4 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

4 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 — VAKIT Her Ergoliz'e göre.. 4 MAYIS 1934 Istanbulun imarı için ne yapmak lâzımdır? Esas caddeler een istikame meti e şima- yapmak güçtür. Yı a bahset. tiğim Taksim ve Şişli a caddesi Beyoğlunun en mü- im bir damarıdır. aküden Haydarpaşa arasın- da şimal nup ist kametinde Marmara sahille- ad Burada caddeler biri- © ölü ve ircak yk sebeple- rin tesiriledir. Plânımda Anado- iheti Mi biçak e zma böylelikl letmek seir biribirlerinden farklı o wiislar, bile bunları esas bir şekle, Madi olabildi. Eski sokakları da tanzim ve k birkaç sene zarfında onları da bir ye okma a ve onları biribirine yin için S5 oiikelii otomobil geçme yolu . Bundan baş- ka vtomebllerin ayni yoldan beri Bövlelikle cadd temadiyen tamire ihtiyacı B'naen? den ayr ön bahçeler ol- alıdır. Denizyolları LETM E Si si Karaköy — Köprübaşı Tet 2 — Sirkeci Mühürdarzade Han Telefor. 22740 Mm AYVALIK Sür'at Yolu ANTA Atm CU ESİ 18 de Sir- keci Rıhtımından kalkacaktır. 12202 Muhtelit Mübadele misyonunun bir tebii Yunan hükümeti tarafından zayrimeazaij i yet edilmek istenilen zevatın müracaatlari Mühtelit mübadele kere Türk heyeti murahhi Aşağıda isimleri yazılan vatan- daşlarımızın Yunanistan dahilin- |98 de kâin gayri menkullerine Yunan e ince vâziyet edilmek iste- es Selânikte emlâki olanisri h niliyor. Bu zevatın m Mersın Yolu blade 1 ağustos 1929 tar E yi Çanakkale . ME hinda filen n yedi tasarru af ve inti- man Tevfik Bey ve falarında bulunan er için |cesi Rukiye Hai Pazar 10 da Sirkeci Ül ı5 gün zarfında Türk hey Mur Joğlu Bekir Bey (küçük bei kalkacak. Gidiş- Mi rahhasasma malümat v öleli mr Çanakkal öz e, e ee varsa vesaik gönde! sia düz Murat Bey Ti N — B ehemmiyetle ilân olunu , Ni pi Sıdıka maris, an e raf Cİ LİSTE ir . e ale Ma BİRİN TE a oğlu Mi Bi alli inilen Anla li Hanımla geli nlar #eree mah Alanya, Mersine. . Dön - Şerife Kurtoğlu ii 2 - Ferit Ei Efendi, 73 - Hüsmü Al bunlara ilâveten Se Melek Salih , 74 - Ahmet seli ve Anamur, Kuşadası ve wi ak Hanım, 4 - Sami Derviş Surur zade | Hanım, 75 « Mu boluya li vamakbir. (220 Bey, 5 - meşin Ani Kaza zade Bev ve| Remziye H rma am azam ibni Hanım, 6 - Hrum e lal i ve dl, Zaharaak ve ge Vi Vererasanal ka ler. Şehir yedi tepe arasında büyü- in de. her Ragır Rahmi| Mustafa Ka: , 9 - Sait > v5 10 - Muxtafa ne büyük ehemi Bu ki kiye için olan al çövkstar) la kabil m bir vi e getirmek ka-| dir, böyle yerlerin tedricen çöğal- bildir. Cadülerin derlaniğimi ta | ması Seyi eme otomobillerin otomo- leri lan kısımlı bilin geçmesi isin 3 metre genişlik | genişler. Arkalarm mevcudiye- ve bunun da yanında otomobille- | ti yağmur ve güneşe karşı bir ma- rin durması için 2 a eniş- nia teşkil edeceğinden hali ra- ik salın ça ini eder. Bu a 6 ve ilâh, vr ha: kabul O h göre caddeler üç kısma ayrılır. mallar teşhir edilir ve hem de böy- lelikle evler yıkılmadan s. Bişlemiş “olur, mi 1 o'arak İstiklâl caddesi ll ir. (D işaretli müra beki eo kaka ai ol Yi geçen otomobil ve a- rabaların için yollar lüzuci olmıyan maddeler ile örtül- meli, bu örtü güneşten a: Bunlar da 1) “ins sirkilâsyon vadeleri, 2) tâli deleri, 3) ikamet sol a Esas irklryom cadesinin sağ tayin etmek için her cihette iki o- mobi Pekmni 12 iğ bulu- çın esas olarak her iki ra bir Ül mobil yolu ve bir de otomobil tax vakkuf yolu kabul olunmuştur. Bu da on bir metre eder, e cad- delerin Beast geniş bir tram: sokağın ay yolu olursa genişliği | 17 metreye ba liğ olur Eğer şerait bu geni isliğe mi değilse 12 metre genişlik ile b etnke lâzımdır. Yani cadden er iki tarafı icin 3 er sss : ur, E metre ve tramvay yolu için de 6 rnetre gönişli ğ caddede otomobillerin durmaları icap ederse otoi in bir kıs- be -amvay yolu üzerinden / geç- mecburiyetinde , kalırlar, z mütes essir ei e Si BULUN MIN kalelere kadar uzanmıştır. Şehrin istikameti tarihi aba muhtevi Bey, Bazan bozulmuş rm müştür.. Bugün r tepe üze- Nd İner Bey, 11 - Ragıp taz Bey| çe ei bırakmağa rinde şehre timsal olacak mühim |12 - Has Recep Mal ayina rahman Efen ir saha mi Piza. Şehir dali birer şaheser / vardır. Bu tepeler |B*” 15 - Sl ema Gi Sıdıka Hanım, linde çı kâfi d lam Ediğekapıdeni|” Fatma Sö 16” İnir, 81 - Mütev SİLEN ayır gerilmeleri Altınkapıya | kadar uzanan tarihi | Mevlude Hasan Belakaki Hanım, | 17 -|dika Mehmet Rüşt tl miyet lidir Saba? vi ş iha Hi Kemal Mustafa Ya. | doktoru Mehmet Rifat BE? taraki, 18 - Mehmet Ali Bey Balcı zade, Ti yy Böleerreiri m 20. Meh- itB rif Be, ey, bulunan Sarayburnuna, cihtir. Bu mihver Bayazıttan Hi- podroma kadar gidiyor ve Aya sofya meydanında adliye ll önünde nihayetleniyor. Eski ve ver etrafında hayatı toplanıyordu. rin ği evsafıdır ve uğ şehrin ticari ve dini Burlar şeh- arm ypüleyee Emr Hanım ve Asiye Emibrak-|Ye Hanım, a edğ Fahiş ni 87 Resmoda emlâki olanlar: - Hasan Kerimakis Efendi, 23 - Hü- seyin Cemal Vrahazanakis Bey, | 24 - Ali Hacakis Ağa, iyede SN kerimesi nin Mil Mihri emilâki olanlar": £ Nedim Bey, 93 - yön? xbecaki'Muharrem Bey, 26 - a mahtumu Abdü N ataalaki Şişen” 27- -İ. yek 25 - He Ibrahim Ethem Pap: Halilaki nım Molladaki, 30 e ge >> Arap Yaldızlı Hayri Bey, Mustafa Men «Me de Hü 101 - Basir i devrin 7 istedikleri he ni bir tarzda Dile emir İlk ce şehrin etri bir halka ile ihata ağn ken day Adliye binası, . Sul- ahmı Hi; tan podrom eski medeniyetin sıkleti ni teşkil e BABAM diğer Gndiğ eski kale önünde, vi © KALARA Tata n fasılda şehrin iskeletini . | teşkil din cadde sebekelerinden hsttik, Şimdi de mmtakalarm £ taksi- inden bahsederken serbest saha» lar, hars mahalleri, dükkân yerle- riyle çalışma, gacakan ve nakliyat di bat bulunduğunu nazarı ları ayrı ayrı halletmek lâzımdır. uncu resme müracaat. 1 — İSTANBUL KISMI, Şeh- rin tarihi nüvesidir. (11 Ne» hı plâ- na müracaat). Plânımda rin ezim am dü a hinden mufassal surette mek doğru değilse de a ananevi teşekkülü (en mühim bir esas teşkil eder. İstanbulun müs m çan ni her za- mai le bu işe başladı- mi ani ak için unutmamalıdır ki bu şehir şeklen bin'erce senelik eski ar birilemösindei öz ha- sl olmu: uştur ruret, ibik ve ölüm ifade | tie şevler burada hayata kültür ydanı 5 le. sia taükerrer 15 -| Tem, şu me ile bitişik yeni bir | prahim ei al Ağa veresesi: |Bey, 117 dyo eye aşi gerin > — Karıs Gülsüm H. ve yeğenleri Ibrahim, |118 - : p Sarya iş sayin Alimet Bey, 36 » Mustafa vari naki Efendi, 36 - Hüseyin ve Ayşe Vra: Arif Bey vereses, “İdin, ve Tevfik sl im Bey, 106 - raki Hanim, 38 - Bedri Bey sada sie) : Abdül Kerim Bey, Türleri; > Kildisde Hanım Tahir A-|. Be: zazaki, 40 - Fatma Zehra a 108 - Ismail Hakkı Bey, 1095 Hanım. zevcesi İsmet Hanım, 1 Yera Eti 'da emlâki onlarlar ey, 111 - Mazlı 41 kı Kukli Bey, 42 - Me hmet | Refika Hann Bay kz zi Viktorya, kis Bey, kle Hacı Ibramaki Bey|114 - leri ve kat bina- tarla, a atih, Sultanahmet, Süleyma- etrafındaki r, NİZ sahille rinde hilinde birçok © gezinti yollariyle bu halkayı a çalıştım. Da plân odern rklar Ben das |5 Sakızda emlâki olanlar: 1, 122 - 46 - Mehmet Arif, ve Hasan iğ Hüseyin Bey mahtum fendiler, 47'- 4s Faik Be; Bey ve zevcesi, 124 - Osma Zihni Hanım, Ferhat ir ir si, 1. Bey, 5 mii Tayyar Bey, 51 - Şeyhİre, 126- Ismail Bey zevcesi Ülfet Hanım, 52 - Ap e snlâki olanlar a 53 - Sikiyo Hanim yo Elüseyin Hi mi Değe yl Rig” si Sariye Hani, Ah- ey (Sül - Davit Keside Ardis Sy 125. Sav tela Bey ee 7 ? i e, ay biler şer mer par ha ei mevcut —. park ve mezarlıkları (o muhafazaya karar verdim. > gi yazm güneşin ve d leri sararır, a yeşilliklerini ia ttirmek büyük masari- fim , Benim gösterdiğim | ş: yeni ei ik arbi Avrupanın yeşillikleri tarzında < düşünülme- miştir. Bunları çiçekler (o ekilmiş sy gil li tasavvur ede mil yolları hariçten iz eri için ko'ay girile- cek o” > sokmalıdır. Avrupa medeniyetinden ayrı şark ve a İstanbulda muhafaza edilmeli, bu tarihi eserlerle dolu b Hanımlar, Behi v y ve Beh ri dai pie m lee et Langazada emlâki olâ” üyük 138 « Vesile Hanım met Ali Bey, Sumeha V€ 139 - Mehmet Asaf Bey» Hayrullah Bey. Grebenede emlâki Parklar meselesinin halline ge- lince: nl deni'ebilir ki bunla muayyen garbi Avrupa şekille- rine benzetmemelidir. Şehrin de- niz sahilinde kurulmuş olmasın dan i içi i ol va f 141 - Fuat Veli Bey, İ a Hasan Bey, 143 » Mahi Be; çİ Karadeniz Boğaziçi Marma- | 9*- an esen rüzgârlar 'nizden ei içeri doğru yayılarak şehrin hava Göz Hekir i ii ai Dr. Süleyman : caddesi 5 Babiıli. Ankara ci si Telefon tün diğer büyük şehirlere nazaran | daha kolaydır, LERİ caddeleri, küçük yolları şehir ine (Dovamt var) i

Bu sayıdan diğer sayfalar: