3 Temmuz 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

3 Temmuz 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© 0 —3— VAKIT 3 Temmöz 1931 KIZ KULESİ PARK ve PLAJINA Vesaiti Nakliye Köprüden Salacık ve Üsküdar'a gece ve gündüz müteaddit vapurlar, Haydarpaşa, Çamlıca ve Üsküdar'dan tramvay, gece avdet için Cengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar ve Kadıköyüne hususi otobüs ve gece yarısına kadar köprü ve Beşiktaş'a vapur vardır. ren - İngilizce” mek için mama hana Tavsiye edilecek iki mühim eser: e lisesi mea muallimi Mister Thomson'un ingilizce MELEGRAMER ingilizce AMELİ-TİĞAR vs ep e a SA Bu Kitaplar bir tatil esnasında size bir lisan kazandırırlar Sa im ty? i gotmesaneane as00v9smmsanaarse sere 100000 esma on UMAMSAZ menbaidir. Bunu, altmiş se- neden fazla muvaffakiyeti ile bütün dünyada Eno's “Frsit Sat” müs- tahzarindan SİKE ve akşam bir bardak su deru- * nunda bir kahve kaşiği mik- Bu Kitapların Her Biri Ciltli Olarak 2 şer Liradır. Tıraş bıçaklarının mükemmeliyeti dünyanın her tarafınd» tasdik edilmektedir. Her yerde satılır. Devlet Demiryolları ilanlârı Pendik-Tuzla arasında kâin “İçme,, namile maruf su mahalline gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu sene de “3-7-931 tarihinden itibaren âtideki katarlar mezkür mahalle ka- dar devam ettirilecektir. Köprü Haydarpaşa Içme Köprü . Katar No. (Hareket Hareket Muv. Har. Muvasalat 16-25 7. 7.35 849 8.54 20-27 8. 8.30 9.50 9.55 11.45 24.29 10. 10.25 1138 1141 13.10 26-33 11.40 12.08 13.35 1340 15.33 30-37 13.55 14.25 15.40 1545 17.25 9 6.56 657 10 20.57 20.58 Bu katarlar seyrüsefer ettiği müddetçe 25-27-29 No. Banliyö Hatarlarının tarifelerinde âtideki şekilde tadilât icra edilecektir. Bu tadilât 3-7-931 tarihinden itibarendir: © 25 No. katar: Pendik 9.14, Kartal 9,21; Maltepe 9.30, Küçük- . oyalı 9,37, Bostancı 9.40, Suadiye 9.44, Erenköy 9.49, Göztepe © 9.53, Feneryolu 9.56, Kızıltoprak 9.58, Haydarpaşa 10.05 tir. Vi n Haydarpaşadan bareketi 10.10, köprüye Muvasalatı 027 dir. 27 No. katar: Pendik 10.28, Kartal 10.36, Maltepe 10.45, Bos- tancı 10.55 Suadiye 11, Erenköy 11.06, Göztepe 11.10, Fener- yolu 11.14, Kızıltoprak 11.16, Haydarpaşa 11.23'tür. Vapurun Haydarpaşa'dan hareketi 11.28 köprüye muvasalatı 11.45 tir. 29 No. katar: Pendik 11.55, Kartal 12,03, Maltepe 12.12, Bos- tancı 12.20, Suadiye 12.25, Erenköy 12.31, Göztepe 12.35, Fe- neryolu 12.39, Kızıltoprak 12.41, Haydarpaşa 12.48 dir. Vapu- run Haydarpaşadan hareketi 12.53 köprüye muvasalatı 13.10 dur. Daha fazla malümatın, İstasyonların bekleme salonlarına talik edilmiş olan ilânlarda mevcut olduğu ahaliyi muhteremeye ilân olunur. »x * miz için pazarlıkla mübayaası mukarrer (hırdavat, cam, muşamba cilâsı, elektrik malzemesi, zift vesaire gibi) 43 kalem malzemenin müfredat cetveli mağaza dairesinde tetkik edilmiştir. 6 Temmuz pazartesi günü pazarlığı icra kılınan işbu malzeme için izahat almak arzu edenlerin cumartesi ve pazar günleri mübayaa kısmına müracaatları ve mümuneleri teklifat ie İrlikte verilmemiş olan fiatların nazarı dikkate alınmıyacağı ilân olunur. (574) Şirketi Hayriyeden: Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı Pazartesi sabahından itibaren tetbik olunacaktır. Tarifeler Cumartesi sabahından itibaren gişelerde satılacaktır, İMAMMMANMMI Nasir: DUMA zd | olanlar mürcecahür. »VAKlIlın. | Küçük ilânları MD Mer gün naşrolann Kiralık Ev Harbiyede Sipahi ocağı karşısında Ferah apartımısnı yanında 160 numa- rat ev kiralıkör On odası, terkosu, elektriği ve bahçesi vardır. Evi görmek ve konuşmak için için: dekilere mürneaat edilmesi —— —————— | Satılık ev spartıman,arsa,eşya; — Kirahk apartıman Bebekte Sağlık apartımanı, Elektrik, gaz, kalorifer. banyo daimi #enk su ve kayıkhane Telefon 20107 Satılık kârgir hane — Ceğik- | paşıda Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin- de Kargor ve Furun sokaklarında 9, 11, 18 numaralı öç bap hanenin dörtte biri Tealiplerin Mi ban 25 numaraya | saalhıktır. müracastleri, (1837) Satılık kârgir bane — Şişli Ezfal hastahanesi İstasyonu civarı, $ kat müceddet 2 aile oturabilir apertiman olabilir nezaretli, 9-12 arasında müracaat Istanbul dördüncü Vakıf han | Asms kat 29 (1342) | Satılık köşk — Erenköyünde Sün diye hat boyunda üç dönüm miktarı bahçe ve dokuz odayı havi köşk satılık- tır. Talip olanların ittisalindeki köşke mürscsat eylemeleri, Müteferrik küçük ilânlar Muayenehane, idarehane — veya ikamet için Iki havadar oda, bir sola ve bir halâdan mürekkep bir daire müsahh şersitle kiralanacakır. Ankara caddesinde 55 No. lı Muallimler kitapha- Desine müracaat, Emlâkinizi satmak — Yahut ki. ralamak için 9-19 nda rrüraciat edi- iZ, ttamvâya, iskeleye, şimendifere yakın Istanbul dördüncü Vakıhan | Asmakat 29 Unionkol Memur ve memure istiyoruz — İşiniz Olmadığı o zsmanlarda çalışarak ayda 90 Jiradan fazla ka ilirsiniz, bize mektu; sorunuz, meklup içine 6 kuruşluk pul koyunuz. Istanbul Postanesinde No. 400 A A Darüşşafaka müdürlüğünden: Mektebin bir senelik yeğ, zeytin yağ, erzakı kapah zerf usulü müna kasa ile alınacaktır. Temmuzun 13 üncü pazartesi günü saat (14) te zarflar açıla. | cağından talip olanların o zamana kadar şarinsmeleri elde etmek üzere Nurvosma niye camli mahlelinde Cemiyeu Tedri- siyel İslâmiye merkezine müracastlan ve sekililerini havi zarfları mezhür pazartesi günü sast I#tenevvel tevdi etmeleri, 382 Dişçi koltuğu aranıyor Satılık dişçi koltuğu olanların marka, fiyat, evsaf ve adresini mektuple bildirmeleri rica olu- nur: A.A. Postrestant. Beykoz. Jandarma imalâthanesinden: (2936) yem torbası (2936) kaşağı (2936) gebre (1468) kıl kolan (1100) çul (2936) fırça (2936) sünger (300) urgan (300) keçeli belleme (1468) Brande bezinden su kuvası (1587) altı kü- tüklü palaska (382) ön şarjür ve (1036) arka şarjür (155) askı kayışı münakasa ile mübayaa edilecektir. Kapah zarfla münakasa 137-931 pazartesi günü saat 15 de icra edilecektir. Şartname Gedikpaşada jandarmea ilâthnamasinden verilir. (350) lerinin en büyük vazilesi nedir Çocuklarını Tutumlu y,. Muktesit MEMEYETRELLAZII Yetiştirmek. ZİRAAT Bankasından O halde! derhal

Bu sayıdan diğer sayfalar: