17 Aralık 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

17 Aralık 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ASENA İumer Bank Fabrikaları e A ' tenzilat Bir bir yarın kaldı Fırsatı kaçırmayınız! ! bugün, Her ne isterseniz bulursunuz | iHMAP. Yerli Mallar Pazarı <Z İstanbul: Bahçekapı caddesi | İsvan Ankara: Çocuk sarayı caddesi Yoğlu: İstiklâl caddesi Samsun: Bankalar caddesi Vapurculuk Türk Anonim Şirketi İstanbul Acentalığı Liman han, belefon; 22925 Karadeniz Yolu Sakarya vapuru 17 birine kânun pâzar günü saat 20 de Galata rıhtımından kalkarak gidişte Zonguldak, İnebolu, A yancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, O Görele, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bun- lara ilâveten Ofa uğriyacaktır. li Kiralık ODALAR Ankara caddesinde LİRA e. 11 — VAKIT 17 L.nci kânun 1Y3j-— TURKIYE Zel AN BANKASI Komisyonu ilânları Satınalma M. M. V. Satınalma Komis- | münakasay: konmuştur . yonundan: Sartnamesini ve plânları gör Hava ihtiyacı için kapalı! mek istiyenlerin her gün öğ - | zarfla bir rasat binası yaptı. | leden sonra ve münakasaya rılacaktır. İhalesi 27/12/933| iştirak edeceklerin de 13—1 Çarşanba günü saat 10,30 da-| —934 cumartesi günü saat dır. Taliplerin keşif ve şart- | 10.30 da teklif ve teminat nameyi görmek üzere her| mektuplarıyle Ankarada M. gün ve münakasaya iştirak) M. V m komis için de o gün ve saatinde tek-| Yonuna müracaatları. lif ve teminat mektupleziyle (3431), (6924) Ankara'da M. M. V. Satmal- “e ma komisyonuna müracaat» | ları, (3418) (6706) *.: M. M. V. Satınalma komis- | yonundan: İzmirde Reşadiyede Ça - maşırhane, Hamam, Ütü bi - nası kapalı zarfla yaptırıla - caktır. Şartname ve plânları M.M. V. Satın alma komisyo. « nundan: Ordu ihtiyacı için 584 kalem muhtelif lâboratuvar alâtı tıbbu yesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 8/1/934 pa- zartesi günü saat l4tedir. Ta » liplerin şartnameyi görmek üzere her gün öğleden sonra ve münaka Istabul Barosu Reisliginden : ? Kihünnevvel 930 tarihinde içtima edecek olan Baro Heyeti Umemiyesi mücasebetile gayri Muavyen bir zamana talik edilmişti. ğıda yazılı rüzamenin müzakeresi için heyeti ve tarihine müsadif pazartesi günü öğleden sonra san miye 25 kânunuevvel Na ç i H el oğlu'ndaalke i salonunda çtima edeceğinden mezkür gün ve salonunda Rüfekanın hazır bulunmaları ehemmiyetle rica olunur. RUZNAME : İ — dart raporun okunması 2 — Hesaplara ait raporları okunması V— 934 senesi bütçesinin tetkik ve tasdiki ivy, — Türkiye Avukadar Birliği teşkili için 5 klnunusani 033 tarihinde İz- take akdedilecek £ murahhas izamı hakkında İzmir bürosundan gelen <£ hakkında rüfekanın mütalealarının alınması, (1115) on dörne. İstanbul'da | matbaamız ittisalinde Orhan Bey hanında ikiralık odalar vardır. Talip olanlar VAKIT| idaresine omüra- | caat edebilirler. İni görmek isftiyenlerin her gün öğleden sonra ve müna- | kasaya iştirak ereceklerin 14 —I—934 pazar günü (saat 10,30 da teklif ve teminatla - rile Ankarada M.M, V. Sa - tınalma komisyonuna müra - caatları. — (3432), (6926) | M. M. Vekâleti komisyonundan: Eskişehir hava mektebi irin bir pavyon ve hangar ö - nüne pist ve umumi kanali - Satmalma zasyon İnşası (kapalı zarfla saya iştirak edeceklerin de o gün ve vaktinde teklif ve teminat mek İ tuplariyle Ankarada M, M. V, sa tın alma komisyonuna müracaat- ları. o (3430) (6925) ZAYİ ÇEK Şirketimiz tarafından Galata Osmanlı bankası üzerine 16/12 933 tarih ve 53602 numara ile çes kilmiş olan on bin liralık hâmiline yazılı çek kazaen zayi olmuştur. Yerine başkası yazıldığından kay bolanın hükmü yoktur. (11088) Yol ve yapı Ltd. Ş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: