2 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

2 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VA REY yal asayı 4604) Pazar 2 (rare 1530 a AMMAN A A ALM MEAN Millet Meclisi Açıldı Gazi Hz. nin nutukları hem dahili ' Yunan Başvekili ile Hariciye vekili- A hem harici noktai nazardan mühimdir Gazınin nutku önünde Ankara, (Başmuharririmizden): Gazi Hazretlerinin B. M. Meclisinin açılması münasebetile bugün irat et- tiği senelik nutuk tahmin edildiği veç- hile hususi bir ehemmiyeti haizdir. Nutuk şark hadiselerini, milli para buhranlarını, iktısad! ve mali işleri murlu bir projektör ile aydınlatarak her birinde elde edilen muvaffakıyet- leri tesbit etmiştir. Ve elde edilen mu- taffakıyetlerin tstihsalinde amil o ara ayrı ayrı takdir hlere; miştir, Sİ ver- Diğer taraftan Rusyada hariciye vekilimizin kabul tarzı ile Yunan ve Macar başvekillerinin Ankarayı ziya- içlerindeki ehemmiyet pek güzel can andırılmıştır. Nihayet yeni fırkaların zuhurile si- ın yeni bir safhaya gir- mütevellit vaziyet üzerine Büyük Millet Meclisi azalarının na- ta 1 dikkatleri celbedilmiş, vu hisus- : #imdiye kadar yapılan tecrübeler- he cümhuriyetin bekası, inkişafı yo- unda fırkaların içerilerine girebile- mk gayri samimi ve gizli maksatlı un- a lara kanun fevkinde emel besli- nlere karşı kat'i bir vaziyet almak lözemgeldiğine işaret edilmiştir. Sor-a demokrasi namına serbesti mat suiistimallerine karşı dikkat tavsiye olunmuştur, nihayet önümüz- deki senenin ki sene içinde yapılacak İhlihabat hatırlatılarak vatanadş re- kn emniyet ve “asuniyet ile teza- edebilmesi için kanuni ve idari tahalarda tedbirler almağa ihtiyaç bulunduğu anlatılmıştır. ei Hazretlerinin nutku baştan a- “wa “adr dinlendikten sonra fi- derde hâsil ol” itiba şudur ki İs- a, aşa 1öllmeti tarafından şim- Kadar yapılan icraat Reisicüm- Hazretlerinin yalnız tasvibine de- ve inkılâbın baka ve selârteti gerek fırkalarda gerek hükümet- aslı tlahat yapılacaktır. Mehmet Asım Ankâra, 1 (Telefökla) — B. M. Meclisinin küşadı münasebe- tile bugün Ankara, * tarihi gün- lerinden birini daha yaşadı Halk daha saat on ikide meclisteki samiin yerlerini kâmilen doldur- muştu. Meb'uslara ait yerlerin bir kısmı samiine tahsis edilmiş- ti, Reiscümhur Hz. tam saat on üç buçukta meclis binasını teşrif buyurarak Reis, divanı riyaset erkân ve vekiller tarafından istikbal edildiler. Müşarünileyh Hz. bir müddet meclisteki mesai odalarında meşgul oldular ve bazı meb'usları kabul buyurdular CELSE AÇILIYOR Saat (14) e geldi. Süfera ve erkân locaları tamamen dolmuş- tu. Bu sırada içtimaa davet zil- leri çalmağa başladı. Koridor- lardaki meb'uslar salona girerek yerlerini işgal ettiler. Kürsiye birinci reis vekili Ha- san Trabzon Bey çıktı. Nisabi ekseriyet olup almadığı anlaşıl- mak üzere yoklama yapıldı. Isimleri Ruşen Eşref bey oku- du. Birinci reis: — Nisabi ekseriyet var Tam saat on dördü on geçe Rdisiğümhur Hz. salona girdiler. Herkes ayağa kalktı. Sürekli al- kışlar arasında kürsüye ilerliyen Gazi Hz. ağır ağır başlıyan bir sesle saat ondördü On iki geçe nutuklarına başladılar, GAZINİN NUTKU Büyük Millet Meclisinin muh- terem azası; Yüksek heyetinizi (Uhürmetle selemlayarak yeni toplanma gü- nünü açıyorum. Memlekette bü- yük ıslâhat ve nafi icraatiyle mümtaz olan üçüncü büyük Mil- let Meclisinin önümüzdeki son Bu nutuk dinlendikten sonra fikirlerde hası! olan intiba su- dur ki İsmet dan şimdiye işler Reisicümhur Hz. nin yal- nız tasvibine değil, ayni za- manda takdirine de mazhar Pş. Hz. tarafın- kadar yapılan olmuştur. Önümüzdeki sene zar- tında Cümhuriyet ve inkılâbın selâmeti için gerek fırkalarda gerek hükümette esaslı »slâ- hat yapılacaktır faaliyet yılım da milletimizin bir çok mühim ihtiyaçlarını temin ile geçireceğine eminim. AĞRI HAREKATI Muhterem efendiler ; Giçen”yilımız mühim badise- lerle doludur. Senelerden beri hariçte beslenen fesat ve tecavüz emelleri bu sene k” vilâyet- lerimizde YARİM en yeni Yutunu bozan vak'alara sebep İ oldu. Teferrüatını bildiğiniz bu hadiseler vatan düşmanlarını ü- mitsiz kılan neticelerle bitirildi. Bu neticeleri (o vatandaşların cümhuriyeti müdafaa için gös“ | terdikleri alâka ve hassasiyete İİ TAR tarafı 8 met sayıfamızda) 1 1001511 01 AY VEN vr Kont Betlen Dost Macaristanın Baş vekili dün gitti İm unt Betlen dün “camileri gezerken Macar Başvekili Kont Betlen dün sabah saat onda sefir M. Tahi ile birlikte A: LAL tarafı 5 inci sayfada) 3 üreü tertip hediye kuponu : No. 23 © İtedbirleri ittihaz etmişti. sofya ve | | müzeleri ziyaret etmiştir. Kont | yi Lemi » BUGUN 12 SAYIFA ÇOCUK SAYIFALARI M. Venizelos (ÇERDE şehr'mizden | geçerek Atinaya gitti ain Vakit muharririne söyledikleri M. Venizelos Ayasofya enmiinden çıkârken M. Venizelos, Mihalakopulos ve mai» yeti erkânı İle refikaları, dün sabah sa-| at 8, 15 de hususi bir trenle Haydarpa- şaya geldiler. Ayni trende Ynuan gaze- tecileri de vardı. Hariciye Vekâleti ka- lemi mahsus müdürü Kemal Aziz B. ile bahriyeden kıymetli ve genç zabitleri- mizden Nejat bey, M. Venizelosa mih- mandar olarak tayin edilmişlerdi. | İstasyonda, M. Venizelos resmi me İrasimle karşılandı. Vali, Merkez Ku- mandanı ve vilâyet erkânı Yunan Baş vekiline böyânı höşamedi eylediler. Gar ve cıvarında büyük bir kalabalık tizamsızlık yoktu. Fakat alınan tedbir- ler İstanbul türk matbuuntı mümessil. lerini de seyirci vaziyetinde bırakmıştı. Istihpar vazifesile ve gazeteleri namı- na M. Venizelosu karşılamağa gitmiş o- lan gazeteciler inzibatı temin edenler tarafından, Yunan Başvekili ve maiye- ti erkânı ile temastan menedildiler. Halkın alkışları arasında M. Venizelos ve rüfekası, seyrisefainin bir muşu ile Şhray Burnuna hareket etti. Sarayburnundan M. Venizelos otomo bille vilâyete gelerek Valiyi ziyaret et! ti. Oradan Divanyolu ve Fatih tarikile| Fener Patrikhanesine gitti. PATRİKANEDE Fener etrafında kesif bir halk kitle. si vardı. Zabıta da icap eden inzibat M. Venizelosu Baş Papaz ve maiyeti merasimle istikbal eyledi. Fotiyos efen- di tarafından büyük salonda kabul o- undu. Patrik Efendinin yanında bütün etropolitler, Despotlar ve rüesayı ru-| haniye ile Yunan ve rum gazetecileri de bulunuyorlardı. Patrik efendi Yu nan başvekiline hitaben irat ettiği u- zun nutukta beyanı hoş amedi et- amana ser srmn. sedan 13 meb'us, Mecliste 13 meb'usu bulunan on beş büyük dosya hazırlamıştı vardı. M, Venizelosun geldiği günkü-in-| M. Venizelos Patrfkanedes çikarken tikten sonra ziyaretinden dolayı beya nı teşekkür eylemiş ve demiştir ki: — Muhterem refik mesainizle ber& ber, memleketimize vaki «lan ziyareti niz, güzide ve yüksek ricali devlet tara- fından idare edilen hükümeti cümhuri- yemizle sulh ve müsalemete hizmet et- mek ve yeni sarsılmaz rabrtalar tesis etmek maksadı mukaddesine matuftur. Millet ve devletlerin refah, terakki ve medeniyeti bu mukaddes münasebetlere bağlı ve müstenit bulunduğu cihetle Patrikhane bunlara minnet ve şükran İlar,; (tadır. İM. Venizelos Rum Patrikinin bu hi- tabına karşı şöyle cevap vermiştir: — Güzel sözlenizden dolayı size te şekkür ederim. Feneri ziyaretim beni fevkalâde mütehassis ettiğini söyleme ğe lüzum yoktur. Sulhe matuf mesai- nize mütaalık sözleriniz beni bilhassa memnun etti. Şarkta sulha ve müsale- metin temini maksadı ile Ankaraya git- tim. Size hürmetlerimi takdim etmek fırsatını elde sttiğimden dolayı cidden bal arım, Patrik, M. Venizelosa eski bizans & sarından altın bir haç hediye ederek bizzat boynuna asmıştır. M. Venizelos Patrığın elini öperek mukabele de bu- lunmuştur. Patrik M. Mihalakopulos ile de görüşmüştür. Patrik, gümüş bir çerçive içinde çok kıymettar bir çok ki- İlise avanisini Madam Venizelosa “bir çok fırsatlarda ibraz etmiş olduğu in- saniyet ve diğerkâmlik hislerine” itha- fen takdim etmiştir. M. Venizelos, Patrik dairesinden çi- kârak kilise dairesine gitmiş, bir ruha- ni ayım yapılmış ve ölmüş Patiklerin yağlı boya resimlerini seyretmiştir. M. Venizelos Patrikaneden alkışlar arasın da çıkmış ve Kariye camisi ile surlar 15 dosya yeni fırka, hükümeti tenkit için ir. — Gazeteler — — Ah iki meb'usumuz daha olsaydı...

Bu sayıdan diğer sayfalar: