6 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

6 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKIT 6 Eylül 1930 --— | WEEK IN SEHIR Takunya ile Kocasının katasınt yara layan bir kadın FeriköyündeB arutane cadde- sinde 26 numaralı evde oturan bakkal İbrahim ağa ile kanısı Fatma H. kavga etmişler, kadın takunye ile kocasını başının ehem miyetli sürette yaralamıştır. İki intihar teşebbüsü daha Dün iki İntihara teşebbtis ha- disesi olmuştur, şunlardır ; Seyrisefainin Karadeniz vapu- ru Topane açıklarından geçer- ken Samsuna gitmekte olan yol- culardan Recep kendisini denize atmış we kurtarılmıştır. Recep asabi bir buhran esnasında inti hara teşebbüs etmiştir. Feriköyünde Saadet sokağında oturan istilyo arkadaşlarındanisakın birkaç; gün evel “ ölmesinden müteessiren kendisini kuyuya atmış, kurtarılmıştır. Iki-evrak memuru rüşvet alerken yaklandı Evkaf mahlülatı vakfiye ida- resinde resinde 2 memurun rüş- vet aldıkları Polise haber veril- miş ve bir cürmümeşhut yapıl- mıştır. Rüşveti haber veren zat; Mah- Vülatı vakfiye idaresinde Beyler- beyli Halit Beyle diğer bir Halit Beyin kendisinden 40 lira iste- diklerini © söylemiştir. Yapılan tertibatile meşhut efiriim halin- de yakalanan bu Evkaf memur- ları adliyeye istintaka gönderil- miş her ikisinin tevkıfine karar verilmiştir. ” Evkaf memurları tevkif gönderilmişlerdir. Poliste yeni teşkilat Yeni teşkilât dolayısile po- lis merkezlerinin vaziyetlerinde tebeddiller, olmuş. bir çok merkezler serkomiserliğe, . bir sokları. da polis. o mevkii vaziyetine gimişlerdir. Bunlardan Beyoğlu cihetinde Pangaltı ve Dolapldere merkezleri komi- serlik, Taksim, Kasımpaşa, Has- köy merkezleri de polis mevkii olmuşlardır. Galata, Arnavutköy Merkezleri de serkomiserlik * ol- muştur. Baki kalan 10 merkezin kad- roları. tevsi edilmiş, kamiserlik olan merkezlerin kadroları yarı yarıya, mevkı olan merkezlerin mevki kadroları derecesine ten- sil edilmiştir. Sesli filim Bir Amerikalı sinema heyeti şehrimizde Dün şehrimize sekiz Amerikalı- dan mürekkep bir heyet gelmiş- tir. Bu heyet muhtelif memleket- leri dolaşarak meşhur şahsiyet- lerin sesli, filimlerini almakta ve bu filimler Amerikan mekteple- rinde ermektedir. | EE ominyai yirmi gün kalmış ve kıral Karolun filimle- rini alı e k m 8 mahalli musikiyi, orjinal ti olan bazı dans- lan ve ime dikkati calip yerlerini filime alacaktır. m —— Levazımcı İsmail paşa Yalovadan geldi Bir müddetten beri Yalovada makta olan sabık levazım reisi Semail Hakkı paça dün şeh- Tİmize gelmişti haneye İsmet paşa Yalovada kimsesiz bir çocuğu mektebe yer- leşdirdi. | Başveki Ismat paşa“ Hz. le-j rinin Ankaradan © gelirken Pen. | dikte trenden inerek Ertuğrul yatile Yalovaya gittiklerini dün yazmıştık, Ismet paşa Hz. yattan çık- tıktan sonra otomobille kaplıca- lara gitmişler ve sâat dörde kadar köşklerinde istirahat et- mişlerdir, Paşa Hr. saat dörtte köşk- lerinden çıkmışlar bazı kusust müracaatları dikkat ve alâka ile dinlemişler ve bunların hal lini C. H. fırkası umumi kâtibi Şaffet beye havale etmişlerdir. Başvekilimize O muracaat eden- İer arasinda 10 —17 yaşlarında Hüseyin atlı bir çocuk vardır. Bu çocuk ilk tahsilini bitir. diğini kimsesiz olduğundan leyli ve meccani bir liseye girmek istediğini söylemiş, bu Mürâca- at İsmet paşa Hz.nin çok müta- hassıs etmiştir. Başvekil paşa: > Çocuğum, bir istida yaz, seni bir mekteebe yerleştirelim demiş, küçük Hüseyin “Paşam, istida pulu alacak param yok Bu gece nerede yatacağım bile bilmiyorum.,, Diye cevap verince Ismat paşa Saffet beye: — Bu çocuğu Maarif vekili. ne gönderin. Behemehal bir mektebe yerleştirsinler demiştir. 9 Eylül bayramı İsmet ve Kâzım Pş'lar izmire davet edildiler İzmirin düşman istilâsından kurtuluşu gününe tesadüf eden 9Eylül günü İzmirde büyük teza- bürat yapılacaktır. Izmir Belediyesi, İzmir: halkı namına Başvekil İsmet ve Mec- lis reisimiz kâzim Paşalar Hz lerin merasimde bulunmak Üzere Izmire davet etmiştir. Yugoslav talebesi Dün Taksim abidesine çelenk koydular Pazartesi günündenberi lima- nımızda bulunmakta olan Yugos- lavya mektep gemisi “Yila Vele- bita,, bu akşam hareket edecek- tir. Gemi bazı Akdeniz limanl, uğradıktan © sonra Yağsa ticareti bahriye mektebinin bu. hunduğu Dalmaçyo sahillerinde Dubrovnik kasabasınz gidecektir. Gemide bulunan talebe dün sabah Taksim abidesine bir Çeş lenk koymuştur. Merasimde gemi kum, M. Nikola Gürümze 2 nutuk söylemiştir. —, Çimento tröstü mü? | Yazıldığına göre Aslan, Zeytin- burnu, Eskihirar ve Anadolu İ çimento fabrikaları arasında bir. leşerek bir çimento tröstü yap- mağa teşebbüs etmişlerdir. Bu | suretle bu anlaşma çimento fia- tını istediği gibi yükseltebilecek- tir. Tröst teşkil etmek kanunen memnu olduğuna göre haber doğru ise buna müsaade edilmi. yeceği şüphesizdir. Piyanko Esirgeme derneğinin piyankosu dün çekildi Piyanko çekilirken Esirgeme derneği tertip ettiği €şya piyankosu dün Türk oca- ğında çekilmiştir. Hediyeler arasında çay takımı, elbiseler, masa örtüleri, mendil- ler, yastık yüzleri gibi eşyalar vardır. Piyanko dün bitmediği için bügünde çekilecektir. — işli Belcdiyede Şehrin hududu Yeni belediye kanununda be- lediy hudutlarını. değiştirilme* sine dair. bâzı ahkâm vardır. Kanuna göre şehir halkı isterse hudut: değişir. Bunun içinde halkın; reyine müracaat etmek lâzımdır. Bu reye müracaatın bu defaki belediye intihabatile beraber yapılıp yapılmaması dü- şünülmüş ve Dahiliye vekâletin- den sorulmuştur, Vekâlet muya- İskat ederse o vakit belediye intihabatı esnasında | halkın re- yine müracaat edilecektir. Şehir hudüdü meselesi evvelce: hayli hararetli dedikoduları ve müna- kaşaları mucip olmuştu. Memleket haberleri | Kanlı. muşamba Kumsalda yapılan ta- harride neler bulundu ? Bundan bir kaç gün evel Iz- mirde (Fuça) da bir motör faci- ası vukua geldiğini yazmıştık. Son pesta ile gelen (Hizmet) re- fikimiz bu facia hakkında şu tafsilâtı vermektedir: Foçanın Çamdibi mevkiinde motörde cereyan eden feci ha- diseye ait tahkikata devam edil- mektedir, Dünden itibaren badi- eye mağaracı mamile maruf Hamdi. isminde bir şahıs daha maştır. Makinis Yusufla çipinoz Ah- met ve Hüseyin hadiseyi müte- akip motördeki kayığı denize in- dirmişler * ve tesadüf ettikleri Hamdinin “kayığının o arkasına bağlıyarak “karaya 300 metre mesafede batırmışlar ve Hamdi- nin kayığı ile Papasa çıkmış” lardır. Caniler karaya ayak ba- sınca Hamdiye bizmetine müu- kabil üç gemici. muşambası ile iki kürek hediye etmişlerdir. Hamdi bu hediyeleri almış, fa- kat Papasta kumsalda gömmüş- | tür" Evelki gün müddeiumumi | mtüavini Âli ve polis memurları | ile alâkadar bazı kimseler Ham- diyi de berâberlerine “alarak kumluğa gitmişler ve muşamba- larla kürekleri meydana çıkar- müşlardır. Muşambalarda kan le keleri vardır. Bugün hava müsait olursa Müddeiumumi muavini Âli bey, refakatinde memurlar ve dalğıç- lar olduğu halde hadise mahal- line giderek batınlan kayığı arı- yacaklardır. Sergi kapandı 366 bin kişi gezdi, 200 bin hıralhık satış “yapıldı Yerli malları sergisi dün ak- İ şam saat onda kapatılmıştır. Saat dokuzdan itibaren ser- giye girilmesi menedilmiş, yatım ! saat içinde sergi halktan tahliye edilmiştir. Dün son gün olduğu | için sergide büyük bir kalabalık | vardı. Sergiyi dün akşama kadar ziyaret edenlerin mıktarı 360000 | kişi kadar tahmin edilmektedir. Bu mıktar geçen sene kinin bir misline yakındır, Sergiye iştirak eden mtesse- seler satış vaziyetinden ve elde | edilen neticeden memnun bulun- ! maktadırlar, Yirmi beş gün içinde sergide 200 bin liralık satış yapılmıştır. Serginin dağıtılmasına başlanacak ve pa- zar akşamı serginin işgal ettiği salonlar tamamen boşaltılmış olacaktır. ——— Çocuk hekimleri Istanbulda bir encümen teşkil ettiler Istanbul Çocnk Hekimleri en- cümeni namile bir cemiyet teşek- kül etmiştir. Maksadı: çocuk hıfzıssıhhasına dair neşriyatta ve beynelmilel çocuk hekimleri (ocemiyetlerile temasta bulunmak ve mensup oldukları ihtisas şubesinin terak- kisine çalışmaktan ibarettir. | Küçük haberler | Harici ticaret — İktisar vekileri- nin şehrimizde açmağa karar verdiği ha- rict desret devresi üncü vakıf hanm- da tesis edilmiştir. ilk mekteplere müracaat — Ba sene şimdiden başlamıştır. Bu sene ilk ve orta mekteplere bilhassa çok mü- racant vaki olacağı tahmin edildiği ei- berle talebenin açıkta kalmaması (çin bü- tüm tertbar alınmak üzeredir. Kimsesiz çocuklar — Darülâce- zede kimsesiz çocuklar kısmı tevii edi- lecektir. Maliye' vekili — Sarıçoğlu Şükrü Beyin pazartesi veya #9lı günü İsviçre- den şehrimize dönmesi bekleniyor. İngiliz yüzme şampiyonu — Mis Gletze iki gün evvelde Çanakkele- de Doğin arslandan: denize girerek; (10) millik bir mesafeyi yedi saat yirmi da. | kiksda yüzetek Alpnis çıkmıştır. Arsa vergileri — Boş örselarin vergisinin eskisi gibi, binde 6 Üzerinden alınıması vekâlet tarafından tamim edil miştir. vanil Bugünkü ımtihah Bugün saat 9 da Darülfünunda ora bugünden itibaren | mektep hocası olmak İstiyenlerin imti-| hanları yapılacaktır. i 550 beynelmilel numaralı HIR HABERLERİ O) YAKIT | j 6 Eylâl Cumartesi 930 J Dahilde b aylığı Kuruş 150 400 7m MW00 Hariçte 800 1450 2700 1349 Bu geceki Ay 18,36 | 421 Güneşim doğuşu: 5,31 — bat 15,34 — balı : Ayın doğüşu : Namaz vakitleri Sabah Öğle İkindi Akşam Yatı İmsak 100 1205 15,51 O1RS0 2010 344 amma — anem, Hava: Dün azatni hararet 23derece olmuş- tur, Bugün mutavasıt şiddetle poyraz esecek, hava bulurdu olacaktır. Radyo : i Bu akşam Ankarada Riyasecicümhur mesiki heyeti Saat 19 Bando 1 — Betoven: Raymont 2 — Puçini: Madam Buterfley. 3 — Markovski: Serenat 4 — Lakık; Vals Bukeda & — Polling: Ejipsiyen. * 6 — Morsakaski: Marş. Bu akşam İstanbulda Saat sekizden ona kadar alaturka | fasıl l Sinemalar : Alkaza — Kırmızı bulut Alemdar — Kazaklar Jon Gilber Beşiktaş Hilâl — Verdün Ekler — Kuvvetin hükümdin Elhamra — Saadet yolu Etuval — İntikam Fransız — Memnu sasdet Melek — Define arsrken Şık — Aşık Süreyya Kadıköy - Aşk oyunları “Otomobille dünyayı dolaşacalar Perşembe akşamı şehrimize bir otomobille Hollandalı bir karı koca gelmiştir. M. ve Mme Stinkamp isimle- İ rinde olan bu seyyahlar otomo- bille devri âlem seyahati yapmak- tadırlar. Seyyahlar 15 martta Hollan- dadan hareket etmişler ve bütün avrupayı dolaşarak şehrimize gelmişlerdir. Dün vapurla Mudanyaya ha- reket etmiş olan seyyahlar Mu- danyadan Ankaraya oradan da muhtelif (şehirlere © uğrayarak Bağdada gideceklerdir. İ“VAKIT,, abona-| ne olunuz TAKSIM BAHÇESİ Bu akşam TRİO RAKOWSKY Şayanı hayret orijipal dansörler MAUD ve CHARLY En büyük dans eğlenceleri MIS SİMONS ve MAUD Terbiyeli ve akilli küçük tayları ve köpeklerile Hanımeflendi: Istanbulda Hava gazı, Elektrik ve teşebbüsat sınaiye Türk Anonim Şirketi Beyazıt'ta Elektrik Evinde 6 Eylül cumartesi saat 15,30 da verilecek ameli ahçılık dersinde lütfen hazır bulunmanızı rica ile kesbi eref eyler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: