2 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

2 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sw 2 — VAKIT 2 Teşrinsani ziyaret ettikten sonra Süleymaniye ca») wmisine gelmiştir. Süleymaniyeden s0n- vı, Yunan Maşvekili cami karşısında ki evkaf müzesini de ziyaret etmiş ve! Ayasofyaya gelmiştir. Ayasofvada M. Venizelos fazlaca kal miştir. Topkapu ve diğer müzeleri de gezdik ten sonra halkın alkışları arasında Yu! nan Cenersl Konsolosluğuna, saat 1X| 55 de, gelmiştir. İ BEYOĞLUNDAKI KALABALIK | Daha sabahleyin 10 dan itibaren Be- yoğlu halkı ve Rumlar İstiklâl Cadde sinin iki tarafını ve konsoloshanenin bulunduğu Ağa Hasm sokağını doldur; muştur. Dün sabah Taksimde bir yan-i gın oluşu ve elfaiyenin caddedeki faa- liyetinin de kalabalığı İstiklâl cad desini geçilmez bir hale getir. mişti, Bu esnada, gene vazifelerini gör mek (istiyen gazeteciler vesikaların gösterdikleri halde zabıta mumannaat etniştir. W. Venizelos, Madam Venizelos, © Mihalakopulos Yunan başpapası ile KONSOLOSHANEDE Yunan ceneral konsolosu M. Dalye tos ve Madamı, M. Venizelosa bir öğle yemeği vermişlerdir. Bu ziyafete sefa- ret erkânı ve M. Venizelosun bütün rü- fekası iştirak etmişlerdir. Bu esnade Büyük Ada Metropoliti M. Venizelosa ziyaret etmek istemiş İse de kabil ola- mamışlır. Misafir Başvekil saat 15,15 de Boğaz içine otomobille bir gezinti yapmış, Büyükderede bir müddet kal dıktan sonra dönüşte Dolmabahçe #2 rayind yarım saat kalınarak çay içik-| miştir. M. Venizelos saat 18 de tekrar konseloshnneye gelmiş ve Giritli Müs- lüman vatandaşlarını kabul arzusunu 1930 — ile dost bir toprakda tesadüfen buluş-! mamıza, kendisile bağlı olduğumuz Yu goslavyanın hususi bir mana verişini anlıyamıyorum. M. Venizeles gülerek gazetecilere sordu: İ — Siz ne dersiniz? Sonra ilâve etti: İ — Yugoslavya düveli muazzamadan değildir. Kuvvetli bir balkan komşu- muzdur. — Eksellans, madem ki istediğimiz. suallere cevap vereceğinizi vadettiniz.| bir Türk - Yunan ittilâfının bahrisefit havzası siyasetindeki rolü ve tesiri hak! kında ki fikrinizi söyler misiniz? M. Venizelos sunlimizi şu suretle tasi hih et — Şarki bahri sefit havzasında mi demek istiyorsunuz Bu yakın şark ve iki millet için emniyet ve müsalemete doğru bir adım daha İleri demektir. Biz küçük kuvvetler olduğumuzu zan-| nediyorum. Hiç bir grupa bağlan. mak İstemiyoruz. Bütün milletleri sul- ha götürecek gayeler takip ediyoruz. Bahri sefit havzası deyince orada bü- yük devletler var, İtalya, Fransa bil. hassa küçücük Möeltası ile asıl Bahri sefit hâkimi olan İngiltere. Bütün hav-i zanm muvnzenesi onlardadır. M. Venizelos bundan sonra ötedenbe- ri harp aleyhtarı olduğunu ancak kat'i mecburiyetler tahtında harbe girdiği- ni ve Balkan ve umumi marbe nasil iş- | irak ettiğini Ankarada bir refikimize anlattığı gibi aynen anlatıp eski Osman ju İmparatorluğu İdaresini:. bundan me! sul *uttükteı sonra: — Ben, dedi, efkârı umumiyenin bil- mesi lâzım ki türk düşmanı değilim, milletinin dostuyum. İ Sonra, yanında duran Girit müslü- manlarından kendisini ziyarete gelmiş 'olan vatandaşı Sürür Zade Ali beye dö nerek: — İşte eski bir dostum, dedi, türk bir tli, size ötedenberi Türkler hakkın- ne düşündüğümü anlatsın. Sürür Zade Ali Bey, şu sözleri söyle- d — 1912 senesinde Atinaya gidiyor dum. M. Venizelosa rast geldim. Beni | AFveTELEFON | YAKIT ın TELER Mülki tayinler Kaymakamlar arasında mü- him değişiklikler yapıldı Ankara, 3l — kaymakamlar arasında yeni tayinler, tebeddül- ler yapılmıştır. Şark müldetini dolduranlardan Pertek kaymaka- mı Besim Bey Ayvalık, Varto kaymakamı Ramiz Bey Develi, Nazimiye kaymakamı Necip Bey | Gedize, Ispir kaymakamı Raşit Bey Eğirdire tayin edilmişlerdir. Şark omüddetini doldurmak i kaymakamı Şemsettin bey Kigi, Zile kayma- Ikamı Fuat Evacık, Ilgaz kayma- kamı Kâmil Garzan, Menemen kaymakamı Ihsan Eruha, Develi kaymakamı Şakir Şatak, Gediz kaymakamı Mahir Saray, Çiçek- dağı kaymakamı Celâl Muradiye Karaman kaymakamı (Pertek, Kadirli kaymakamı Mitat Tutak Nevşehir kaymakamı Halit Nazi- miye, Akdağ kaymakamı Abdül- kerim Şirana, esbak Diyadin kaymakamı Ahmet bey İpire tayin edilmiştir. Devrek kaymakamı Lütfi Fo- çaya, Of kaymakamı Sadettin kniğe, sabık Buladan kaymaka- mi Saffet Koçhisara, Saiteli kay» makamı Hikmet İmroza, Eğirdir kaymakamı Cevdet Menemene, Muğla iskân umuru tasarrufiye müdürü Enver Devrek, stajını yapmış bukuk mezunlarından Hamdi Saiteli, Ismail Hakkı bey Çiçekdağı kaymakamlığına tayin edilmişlerdir. Izmir hukuk işleri müdürlüğü Ankara 31 — Izmir umurubu- © izhar ederek başta müderris Fazıl be lutfen trenlsrine aldılar ve dediler ki:| kukiye müdürlüğüne Viranşehir yin olduğu yedi kişilik bir heyeti kabul 7Türkiye ile daima muhabbetle gesin| kaymakamı Muzaffer B.. tayin cimiştir. G TECİLERLE HASPÜHAL M. Venizelos bundan sonrr İstanbul matbuatını kabul etmiş ve hepsinin el- lerini sıkarak: — Size vadetmiştim, demiş, istedik. lerinizi sorunuz hepsine cevap verece- ğim. Bunun üzerine güzeteciler M. Venize losu intibaları, yeni aktedilen muahe| deler hakkında fikirlerini sormuşlar ve | mek İstiyorum. Mubarebeden içtinap elmek istiyorum. Türklere iyi dost ol- 1 k Siyorum” M, Venizlos gazetecilere döndü: — Işte, dedi, ötedenberi sizin hakkı- sızda düşündüklerir:. Sevimli Yunan Başvekili, elinde men- dilile oynıyarak, düğümler bağlayıp çözüyor ve muhteli! suallere büyük bir; sühuletle temas ederek cevap veriyor, /bu “adar çetin meselelerden bahseder- - Yunan Başvekili Ankarada gazetecile'ion zemine müsait nükteleri de kaçır- re söylediği sözleri tekrar etmiştir. Ankarayı nasıl bulduğu hakkındaki sunle, M, Venizelos şu cevabı vermiş- tir: — Ankara yeni teşekkül eden, iyi bir plan üzerine yapılan bir merkezi hü. - kümettir. Rilmem İstanbul Ankarayı! © kıskanıyo mu? Fakat ben samimi bir İnsanım bunun için samimi söyliyece- - &im. Hükümet merkezinin İstanbuldan Çi Ankaraya nakledilmiş olması büyük bir manaya delâlet eder. Osmanlı im- paratorluğu yıkıldı, siz yıktınız.. Artık bir onanlı impi.. lorluğu yapmak da istemiyorsunuz. Hükümet merkezini Ankaraya naklettiniz, milli bir hükü. met yapmak istediniz, demokrat bir cümhuriyet yaptınız. Biz de demokrat bir hükümetiz, anlaştık, artık dost ol- duk. Bu yaptıklarımızın devamlı ve fe yizli olacağını zannediyorum, Bunlari kâğıt üzerinde kalmıyacaktır. Yaptık- Jarımız iki milletin bilhassa yakın şar- 'kın menfaatine olacaktır. — Kont Bethlen ile Ankarada aynı zamanda buluşmuş olmanıza hususi bir ehemmiyet atfedip, bundan bazı ma malar çıkarıyorlar? — Bu buluşma kat'iyyen bir tesadüf. ten ibarettir. Hususi bir mana istihra © ema gelince size şunu söyliyeyim ki © ben iktidar mevkiine gelince bütün ci © var memleketler ile derhal dostluk mır/ edilerek ve teşrifindeki ayni merasim- ahedeleri yapmağa çalıştım ve İtalya- dan başladım. Sonra Belgrada giderek orada anlaştım, Bulgarlarla müzakere imıyor, gazetecilere telmihler yapıyor, cu ederek ?.sadisinin de vaktile gaze teci olduğunu söyliyerek kalpleri ka- sandıktan sonra, gene zeki bir buluşla eski Yunanlılara has talikat fakat ka dim Atina talâkatile imalar yapıyordu. Akaliyetler meselesinin de iki hükü- metin müşterek kararlarile halledildi- Zini söyledikten sonra, M. Venizelos An karıda Iki millet gazetecilerine başla. nan mukarenet işinde yardım etmeleri, hakkında söylediği sözleri tekrarladı. İki milletin eski mütekabil hislerinden, maziden bahsetti. İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Beylerin ilk fırsatta Atinayı zi- yaret edeceklerini ve o zaman Türk ga- zetecilerini de beraber götürmek ümidi. ni izhar etti ve tekrar herkesin ellerini sıkıp ayrılırken: — İki devlet idaresi mukareneti yap tu. Ben milletimin bu işi tasvip ettiğine eminim ve biliyorum. Türk hükümeti bi zimle ayni fikrdedir. Türk milletinin fikrini henüz bilmiyorum. Bu ciheti de; siz, gazeteciler temin edecek, iki mille tin refahma ve sulhün idamesine yar. dım edeceksiniz, dedi. ISTANBULDAN AYRILIRKEN Mösyö Venizelos, dün akşam saat 20) de bir muşla (Helli) kruvazörüne git. miş ve torpitolarımız tarafından teşyi le İstanbuldan ayrılmıştır. Yunan baş- vekili Türkiyeden ayrılırken biz de ona muahede İmzasından sonraki kendi söz“ leri ve temennisi ile: : - ye başlıyarak Türkiyeye geldim, bildi- “ ğiniz veçhile çok iyi esaslar üzerine “ anlatık. Şimdi Bulgarlarla işimi bitir. mek üzereyim. Etrafda başka yabancı millet de göremiyorum. Vaziyet bu merkezde iken, esasen kendilerile bir “dostluk ve ticaret muabedelerile de bağlı olduğumuz Macariarm Başvekili iri “Hayırlı olsun,, diyoruz. MISAFİR BAŞVEKİLİN HEDİYELERİ Mösyö Venizelos, Ankaradan hare ket ederken, İsmet Paşa ile Tevfik Rüş- tü Beye hirer fotoğrafını hediye etmiş ve altına hattı destile “tesbit ve teyit €- edilmiştir. Mektupçular arasında Ankara, 30 — Mektupçular arasında mübim tebeddülât ola- caktır, kararname ihzar edilmiş- tir, BAINLER Ağrı rüesası Iranda tev- kir edildiler Ankara, 1 — Ağrı dağı ha- rekâtı esnasında Kaçmış olan Ağrı rüesasından İhsan Nuri ile Aptülkadirin Iraniler tara- fından tevkif edildikten sonra Tibrize, oradan da Tahrana götürüldüğü haber alınmıştır. Bunlar Tahranda tahtı ter- kifte bulunmaktadırlar. Hariciye vekili Sika — Tevfik Rüştü Beyin Amerikaya gitmesi mevzuubahis Amerikan ticaret nezareti müsteşarı türkiyeye geliyor Bir aydanberi Avrupada se- yahat etmekte olan Amerika hükümeti ticaret nezareti müste- şarı M. Klein iki gün sonra şeh- rimize gelecek ve Ankaraya gi- decektir, M. Klein memleketi- mizde bir hafta kalacaktır. Ticaret müsteşarini karşıla» mak üzere Amerikan sefareti ataşe kommersiyali M. E. Gik leshie dün Sofyaya gitmiştir. Ankara, 1 — Amerika Ti- caret nezareti müsteşarı Mister Klein bu ayın başlarında Anka- raya gelecektir. Müsteşar hükü- met erkânımızla görüşecektir. Mister Klein Amerika reisi- cümhurunun aziz bir dostu bu- lunmaktadır. Ankara | — Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. in yakında Ame- rikaya gitmesi mevzuubabhistir. © - Atina seyahati Ankara, 1 — Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey nisanda Ati- naya gidecektir. İsmet Pş.nn iadei ziyaret tarihi henüz malüm değildir. Yeni tefrikamız Kadınsız memleket Yarından itibaren Vakıt sütunlarında “Artiköller adasına seyahat, isimli telrikamız. bitti. Onun yerine yarından itibaren “Kadınsız memleket, adını taşıyan çok cazip bir romana başlıyacağız. Ömer Fehmi B. tarafından Al mancadan terceme edilen bu eser VAKIT ın, tefrikalarım inti- hapta gösterdiği itinanin yeni ve çok kuvvetli bir şahidi ola caktır. dilen tarihi vekaylin hatırası, cümlesi. ni yazmıştır. M. MİHALAKOPULOSUN BEYANATI Yunan Hariciye nazırı M. Mihalako- pulos cenapları şehrimizden ayırılma- dan evvel İstanbul gâzetecilerine bulun duğu beyanatta ezcümle demiştir ki: — Lokarnoda aktolunan beynelmi- lel misaklar arasında en mühimlerin. den birinin Türk - Yunan misakı oldu. ğunu söylemekle mübalüğa etmediğim kanaatindeyim. İki memleket arasında- ki hüfre ne kadar büyük olursa onu doldurmanm o kadır mühim bir hare. ket olduğu aşikârdır. Fransız ve Al man vatanperverlerinin eski mücadele. leri bertaraf ederek memleketleri ara- sında bir anlaşma devresi vücüde getir. Bu kuponu kesip birikdi- riniz ; bir sıra kupon ge- #ren VAKITın türlü törlü hediyelerinden birini kendi seçip alacaktır meleri ve bütün Avrupanın terakki ve sulhü müsalemeti; > hizmet etmeleri bi- ze bir misal idi. Ziyanın şarktan geldiği meşhur ke- lümın: hatırlatmakla ve bizleri sulh yo- la hodbinliğime hükmolunmasını iste- mem, Maamafik hareketimize imtisal edenlerin bulunacağını ve yakında bey- nelmilel tesanüt denilen canlı mefküre sevkedeceği ışıkların şarkı karipte ya- lik etmediğime kanlim. Gecen haziran ayında iktısadi itilâf- larla barlıyan uzlaşmalar Ankarada imzalanan mukavelât ile tamamlanmış! tr. Bunlar Lozan müahedesnin imzası- inm ferdasında bu muahedenin âmilleri İsmet Paşa ve Mösyö Venizelosun eh tikleri tohumün semersleridir ve birçok himmetlerin muhassalasıdırlar. Bu hin.metlere ben de olancu irudre- timle iştirak ettim. Ve bugün hü tarihi hâdiseye yorulmaz bir gayretle hizmet etmis olan Tevfik Rüştü Bevir yanında! memleketlerimiz için yeni terakki ve te kâmül devresini armakli siyimin mü- kâfatını görlüyorum.,, luna sevkeden masebkleri hatırlatmak-| acağını düştinürken sahte bir havari- HABERLERİ Her hafta Salı günleri fırka top- lantıları oladak Ankara, (Vakıt) — Bugünkü fırka içtimamda, müzakere edile- ! cek bir şey olmasa bile her haf- | ta Salı günleri saat onda H. fır- | kası heyeti umumiyesinin içtimaı | Közumu görüşülmüştür. Bu karar bundan sonra fırka faaliyetleri- nin yeni bir safhaya girdiğini | göstermektedir. Meskut Tekkeler Mektep ve kütüphane haline konuyor Ankara, | — Maarif vekâleti maarif eminliklerine bir tamim göndermiş; maarife intikel et- mesi lâzım gelen medrese va tekke binalarile, talim ve tedrisi alâkadar eden kütüphane ve elyevm maarifçe istifade edilmi- yen veya kismen istifade edi- len bina ve arsaların kıymet ve miktarlarını sormuştur. Bunlardan bazıları tadilât ya- pılarak mektep ve kütüphane haline getirilecektir. inmez Başvekilimizin istirahatleri Ankara, (Vakıt) — Ismet Pş. beş altı gündenberi geceli gün- düzlü devam ecen fasılasız meş“ guliyetlerinden yorulmuş oldukla- rından iki gün köşklerinde isti- rahat edeceklerdir. 1931 bütçesi Ankara, 1 — 1931 bütçesi “bu sabah meclise tevdi edildi. Yeni bütçe iki yüz dört milyon liradır. Geçen sene bütçesine nazaran yapılan 18 milyon ta- sarruf, tadili ve tenzili mukarrer bazı vergiler dolayısiledir. Sofya sefiri kim olacak Ankara, 30 — Münhsisö'ya elçiliğine Tokat-mebusu eski hariciye müsteşarı. Şevki beyin tayin edileceği söyleniyor, Tavukçuluk müessesesi Ankara, 30 — Tavukçuluk müessesesi için Avrupadan cins tavuklar mübayaa ve Ankaraya sevkedilm" Nekadar kımbiyo alındı? Ankara, 31 — kambiyo kanu- nuna müsteniden mukabili döviz olarak temin edilmek suretile 23 teşrinievel akşamına kadar mevkii tedavüle çıkarılan ihtiyat evrakı nakdiye miktarı 7,973,208 liraya baliğ olmuştur. unan reisi cümhurları arasında Yunan Cümhur reisi M. Zaymis Gazi Hz. nin çekmiş olduğu telgrafa şu cevabı ver” miştir : Türkiye Cümhur reisi Gazi Mustafa Kemal Hz. leri! “Tür, kiye » Yunan muahedelerinin | imzalandığını bildiren telgra” fımızı hüyük bir sevinçle aldım. Bu münasebetle, muhterem Reisicümhur o Hazretleri, bü samimi tebrikâtım kabul et“ menizi rica ederim. Büyük bir emniyet havas! içinde imzalanmış olmak iti” börile de ehemmiyet kesb€” den bu muaheder, yakın mi'letleri için bir sulh ve mü” salemet devresinin teşkil edecektir. , Yunan Relsicimhert (| |

Bu sayıdan diğer sayfalar: