November 2, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

November 2, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a ma ğa e 41 Şe vray Şe YP EŞ DE k Ç vo “a - i i 9 —VAKITT 2 Teşrinsani 1930 — | Emniyet Sandığı Emlâk f Emniyet Sandığı Emlâ müzayedesi $ EEE peri müzayedesi © Mühürdar zade hanı standa Teklst.2740 ei ilâ kararilânı | Kat'i karar ilânı e iş Kati k ânı Mann Ne o Merhunatın cins ve nevile teğsm postası i İf Merhuhuhatın cins ve nevile Borolaman. mevki ve müştemilâti (GÜLCEMAL ) Hr ei ; mevki ve müştemilâtı benek ğ terini e d. aa 465 — 32 Beylerbeyin'de Bürhaniye mahallesinde Re- İÜ Galata rıtımından kalkarak (| 5250 2827 Beyoğlu'nda Feriköy ikinci kışım mahalle- ik simağa sokağında eski 12 mükerrer ve ye- salı sabahı İzmire varır ve sinde atik Haso ve Hee e al 161,162 mumarakı 56 orga aron özürler | çarşamba 14,30 da İzmirden Hanımoğlu sokağında eski 42 mükerrer ve |, de ahşap birboçuk katta 2 oda ve 96 erşin | kalkarak perşembe sababı ge- yeni S4 mamerik yüz akne Misya e vi arsa Üzerinde birbuçuk katta duvar taşm- lir, üzerinde kârgir dört katta dört di — hu dan İ fırını havi 1 hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa İİ © Vapurda mükemmel bir or- ( rinci katta antre, bir mutfak, lm 190 297 Galata Şehit Mehmetpaşa mahallesinde kestra ve cazbant mavcuttur. havi bir numaralı dairesi ikinci " bi v3 Üğlepçulür söküğnde” deki Vö yanl" V7“ie- sahanlık mevcut olup burada dört oda, bir N maralı 56 arşın arsa üzerinde kârgir bir Ayralık sürat postası sofa, bir helâ, bir mutfağı iki nümarali da- , kattan ibaret 1 dökkânm nısfı hinsesi, © Bekir Ef, (MERSİN) vapuru 4 e yi e pm Çakmakçılar'da oDayahâtun mahallesinde Teşrinisani Salı 17de Sirkeci şahniş ve ikişer balkonu mevcut bir apar- Valdehanı ikinci kapı alt katı mevkiinde rıbtımından kalkarak Gelibolu, eski ve yeni 39 numaralı 128 arşrn arsa üzerinde kârgir İ katta üstünde hana ait diğer eşhasın odalarını havi bilâhava bir odanın tamamı, Hacı Kâzım Ağa 512 1507 Fatihte Haraççımubittin mahallesinde eski yeni Şifahane ve yeni Türbeişerif sokağın- : da eski 13-18 mükerrer 13 mükerrer 13 re iki odayı havi bilâ gedik muayyen ma- mükerrer ve yeni 11, 13 numaralı yüz beş balli müştemil berber gediğinden münkalip a m gre me Trahzun birinci Postası | rm e Ab Hz ala BA i Mi 12225 3171 Beyoğlunda Küçükpangaltı mahallesinde j arşın bahçeyi ve altnda bodrumu havi bir (MahmutŞevketPaşa) vapuru 4 Celi re Bekei sekeğmde eski 16, 18, 20 ve tımanın tamamı, Orhan Mithat Bey 300 2892 Kumkapıda Tavaşi Süleymanağa mahalle- sinde Ördeklibakkal sokağında eski 23 yeni y 17 numaralı yetmiş beş arşın arsa Üzerinde TB kârgir iki katta ocak tulumbalı kuyu altın- 5 da bodrumu üst katta biri ufak olmak üze- fırmin yüz yirmi sekiz hisse itibarile elli beş ir i vi hissesi ( mezkür fırın mahalli baraptır). Nadire H. İğ Ti Salı akşamı v— emeyi. een eş ik 255 2462 Üsküdarda Muratreis mahallesinde Çavuş- Galata rhtımından kalkarak dokuz oda, dört sofa, bir antre, bir kiler, ; dere sokağında eski 121 ve yeni 153, 153-1 Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam beş daraça, bir mutfak, bir kurnalı ve bân- maklâp numaralı iki yöz kırk arşın arsa sun, Giresun, Trabzon, Ri- Pi yolu soğukluğu havi hamamı çamaşırlık ve Bzerinde ahşap iki katta ve iki bölükten İN zeye gidecek ve dönüşte Sür- kalörifer mahalli, odun ve kömürlük ve do- ibaret olup bir bölüğü yedi oda birsofa bir mene, Trabzon, Tirebolu, Gire- kuz yüz arşın bahçeyi havi bir hanenin altı ; avlu bir mutfak diğer bölüğü iki oda bir sun, Ordu, Ünye, Samsun hisse itibarile beş hissesi. Madam Ağani mutfak ve barap gayrikabili istimal üç ku- Sinop, İnebolu, Zonguldağa Ü 15500 4272 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde rıh- yüyu ve iki yüz doksan arşın bahçeyi bavi uğrıyarak gelecektir. tım iskelesi sokağında eski 15, 15, 15 mü- kerrer ve yeni 2, 4, 6, 8 numaralı beş yüz d Mersin postasi seksen arşın arsa üzerinde kârgir altı katlı si şataşı caddesinde eski İl ve 9 numa“ N rak Yür ay di pr ede e me een Gn Ra e şap iki katta yedi oda, bir sofa, bir malta İlde Gi aşar van vay veren Ümmi lem e mü Küllük, Bodrum, mutfaklıdır. Yalnız on, on bir numaralı dai- rar ye lay gel Rados, Fethiye, Finike, An rler beşer odalı olp darac ve mark baricen kısmen tamir edilmiş yenice bir talya, Altiyeye uğrayarakMler- elma v ğ hanenin tamamı, Hayriye H. Mehmet Necmettin B, IN ize gidecek ve dönüşte ayni p bir kat üstünde üç malak. i iu kapıcı odası ve on iki kömürlüğü ve ikiyüz E : 95 6783 Üsküdarda Selimi Aliefendi mahallesinde keresteci Manil sokağında eski ve yeni 2 numaralı dört yüz arşından ibaret münhe- İĞ raya verilecektir. Kat'i ihale- tavan arası ve 50 arşın arsa Üzerinde mün- dim hane arsasının tamamı. Mm Dikranaki İğ si 25-ikinciteşrin930 tarihin- ( hadim mutfak, abır olarak kullanılmaktadır. 185 8398 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde Taşçı İİ de yapılacaktır. Bahçede 2 havuz, İ sarnıç ve 95 arşın sokağında eski ve yeni 2 numaralı yüz ar- Istiyenlerin © gün levazım arsa Üzerinde su hazinesi İ dönüm 868 ar- şından ibaret münhedim hane arsasının müdürlüğüne gelmeleri, : şın bahçeyi ve 13 dönüm fazla bahçeyi tamamı, Muammer Mustafa ve Arif Efen- İber: > a havi bazı çerçiveleri ve kaplamaları muh- a dilerle Esma Hikmet, Emine Remziye ve Seher Hanımlar tacı tamir İ köşkün tamamı, (| Mehmet Asım Bey 1 605 8588 Koska'da Çobanisa diğeri bança- » Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaraları muhaarrer emvali vuş mekikli irak m < Karadeniz gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri yi hiza 17 yeni 16,18,20,22 lı 300 z larında gösterilen bedellerle müşterileri üzerine takarrür etmiş ise üzerinde istihmam derin ve bl 280 Muntazam ve Lüks postası (| J. merkür bedeller haddi lâyıkında görülmediğinden tekrar (31) arşın üzerinde camekân mahallini ve 100 D lu nar gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 6 kânunuevvel arşın üzerinde adi kârgir ikişer katlı ve um p ı 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi birer odayı havi 2 haneyi ve 7250 vapuru 2 P i takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat 14 ten 16 ya bal i ii < e iseni aza Öğ : : y hçeyi hayi (Havuzlu hamam) namile ma- teşrinisani kalkarak kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. o ruf İ hamamın tamamı, Hatice Nedime H, İğ Sirkeci rıhtımından — — << Yukarıda cins ve nev'ile semti ve numaraları yazılı vali Zong o a 214 : vi Bayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri e ng e lar EE gam Zonguldak vilâyeti muhasebei j ve avdet edecektir. hususiye müdirliğinden gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 19 teşrinisani Tafsilât için © Sirkecide Müzayedeye vaz edilmiş olan merkez atelyesindeki edevat ile Ti .; Meymenet hanı altında acen- kazalarda bulunan kamyon ve taş kırma makineleri müzayede Makarrtir eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat 14 ten 16 ya | talığına müracaat. müddeti bilâ müddet temdit edilmiş 'olduğundan "talip olanların | i kudar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. encümeni vilâyete müracaatları ilân olunur. E: Li 5 Ni gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: