare cemelerinden tedarik edebilirler. &.. Kik Eskişekir deposu kömür tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mü- nâkasaya konmuştur. Münakasa 17-9.930 çarşamba günü saat 15, 30 da Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- © kat teminanıaytlarını günde saat 15 e kadar münakasa kâtipliği- © ne vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartvamelerini iki lira mukabilinde Ankara- ve Haydarpaşada idare veznelerinden ve Eskişehir istasyonu da © kişelerinden tedarik edebilirler. m, 40 adet mühendiş ve 100 adet amele çadırı kapalı zarfla mü- ” nakasaya konulmuştur. Münakasa 13-10-930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada © Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat © teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa kâtipliğine © vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. i » * ” 150 ton gaz, 50 ton pis gaz ve 40 ton benzin kapalı zarfla © münakasaya konmuşlur. Münakasa 15 eylül 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat © teminatlarını aynı günde - saat 15:e kadar komisyon kâtipliğine ” vermeleri lâzımdır. Talipler münakası şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka- rada ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. Bursa Ziraat mektebi Müdürlüğünden: Kayıt ve kabul şartları | 1- Mektebe Orta mektep mezunları bilâ & müsabaka alınır. Talipler mektebe alına- cak mikdarı tecavüz etttiği takdirde müsa- bakaya tabi tutulur. yu dr 2- mektep leyli ve meccanidir. Birinci ği maddedeki evsaftan başka mektebe gir- & mek istiyen efendilerin aşağıdaki şartları # haiz olması lâzımdır: A- Türkiye tebaasından olmak, B- Sinni 19 dan yukarı olmamak, C- Vücudu ziraata mütahammil olmak, & D- Sari hastalıklardan salim olduğunu, B musaddak tabip raporu ile tevsik etmek, E- Aşı şehadetnamesi ve hüsnühâl maz- | batasını haiz olmak, 3- Bizzat ziraatla iştigal eden çiftçi ve | arazi sahibi olduğunu tevsik edenler ter- ! cih olunur. 4- Kayıt ve kabul zamanı Teşrinevvel bidayetine kadardır. Taliplerin ya doğruca mektebe veya ziraat müdir ve memurluk- ları ve mülkiye memurları vasıtasile mek- tep müdiriyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesa- | ikle ba istida müraacaat etmeleri lâzımdır. & 5- Daha fazla malümat almak istiyen- & lerin mektep müdiriyetine müracaat et- ma meleri lâzımdır. e Keçi İİ) Mi” ERE Yükek mühendis mektebi kay- dü kabul muamelesi : 15 Ağustos 930 tarihinden itibaren başlanılan Yüksek mühendis mekte- bi kaydü kabul muamelesine Dolma- bahçe civarında Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sa- bah saat ondan akşam on yediye kadar olmak üzere 18 Eylül 930 ak- şamına kadar devam edilecektir.Ar- zu edenler bu hususdaki şeraiti biz- zat mektepten alabilecekleri gş'bi posta ile de istiyebilirler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: