19 Şubat 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

19 Şubat 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ww 4— VAKİT 19 ŞUZAT 1994 EREREREREEEEAA inizi i MAHKEMELERDE Yerleşme hazırlığı Alâkadarlar, dün Postanenin muhtelif kısımlarını gezdiler : İstanbul postakanesinin toma: | gazı borusunun psti-ması üzerine | silmiş, dün hiç yağmamıştır. Dün etmişlerdir. miyle adliyeye verilmesi karar- | bir çok k'şinin zehirlenmesi ve bir Uğştırıldığından, dün bazı elâka: k'şinin ölümiyle neticelenen hâ - darlar, binanın muhtelif kısımlar | diseye ait (olarak belediye fen rını gezmişlerdir. heyetinse hazırlanan rapor, müd- | Tetkikat neticesine göre, bütün | dejmumueniliğe gönderilmiştir, mahkemelerin ve diğer adliye teş- : ğ kilâtınm yeni (binaya yerleşme Müddeiumumilik, tahkikata tarzı teskit edilecektir. devam etmektedir. Raporun gel- Pençereler önüne tel gerildi mesine göre, müddelemum!lik Şimdi müddeiumumilik odasiy- | tahkikatı yakında bitecek ,tahki le sulh mahkemelerinin bulundu- | kıt dosyası istintak hâkimliğine Karlar kaldırılıyor Buzün hava kapa 1 olacak, takat kâr yağmıyacak Geçen çarşamba gününden be- | ri İstanbula yağın kar nihayet ke- | hava bulutulu ve soğuk geçiiştir. Dün sıbah tazyik O767, öğleyin 763 idi. Azami har-ret 3, asgari | hararet nak:s birdi, » Balkan misakı tedafüi ittifak muahedesimi? (Başmakalelen devam) ME Herşeyden evvel şunu kaydede* lim ki bilhassa Fransız matbu-ti Balkan misakına . ait neşriyatta büyük bir hüsnü niyetile hareket Bu m'sakı tedafül bir ittifak mah'yetinde telâkki e- den gzetelerin de her hangi bir hususi maksadı olamaz. Binaen- a'eyh misak hakkında verilen bu Rüzgür şimalden esmiştir, sür'ati hükmü teshih ederken h'ç bir te-| saniyele 9 metreydi. Dün sabah- riz ve tenkit ileri ile hareket et! tan akşıma kadr şebrin karlı o | miyoruz. o Sadece misakın mahi. | lan yollarının temizlermesine de- yetini tenvir etmekle bu beynel- ğu koridor boyunca, işi olanların oturmaları için bu kısmın posta” baneye ait olduğu zamandan k-I- ma sabit sıralar vardı. Bu sıralar ra oturanların, posta memurları nm çalıştığı avluya bakan pence- relere dayanarak camları kırma: ları ihtimali düşünülmüş, sırzların önüne, kimsenin oturmaması için te'ler gerilmiştir. Camlarm kırılarak avluda bu- lunanların başıma (düşmemesi maksadiyle, tedbir alınması, şüp- besiz ki iyi bir şeydir. Ancık, da” irede işi olan ve icabında koridor- da bekliyen kimselerin biraz din- lenme ihtiyaçları düşünülerek o - raya konulan sıralardan istifade- leri imkânının bu suretle kaldırıl- mış olması doğru değildir. Diğer tıraftan, yağlı boya tah- taların mıhlanan çivilerle gelişi güzel delinmesi suretiyle gerilen , teller, koridorda heşa (o gitmiyen bir manzara teşkil etmektedir. Pencerelere pirinçten çubuklar konularak, daha uygun bir şekil- de camların kırılmanın önüne geçilebilir. Ayni zemanda daire de işi olanlarm sıralarda oturmak | imkânmı bulmaları da temin olu» nur. Mevcut viziyet'n ıslah edil- #mesini temenni ediyoruz. Hava gazından zehirlenme Tophane (caddesindeki hava Kadın hekimlerinin top.antısı Azası kadın hekimlerinden i- baret olan (Türk Jinekoloji Cemi- yeti) bu ayın toplantısını, Prof. Dr. Kenan Tevfik Beyin reisliği altında » Bu celsede: Müderris Kenan Tevfik Bey yomu vakasından bahsetmiş ve ameliyatla elde ettiği pi i göstermiştir. verilecektir. Bir davada karar Bir mağazadi çalıştığı sırada bazı şeyler çaldığı iddias'yle Sul- tanahmet birinzi sulh ceza mah- kemesinde muhakeme edilen Ce-! mil Efendinin muhakemesi neti * celenmiştir, Meğaza sahibi, ş-hsi davasın dan vaz geçmişti. Muhakeme ne ticesinde suç s-bit görülmüş, al- tı ay hapis cezası verilmiştir. Am cak, mahküm © edilenin bir dahı böyle bir şey yapmıyacağı husu- sunda hâkime kanaat geldiğinden cezası tecil olunmuştur. Beş *€ ne içeirsinde başka bir suç işlerse | vam edilmiştir. Belediyenin kar| makinesi Yeşilköye giderek bura: daki yolları açmıştır. Temizlik ame'eleri de kürek ve süpürgelerle hi; durm-dan sokak: ları temiz'emişlerdir. Bununla be- raber şehrin temizlenmesi daha bir kaç gün sürecektir, Yolların ke narlarına istif edilen karlar kam- yonlarla ve -rabelarla taşarak denize dökülecektir. Anadolu ile perşembeden beri kesilmiş olan telgraf muhaberatı benüz temin edilememiştir. İz- mit ile Geyve arasında yıkılan 60 direğin dikilmesine devam edil - mektedir. Ras:thaneden aldığımız malü- mata göre, kar yağmıyasaktır, Ha- va bugün kapalı olacaktır, Üniversitede: TEA ELA RE tecil olunan cezayı, diğer suçtın verilecek ceza ile birlikte çeke- cektir, Adliye yangını muha- kemesi Adliye sarayı yangmına sebep oldukları iddiasiyle İstanbul ağır ceza mahkemesine © verilenlerin muhakernesine yarın başlanac-k- | tır. Muhakemede bir çok şahit te dinlen'leceğinden, o muhakeme- nin bütün gün süreceği tahmin ç- lunuyor. Sipahi ocağındaki çay ziyafeti © Prag ve Berlindeki spahi acak- bakalara iştirak ederek muvaf- akıyetli neticeler alan İhsan, Me- dâhzt Şükrü Hanım İstanbula dön “müş ve dün İstanbul spahi oca- ğında şerefine bir çay ziyafeti ve- rilmişti aça yapılın mânislar atlı mü- Ziyzfette ordu müfettişi Fahret- tin Paşa, Zeki Paşa, Cevdet Ke- rim Beyle süvari bin'cil'k mektebi müdürü Cevdet Bey ve bütün mektep hocaları hazır bulunmuş- lardır. Çaydan evvel bin'cilik hakkım. “| da bir konferans verilmiştir. Bu mevzular etrafında vapılan mün-kaşalara: Kenan Tevfik. Ah» met Asım, Hai İhsan, Sinavi. Le. ontindiş. ve Şükrü Beyler iştirak etmiştir, den; Birliğin hazırladığı konfe- ransların birincisi bü gün saat 165 ta İstr bul Ha'kevi salonun- da Mehmet Emin Beyefendi tara- #ından, verilecekti.. Mevzu: “Cöm husiyet muarifinin tarihi” dir, A- zar.m ve bütün muallim arkadaş-. ların bulunmaları rica olunur. e Ğİ Sa.“ si öğ Miri m Metre esasına uymıyan ölçüler Ölçüler ve ayarlar kanununa göre bütün ölçülerin metre esası dahilinle olması icap etmektedir. Ancık tisarette bazı maddeler 3- yak ve parmak ölçüsü ile muame- le görmektedir. Ticaret od-sı bütün dünyada, bu maddelerin nasıl muamele gördüğüklerin; muhtelif ticaret o- dalarmdan sormuştur, Paristen gelen malâmeta göre, derilerde ayak usu'ü cari olduğu gibi mi'i bahri de 1750 metre üze- rine tesbit tir, İçe imtihanlar nasıl yapılacak ? Üniversite fakülte meclislerin- de imtihan meselelerinin tetkiki- ne başlanmıştır. Hukuk fakültesi meclisi Çarşamba günü toplana- rak bu mesele etrafında müzake- rede bulunacaktır. Söylendiğine göre, (Üniversitede (imtihanlar Fransız Üniversitelerinde olduğu gibi yapılacaktır. Yani evvelâ tah- riri imtihan yapılacak, bunda mu- vaffak olamıyanlar şifahi imtiha- na girecektir. Diğer taraftan şmıf geçme imtihanları yerine de ders sonu imtihanları usulünün tatbik edileceği tahmin edilmektedir. elliye Terkos boruları tamir edilemedi Aksaray, Yedikule taraflarında bir haftadanberi *& dır. Havanın karlaması yüzünden borularm tamiri bitirilememiştir. Terkosun yeni getirilen borular dan bir kısmı bu semtteki eski bo- rularla süratle değiştirilecektir. ——— — Matbaamıza gelen: eserler; Yeni'adm Yeni Adamın 6 inci sayın çıkmıştır. Bu sayıda İsmail Hakk, Abdülfeyyaz Tevfik, Nurullah Ata, Dr. İzzettin Şa- dan, Hüseyin Ayni Beylerin makaleleri, resimler, körikatürler, tiyatro, mimari, edebiyat haberleri var. Tavsiye ederiz, 15 Yıl Eveiki YAKIT | ———— eee ii 19 ŞUBAT 1919 — Lorü (Robert Sos) Cemiyeti Akvaşa kabul olumsani; mfflet'erisa behesderken bis zim heldeğsızdn da ça sözleri söylemiştir: ”. Türiyeye gelisen Bu bepin tehrsina- #3 girişmek İeaifiyen imkânsızdır. Türkiye. win ne olacağını henüz bilmiyoruz. Sih kop- faranmın orasi meselesini halletmesini bol. lemeliviz.» — Lndra 17 - Royter Ajansın bevanma xöre Möreyol (Teş) Alman askerinja Berin bnm geğmemesini Almn prapakterin. rms İNK eicektir. Pr gersite riaset eğil İ mediği takdirde mütarelın feshedilecektir. milel vesikayı imza koymuş olan devletlerin sulh yolunda takip et tik'eri yüksek emelin safiyeti de- recesini daha açık göstermiş ola- cağımızı ztnnediycruz. Fikrimizce iki, yahut daha faz | lâ devlet arsında telafüi bir itti- fak aktedebilmek için bu devlet» lerin karşısında içlerinden bir kıs- mina, yahut bepsine karşı taarruz siyaseti tak'p eden bir, yahut bir kaç devlet bulunmak şırttır. Hal- büki Ba'kan misakını imza eden devletler karşılarında böyle mu- ayyen bir, o yahut bir kaç devlet bulunduğunu düşünerek hefeket etmemişlerdir. « Onun içindir ki misaka imza < koymımuş elanlar Bulgaristan ve Arnavutluk — için her vakit iştirak etmek «imkânı verecek açık bir kapı bırakmışlar» dır, O halde Balkan misakı tedafii bir ittifak değilse ne olabilir? Şimdi tabii olarak herkesin ha- tırrna gelecek olan bu şüale cevap verelimi . Polis haberleri MM Esrar alan kadın Galatada Necatibey caddesin- de Rasim Bey hanında oturan Madam İstepan dün kahveci Meh» metten esrar alırken çürmü meş- hut halinde yakzlanmıştır, Kurşun hırsızı Beyazıtta sakin utçu Şelim fendinin kahveci Recep iki metre İsis kmde kurşunu ile kalaslarını sirket etti- inden yakalanmıştır. Yangın çıktı Pangaltıda Poyraz sokağında | 29 mumsralı hanede sakin Kemal Beyin hanesinden ateş çıkmışsa da söndürülmüştür. Kaçak kâğıt yakalandı Mahmutpaşada sakin Rem zinin hanesinde yapılan aramada 13 deste kaçak cıgara kâğıdı zu- bür ettiğinden yakalanmıştır. Kaydı, kolu kırıldı Pangaltıda Saksı sokağında 4 numaralı hanede sakin 70 yaşımda Madam Kohi yolda giderken kar- dan ayağı kayarak düşmüş kolu! kırılmış, Şişli Çocuk hastanesine | rul yatırılmıştır. Kalp sektesinden iki ölüm Umumi harpten sonra beynel- milel sulhü muhafaza için Cenev- rede teşkil edilen Akvam Cemiye- ti maslesef bu güne kadar fili tec- rübeler ile göstermiştir ki, asıl maksadını temin edecek vesaite ve kuvvete malik değildir. Onun için Akvam Cemiyetine dahil olan dört Balkan devleti kendi hudut- ları ve imkânları dahilinde olmak üzere bu Cemiyetin vazifesini tes- hil etmek kararını vermişler, Bal- kan misakmı bu yüksek insanf maksat üzerine kurmuşlardır. Bu itibar ile Balkan misakma imza koymuş olan devletler Akvam Ce- miyeti esasları dahilinde Balkan- larda küçük, fak:t, bu © esasları filen tahakkuk ettirmek kabiliye- tini haiz mahalli bir Akvam Cemi- yeti yapmışlar, demektir. Hülâsa devletler arasında öte- denberi mzlüm olan tedafüi ittifak şeklinde daima bir mukabil taraf vardır.Bu mükabil tarafın tedafüi ittifaka girmesi teklif edilmek şöyle dursun, . hatırdan bile geç mez. Tedafül ittifakı yapın devlet ler bir gün mütecaviz vaziyetine geçmesi ihtimali bulunan tarafa karşı kendilerini müdafaa için müşterek tedbirler alırlar. Halbu- ki Balkan misakını imza eden dört devlet karşısında böyle muka: bil taraf sayılabilecek ne bir, me de bir kaç devlet yoktur. devlet kendi aralarında sulhü min için bir nevi Balkanlılar sulh klübü. > Mehmet ASIM Denzcilerin kış idmanı İ. 5. K, İstanbul Su Sporları Reisliğinden: “Türkiye Denizci- lik Federasyonunca aşağıda yazı- h gün ve saatlerde Denizcilerin muallim Herr Tegethoff'un idare- sinde çalışacakları tamim edilmiş- tir. Azamızın, hem sıhatlerini korumak, hem de yaza daha ha- zırlıklı çıkabilmek için bu kış id- azami iştirakleri tavsi- : Pazartesi: Saat 15 - 17 Moda KK Çarşamba: Saat 17 » 19 Beyoğ- lu, Galatasaray Klübünde.. Perşembe: 15-17 Beyoğlu Halkevinde.. 4 like iliği Bu akşamki müsamere Şehir Tiyatrosunda bu akşam Muhlis Sabahatin Bey menfaatine bir müsamere tertip edilmiştir. Müsamerede Şehir Tiyatrosu sanatkârları Aynaroz Kadısı piye- sini temsil edeceklerdir. Muhlis Sabahattin Bey de piyanoda bazı eserlerini çalacaktır. Ertuğrul Muhsin jübilesi Şehir tiyatrosu Rejisörü Ertuğ Muhsin Beyin sahneye intisa” bının yirmi beşinci senesi münase- betile gelecek ay Şehir Tiyatro” sunda bir jübile tertip olunacalı- K-ragümrükte Derviş mahal| gr, Bu jübileyi hazırlamak üzere! | Jesinde otursn 85 yaşında İsmail ağa çarşıdan geçsrken birdenbire ! üstüne Fenalık gelmiş düşmüş, ba- yılmış hemen Karagümrük ecza. nes'ne kaldırılmışsa da ö'müştür, İsmail Ağanın kelp sekteşinden ölMüğü anlaşılmıştır. Dün gece saci 19 da Üsküdar 1- bugün saat beşte vilâyette Vali Belediye Re'si Muhittin Beyin isliği altında bir toplantı caktır. cadiye de oturan 74 paskal Efendi kalp ölmüştür. 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: