19 Eylül 1933 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 3

19 Eylül 1933 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gisi r* lan i İŞARETLER Misaktan şüphe edenler Türk — Yunan e dostluğu, bu ostluğun son nümuneleri, ve e - Serleri etrafta bazı dedikodulara Tebep olmuştur. — Bu dedikodu - a göre Türk — Yunan anlaş- Masının Balkanlarda dostluktan ka bir hedefi varmış, bu hedef © Türk — Yunan misakının bir avüz silâhr olması imiş!. Türk — Yunan o misakınm bu sekilde izahı, Türk — Yunan mü- Masebatının sebeplerini tanıma - Mak demektir. Türk — Yunan mi- takı ne Balkanlarda ne de Balkan "dışmda bir devlete karşı 8- 'nmış bir vaziyet değildir. Yunanistan hudutlarınm dışında #enişlemek arzusu (o yoktur. Ne ugoslavya, ne de Bulgaristan &- 'azisinde Yunan milletinin halle: | deceği bir dava vardır. Türkiye Sümkuriyeti ise ne Bulgaristan, ele Yugoslavya ile halledilecek İç bir mesele ile karşı karşıya de- tildir, © Türkiye hakiki menfaa- Üni idrak eden şuurlu şeflerin ida“ "inde en çetin meselelerde. bile *ulh ve dostluk esaslarından ay * Yılmamağı şiar edinmiş bir der - ettir, Milletçe de Türkiyenin Ikan komsularından dostluktan başka istediği bir şey yoktur. Ne Balkan © topraklarında bir sântim arazi üzerinde emperya -| İst davamız var. o Ne de komşu: larımızla münasebetimizde kendi- lerinin kendilerine lâyık gördük- leri muameleden daha fazlasını iyonu, Kendi hudutları i- “inde kendi inkişaf seyrini takip *den devletler için d V ela ir Üleyenlerin bir topluluk teşkil: et Meleri gayet tabiidir. Balkanlarda vücude getirilen misaklar yeni . anlaşmamaların değil, büyük çapta anlaşmaların Vücude getirilmesi için ortaya a * tlmış tezlerdir. Bu tezleri müda - aa edenler sulh için dövüşmüş , *ulh için kan dökmüş olanlardır. Türk -- Yunan anlaşmasını sul- un haricinde bir davanın silâhı “iye telâkki © edenler ya Türk ve Unan milletlerinin inkişaf seyri” *i bilmiyorlar. Yahut ta sulha akikaten dost değildirler. Sadri Etem mmm Şark tütünleri konferansı Şark tütünleri konferansı dün #leden evel ve sonra toplanarak ürk, Bulgar, Yunan murahhasla- tinin iştirakiyle çalışmasına devam Simiştir, Dünkü toplantıda İstanbulda a- Sılacak yeni ofis teşkilâtı görüşül- âjtür. Konferans azaları bugün * toplanarak ofis teşkilâtının bir N evel ikmaline çalışacaklardır. —— Ayılar inlerinden çıkmışda bizim haberimiz yok Maten gazetesi 11 tarihiyle İs- * buldan aldığı şu haberi yazı or; , Ani ve vakitsiz soğuklar netice- adiılar nahiyesini ayılar bas- "tır. Halk, korkudan evlerine Panmışlardır. VAKIT — Havalar her ne ka - X Pek sıcak gitmiyorsa da, ayıla- lerinden çıkaracak kadar 80- lar da başlamamıştır. Bu hava- € bir yanlışlık olsa gerek. tek bir gaye | öfadeye'i marş 1 tin n de birleşmek, sulhu | kabulü çok mühim. bir iştir, bunu lanacağı anlaşılmaktadır. Verilen malümata göre kongrede belediye ler bankası teşkili, yeni belediye i belediyelerinin varidat meseleleri, yeni belediye kanununun tatbika- İ ından çıkan neticeler görüşülecek tir. İstanbul belediyesi de yeni ka- Türkiye - Ame Yeni Amerika: elçisinin ilk beyanatı Evvelki gün şehrimize (geler, vali Amerika birleşik hükümet- İlerinin yeni Ankara * elçisi M. Skinner dün kabul ettiği bir mu - harririmize şunları söylemiştir: “.- Türkiyeye ilk defa geliyo -. rum. OoYunanistanda © bulundu. ğum sıralarda zevcemle birlikte Türkiyeye gelmeği çok defa ta - savvur etmiştik, fakat maalesef bu rika ziyareti yapamadık. itibariyle vaktimin mühim bir kıs- mı Ankarada geçecektir, fakat a- ra sıra İstanbulun letafetinden is» lerinin takdir etmemek kabil değildir . Türkiye ile Amerika münase - betleri bilirsiniz ki, pek dostane - dir. o Bunun için iki hükümet a- rasında bir müzakereye yol aça - | cak mühim bir mesele yoktur. Ara- sıra cari meseleler kabilinden bazı İ isler olabilir, Fakat bunlar da e - İ hemmiyeti haiz değildir. Amerika tebaasının harpten mütevellit za- rarlarını tesbit için bir komisyon teşkil edilmiştir. | Fakat bu me - i sele hakkında benim etraflı malü- İ matım yoktur. Bildiğime göre bu mesele üzerinde kati bir anlaş- | ma elde edilmemişse de her iki ta- İraf prensiplerde mutabık kalmış- ilardır., , RR Ufak sermayeli bankalar Ufak sermayeli bankaların iş göremiyeceklerine dair neşredilen kanun üzerine İstanbuldaki ban- kalardan bir kısmı birleşmeğe baş İ lamışlardır. Öğrendiğimize göre Üsküdar bankasiyle (o Adapazarı bankası birleşmişlerdir. Bu banka | lar Galatada bir şube açmak için faaliyete geçmişlerdir. ——— Hırsızın mahkümiyeti Bir sene kadar evel Tophanede kömürcü Nazmi Efendinin dükkâ- nında hırsızlık yapan Hayık dün birinci cezada yapılan muhakcme- si neticesinde 9 ay hapse üç ay ne zaret altında bulunmıya mahküm edilmiştir. Kasımpaşada Kasımpaşada Fethiye Hanım | bir kovaya ateş koyarak komşusiy le konuşmıya dalmış, bu esnada İ sıçrıyan ateşten saçaklar tutuşmuş Jise de derhal söndürülmüştür. Istanbul belediyesi alınan vergiyi > çoğaltmaktan başka çare bulamıyor Istanbulda adam başına 3—4 lira vergi düşüyor, b l 20—25 lirayı bulmakta imiş. Bakımsızlığın en büyük sebeplerinden biri bu imiş İ vergileri, İstanbul, İzmir, Ankara | Vazifem | 3 — VAKIT 19 Eylül 1933 em i SOHBETLER Yasak — ZE li Te ET ee Belediyemiz gürültü ile müca , deleye karar verdi. Yeni bir ya - e kongresine hazırlık | sak talimatnamesi çıkarıyor, gü Belediyeler kongresinin Teşri - | nununun tatbikatından elde edi - görmelerinde de varidatın fazla nisani ortalarında Ankarada top- | len faydaları gösterir | bir rapor | lığı büyük bir rol oynamaktadır . ! hazırlıyacaktır , ! Kongrede yeni belediye vergi” | leri ihdası meselesi de ehemmiyet: | le görüşülecektir. o Yapılan — bir tetkike göre İstanbulda bir adam senede 3—4 lira bir vergi vermek- i tedir. Avrupa belediyelerinde ise bu miktar 20—25 lirayı bulmakta İdır ve Avrupa belediyelerinin iş Can kurtaran ! Hava hücumlarına karşı korunma cemiyeti Hava hücumlarına karşı korun- mak ve bu hususta halkı irşat et- mek maksadiyle (Hava hücumları- /na karşı korunma cemiyeti) namiy ile bir cemiyet teşkil edilmiş ve reis | liğine erkânı harp miralaylığından mütekait Mahmut Beliğ Bey seçil- miştir, Cemiyet nizamnamesini İstan - bul vilâyetine vermiş derhal faali- | İ yete geçmek için tedbirler almıştır. | Cemiyetin maksadı müdafaa ve

| âşka yerlerde bu mıktar ! ve şehrin dağnık ve geniş olması- | ! Yangında ölen şoförün | İ rültü yasağı talimatnamesi... Meselâ : Gece yarısından sonra, sabahr sekizine kadar bağırıp çağırmak yasak.. Seyyar çalgıcılık yasak.. Kalabalıkta (Oâdaba uymıyan sözler söylemek ve yapmak yasak İyi amma, bugüne kadar bütü bunlar esasen yasak değil miydi? Haydi seyyar satıcılık yasak değildi d'yelim, fakat kalabalık ta âdaba uymıyan şeyler yapma İ serbest miydi?, Hayır, değildi.. dır. o Bu yüzden belediye vari - (o Nasıl, ki yollarda kadınlara söz datını arttırmakla büyük işler ya | atmak ta yasaktı. o Tramvayların pılmasına ve İstanbulun bugünkü | ön sahanlığında durmak ta yasak- saslilaasınma Aliiliekine; bii b. Tramvaylara yürürken inip olacağı muhakkak “görülmektedir. | binmek te yasaktı. N Sokağa tükürmek te yasaktı. Sokağa çöp atmak ta yasaktı. Penecreden halı silkmek te ya - saktı. Durup dururken otomobil ker « nası çalmak ta yasaktı. Şoförün yanında muavin bulun- ması da yasaktı. Otomobillerin otuz kilometre « den fazla gitmeleri de yasaktı Daha yasak çok.. Bu yasakları kim dinledi? Yeni yasağı kim dinliyecek? Daha doğrusu kim dinlettirecek?. Her şeyden evvel, bir yasağı dinlemesi lâzım gelenlere dinlete- İstanbulun bakımsız kalmasının en büyük sebebi varidatın azlığı Vazife kurbanı cenaze merasimi İlci gün evel Beylerbeyinde Em- lâk Bankası müdürü Ziya Tahsin Beyin evinden yangın çıkmış ve evin çatısı yandığı halde söndürül müştü, Üsküdar itfaiye grupuna men - sup 23 yaşında şoför Halit Efen - | di üst kata itfaiye (o merdiveniyle çıkmış, istenen baltayı verdikten | sonra inmek istemiş, fakat iner - Üikelk lelii k ken ayağı kayarak yerdeki çakıl | <e*'erin ihmalini yasa etmek Romanya mektep gemisi halkı irşat için (Can kurtaran) is | taşlarının üzerine düşmüştü, minde bir de mecmua neşretmek. | Halit Efendi hemen Üsküdar - gerektir. Selâmi izzet tir. da Zeynep Kâmil hastahanesine | . yi EEayie kaldırılmıştı. Grupun çalışkan! İkraz yapabilecek mües Bey bir unsuru olan genç şöför evvelki | oseseler sıraya giriyor Evelki gün Avrupadan şehrimi- ze gelmiş olan Dahiliye vekili Şük- rü Kaya Bey bugünlerde Ankaraya gidecektir. Şükrü Kaya Bey dün- | kü gazetelerin yazdıkları gibi An- karaya gitmiş değildir. ein Paris elçimiz Paris büyük elçimiz Suat Bey dün Ankaradan İstanbula gelmiş- tir. Birkaç gün sonra Parise gide- İ cektir, gece ölmüştür. Bu ölüm bütün it- faiyecileri müteessir etmiş, ve va- zife kurbanı arkadaşlarını mera - simle gömmiye karar vermişler - dir. Halit Efendinin Oo cenazesi dün | sabah sekiz buçukta Zeynep Kâ - mil hastahanesinden kaldırılmış, motörle Karaköydeki seyrüsefer merkezi önüne getirilmiştir. Tabut burada bir arozözün üze. rine konmuş ve üstü kırmızı bay i rakla örtülmüştür. Arozözün her ta rafı çiçeklerle süslenmişti. o Me- rasime bütün itfaiye grup kuman- danları ile bir çok o efrat, polis, jandarma, askeri müfrezeler işti - rak etmişti. Cenazeyi taşıyan ârö zözün önünde 10 kadar çelenk ta- şınıyordu. Arozözün arkasından vali ve belediye reisi (Muhiddin ve muavin Nuri ve Hâmit Beyler - le bir çok belediye erkânı, Üskü - dar kaymakamı Beylerbeyi na - hiye müdürü ve sair zatlar yürü - yordu. Ceneze alayı yoliyle Kasımpaşaya inmiş, cami- de namazı kılındıktan sonra Ok- ———— Limanımızda bulunan Köstence isimli Romanya mektep gemisinde bulunan Romanya O babriyelileri dün cümhuriyet abidesine merasim le çelenk koymuşlardır, VAKIT Gündelik, Miyant Gazete Jalanbul Ankara Ci YAKTI yurdu —— Telefon Numaraları: Yazı işleri te'efopu: 2437 idare telefonu : 74176 Felgrar mdresi” İstaneui Posta — YAKMI tumu No 45 Abone denelleri: Türkiye © geyeti meydanı mezarlığına gömülmüş - Seneli” 1400 Kr. zi Er. ü di İri Nalı ed tür. Mezar başında OÜsküdar 3 ayık “o Bü kaymakamı İzzeddin Beyle Bey - 150 3 aylık ie Mân ücretleri Ticari Minların Min sahifeleriye santi baylar, Mi mahitede 250)8! - sw . rer nutuk söylemişler, vazife kur- banını takdirle yadetmişlerdir. Belediye Halit Efendinin aile - sine nakdi mükâfat verecektir, üm 30 kuruşlar kuruşu Kadar çıkür Büyük, fazla, devamli Hin verenere KU ayrı temeli vardır Kesmi ilanların bir mater 10 kuruştur ——.. Terziyi döğen Hanımın | mahküm olması | Elbisesini modaya uygun yap-| 'madığından dolayı terzi Marikayı döven Nefise Hanım üçüncü ceza- da yapılan muhakemesi neticesin- de bir ay hapse mahküm edilmiş- tir. Küçük İlânlar. Bir detam SU Wi dele 50 Uç detam 63 dört vefası 79 ve on defası Y0D Küruştar Uç aylık ilân verenlerin bir defam menca- ntpdit. Dört satırı geçen İlânlarn fazla satırları beş kuruştan besap edilir Şişhaneyokuşu | oğlu grup âmiri Mustafa Bey bi -| Borç para veren müesseseler hak kında evelce neşerdilen bir kanun- da faizcilerin 18 eylüle kadar tes- cil edilmeleri için müsaade edilmiş ti. İstanbulda borç para veren mü esseseler dün İstanbul ticaret mü- düriyetine müracaat ederek beyan- namelerini vermişlerdir. Dün akşam geç vakte kadar be- i yannamelerini veren faizcilerin yes künu 85 i geçmiştir. Bunlar ver- dikleri beyannamelerde senevi yüz de 12 den fazla faiz almamağı ta- ahhüt ettiklerini bildirmişlerdir. Yeni kanuna göre bu zevat an- i cak ikrazat yapabilecekler ve mev duat kabul edemiyeceklerdir. Veresiye muamele yapan bü tün müesseseler de faizciler gibi vilâyete beyanname vermeğe mec- bur oldukları için bunlar da beyan namelerini vermişlerdir, 5 İstanbul mektepleri Orta tedrisat O umum müdürü Fuat Bey dün Ankaradan şehrimi ze gelmiştir. Fuat Bey dün İstanbul üniver. sitesinde, orta mektep muallimli - ğine talip olanlarm imtihanında ! hazır bulunmuştur. Öğleden sonra şehrimizde bu - lunan Maarif Vekili doktor Refik Bey tarafından kabul edilen Fu - at Bey vekil beye (1933-1934 ders senesi (kadrosunu ve orta mekteplerdeki © vaziyetleri izah etmiştir. Vekil Bey ile OFuat Bey Maarif Vekâleti müfetti bazıları öğleden maarif müdüriyeti; i tanbul mekteplerinin yeni vaziyet leri hakkında tetkikatta bulun « 5 muşlardır. Şi ve

Aynı gün çıkan diğer gazeteler