17 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

17 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lal EE rap — — zer ARR LEE İL YE Eş kg Aİ RR | , m İnişi <3 dee EE ezin ENİ Ein —... —— 6 — VAKİT 18 Eylül Istanbul İntihap defterleri cumartesi gunu |, Kadıkö 1530 Bele mahallelere asılıyor Beyoğlu belediye şubesi in tihap encümeni riyasetinden: İstanbul umui meclisine 2- za intihap etmek ve edilmek için Beyoğlu şubei idariyesi- nin eski hududu kanunisi da- hilindeki mahalelerden gelmiş olan defterlerin tetkikatı ta- mamlanmıştır. 1 — Bu defterlerin birer su reti tünel başındaki hükümet ve belediye dairesi methaline ve her mahalle defterinin bi- rer sureti de o mahalledeki muhtarlık dairesine Eylülün 20 inci Cumartesi sabahından itibaren asılacak ve 25 inci Perşembe günü akşamı saat 18 de indirilecektir. 2 — Defterlerin asılı kaldı. ğı bu altı gün zarfında rey sahipleri defterleri gözden geçirerek isimleri yazılmadı- ğından ve sair esbaptan itiraz ve müracaatları olanlar bu al- tı gün zarfında tünelbaşında hükümet ve belediye dairesin de müteşekkil intihap encüme nince dinlenecek ve defterin|yazıtta kâin belediye şubesilhiyeti dahilindeki tashihatı|lan köylere ve diğer birer nüs düzeltilmesi lâzım gelip gel-/kapısına talik edilecek 25/9/|Eylülün son günü akşamma|haları da hükümet konağı ve mediği karar altma almarak(930 Perşembe günü akşamı)kadar bitirir. İtirazlar varit belediye dairesi methaline ta-! kendilerine tebliğ olunacak-|saat 18 de bu defterler kaldı-| görüldüğü takdirde reddi mu)lik edilecektir. 3 — İntihap encümeninin işbu kararma razı olmıyanlar kararın kendilerine tebliğin- den itibaren üç gün zarfmda Taksim Sıreservilerdeki Be- yoğlu mahkemei asliyesine müracaat edebilirler. 4 —- Eylülün 25 inci Perşem be günü saat 18 den sonraki müracaat ve itirazlar dinlen- mez. 5 — Rey vermeğe ne vakit başlanacağı ilerde ayrıca ilân edilecektir. Şu kadar ki reş sahiplerinin defterdeki isim- leri rey atılma gününde ko- Tayca bublunabilmek için rey sahibi zevatın şimdiden bu a- sılı defterdeki isimelri hizasm da yazılı olan sıra numarasını iyice bellemeleri ve bir yere yazmaları ve rey vermeğe gel dikelrinde sandık başındaki heyte bildirmeleri sureti mah- süsada tavsiye ve rica olunur. Fatih belediye şubesi - inti- hap encümeni riyasetinden: 1 — Belediye kanunu mu- cibince İstanbul Umumi mec- lisi aza intihap muamelâtına başlanmıştır. 2 — Fatih kaza ve belediye hududu hahilinde aza intihap etmek ve olunmak şeraitini haiz olanların ayrı ayrı defter leri tanzim edilmiştir. 3 —20 Eylül 930 Cumartesi günü her mahallenin derfter- lerini o mahallelerin münasip yerlerine ve bilelimle mahal- lât defterlerinin heyeti mec- muası da Fatih kaza ve bele- diye dairesi kapısına asılarak altı gün müddetle muallak ka İrp 25 eylül 930 Perşembe gü- nü saat 18de kaldırılacaktır. 4 — Kanunen aza intihap etmek ve olunmak şeraitini ha iz olup ta işbu defterlere isim ve hüviyetleri yalnış ve ya ya- rı vardır. 5 — 25 Eylül 930 Perşembe mence intihabat hakkında iti- raz kabul edilmez. 6 — İtirazlar üzerine encü- mence verilecek kararlara ra- zı olmıyanlar kararların ken- dilerine tebliği tarihinden iti- !baren üç gin zarfında mahal li sulh hâkimlerine intihap en- cümeninin kararile birlikte imüracaatla itiraz etmeğe hakları vardır. Keyfiyet encü mehi kararile ilân olunur. Beyazıt Belediye şubesi in tihap encümeni riyasetinden: Kazanm ihtiva ettiği 50 ma- halle dahilinde (İstanbul umu! mi meclisi) için intihap olun- mak ve intihap etmek hakkı- nı haiz olanların mahallâttan verilip enciimence tetkik ve teksir edilen defterler 29/9/ 930 Cumartesi günü sabahı günü saat 18 den sonra encii-! diyesi ila intihap encümeninden: ,dudu dahilindeki mahallâttı razlarını beyan etmiye hakla-)mukim vatandaşlardan İstan- bul umumi meclisine aza inti- hap etmek ve olunmak hak ve salâhiyetini haiz olanların esa misini havi musaddak defter- iler 20/Eylül/930 Cumartesi gününden itibaren mahallât heyeti ihtiyariyelerinin bulun dukları mahallerde ve be lediye dairesi koridoruna ası- lacaktır. 2 — Defterler bu mahaller- de altı gün asılı kalacak ve Eylülün 25 inci Perşembe gü- nü akşamı saat 18 de kaldırı- lacaktır. belediye şubesi 1 — Kadıköy belediye hu-| nları kanuni müddeti olan altı gün muallak kaldıktan sonra (25 Eylül Perşembe günü tam su: at 18 de) kaldırılacaktır. Def-. terlerde ismi yazılı olmıyanlar iye yahut isim ve hüviyeti yan iş yazılmış olanlar tarafın- dan serdedilecektir. İtirazat| için (20 Eylül Cumartesi gü-| nünden itibaren 25 inci Per- şembe giinü saat 18 e kadar Kandillide kâin belediye dai- resinde müteşekkil intihap en cümenine müracaat edilmesi ve (25 Eylül 930) saat 18 den sonra vuku bulacak itirazatmı muteber olmıyacağı intiha, encümeni karariel ilân olunur Bakırköy belediye şubesi inhap encümeni riyasetinden 3 — İsimleri, hüviyetleri defterlere yanlış ve ya müker rer yazılmış ve ya hiç yazılma- den; 1 — Belediye kanunu mucibince İstanbul Umumi mış olduğuna dair müntehip-|meclisi aza intihabımna ait def- ler tarafından ileri sürülecek)terlerin tetki muamelesi ik- itirazlar defterlerin o asıldığılmal olunmuştur. günden itibaren Eylülün 25 in) (2 — Defterlerin birer surc- ci günü akşamı saat on sekiz-|ti 20 Eylül 930 Cumartesi gü-| e kadar intihap encümeninelnü sabahı saat ondan itibaren bildirmelidir. Bundan sonra Bakırköy merkez mahallâtı ile altı gün muallâk kalmak üze- re ait olduğu mahalle ile Ba- 4 — fntihap encümeni salâ- rılacaktır. tazammın kararın sureti mu- Defterlerin asılı kaldığı bu)terize usulen tebliğ olunur. altı gün zarfmda (İsim hüvi-| O5.— intihap encümeni ka- yeti yanlış ve mükerrer yaz!-rarına razı olmıyanların kara lanlarla hiç yazılmamış olan-İrm usulen tebliğ (tarihinden lar tarafından vaki olacak iti-| itibaren üç gün zarfmda sulh razlar encümecne dinlenerek|hakimliğine intihap encümeni varit görülürse lâzım gelen|kararile birlikte o müracaatla tahkikat yapılacak ve varitlitiraz etmiye hakları vardır. görülmezse reddi mutazam-|Keyfiyet intihap “encümeni mun kararın sureti muterize|kararile ilân olunur. usulen bildirilecektir. Defter- © Aadalar belediye şubesi in- ler kaldırıldıktan sonra itiraz) tihap encümeni riyasetinden: lar dinlenmez. İntihap encü-| (İstanbul umumi meclisine meni kararma razı olmıyanla-| aza intihap etmek ve olunmak rın kararın usulen tebliği tari hakkımı haiz olanların isimle- hinden itibaren üç gün zarfıu|rini gösterir cetveller Eylülün da ikametgâhmın bulunduğu |20 inci Cumartesi gününden muhakimi asliyeye ve bulun-|itibaren Büyükadaya ait olanı madığı yerlerde sulh mahke-|Büyükadada iskele başımda be melerinde encümen kararilellediye mevkiine Heybeli ada- birlikte müracaatla itiraz et-|da kezalik iskele başında be- meğe hakları bulunduğu vellediye mevkiine Burgaz ve Kı bu müddet bittikten sonra iti-)nahadalarda polis karakolları raz hakları kalmıyacaktır. En|önüne ve heyeti umumiyesi- cümen kararile ilân olunur. nin de Büyükadada belediye Üsküdar belediye şubesi in|dairesi kapısma talik edilip tihap encümeni riyasetinden:| Eylülün 25 inci Perşembe gü- İstanbul umumi meclisi in-İnü akşamı saat 18 de kaldırıla tihabatı için belediye kanunu|cağmdan defterlere isimleri nun 35 inci maddesi mucibin»|yazılı olmıyanların ve ya yan ce Üsküdar kazası belediyellış ve ya mükerrer yazılanla- hududu dahilindeki mahallâtirm bu müddet zarfmda bele- müntehiplerinin esamisini mü'diye dairesinde müteşekkil in beyyin defterler (o 20/9/ tihap encümenine müracaat 930 Cumartesi sabahı mahal. /etmeleri ve 25 Eylül 930 akşa- lenin ihtiyar heyetlerinin bu-|mundan sonra itiraz kabul €- lunduğu mahalle ve bir ntish .İdilmiyeceği ilân olunur. sı da daire methaline talik e-| A. Hisar belediye şubesi in- dilecek ve altı gün asılı kaldı..|tihap encümeni riyasetinden: tan sonra 25/eylül/930 Per.| (Beykoz kazası mülhakatile şembe akşamı 16 da indirile | A. Hisar belediye hududu da- cektir. Her müntehip kendi|hilinde Anadolu kavağından mahallesine ait defterleri tet |Paşalimanma kadar mevcut kik ile defterlere isimleri yu-|köy ve mahallâta ait kanu- zılmış ve ya yanlış yazılmış o-İnun tarifatı dairesinde tan- lanlarm itirazatını oUsküda. (zim kılınmış olan defterlerin hükümet konağında bulunan |bermucibi kanun asılları Kan belediye intihap encümenine'dillide vaki A. Hisar belediye- bidirilmesi ve müddeti mua-|sinin bulunduğu bina kapısı yenesi zarfında itiraz edilme-na ve birer suretleri de köy ve zılmamış onlanlar defterlerinidiği takdirde hakkı itirazm mahallelerin memur oaln no- asılı kaldığı işbu müddet zar-'sakrt bulunacağı intihap en- katma 20 Eylül Cumartesi gü- fında intihap encümenine iti-'cümeni kararile ilân olunur. inü saat 9 da talik edilecek vel itiraz dinlenmez. Yeşilköy Mahmutköy nahiye- leri ve bunların mülhakatı o- 3 — Defterlerin talik müd- deti 20 Eylülden 25 Eylül 930, tarihine kadar yani altı gün- den ibarettir. 4 — Kanunen intihap et- mek ve ya intihap olunmak hakkını haiz bulunup ta iks met ettikleri mahallâtım def- terinde isim ve hüvviyeti yan-! lış yazılanlarla hiç yazılmamış olanların 20 Eylül 930 Cumar- tesi sabahmdan 25 eylül Per- şembe günü akşamı saat on se kize kadar istasyon civarınd ı hat boyunda kâin daire dahi- linde intihap enciimeni riyase tine müracaatla tiraz eyleme leri lâzımdır. 5 — 25 Eylül 930 Perşembe günü akşamı saat 18 den son- ra vaki olacak hiç bir itiraz id diası dinlenmiyeği ilân olu- nur, Yeniköy (Sarıyer) beledi- yesinden İstanbul umumi meclisi in- tihabatı için hazırlanmış olan defterler Eylülün 20 inci Cu- martesi günü mahallât ve köy! lerin münasip mahallerine 2- sılarak mezkür defterler ber- mucibi kanun asılı duracak ve Eylülün 25 inci Perşembe gü- nü akşamı saat on sekizde kal dırılacaktır. Defterde isimleri yazılı olmıyanların Büyükde- re caddesinde hükümet ve be- lediye konağında ' müteşekkil intihap encümenine müracaat la itiraz edebilecekleri ve inti hap encümeni kararma razı olmıyanlarm kararm tebliği tarihinden üç gün zarfında İ-| - ————————G Hariciye vekili geldi (Ust tarafı 1 ici sayıf amızda) başvekili hükümetimizce Ankarsy4 davet edilmiş ve kendisi bunu k#" bul buyurduğunu bize bildirmiştir” Başvekil Hz. teşrinievvel nihayeti” ne doğru Ankarada bulunacakla'” dır. : — İran ve şark vekayiinin neti” cesi hakkında fikriniz nedir? —5Son Ağrıdağı hadisesinde İran büyük bir dostluk ve hüsti niyet göstermiştir. Münasebatımı? gayet dostane devam cimekted'r- Artık Ağrıda harekât bitmiş ve * siler tenkil edilmiştir. Bu cepheler” de kahraman askerlerimizin göt” terdikleri fedakârlık çok şay#!* takdirdir. Bu suretle şimdi hem b“ şekvet ocağı söndürülmüş ce hem de iki millet arasında dostluğu b zan en mühim sebep ortadan dırılmıştır. * Millet Meclisi reisimiz Kâzım Pş. Hz. dün refaktında Vasif B. le birlikte Tokatlıyan oteline giderek hariciye vekili Tevfik Rüştü B.i ziyaret etmiştir. Tevfik Rüştü B. müteakıben dolma bahçede Reisi Cümhur Hz. i tarafından kabul olunmuş” tur. Ziya ve Halis B.ler Lüst tarafı inci sayfada) tan hapisane müdürü Halis B.in de vazifeyi sui istimalden muha- kemesi kararlaştırılmış, evrak! ağır cezaya verilmiş bulunuyor” du. muhakemeye bu sabah baş” lanacaktır. Ziya B. gibi Halis B- de işten el çektirilmesine lüzum görülmüş, dün adiiye vekâletin- den gelen bir telgraf mucibince bu husus müddei umumilikçe kendisine bildirilmiştir. Halis B.e başkâtip' Fuat B. vekâlet etmek- tedir, Bugün başlıyacak muhakeme” de diğer bazı memurlarda maz” nun mevkiindedir. Adliye tayinleri Akşehir mahkeme reisliği” ne Bitlis müddei umumisi Meb met Aziz, Bitlis müddei umu miliğine Bitlis eski azasından Mw harrem Lütfü ,Tarsus reisliğin€ Tarsus eski reisi Mes'ut, Aydın 4 zalığına Mardin azasından Yusuf iya, Samsun azalığına Koyunhi* sar hakimi Rüştü, Koyunhisar b* kimliğine Anamur hakimi Ahm Rüştü, Kozan mahkemesi reisliğin* müddei umumisi Ali Rıza, Koza” müddei umumiliğine Mersin a7#“ sından Mustafa Nuri, Siirt mahke* mesi reisliğine Şibinkarahisar müd | dei umumisi Asım, Şile müddei * mumiliğine hukuk mezunlarmda” Alı Raci, Karacaviran sulh hakimi” Iğine hukuk mezunlarından Kem! Kaya, Afyon Aziziye icra bemurlü ğuna meslek mektebi mezunların dan Cemal, Tefenni müstantikliği” ne meslek mektebi mezunlarında” Raci Kâzim; Banan sulh hakimli" ğine hukuk mezunlarından Adnar Anamor hâkimliğine Bocka sult hâkimi Mehmet, Silivri hâkimliği” ne Şile müddei umumisi Tevhit. Birecik müddei umumiliğine h mezunlarından Feyzullah, Kütahy# azalığma Silivri hakimi Şükrü mer Be.ler tayin edilmişlerdir. e A e EE m eye kametgâhının bulunduğu as-İlacağı ve müddetten sonra “9 liye mahkemesine ve bulunnu|ku bulacak itirazın kabul © yan yerlerde sulh hâkimineldilmiyeceği enciimen kararil€ müracaat eylemiye hakları o-lilân olunur. İstanbul Belediyesi iHânları Konservatuvara talebe alınıyor: Talebe alınmnağa ve eski talebenin kayıtlarının tecdidi mus“ melesine 15 Eylülden itibaren başlanacağından Pazartesi v€ Perşembe günleri saat onbirden beşe kadar müracaat olunması.

Bu sayıdan diğer sayfalar: