3 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

3 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk Ticaret âleminde: Halıcılar Iron halıları resminin tezyi- di için hükümete müra- caat ettiler Maliye vekâleti geçenlarde Irandan memleketimize ithal o- lunan halılardan alınan gümrük resminin (fazlalığını düşünerek 470 kuruşluk resmi 3 kuruşa indirmişti. , Haber aldığımıza göre bu ted- bir balı piyasasında aleybimize tesir yapmış, Türk halılarının kiymetini yarı yarıya düşürmüş- tür. Yerli halıcılar resmin indiri! mesinden çok mutazarrır olmuş- lar, resmin yeniden arttırılması ve dahili mamülâtın himayesi için Iktısat vekâleti nezdinde teşeb- büste bulunmuşlardır. Dün bu hususta maruf bir halı imalâthanesi sahibi bir muhar- ririmize şunları söylemiştir: — Geçenlerde Amerikaya ib- raç edilecek Iran halılarının Tür- kiye Ogümrüğünün vazeylediği fazla rüsumdan müteessir olduğu ve binnetice Türk halılarının da Amerikaya ithalinde müşkülâta maruz kalındığı iddiasile bazı balı komisyoncuları teşebbüste bulunmuşlar hükümetten rüsu- mun tenzilini talep etmişler. Makamatı aidesi alâkadar tica- | ret odalarından keyfiyeti sordu- lar. Odalar mâalesef hiç bir tet- kike istinat etmeden ve memle- ketimizde binlerle tezgâha sahip olan İzmir ve mülbakatındaki bü- yök balı amillerinin reylerini almadan rüsumun tenzili icap ettiğini teyit ettiler. Halı rüsumu ölan 770 küruş 3 kürüşa indiril- di. Bu tenzilâltan azami istifade eden İranlılar Amerikaya, Avru- Paya satamadıkları ucuz ve kaba mallar, İstanbul piyasasına dö- kerek yerli halılarımızı satılmı- yacak bir hale soktu. Böylelikle Izmir mülhakatında binlerce tez- * muattal kaldı. Kuruş gibi ehemmiyetsiz rüsumla memlekete giren İran halıları yerli halı sanayiini mah- vetti. Idiaamızı ispat için kapalı Şarşıdaki halı mağazalarını göz- den geçirmek ve yol ortalarına yığılan İran halılarını lm kâfidir. Insan kendisini a halı pazarlarında zanne- Milli halı sanayiimizi şiddetle it eden bu vaziyet karşısın- met acil bir tedbir al- inlerce Türk işçisi işsiz ve en büyük ihracat nayi, ve halıcılık felce Ucuz ve kaba Iran mallarının mu tezyit edilmek suretile Yerli halılar himaye edilmelidir, | Memleketin âli menfaati bunu dir.» ———— Memurlar Gümhuriyet merkez bankası- na hisseder olacaklar bir erdarlık idaresi dün vilâyete tezkere o göndererek Cüm- huriyet merkez bankasına me- hissedar kaydı mu- dr lesinin süratle | ikmalini bil miştir, Tezkerede ayrıca hissedarların umumi bir içtimaa da- teri ileceği ve bankanın kısmen tad col edeceği kaydolunmak- Halıcıları telaşta : Bir çok Darülhünunda <debiyat fakülketesi Darülfünun di» mına hâriçte işi olmiyan müdertis lerden Şekip ve Şerif beyleri intihap etti, Fakülte bu suretle Darülfünun idare edenlerin hariçte meşgul olmi- yan zevattan seçilmesi hakkındaki »oktai mazarını tekrarliyor. Darülfünun divanı Dün intihap olunan yeni aza kimlerdir? Dün Darülfünun'da fakülte meclisleri toplanarak yeni divan i aralarını seçmişlerdir. Fen fakül- tesi meclisi öğleden sonra top- lanmış, divan azalıklarına mühendis | Mustafa Salim, teşrih hocası Sabri beyler intihap edilmiştir. Hukuk fakültesi sabahleyin toplanmış, | Muslihiddin Âdil ve Ebülülâ bey- leri seçmiştir. ilâhiyat fakültesi müöderrislerin hariçte hiçbir iş“ | le meşgul bulunmamaları pren- İ sibini güttüğü için intihapta bu i hususu nazarı dikkate almış ve daimi müderrislerden izmirli Is- mail Hakkı ve terbiye müder- risi İsmail Hakkı beyleri intihap beylerdir. Bunlardan birincisinin hariçte başka işlerle meşgul ol- ması yeniden seçilmesine mani olmuştur. Darülfünun emininin hariçte herbangi bir işle meşgul bulun- miyanlardan intihap edilmesi fik- rini müderrisler içtimamda mü- dafaa eden ve batta intihabata bile iştirak etmiyen Edebiyat fa- | kültesi de öğleden sonra toplan- mıştır. Yeni divan azalığına ruhiyat müderrisi Şekip, Garp edebiyatı tarihi müderrisi Şerif beyler in- tihap edilmiştir. Bu iki müderri- sin hariçte ticaret gibi işleri emini Muzaffer ve Macit beyler- dir. Divan bu hafta zarfında ilk ictimaıı yapacaktir. Bu sene Darülfünuna kaç talebe girdi Bu sene edebivat fakültesine 55 talebe girmiştir. Bunlardan 3li erkek 240 hanımdır. Yeni talebelerin 12 si edebiyat 17 si tarih, 12 si coğrafya ve müteba- kisi felsefe tahsil edeceklerdir. Japonca fahsili için Edebiyat faktilktesi mezunların-| dan Raif bey yakında Japonyaya gidecektir. Raif bey Tokyo Da- : bir Yünan tiyâtro kumpanyisının elmiştir. Eski divan azaları Meh- | «met Aliayni ve İzmirli örme gösterdikleri yoktur. Eski divan azaları maarif | Bugünlerde | şeh- | rimize geleceği haber verilmektedir. Deniz Harp Akademisi mezun- ları — Deniz harp Akademisi mezun larına bu ay içinde merasimle şahadet name (tevzi olunaçakur. Tayyare kongresi — £Peştede toplanacak olan tayyare kongresine Peş- te elçimiz Behiç Bey murahhas tayin edilmiştir. Un ihracatı — Son zamanlarda Anadoluya un ihracı arçmıştır. Bu yüz” den şehrimizde bulunan değirmenleri hepsi daha faal bir vaziyete h Evvelce işsizlikten kapanan küçük de- girmenler bile eski ziyanları çıkarı. caklardır. Hususi mektepler — 7“ ret odası odüya kaydolunmak mecburi- yetinde bulunup ta henüz kaydolunmı- yan müesseseleri kontol etmektedir. Yunan aktörleri — Hususi mekteplerin dicaretbane olup | olmadığı hakkında kanunda hiçbir se rahat yoktur. Alâkadarları göre hususi mektepler birer kazanç memba olduk- larına nazarin ticârethane olmaları lâ amdır. Bu husus vekâletten sorulacakür. Bir Türk genci dünyayı do- laşacak — Ak Nihar isminde bir Türk genci 26 vilâyeti yaya olarak do” laştıktan sonra Karsa varmıştır. Bu sey#” had 113 günde yapmışur. Oradan İrana ve Iandan da İrak, Suriye tarikile Af rikaya geçip Amerika ve Japonyayı ayni suretle gezdikten sonra (o memleketine dönecektir. Vâ-Nü B. aleyhine bir dava— Akşam gazetesi muharrirlerinden V&- JA Nurettin B. aleyhine müddel umemi- w e mnmmminn ii Sanayi birliği kârrbi umumisi Nazmi Nuri Bey Sanayi birliğinde Dün kumaşlarımızın hariçte de satılması için tedbirler alındı Istanbul mensucat fabrikatörleri dün öğleden sonra milli sanayi birliğinde toplanmışlardır. Istanbul Türk mamulâtı mensucatım Suriye, Filistin ve Mısırde görmekte olduğu büyük rağbeti tatmin edebilmek ve mallarımızın satışını tezyid için mez kür memleketlerde acentelikler tesisi münakaşa edilmiş ve her fabrikanın mustakil bir acente tesis etmesi büyük masraflarla kabil olabileceği nazarı İ- tibara almmış masarifi fabrikalar ta- rafından müştereken tesviye edilmek üzere Suriye, Filistin ve Mısır da a- likçe bir dava ikame edilmiş ve evrak ikinel ceza mahkemesine verilmiştir. Davanın ikamesine sebep, VANu Be- yin yazımş olduğu bir makalede "hal kı sekerlikten © soğutruğu,, iddissdır. Darülfünun (o taburunda Darülfünun talim taburunda &ç se- centelikler ihdasına karar verilmiştir. Bundan sonra sırf yünlü, yünle ka- rışık pamuklu sun'i ve tabii ipekten ma mul mensucatın biribirinden tefrik e dilebilmesi için üzerlerine etiket konu- larak cins ve evsaflarımın tesbiti müza- kere ve kabul edilmiştir. nelik st) O müddetinin dolduran 120 efendinin imtihanları Kolordu ku- mandanlığınca tayin edilen heyeti mü- Mmeyize Müzürundâ” yapilmiştir. Efendiler muvaffakıyetten (o dölâyi takdir edilmiştir. K Beşiktaş belediyesi — Beşiktaş” ta teşkil edilecek belediye için istihzara | ta başlanmıştır. Beşiktaş Belediyesi için © hariçten memur alınmıyacak, Yeniköy ve Beyo” lu Belediyelerinden (ayrılacak memur- lar ile bu kadro doldurulacaktır. Diğer taraftan Harita müdürlüğü de Beşiktaş belediresinin hududunu tayin eden bir harita tanzim etmektedir. Halkalı mektebi — © Yeşilköy Halkalı ziriar mektebinde bu sene Şi tapçılığa ehemmiyet verilmektedir. Şarap ve İspirto imalathaneleri için Avrupadan fenni süzgeçler ve Makineler getirtilecek- tir. Bu hususla Avrupada tahsil ettirilen mütehassıs Necst B. meşgul olmaktadır. Son yağmurlar — Son yeğ murlar İzmir ve bavâlisi için bir felâ- ket olmakla beraber bazı yerlerde zirsata çok faideli olmuştur. — Son yağmurlar İstanbul, Trakya İ ve Kocneli mıntakalarında şiddetli olma- sına râğmen Zİfdat için çok iyi neticeler İ verdi Aylardanberi kuraklıktan o birçok muntakalarda toprak Kerpiç kesilmeşti Son yağmurlar fasılah surette yağdı için toprak yağmuru yavaş yavaş içmiş ve tamamile vumuşâmıştır. Güneşli havalar bir hafta kadar de- vam ederse toprağın gida kudreti bara- 35 ODALI 1 KÖŞK YANDI 3 — VAKIT 3 Teşrinisani 1930 — imalathaneler kapandı | Çe) Adliyede Mevkufa bücum Bir maznun sokakta kadım- ların taarruzuna uğradı İstanbul ağır ceza mahkemesinde ye ni bir davanm rü'yetine başlanmıştır. Davada maznun, Gönanlı Mustafa oğlu Mehmettir, Mahkemeye verilmesi- ni mucip olan vak'a şu: Feridiyede bir evin sahibi olan Şükran H.ı, daimi ma- lüliyetini mucip olacak surette yarala" mak. Mahkemede okunan rapora göre, kes kin bir aletle iki kürek arasından aşa ğıya doğru açılan yara, Şükran H.m vücudünün yarı belden aşağı kısmının tutmamasına sebep olmuş. Gene râpo ra göre, malüliyet yüzde yüz daimi İ- Mahkemede, mazmun cürmünü inkâr etti, “Kat'iyyen böyle bir şey yapma dım. Ben o eve gitmedim bile!” dedi. Şahitler çağırıldı. Şükran H,m evin- yt şöyle anlattı: lam gazete okuyordu. Birdenbire bu 4- dam kapıdan içeriye girdi. Girer girmez düm, sıçradım. “Aman abla, kaç! Seni öldürecek!” dedim, kenara atıldım. Şük ran ablâm kalkmağa davrandı, fakat silâhın sapma kadar beli üstüne saplan kip çıkardı, demirin üstündeki kani ya- ladı ve bizim feryat, figanımız arasın- da çıkıp gitti”. Diğer şahit Seher H. da bu teyit ederek, carihin yanında iki de ar- kadaşı bulunduğunu bunların ondan evvel kaçıp gittiklerini ilâve etti, Veri- len izahata göre Mehmet ve diğer iki kişi vak'adan dört gece evvel gelmişler, fakat gürültü, patırtı edince polise ha- lar. O gece orada misafir kalmak için de 12 lira vermişlermiş! Mahkeme, başka şahitlerin eelbi için muhakemeyi talik etmiştir. Maznun, tevkifhaneye götürülürken Beylerbeyi. Küplüce. mahallesinde Bahri: paşa kerimesi Zekiye hanımın 4 'katir ve 35'ödaN Köşkü EVVETKTgüh Yan- mıştır. Yangım arabacı Niyazi ve balık- çı Süleymanın oturdukları 2 inci kat- tan çıkmıştır. Sebebi meçhuldur. Kütüpaneler Maarif vekâleti Vilâyetler& bir tamim gönderdi Maarif Vekâleti umumi kütüpa- neler bakkında Maarif Eminlik- lerine gönderdiği o tamimlerde şunları bildirmektedir: 1 — Kütüpanelerde tamif me- murları olduğu halde bir çok kitaplar hâlâ tasnif edilmemiştir. Bu yüzden kitaplar harap olmak- tadır. 2 — Ban kütüpane memur- larının o kendilerine başmemur süsü vererek kitap işlerile meşgul olmamaları tecviz edilemez. 3 — Kütüpanelerde daimi mü- cellitler kullanılmaktadır. Bunla” rın bu şekilde tavzifleri doğru olup olmadığı anlaşılmak üzere | mücellitlerin şimdiye kadar cilt- ledikleri kitapların bildirilmesi, Bu tamimin yapılmasından da anlaşılıyor ki bazı kötüpane işleri | retin tesirile bir kat daha artacakur de mektir. Umumi Sıhhat kanunu — Bu ayın altısından itibaren o umum! sıhhat kanununun tatbikine | başlanacık- tur. Yeni kanun mucibince vilâyet (ve kaza merkezlerinde birer sıhhi o meclis bulunacekur. * Bunun için bir iki güne kadar şeh- rülfünununda Çin ve Japon lisan- larını tahsil edecektir. Musekkafet tehriri Yakında Fatibten başlanacak olan otabriri musakkafat için Ankarada üç komsiyon (teşkil edilmiş ve isimleri defterdarlığa bildirilmiştir. Komsiyon azaları hemen şehri mize gelip işe başlayacaklardır. rimizde de meclisin (o teşkiline başlana- caktır. YAĞCILARIN BİR KARARI Nebati yağlar fabrikatörleri dün sa» bah sanayi birliğinde toplanarak yağ”| larımızın Avrupada olduğu gibi üzerle- rinde imal edildiği fabrika etiketi ya- pıştırılmış ufak kaplarda dahi satılma- sına karar vermişlerdir. Yağlar kapalı kaplar içerisinde satılrıca mutavassıt- larm tağşiş etmelerinin önüne geçilmiş; olacaktır. İ Ankaraya gitmiştir. çok ihmal edilmiştir. Gümrüklerde; © SAMIPSIZ EŞYA Istanbul gümrüğü satış komisiyonu dün fevkalâde olarak içtima etmiş ve 1928 senesi nihayetine kadar gümrük- lerde kalan ve ilân edildiği halde sahi- bi çıkmıyan eşyanın tesbit ve tasnifi i- şinin süratle bitirilmesine karar ver- miştir. Gümrük antrepolarında bulunan bu! eşya mühim bir. yekün tutmaktadır.! Tasnif işi bitirildikten sonra bunlar mü zayede ile satılacaktır. ——e—— Cemal Vilâyet mubasebel hususiye İ müdürü Cemal Bey bütçeye ait | bazı işlerle meşgul olmak üzere | duğu anlaşılan bazı kadınlar üzerine hlcum etmek istemişler, fakat menedil mişlerdir. Bu sırada adliye dairesinin önü çok kalabalıktı. Cerhedilen Şük- ran H. da bir otomobil içinde uzanmış bu hâdiseyi seyrediyordu. Masai bahsi! Selma Seiun sırrı H. bir şey miyor. “Aylık Tıp, mecmuasında Dr. Ibsan Şükrü B. in, Nisanda Ber- linde toplanan 42 inci dahili has- talıklar kongresinden bahseder- ken, profesör E. Müllerin masa- jm mutlaka bir tabibin tertip ettiği tarzda yapılması icap et- tiği şeklindeki bir mütaleasını kaytettiğini ve bu arada dokto- ran geçenlerde Selim Sırrı B.in kızları tarafından şişmanların za- yıflatılması aleyhinde doktorlar tarafından ortaya atılan müta- leaya temas ettiğini yazmıştık. Dün bu hususta ne diyeceğini öğrenmek üzere Selma Selim Sırrı H. la görüştük. Selma H., bize şu cevabı verdi: — Gerek ben ve hemşirem 3 gerek babamız, söyliyeceğimizi evvelce fazlasile söyledik. — Şuhalde bir şey ilâve etme- ğe lüzum görmediğinizi, evvelki cevabınızı kâfi müzü ya- xabiliriz? Me r — Hatta bu bile yazılmasa, olur! Zirset heyeti döncü Memleketimizde tavuk ve ko- yun cinsinin ıslahı için tavuk ve koyun mübayaa etmek üzre Peşteye gitmiş olan ziraat heyeti azasından Ankara tavukçuluk enstitüsü şefi Kadri B, dün şehrimize dönmüştür. Mumailey- hin kğ m göre heyet Peşteden sonra Viyanaya da uğram; ali — sn ami unlar bu hafta imi, e. şehrimize gele» de oturan hemşiresi Muazzez H. vak'a» — Sofada oturuyorduk. Şükran ab- hemen elinde bir şeyin parladığını gör. masına mani olamadı. Bu, silâh çe ber verilmiş, evi terke mecbur kâlmış- sokal'ta Şükran H. la tanışıklıkları ok | PE a PA PL

Bu sayıdan diğer sayfalar: