5 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Talebe b yi lıyor * Sayı: 5862 İm la Bulgarie,, ye cevap.. ni —2— Bulgar gazeteleri bugün- tiği be ton |. ul nı kei li res- yatı Şi tarafından takbih e- ünü Şüphesiz hiç ehemmiyeti atte A için uzun zaman çaza umumiyesi Bulg i i beklemiş« | £ 19 Yakat bu, m ciddi bir ha- Pi görmemişti Türkiy. le ran taraflarında Türk - — i tt aleyhinde tertipler j İ eti nek için teşebbüsler iggi a Fakat bu teşebbüslerle wen netice almamamıştır. Türkiye, Yunanistan, haftasi in L için 5 dertip etti- ği ü 72 m mayısta Yazı İşleri Telefonu: 24379 i İngiltere, Hudeydeye harp gemisi ve elazyarn gönderdi! kaymaka Gazi Hz. Aaron teşrif ve Yalo- vaya avde t ettiler Yalova, eisi- > cümhür hazretler bugün saat sekizde refakatlerinde başvekil 5 paşa hel retlri olduğu halde alovadan otomobille hareket ederek Orhangazi, Gemlik yolu ile Bursayı teşrif ve 16 da aynı yoldan er avdet büyür- muşlardı! bei rang e Ge İyi k Bursa; asalat v bi mütarekükiaiiiği ye büyük ve hararetli tezahürat san Cumartesi, Ceneral Kondilis Ankarada Yunan harbiye nazırı dün Atinadan geldi, Ankaraya hareket etti imam Yahya Mısır dahalesini istiyor Kahire, 4 (A.A. ter li bildiriyor: Muhaberatın kesilmiş olması da Yemesi se ni bala ta Kralının mü- — Ajans Röy-| i j misakı imzalanmıştır. 15 beraber bu misakada p n iştirak etmesi a rm Balkan iktarıg. erek saadeti na- a bu misaka iş- öller) lie gelen her şey ya- lacak ŞİR Fakat bütün bu t mik” © boşa gitmiştir. Bilâkis a misakını şu- izlen | ida entrikalar çevrilme- iştir. ii Ye bir ma Balkanların Kn anlar Bu'gar ii ür! 1 i i dır. MBulearistan iitiğiepve vel adeti m Fesat iltica, Yunanistanda ; hatt Mehmet pi M ey, Mü ayranın 1 inci sütununda) e N Mi iii Ir, al *İ bir vaziyette olduğunda da şüphe yoktur. dür. Maamafih İmamın tehlikeli İmâm Yahya müslüman âlemi- ne hitaben re bir er n mutavas bala gn nd i leri sms az geçirilmesini talep 1 Hudey de: vi ya bir Mir “i am Yahyanın pay- tahtı olan San'ayı, üzerine taarru- zı hazırlanan Emir Faysala kar$ı, l lerin tedafüi Yunan harbiye nazırı ceneral Kondilis e Recel Bra vapuru ile Pireden hrimi ço ve merasimle HARE tre- niyle de ayni merasimle Ankara - ya Yi etmiştir. Vapur Galata rıhtımına yana - şımca “kehdisini'1 ükümet 'namma karşılıyan (| İstanbül Pa muavini Ali Rıza Bey ile kolordu kumandanı Mr Naili ii, İs - - kümandi 'kânı vapu - mevki iy lunan çelik miğferli (o bir Di” müfreze tarafından selâmi — esnada askeri bando ai n Yunan marşı çalınmıştır. işi tan sonra ceneral Kondi- lis yer teftiş Ma ve hazırla « imi binerek doğruca pü moi gitmiştir ral Elk görmek isti - yen bir ç ok halk rrhtımda toplan- ” | mışlardı. Ceneral otomobile binip iderken kendisi pek çok alkışlan- mıştır. Ceneral Perapalas o salonunda yarım saat kadar istirahat etmiş 5 MAYIS (Sinci ay) 934 Pazartesi ilâvemiz Bu haftaki parasız ilâvemizde “ Milyonerin yak ii EE de- İdare Telefonu vam edeci 24370 Sayısı 5 Kuruş Ceneral, Ankarada yapılacak siyasi ve askeri müzakere- — olduğunu di etti çi iz e ei Ceneral Kondilisin şehrimize gelişinden iki intiba, ve bu esnada İstanbulda bulunan VW revatı kabul ederek Köridileriyle görüş - ya geçen ceneral Kondilis Ankara trenine bağlanmış olan hususi vas re Ankaraya (hareket etmiş - Bu esnada gene (kendisine bir ifa edilmiş ve İstanbulun ileri ge- tarafından teşyi e- rpaşa | dilmiştir. stanbul gaze- tecilerini kabul eden ceneral Kon- —— (Devamı 11 inci sayfanm 1 inel sütununda) Di askerinin başına geçmek su- retiyle müdafaa edeceği bildiril - gâhı ler gel- a Suri-| AS buhranı iki aya İk yap ii senedenberi söylüyorsunuz.., * de söylerim, çünkü eminim!, an” ayı kanının son damlasma » dar müdafaa edeceğine yemin e miştir, İmam Yahya yetmiş yaşm- dır. “Yemen çelumunyla bizmet die | bnis- > suudun a tarafından esir e miştir, Hicaz ordusunda tecrübeli İ ecnebi zabitdiz müstahdemdir. kadar ortadan kalkacaktır, (Devamı 11 inci sayfanm 4 üncü sütununda) FUTBOL şampiyonasının son > Dün bol Leed yü daha yapıldı. ezim. spor Süleymaniyeyi, Vefa Beykozu yen di. Tafsilâtını, İngilterede oynanan k a maçı finalinin tafsilâtiyle beraber şti sayfamızda bulacaksınız. miz dünkü maçlarda Süleymaniys kalesinde alınmıştır. GEZ EE LED NE İSKAN iç sayıfalarımızda: Ankara mektubu (6 ncı sayfamızda) Baharın keyfini çıkaranlar Yazan:Osman Cemal (6 ıncı sayfamızda) Askerlik bahisleri (7 nci sayfamizda) yemi Keneş e bilgiye hizmet için z yeni se geçiyor. Her yıl imtihan- re bir Ser m ihdas ediyoruz. Bu £ haftanm bir gününde, şimdilik lise ta- lebesine, birer bilgi şubesinden üçer sual soracağız. Mütehassısları tarafından tertip Bütün lise talebesinin girebileceği müsabaka 12 Mayısta başlıyor. era yıl içi Talebe haftamız 12 3 cak 18 Mayıs Cuma gün bite, cektir. Bu ikazi 12 Maya Cu- her mazkiğii gününden"! i isimiz bil tehassıslardan mürekkep bir heyete tet- kik ettireceğiz. lerini ve resimlerini ai tanıtaca- ğımız gibi bu Sevmiş ançlere kıymetli E hediyeler de vereceğiz. Rar isil nev'i Jüri heyetinin kararile birin- ci derecede cevap verenlere bi- rer yazlık kostüm, ikinci dere- cede cevap verenlere birer kol saati, üçüncü derecede cevap ve- dah L V edeceğiz. Bundan başka onun- cu dereceye kadar cevap veren- lere de ayrı hediyeler vereceğiz. tlebe haftasınm bilgi gübeleri olarak İ imiz şunlardır piyat, Kimya, Fisk; Riya- o dll ve tabii ara amam ya başlıyacağız. Gönderilecek Esere okunaklı olarak ya- zılması ve Mayıs sonuna kadar eli ei lâzımdır. Müsabaka net i beşine e ilân edilmiş ola- caktır, Bilgiye we vo hizmet düşüncesiyle $ hazırladığımız ya kız, erkek büs iştirak ede- lerinde neşredeceğimiz yeği günlük kupo- m çimen —— ve ge zetemize göl Kıymetli Tür Türk a Va- kıt, bilgilerinizin güzel örnekle- rini bekliyor, Vakıt iranm on? sayfaları gü- $ zel eserlerinize açıktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: